1. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Bilmediğimiz Eş Anlamlı Kelimeler neler?

  Konu, 'Soru-Cevap' kısmında Kayıtsız Üye tarafından paylaşıldı.

  Bilmediğimiz Eş Anlamlı Kelimeler nelerdir lütfen bana Bilmediğimiz Eş Anlamlı Kelimeleri yazın arkadaşlar.

   
 2. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Eş Anlamlı Kelimeler Neler

  Eş Anlamlı Bilmediğimiz Kelimeler


  Sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Türkçede sözcükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. Bu nedenle Türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır.

  ESKİ<----->YENİ
  abide anıt
  ablem belirge
  abluka kuşatım
  acayip yabancı
  acele etmek İvmek
  aceleci ivecen
  Acz (aciz) düşkü
  adabı muaşeret görgü
  adalet tüze
  adaptasyon uyarlama
  adapte etmek uyarlamak
  adât ve ahlak töre
  adet alışkanlık, görenek
  adet sayı
  adli tüzel
  afaki şundan, bundan
  afiyet esenlik, sağlık
  afsun (efsun) büyü
  ahenk uyum
  ahenkli uyumlu
  ahenksiz uyumsuz
  ahiren son günler
  ahize alıcı, almaç
  ahlak aktöre
  ahlaki aktöresel
  aidat ödenti, kesinti
  aidiyet ilinti
  ait değin, ilişki, ilişkin
  ajan gizmen
  akis yankı
  akli ussal
  aksan dil, vurgu
  aksetmek yansımak
  aksiyon belit
  aktif etken, etki, eylemlemsel
  aktüalite Güncellik
  aktüel güncel
  alaka ilgi
  alakadar ilgili
  alarm uyandırı
  alelade olağan
  alem evren
  alemet belirti
  alev yalım
  aleyhtar karşıtçı
  amatör özengeç
  ambargo engelleyim
  amel edim
  ameli edimsel, kılgısal
  ameliye işlem
  amil etmen
  amme kamu
  amplifikatör yükselteç
  amud dikme
  amudi dikey
  anahtar açkı
  analfabet okumaz yazamaz
  analiz çözümleme
  anane gelenek
  anarşi kargaşa, düzensizlik
  ançuez hamsi ezmasi, hamsi sarması
  anlaşmazlık ihtilaf
  antet başlık
  antitez karşı sav
  antoloji seçki
  antreman alıştırım
  antrenör alıştırman
  antrepo ara koruncak
  antropoloji insanbilim
  araz belirti
  arkeolog kazıbilimci
  arzuhal dilekçe
  asa değnek
  asalet soyluluk
  asır çağ, yüzyıl
  asri çağdaş
  astronom gökbilimci
  aşk sevi
  atalet süredurum (Fizik)
  ati gelecek, ilerisi
  avans önödeme, öndelik
  ayna gözgü
  aynı özdeş
  ayniyet özdeşlik
  azap ezinç
  aza üye
  bagaj taşıncak, taşıncaklik
  bahtiyar mutlu
  baki kalımlı
  bakir erdem
  bakire erden
  banliyö yörekent
  baraz büget
  bariz belirgin
  basit yalınç
  bazı bir takım, kimi
  bedbaht mutsuz, karayazgılı
  bedbin kötümser
  beddua ilenç, ilenme
  bedel karşılık
  bedhah kötücül
  beka kalım
  bekraunt artyetişim
  bereketli artağanlık
  beyanat demeç
  beyanname bildirge, bildiri
  beynelmilel uluslararası
  bibliyofil kitap seven
  bibliyografya kaynakça
  bilhassa özellikle
  bilvasıta dolaylı
  bina yapı
  bitap argın
  bitaraf yansız
  biyografi yaşam öyküsü
  bizzat kendi, kendin, kendim
  blokaj bekletim
  blöf ürkütmece
  bono ödence
  brifing özetlem
  buhar buğu
  buhran bunalım
  buldozer yerkürer
  burjuva kentsoylu
  burs öğrenmelik
  bünye yapı
  bürokrasi yazçiz
  bürokrat yazçizci
  cahil bilisiz
  casus çaşıt
  cazibe Albeni, alım, çekicilik
  cazip alımlı, çekici
  cefa üzgü
  cehalet bilisizlik
  cehennem tamu
  celse oturum
  cemaat topluluk
  cemiyet dernek, toplum
  cephe alnaç, önyüz
  cereyan akım
