Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa
ferhat paşa nasıl öldü
Mesinalı kaptanlardan meşhur Viskond Çağala'nın oğlu olup Hıristiyan adı Don Sıpion'dır; validesi Osmanlıların Dalmaçya sahilindeki Nova hisarı dizdarının (kale muhafızı kumandanı) kızı iken Frenklere esir düşerek Çağala ile evlenmiştir. Kaptan Çağala
12 yaşında bulunan oğlu Don Sipion ile Mesina'dan İspanya'ya giderken 18 Mart 1561 de Türk leventleri tarafından yakalanarak Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmiş ve Sipion saraya alınarak Yusuf Sinan adı verilip yetiştirilmiş ve babası olan Çağala da Hammer'in kaydına göre İstanbul'da kendini zehirlemek suretiyle ölmüştür.

Yusuf Sinan sarayda yetiştikten sonra yeniçeri ağalığıyla enderundan çıkmış
sonra Van ve 991 H. -1583M.de Ferhat Paşa'nın serdarlığında vezirlikle Revan ve 994 H. - 1586 M. de Bağdat beylerbeyliklerinde bulunmuştur. Van beylerbeyi iken Özdemiroğlu Osman Paşa ile İran seferinde hizmet ile Tebriz'i zabtetmiş ve 993 H. - 1585 M. de Osman Paşa'nın ölümünden sonra vasiyeti gereğince bir aralık vekâleten İran serdarı oldu ise de sonradan serdarlık ikinci defa Ferhat Paşa'ya verilmiştir.

Çağalazade bundan sonra Bağdat valiliğine gönderilmiş ve oradan Erzurum valiliğine tayin edilerek 999 Ramazan ve 1591 Temmuz tarihinde Uluç Hasan Paşa'nın ansızın vefatı üzerine kaptan paşa olmuştur. Yusuf Sinan Paşa 1003 Cemaziyelevvel 18 ve 1595 Mart tarihine kadar bu hizmette kaldıktan sonra kubbe vezirliğine getirilmiştir.

Çağalazade Sinan Paşa
pâdişâhla beraber Eğri seferinde bulunup ordunun sağ kol kumandanı idi. Yaptığı taarruzlarla yarım saatte düşmanın 20
000 kişilik kuvvetini imha edip hemen kaybolmuş olan Haçova savaşının kazanılmasına sebep olduğunu kendisi bizzat pâdişâha arzederek Hoca Sadeddin Efendi ile kapıağası Gazanfer Ağa'nın tavsiyeleriyle Damat İbrahim Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur. 1005 Rebiulevvel ve 1596 Kasım). Çağalazade Sinan Paşa
meydan muharebesini müteakip askeri yoklatarak muharebe meydanından kaçmış olan tımar ve zeamet sahipleriyle kapıkulu ocaklarından 30
000 kişinin dirliklerini kesip ele geçenleri ve bu arada bazı günahsızları da katlettirmesi
aleyhinde dedikoduya sebep olduğundan sadarete gelişinden 45 gün sonra bazı hususlar dolayısıyla hakkında Pâdişâhın itimadı kalmadığından başka valide sultanın da oğlu üzerinde etkili olmasının da yardımıyla azlolunarak İbrahim Paşa ikinci defa vezir-i âzam olmuştur.

Yusuf Sinan Paşa
azlinden sonra bir müddet Akşehir'de oturtulup sonra Şam valiliğine tayin olunarak 1598 Haziran (1006 Şevval 9)'da ikinci defa kaptan-ı deryalığa tayin edilerek 1012 senesi sonlarına (1609 M.) kadar bu vazifede kalmıştır. Çağalazâde Sinan Paşa bu defaki kaptanlığında validesini Mesina'dan İstanbul'a getirmiştir.

Çağalazâde 1013 Muharrem ve 1604 Haziran'da kaptan paşalıkta kalmak üzere İran tarafına serdar olarak gönderildi ise de muvaffak olamayarak bozguna uğradı


Son İran seferindeki mağlubiyeti hariç olarak kendisine bırakılan işlerde muvaffak olmuştur; iki defada 10 sene süren kaptan paşalığında tecrübeli denizcilerle görüşerek iş görmüş ve başarılı olmuştur. Kadırgalara iyi kürekçi yetiştirip her küreğe üçer forsa (esir Hıristiyan gemici) ile üçer Türk kürekçisi koymak suretiyle forsaların isyan çıkarmalarını önlemeye muvaffak olmuştur; fakat sadareti zamanında Kırım Hanı Gazi Giray'ı azledip yerine Fetih Giray'ın tayini ile bu zavallının ölümüne sebep olması ve Haçova meydan muharebesinden sonra bir çok tımarlı sipahi ile diğer bir kısım askeri yoklamada bulunmadılar cepheden kaçtılar diyerek dirliklerini kesmesi gibi haller Anadolu'daki eşkiyalıkta birinci derecede etkili olmuştur.
Çağalazade Sinan Paşa gayretli
cesur fakat müdara bilmez haşin ve asabi ve aynı zamanda mutaazzım ve mağrur imiş İstanbul'da iki ve Beşiktaş'ta bir mescit ile bir medrese ve bir mektebi vardı; İstanbul'daki Cağaloğlu semti bunun adınadır.
kaptanpaşalığı Derviş Paşa'ya verildi; kendiside 1014 H. 1606 M.'da kederinden Diyarbakır'da vefat etti.
 

Benzer İçerikler

*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
926
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
700
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
777
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
1
Görüntüleme
949
zuzu65
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
679
*MeleK*
*MeleK*
Üst