çalışan kadının güzellik rehberi

BeyazMelek

Daimi Üye
çalışan kadının güzellik rehberi
bu konu;pratik makyaj,h?zl? makyaj nas?l yap?l?r hakk?nda bilgiler vermektedir


images%20(1)-51.jpg

Pratik makyaj, do?ru giyinme, güzel ve çekici görünmek... Çal??an bayanlar bu yaz? tam size göre..
?? yerine tam saatinde varabilmek için çektiklerinizin fark?nday?z. Saatin sesiyle f?rla, aceleyle giyin, trafi?e gir... Peki, dakikalar son h?z ko?arken, bakimi, güzel ve ho? görünmek için ihtiyac?n?z olan zaman? nas?l yaratacaks?n?z? Asl?nda bu o kadar da zor de?il. Tek yapman?z gereken, vakit kazand?ran yollar?m?z? okumak. Böylece, yarin sabah alarm?n?z? 15 dakika ileriye kurabilirsiniz!

Makyaj tamam

Stick fondötenler, k?zar?kl?klar? ve sivilceleri kapatmak için kullan?labilecek en pratik makyaj malzemeleridir. Ten renginize t?pat?p uyan bir stick fondöten sürerseniz, aceleyle hata yapsan?z bile fark edilmez.

Vaktiniz ne kadar k?s?tl? olursa olsun kirpik k?v?r?c? kullanmay? ihmal etmeyin. Saniyeler içinde gözleriniz daha büyük, kirpikleriniz daha uzun görünecektir.

Far veya eyeliner kullanm?yorsan?z, kirpiklerinize uç kat siyah ya da koyu kahverengi rimel sürmek yüzünüze an?nda canl?l?k katacakt?r.

"Dudaklar?m? boyad???m için geç kald?m," bahanesine son! Kim u?ra??r dudak kenarlar?na kalemle çizgi çekip, içine ruj ve parlat?c? sürmekle? Renkli dudak nemlendiricisi veya parlat?c? ile saniyeler içinde haz?rs?n?z.

Hiç makyaj yapmasan?z bile koyu renk ruj sürerek durumu kurta*rabilirsiniz. K?rm?z? ve bordo tonlar?nda bir ruj, en yal?n halinizle bile makyajl? görünmenizi sa?lar.

Kusursuz kaslar makyajs?z bir yüzde bile büyük fark yarat?r. Parma??n?za ald???n?z bir parça ?effaf dudak parlat?c?s?yla ka?lar?n?z? düzeltin. Böylece ka?lar?n?z gün boyunca düzgün görünecektir.

Bak?ml? t?rnaklar

Biliyoruz, hiçbirinizin oje sürüp de kurumas?n? bekleyecek vakti yok. Oysa do?ru dürüst bir manikür için en az 15 dakikaya (ayaklarla birlikte en az 30 dakikaya) ihtiyac?n?z var. Neyse ki, t?rnaklar?n?z çok daha k?sa sürede insan içine ç?kacak görünüme kavu?abilir.
- Önce t?rnaklar?n?z?n içini temizleyin ve t?rnak diplerinize bir parça krem sürün. Koyu renk oje her türlü kusuru gösterir. Vaktiniz darsa, ?effaf ve renksiz bir t?rnak parlat?c?s? veya aç?k pembe oje sürün.

- Hangi rengi tercih ederseniz edin tek kattan fazla sürmeyin, aksi halde ojeniz daha zor kurur. Ellerinizi yakla??k 30 saniye boyunca buz gibi suya sokman?z da kuruma i?lemini h?zland?racakt?r.

- Çal??an kad?n?n her an her ?eye haz?r olmas? laz?m. Mesela manikür s?ras?nda sürdükleri o nefis bordo ojenin sabah uyand???n?zda korkunç göründü?ünü fark ettiniz. Baz? yerleri ç?km??, çatlam??, Üstelik evde aseton da kalmam??! Panik yok, herhangi bir ojeyi tek kat halinde sürüp hemen silerseniz, altta kalan bordo oje de ç?kacakt?r.

- Ojesiz t?rnaklar da çekici görünebilir. Yumu?ak bir t?rnak törpüsüyle t?rnaklar?n?z?n üstünü törpülerseniz, birkaç gün boyunca üzerlerinde ?effaf oje varm?? gibi görüneceklerdir. Ama dikkat, bu i?lemi haftada birden fazla yapmak t?rnaklar?n?za zarar verir.

Saniyeler içinde cilt bak?m?

Ara?t?rmalar, cilt bak?m?na günde ortalama be? dakika ay?rd???m?z? gösteriyor. Ama bu zaman? yar?ya indirmek bile mümkün.