  cesarettli yürekli
  cetvel çizelge, düzçizen
  cevap yanıt
  cevap vermek yanıtlamak
  cidar çeper
  cihaz aygıt
  cihet yön
  cinayet kıya, öldürü
  cins eşey
  cinsi eşeysel, cinsel
  ciro çevirim
  civar yöre
  cümle tümce
  çaresizlik umarsızlık
  çek ödene
  dair değin, üzerine
  damping düşürüm
  debdebe görkem
  defa kez
  def’aten birden
  defile giyim gösterisi
  define gömü
  deformasyon değiştirim
  dehşet yılgı
  dejenerasyon soysuzlsşma, yozlaşma
  dekor bezem
  dekorasyon bezemleme
  delil kanıt
  demogog halk avcısı
  demografi nüfus bilimi
  demokrasi elerki
  demokratik elerksel
  departman bölüm
  depo korunak
  depo etmek yığmak, biriktirmek
  depozit önödence
  dercetmek koymak, geçirmek
  derece aşama
  deşarj boşalım, boşalma
  deşifre etmek çözmek, sökmek
  devalüasyon değer düşürme
  devam sürek
  deveran dolaşım
  devet çağrı
  devir çağ, çevrim
  devre çevrim(fiz), dönem
  dilem ikilem
  direkt dolaysız
  direktif yönerge
  diyalektif eytişim
  doktrin öğreti
  doküman belge
  döviz istence(gösteride)
  dua yakarış, yakarma
  düşman yağı
  ebedi ölümsüz, sonrası, bengi
  edebi yazınsal
  edebiyat yazın
  efkarı umumiye kamuoyu, halkoyu
  egoist bencil
  ehemmiyet önem
  ehil yeterli
  ehliyet yeterlik
  ekonomi tutum
  ekonomik tutumsal
  ekseriya çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
  ekseriyat çoğunluk, oy çokluğu
  ekskavatör yerkazar
  ekstra özüt
  el’an şimdi, bugünlü günde
  elastiki esnek
  elastikiyet esneklik
  elbise giysi
  elit seçkin
  emin güvenilir, güvenli
  emir buyruk, komut
  emniyet güvenlik, güvenirlik
  emparyalist sömürgeci
  emperyalizm elkoyuculuk, buyuruculuk
  empresyonist izlenimci
  emretme buyurma
  endikatör gösterge
  endirekt dolaylı
  endişe kaygı
  endüstri işleyim
  enerji erk, güç, güre
  enerjik gürel, güreli
  enfreruj kızılötesi
  enkaz yıkıntı
  enstruman araç, çalgı
  entern yetişici (hekimlik)
  entresan ilginç, ilgi çekici
  erozyon aşınma
  esaret tutsaklık
  esas asal
  esef etmek acınmak
  eser yapıt, yaratı
  esir tutsak
  eskiz taslak
  esrarlı gizemli
  estetik güzel duyu
  eşantiyon örneklik
  eşel mobil oynak ölçü
  etraf çevre, dolay
  evham kuruntu
  ezeli öncesiz
  ezilet özgü
  faal etkin
  faaliyet etkenlik
  fabrika yapınak
  fabrikasyon yapınış
  fabrikatör yapınman
  facia ağlatı
  fakir yoksul
  fakirlik yoksulluk
  faktör etman
  fal bakı
  fani kalımsız
  fantezi düşlem
  faraziye varsayım
  fark ayrım
  farklı ayrımlı
  farksız ayrımsız
  farz etmek varsaymak
  fatura satmaca
  fayda yarar
  faydalanma yaralanma
  faydalı yaralı
  fazilet erdem
  fedakar esirgemez, özverili, özgeçili
  felaket yıkım
  ferman buyruk, buyrultu
  fert birey
  fetiş tapıncak
  fevkalade olağandışı, olağanüstü
  feza uzay
  fikir düşünü, düşüncel
  filhakika gerçekten
  finanse etmek akçalamak
  form biçim
  fren durduraç
  frigotik soğutmalı
  fuel oil yağyakıt, sıvıyakıt
  fultaym tamgün
  füsun büyü
  gafil aymaz
  gaflet aymazlık
  galibiyet yengi
  garanti güvence
  garip yabansı
  gaye amaç, erek
  gayret çaba
  gayri ihtiyari istemsiz
  gayri muayyen belgisiz, belirsiz
  gayri muntazam düzensiz
  gayri mümkün olanaksız
  gayri müsavi eşitsiz
  gayri samimi içtensizlik
  gayri tabii olağandışı, olağanüstü
  gazete günce
  gıda besin
  grafik çizge
  grev işbırakımı, bırakım
  greyder yerdüzler
  güruh tayfa, takım, bölük
  haberleşme bildirişim, yazışma
  hacim oylum
  hadise olay
  hafif yeğni
  hafıza bellek
  hakem yargıcı
  hakikat gerçek
  hakim bilge
  hâkim başat, egemen, yargıç
  hakimiyet başatlık, egemenlik
  hal çözüm, durum
  hal çaresi çözüm yolu
  hal şekli çözüm yolu
  halletmek çözmek
  hamle atılım
  hararet ısı
  hareket etmek devinmek
  hars ekin
  has özgü
  hasıl olmak üremek
  hasım yağı
  hasret özlem
  hassas duyar, duyarlı
  hassasiyet duygan, duygulu, duyarlık
  hasta sayrı
  hastalık sayrılık
  hat çizgi
  hata yanılgı
  hatip konuşmacı
  hatıra andaç, anı
  hatırlama ansıma
  hatırlamak ansımak
  hayal düş, görüntü
  hayal etmek düşlemek
  hayali düşsel, imgesel
  hayat dirim, yaşam
  hayati dirimsel, yaşamsal
  hayret şaşkı
  haysiyet onur, özsevi
  haysiyetli onurlu
  haysiyetsiz onursuz
  hazım sindirim
  hazine gömü
  hedef erek
  hediye armağan
  helelozni sarmalı (fizik)
  hemcins türdeş
  hemfikir düşündeş, oydaş
  hercümerç karışıklık, kargaşalık
  heterojen ayrışık
  hevesli özenci
  heyecan coşku
  heyet kurul
  heykel yontu
  heykeltraş yontucu
  hibe bağışlama
  hicret göç, göçme
  hikaye anlatı, öykü
  hikaye etmek öykülemek
  hile aldatıcı
  his duygu
  hisse pay
  hissedar paydaş
  hissetmek duymak, sezmek
  hissikablevuku önsezi
  hitabe söylev
  hiyerarşi aşama, sıradüzen
  hobi düşkü
  hodbin bencil
  holding tüm ortaklık
  homojen benzeşik
  homoseksüel eşcinsel
  hukuk tüze
  hukuki tüzel
  hulasa etmek özetlemek
  hurafe boşinan
  husumet yağılık
  hususi özel
  hususi teşebbüs özel girişim
  hususiyet özellik
  huzme demet
  hücre göze (biyoloji)
  hücum saldırı, atak
  hücum etmek saldırmak
  hükmi şahıs tüzel kişi
  hüküm yargı
  hümanist insancı, insancıl
  hür erkin
  hürmet saygı
  hürriyet özgürlük
  hüviyet kimlik
  ibadet tapınç
  ibadet etmek tapınmak
  ibret öğrenek
  icap (ettirmek) gerektirme
  icap etmek gerekmek
  icat buluş
  icra etmek uygulamak, yürütmek
  içtimai toplumsal
  idare yönetim
  idare heyeti yönetim kurulu
  idareci yönetici
  idari yönetimsel
  iddia sav
  iddia etmek savlamak
  ideal ülkü, ülküsel
  idealist ülkücü
  ididal ılımlılık, ölçülülük
  idrak algı
  idrak etmek algılama, anlamak
  ifade anlatım, deyiş
  iflas batkı
  ifraz salgı
  iftira kara çalma, karacılık
  ihmal etme savsaklamak
  ihmalkar savsak
  ihracaat dışsatım
  ihsan kayra
  ihtar uyarı, uyarma
  ihtimal olasılık
  ihtimam özen
  ihtiras tutku
  ihtisas uzmanlık
  ihtişam görkem
  ihtiyaç gerekseme
  ihtiyari istemli
  ihtiyat sakıntı
  ihtiyatkar sakıngan
  ihtizaz titreşim
  ikametgah konut
  ikaz uyarı, uyarma
  ikmal bütünleme
  iktibas aktarma, alıntılama
  iktidar erk
  iktifa etmek yetinmek
  iktisadi tutumsal
  iktisat tutum
  ilahi tanrısal
  ilahiyat tanrı bilim
  ilan duyuru
  ilga etmek varlığını kaldırmak
  ilham esin
  ilham almak esinlenmek
  illegal yasadışı
  illüzyonist gözbağcı
  ilmi bilimsel
  iltica sığınma
  iltica etmek sığınmak
  iltihap yangı, irin
  ima anıştırma
  ima etmek anıştırmak
  imaj görüntü, imgel
  imal yapım
  imalatçı yapımcı
  imalathane yapımevi
  iman inan, inanç
  imkan olabilirlik, olanak
  imkansız olanaksız
  imla yazım