- Sabah ald???n?z du?un süresini ve suyun s?cakl???n? azalt?n. Uzun uzun du?ta kalmak, üstelik bunu a??r? s?cak suyun alt?nda yapmak hem gereksizdir, hem de cildinizi do?al ya?lar?ndan ar?nd?rarak kurumas?na neden olur.

- Yatmadan önce cildinizi temizlemeniz sabah birkaç dakika kazand?racakt?r. Zaten temiz olan yüzünüzü neden tekrar y?kayas?n?z ki? Çok komplike bir cilt bak?m?na ihtiyac?n?z yok. Nemlendiricinizin içinde cildin bütün gün nemli kalmas?n? sa?layan hyaluronik asit bulunmas? yeterli.

Saç saça

Saç y?kamak zincirleme reaksiyona benzer; ?ampuan, nemlendirici, fön, parlakl?k veren serum... Eh, tüm bunlar da sabahlar? minimum 45 dakikay? gözden ç?karman?z demektir. Bu arada unutmay?n, saç y?kand?ktan bir gün sonra daha güzel görünür. Görünmüyor mu? O halde iste ba?vurman?z gereken hileler...

- Saç?n?z? daha dün sabah y?kam??t?n?z, ama sigara ve yemek kokular? üzerine yap???p kald?. Merak etmeyin, sizi ?ampuanlama derdinden kurtaracak çok özel ürünler var. Bir tüyo daha; saç?n?z?n sadece görünen k?s?mlar?n? ve kaküllerinizi y?kay?p kurutursan?z, saç?n?z?n tümü k?sa yoldan temiz görünür.

- Haftada iki kez kuaförde fön çektirmek; çal??an kad?n için tam bir kurtar?c?d?r. Saçlar?n?z?n kirlenme süresine ba?l? olarak, en az iki gün boyunca "Saç?m bugün nas?l görünüyor?" stresi yasamadan evden f?rlayabilirsiniz.

- Saçlar?n?z elektriklendiyse ve artik dalgalar? görünmez hale geldiyse, görünen bölümlerine bir spreyle su sikin, sonra da k?v?r?p tokayla tutturun. Evden ç?kmak üzereyken açt???n?zda, buklelerinizin daha düzgün oldu?unu göreceksiniz.

- Saçlar?n?z tamamen kontrolden ç?kt?, ama s?cak masayla, fön çekmekle u?ra?acak vaktiniz yok! Nemlendirici özelli?e sahip durulanmayan bir ürün sürdükten sonra siki bir topuz yap?n. Tam evden ç?karken aç?n ve elinizle düzeltin.

- Saç?n?z? ay?rd???n?z yönü de?i?tirmeniz, saç?n?z?n daha hacimli ve dolgun görünmesini sa?lar.

- At kuyru?unun gücünü küçümsemeyin. Saç?n?z? sik bir saç tokas?yla atkuyru?u yap?p, saniyeler içinde evden f?rlamaya haz?r olabilirsiniz. Bu arada, sezonun saç trendlerini de göz ard? etmeyin. Son derece düzgün toplanm?? saçlar out, hafif da??n?k atkuyru?u in. Dikkat etmeniz gereken iki ?ey var; saç?n?z? arkadan, tam ortadan toplay?n ve üst k?sm?n? biraz gevsek b?rak?n.

Gece uyurken

Uykuda geçen vakti de güzelli?iniz için kullanabilirsiniz.

- Yatmadan önce retinol veya glikolik asit içeren bir kremi maske seklinde yüzünüze sürün. Sabah kalkt???n?zda ölü derilerinden ar?nan cildiniz ???l ???l görünecektir.

- Cildiniz duyarl?ysa, yüzünüzü salisilik asit içeren bir temizleyiciyle y?kay?p, hyaluranik asit içeren bir kremle nemlendirin.

- Saç?n?za ve cildinize nem vermesi için yatak odan?za havay? nemli tutan bir buhar aleti koyun.

- Sabah kalkt???n?zda t?rnak diplerinizin manikürlü gibi görünmesi için yatmadan önce ellerinize ve t?rnak diplerinize yo?un nem yere bir krem sürün.

- Saçlar?n?z uzunsa, iki yandan örerek uyuyun. Hem birbirlerine dola?mazlar, hem de son derece düzgün dalgalar?n?z olur. Parlakl?k veren bir serumla son noktay? koyun.

- ?pek ve saten yast?k k?l?flar? kullan?rsan?z fönünüz daha uzun süre dayan?r. Yüzünüzde olu?an yast?k izlerinden kurtulman?z da cabas?.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Üst