  imtihan sınav
  imtiyaz ayrıcalık
  inat direnim
  indeks dizin
  infaz yürütüm
  inhiraf açılım
  inhisar tekel
  inkar yadsıma
  inkar etmek yadsımak
  inkilap devrim
  inkişaf açınma, gelişim, gelişme
  insiyak içgüdü
  insiyaki içgüdüsel
  inşaat yapı
  intiba duyuş, izlenim
  intihap seçim
  intizam düzen, düzenlilik
  iptidai ilkel
  irade istem, istenç
  irsi kalıtsal
  irtibat bağlantı
  irtica gericilik
  irticalen doğaçtan, doğaçlama
  isim ad
  ispat kanıtlama
  ispat etmek kanıtlamak
  istatistik sayılama
  istibdat baskı, zorbalık
  istida dilekçe
  istidat anıklık
  istifa çekilme
  istifade ası, yarar
  istifade etmek yararlanmak
  istihbarat danışma, haber alma
  istihlak tüketim, yoğaltım
  istihsal üretim
  istikamet doğrultu, yön, yönelti
  istiklal bağımsızlık
  istila salgın
  istimlak kamulaştırma
  istisna ayrallık, kural dışı
  istişare danışma
  isyan başkaldırı
  işaret im, belgi, belirti
  işaret etmek imlemek, göstermek
  ithalat dışalım
  itibar saygınlık
  itikat inanç
  itilaf anlaşma
  itimat güven, güvenirlik
  itina özen
  itinalı özenli
  itiyat alışkı, alışkanlık
  itiyat alışkanlık
  izah açıklama, anlayış
  izale (etme) giderme, yoketme
  izdiham yığılaşma
  izolasyon yalıtım
  izole etmek yalıtmak
  izzeti nefis onur, özsevi
  jeneratör üreteç (Fiz)
  jeolog yerbilimci
  jeoloji yerbilim
  jurnal giz iletim
  jüri seçici
  kabiliyet yetenek
  kabir gömüt
  kabus karabasan, ağırlık basma
  kadar değin, dek, denli
  kademe aşama
  kader alınyazısı, yazgı
  kaderci yazgıcı
  kafi yeter, yeterli
  kafiye uyak
  kaide kural
  kainat evren
  kalifiye nitelikli
  kalite nitelik
  kaliteli nitelikli
  kamera sinealıcı
  kamp dinlenek, toplanak
  kampanya savaşım, alım-satım dönemi
  kamyon yüklet
  kanaatkar yetkin
  kanande akıncı
  kanun yasa
  kanuni yasal
  kaparo güvenmelik
  kapital anamal
  kapitalist anamalcı
  kapris özenç
  karakter ıra
  kare dördül
  kati kesin
  katip yazman
  katiyen kesinlik
  katliam kırım
  kaybetme yitirme
  kaybolmak yitmek
  kayıp yitik
  keder üzünç
  kelime sözcük
  kemiyet nicelik
  kere kez
  kesafet yoğunluk
  kesif yoğun
  keşif bulgu
  keyfiyet nitelik
  kifayet yeterli
  kifayetli yeterli
  kifayetsiz yetersiz
  kısım bölüm
  kıstas ölçek, ölçüt
  kitabe yazıt
  kıyafet giyim
  kıyas örneksel
  kıyas ölçme, benzetme
  kıyaslama karşılaştırma
  kollokyum konuşu
  komedi güldürü
  komedyen güldürmen
  komisyon yarkurul
  kompleks karmaşık, karmaşa
  komplike karışık
  komplo gizdüzen
  komposizyon düzen
  konferans konuşma
  konfeti saçı
  kongre kurultay
  konserve saklanca
  konsorsiyum genortaklık
  konsültasyon danışım
  kontekst bağlam
  kontenjan saptanca
  kontrat sözleşme
  kontrol denetim
  kontrol etmek denetlemek
  konvoy katar
  kooperatif birleşke
  koordinasyon eşgüdüm, ortakgüdüm
  koordine etmek eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
  kortej alay
  kostümlü parti giyimli eğlenti
  kramp kıraç
  kreasyon yaratı
  kredi yerenek, saygı
  kritik eleştiri, tehlikeli sonuç
  kriz bunalım
  kudret erk (Fiz) erke, güç
  kumanya azık
  kupür kesik
  kur’a çekmek ad çekmek
  kuvöz yaşanak
  kuvvet güç
  küfür sövgü
  kültür ekin
  laboratuvar deneylik
  lahiya tasarı
  lakaydi ilgisizlik
  lanet kargış
  lanet etmek kargışlamak
  lazım gerekli, gerek
  liberal erkin, erkinikçi
  liberalizm özel girişimcilik
  lider önder
  likid sıvı
  lisan dil
  lokavt işkapatım
  lügat sözlük
  lütuf kayra
  lüzum gerekli, gereklik
  lüzum hasıl olmak gerekmek
  lüzumsuz gereksiz
  mabet tapınak
  macera serüven
  madde nesne, özdek
  maddi özdeksel, tensel
  mafsal eklem
  mağlubiyet yenilgi
  mahalli yerel, yöresel
  mahdut sınırlı, sayılı
  mahiyet nitelik
  mahrek yörünge
  mahrum yoksun
  mahsul ürün
  mahzur sakınca
  makam orun
  makbuz alıntı
  malum bilinen
  malumat bilgi
  malzeme gereç
  mana anlam
  manasız anlamsız
  manevi içsel, tinsel
  mani engel
  manzara görünüm, bakacak
  marifet bilgi
  masraf gider
  matbu basılı
  matbuat basın
  materyalist özdekçi
  materyalizm özdekçilik
  mazbata tutanak
  mecbur yükümlü
  mecburi zorunlu
  mecburiyet yükümlülük, zorunluluk
  meçhul bilinmeyen
  medeni uygar
  medeniyet uygarlık
  mekan yer
  meleke yeti, yordam
  melodi ezgi
  memnun olmak gönenmek, kıvanmak
  memnuniyet kıvanç, sevinç
  memur işyar, işgören, görevli
  menfii eksi (tıp), olumsuz
  merasim tören
  merhamet acıma
  mesaj ileti, bildiri
  mesela sözgelişi, örneğin, sözgelimi
  mesele sorun
  mesken konut
  meslek öğreti (Felsefe), uğraş
  mesul sorumlu
  mesuliyet sorumluluk
  mesut mutlu
  metafizik doğa ötesi
  methiye övgü
  metot yöntem
  metro altulaşım
  metropol anakent, başyurt
  mevcudiyet varlık
  mevcut var
  mevzu konu
  mevzubahis söz konusu
  meydan alan
  meyil eğilim, eğim, özlem
  mezar gömüt
  meziyet artam
  mikyas ölçek
  militan vurucu
  milli ulusal
  minimum azın
  miras kalıt
  misafir konuk
  misal örnek
  mısra dize
  mistisizm gizemcilik
  mizansen oyun düzeni, sahneye koyma
  modern çağıl, çağdaş
  monoton tek düze
  montaj kurgu
  monte etmek kurmak, kurup takmak
  moral içgücü
  muadil denk, denktaş
  muafiyet bağışıklık
  muamele işlem
  muasır çağdaş
  muayene etmek sınamak, yoklamak
  muayyen belirli
  mucit bulucu, türetmen
  mucize tansık
  muhabere iletişim, yazışma
  muhacir göçmen
  muhafazakar tutucu
  muhalefet karşıcılık
  muhit çevre
  muhit ortam
  muhtaç olmak gereksemek
  muhtar özerk
  muhtelif ayrışık
  muhtemel olası
  muhteşem görkemli
  muhteva içerik
  mukabil karşılık
  mukadderat yazgı, alın yazısı
  mukamele karşılık
  mukavemet direnç, direnme
  mukayese karşılaştırma
  muntazam düzgün
  mutaasıp bağnaz
  muteber saygın
  mutemet güvenilir kişi
  mutlak salt
  muvazene denge
  mübadele değişim
  mübarek kutlu
  mücadele savaşım
  müdafaa savunma
  müddet süre
  müessese kurum
  müessir etken, etkili
  mühim önemli
  müjde muştu
  mükafaat armağan, ödül
  mükellef yükünmlü
  mükellef yükümlü
  mükemmel yetkin
  mülkiyet iyelik
  mülteci sığınmacı
  mümbit bitek, verimli
  mümkün olabilir
  münasebet bağıntı
  münderecat içindekiler
  münekkit eleştirmen
  münhani eğri
  müphem belirsiz
  müsabaka yarışma
  müsamaha hoşgörme
  müsamere gösteri, sazlı sözlü eğlenti
  müspet olumlu
  müstenkif çekimser
  müstesna ayrıksı, ayral, ayrı
  müşahit gözlemci
  müşerref olmak
  müşfik sevecen
  müşterek ortaklaşa
  mütareke bırakışma
  müteharrik devingen
  mütenazır bakışan, birbirinr bakan
  mütercim çevirmen
  mütevellit doğmuş, doğan, ileri gelen
  müttefik bağlaşık
  müzakere görüşme
  naçar umarsız
  nadir azrak
  nakil iletme
  nakliyat taşıma
  namzet aday
  nasihat öğüt
  natamam bitmemiş, eksikli
  natüralizm doğacılık
  natürmort ölüdoğa
  nazari kuramsal
  nazariye kuram
  nazım koşuk
  nebat bitki
  neolozizm yeni tüketim
  nesil kuşak
  nesir düzyazı
  neşriyat yayın
  netice sonuç
  nevale azık
  nizam düzen
  nomanklatör adlar dizisi
  norm ölçü
  normal düzgüsel (Fels)
  nöbet keşik
  nötr yansız, etkisiz
  nutuk söylev
  nüfuslu sözü geçen
  objektif nesnel
  obstrüksiyon engel
  odyo vizer gör-işit
  oportinist günoğlu
  optimist iyimser
  organizasyon örgütlenme
  orijin köken
  oryantalist doğu bilimci
  otobüs genbinit
  otokton yerli
  otomat özdevimsel
  otonom özerk
  otonomi özerklik
  otopsi gözlegörü
  otorite yetke
  otostop durbinit
  ömür yaşam
  panel açık oturum
  panik ürkü
  pansiyon barıncak
  parantez ayraç
  pasaport geçişlik
  pasif eylemsiz
  psikanaliz ruh çözümü
  rabıta bağlantı
  radikal köktencilik
  radyasyon ışınım
  rağmak karşın
  rakım yükselti
  randevu buluşma
  rapor yazanak
  rasat gözlem
  rasyonalizm usculuk
  rasyonel ussal
  reaksiyon tepki
  reaktör yazımcı
  realite gerçek, gerçekçilik
  reanimasyon canlandırma
  redaksiyon yazımlama
  reel gerçek
  refah gönenç
  reform düzeltim
  regülatör düzelteç
  regüle etmek düzenlemek
  reha kurtuluş, kurtulma
  rekolte toplam ürün
  rekor erişim
  rekortmen erişmen
  repertuvar sorumluluk
  restorasyon onarım
  revalüasyon değer yükseltimi
  revizyon gözden geçirme
  reyon sergen
  rezerv biriki
  rotatif döner-basar
  rüşt ergenlik
  rütbe aşama
  rüya düş
  sabit durağan
  sade arı, yalın
  safha evre, aşama, kesim
  sahip iye
  sahiplik iyelik
  sahte düzmece
  sakin dingin, dural
  salim esen
  samimi içten
  samimiyet içtenlik
  sansür sıkıdüzen
  sarahat açıklık, belginlik
  sarih açık, bergin
  sathi yüzeysel
  sebat direşim
  sebep neden
  sefer kez
  seka anlak, anlayış
  sekreter yazman
  sekte durgu
  sektör kesim
  selahiyet yetkin
  self-servis buyur-al
  sema gök, gökyüzü
  sembol im, simge
  sembolik simgesel
  semere verim
  sempozyum bilimsel toplantı
  sentetik bileşik
  sentez bireşim
  serbest özgür
  serdetmek ileri sürmek
  serlevha başlık
  sermaye anapara
  serzeniş çıkışma, başa kakma
  seviye düzey
  seyahat gezi
  seyyah gezgin
  seyyar gezici
  sezon sürem
  sıhatli sağlıklı, esen
  sıhhat esenlik
  sihir büyü
  sihirli büyülü
  silüet karaltı
  simetri bakışım
  simetrik bakışımlı
  sır giz
  sırf salt
  sistem dizge
  sistematik dizgesel
  sistemli dizgisel
  siyasi siyasal
  slogan savsöz, çarpıcısöz
  sohbet söyleşi
  sosyal toplumsal
  sosyalist toplumcu
  spekülasyon vurgunculuk
  spitualist tinseler
  staj yetişim
  stajyer yetişmen
  standardize ölçüm
  statik durağan
  statüko sürerdurum
  stil yoldam
  stok yığın
  sual soru
  subjektif öznel
  suistimal kötüye kullanma, yolsuzluk
  sulh barış
  suni yapay
  sükut susku
  sükünet dinginlik, durallık
  sürealizm gerçeküstücülük
  şaheser başyapıt
  şahsi kişisel
  şaibe leke, kir
  şair ozan
  şart koşul
  şartlanmak koşollanmak
  şeffaf saydam
  şehir kent
  şehvet kösnü
  şekil biçim, örnek
  şekilcilik biçimcilik
  şey nesne
  şiddet azış, yeğinlik
  şifre gizyazı
  şifrelemek giz yazıya çevirmek
  şikayet yakınma
  şoför sürücü
  şuur bilinç
  şüphe kuşku
  taarruz saldırı
  taassup bağnazlık
  tabaka katman
  tabii doğal
  tafsilat ayrıntı
  tahakkuk gerçekleşme
  tahayyül etmek imgelemek
  tahkikat soruşturma
  tahmin kestirme, önkestirme
  tahsil öğrenim
  tahsisat ödenek, karşılık
  takaddüm öncellik
  takat güç
  takibat kovuşturma
  takip etmek izlemek, kovuşturmak
  taklit yansılamak, öykünmek
  takribi yaklaşık
  taksim bölme
  taktim etmek sunmak
  talep istek
  tali ikincil
  talimat yönerge
  tamim genelge
  tamir onaraım
  tansiyon gerilim, kan basıncı
  tanzim etmek düzenlemek
  tarafsız yansız
  taraftar yandaş
  tarif tanım
  tarif etmek tanımlamak
  tarz biçim
  tasarruf artırma, tutum, kullanım
  tasavvur tasarım
  tasdik onay, onaylama
  tasvip etmek onamak, uygun bulmak
  tatbik uygulama
  tatbiki uygulamalı
  tatil dinlence
  tatil etmek boşlamak, işletmemek, durdurmak
  tatmin doyum, doygunluk
  tatmin doyurmak
  tatminkar doyurucu
  tatminkar doyurucu
  taviz ödün
  tavsiye öğüt, öğütleme
  tayin atama, belirleme
  tebliğ bildiri
  tecavüz saldırı
  techizat donatım
  tecil erteleme
  tecrit soyutlama
  tecrübe deneyim, sınama, deney
  tedbir önlem
  tedbirli önlemli
  tedricen azar azar, yavaş yavaş
  tedris öğretim
  tedvir etmek yönetmek
  teferruat ayrıntı (lar)
  teferruat ayrıntılar
  tefrik ayrım
  tehlike çekince
  tekabül
  tekamül evrim
  teklif öneri
  tekniker uygulaman
  teknisyen uygulaman
  teknoloji uygulayımbilim
  teknotrat uyguyımcı
  tekrar yineleme
  teksif etmek yoğunlaştırmak, koyulaştırmak
  tekzip etmek yalanlamak
  telaffuz söyleyiş, söyleniş
  teledinamik uzdevimsel
  teleferik uzaşar
  telefon seslek
  telegraf uzyazar, uzyazım
  telekomand uzgüdüm
  teleks uzyazım
  telemekanik uzaktarım
  telemetri uzölçer
  teleobjektif uzmercek
  telepati uzsezim, uzsezinim
  teleskop uzgözlük
  teletayp uzayazım
  televizyon uzgöreç, uzgörüm
  temas değinme, değinim
  teminat güvence
  teneffüs solunum
  tenkit eleştiri
  tenvir aydınlatma
  tenzilat indirim
  teori kuram
  teorik kuramsal
  tereddüt etmek duraksamak
  terkip bileşim
  terminoloji terimler dizgesi
  terör yılgı, yıldırı
  terörist yıldırgan
  tertip düzen, düzenleme
  tesadüf rastlantı
  tesisat döşem
  tespit etmek saptamak
  teşebbüs girişim
  tetkik incelem
  tevhit birleştirme
  tez sav
  tezahürat gösteri
  tezat karşıtlık
  ticaret tecim
  tolerans hoşgörü
  trajik ağlatısal
  tranformatör değiştirgen
  transfer aktarma, geçirme
  transplantasyon örgen aktarımı
  travers tabanlık
  turist gezgin
  turistik gezinsel
  turizm gezim
  turne gezme, gezim
  ufuk çevren
  umumi genel
  unsur öğe
  ümmi okumamış
  ünite birim
  ünsiyet alışıklık, tanışıklık
  vantilatör yelleç
  vasıf ayırt, nitelik
  vasıta araç
  vazgeçmek caymak
  vazife görev
  vaziyet durum, konum
  vazo çiçeklik
  vecibe ödev
  vehamet korku, tehlike
  veraset kalıtım, soyaçekim
  veya yada
  vicdan duyunç
  viratör sarsaç
  viyadük aşıt
  vize görüldü
  vizite görüm, görüm parası
  yahut yada
  zabit subay
  zabitan subaylar
  zafer utku
  zan sanı
  zarar dokunca
  zaruret yoksulluk, zorunluk, zorunluluk
  zaruri zorunlu
  zaviye açı
  zayi yitik
  zevk beğeni
  zihin an
  zihniyet düşünce
   
Bilmediğimiz Eş Anlamlı Kelimeler neler? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kızılderili - Türkçe Eş Kelimeler

  Kızılderili - Türkçe Eş Kelimeler

  kızılderili kelimeler kızılderili dili türkçe dilinde isimler kelimeleri türkçe Keçua dili ile Türkçe arasındaki benzerliklerin bazıları * tuka - tükürmek * paku - bak * khapao - kaba * ipa - abla * ku - koy * kaşa - kış * kuli - kül * kalı - kalın * karwın - karın * kasa - kes * tawga - dağ * takhıla - dağıl * khipu - ip * çur - dur * as - az * tak - ta ki * la - ile * mi?...
 2. resim kelimesinin eş anlamlısı nedir

  resim kelimesinin eş anlamlısı nedir

  resim kelimesinin eş anlamlısı nedir bu kelimenin eş anlamlısını acil olarak yazın.
 3. Eş Anlamlı Kelimeler Nedir cevap

  Eş Anlamlı Kelimeler Nedir cevap

  Eş Anlamlı Kelimeler Nedir lütfen bu sorumun cevabını yazar mısınız kızlar?
 4. eş sesli kelimeler

  eş sesli kelimeler

  eş sesli kelimelerin cümlelerini istiyorum yazan:demirbey
 5. Eş Anlamlı Kelimeler - Kelime Tablosu ve Sözlüğü

  Eş Anlamlı Kelimeler - Kelime Tablosu ve Sözlüğü

  Aynı varlığı kavramı karşılayan, anlam bakımından birbirinin yerini tutabilen, farklı yazılıp farklı okunan iki sözcüğün arasındaki anlam ilgisine “eş anlamlı kelimeler” ilgisi diyoruz. Bu iki sözcükten biri genellikle farklı dillerden dilimize girmiş sözcük iken diğeri Türkçe sözcüktür.Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin...

Sayfayı Paylaş