Çocuklarda internet kullanımı ve yaşı

M

Misafir

Forum Okuru
Çocuklarda internet kullanımı ve yaşı
çocuklarda internet ya?? çocuklarda internet kullan?m? hakk?nda bilgiler burada arkada?lar. Az önce bir misafirimiz çocuklarda internet ya?? kaç olmal? diye soru sormu?. Bizde çocuklarda internet kullan?m? hakk?nda bir ara?t?rma yapt?k ve çocuklar?n internet kullan?m? hakk?nda bilgiler bulduk sizinle payla?mak istedik. Duyarl? anne babalar ve çocu?um bilgisayrda ne yap?yor diye merak eden ebeveynler i?te size çocuklarda bilgisayar kullan?m? bilgileri.

Geçti?miz günlerde medya da yay?nlanan bir raporda Avrupa'da kullan?c? say?s? büyüklü?üne göre 7. s?raday?z. Ancak raporun dikkat çekici di?er bir sonucu var ki bu çok dü?ündürücü, ?nternet ba??nda geçirilen saatlerde ve girilen sayfa adedinde 1. s?rada yer al?yoruz.. Bu sonuçlar çocuklar?m?z?n da internette daha fazla vakitlerini geçirdiklerini ve bunun artarak devam edece?ini gösteriyor. Uzmanlar taraf?ndan ba??ml?l?k riskinin malesef yeti?kinlere göre çocuklarda daha fazla oldu?u belirtiliyor. ?nternet ba??ml?l???n?n ciddi bir hastal?k oldu?unu ve bu ba??ml?l???n tedavi edilebilir oldu?unu vurgulan?yor.

Günümüz dünyas?nda çocuklar?m?z?n internetle tan??malar? çok küçük ya?larda bizlerin sayesinde olmaktad?r. Gün geçtikçe okul öncesi ve ilkokul ça?? çocuklar?n?n kullan?m? da h?zla artmaktad?r. ?statiksel verilerde de bu oran gittikçe artmaktad?r. Geçti?miz günlerde medya da yay?nlanan bir raporda Avrupa'da kullan?c? say?s? büyüklü?üne göre 7. s?raday?z. Ancak raporun dikkat çekici di?er bir sonucu var ki bu çok dü?ündürücü, ?nternet ba??nda geçirilen saatlerde ve girilen sayfa adedinde 1. s?rada yer al?yoruz. Bu sonuçlar çocuklar?m?z?n da internette daha fazla vakitlerini geçirdiklerini ve bunun artarak devam edece?ini gösteriyor . Ba??ml?l?k riskinin de aritmetik olarak artaca??n? görmemek mümkün de?il. Uzmanlar taraf?ndan ba??ml?l?k riskinin malesef yeti?kinlere göre çocuklarda daha fazla oldu?u belirtiliyor. ?nternet çok fazla kullan?ld???nda, amaç d??? kullan?ld???nda ve ya??na göre kullan?lmad???nda ba??ml?l?k yaratmas?na sebep oluyor. ?nternet ba??ml?l???n?n ciddi bir hastal?k oldu?unu ve bu ba??ml?l???n tedavi edilebilir oldu?unu vurgulan?yor.

Çocuklar?m?zda "?nternet ba??nda iken kendisini daha mutlu hissetme, ba?ka bir ?ey yaparken interneti özleme, aileyi veya arkada?lar? dikkate almama, internet kullan?m?na ili?kin olarak ba?kalar?na yalan söyleme, evde veya okulda, farkl? amaçl? internet kullan?m?, davran??lara ili?kin suçluluk veya utanç duyma, uyku zamanlar?n? de?i?tirme, kilo de?i?imi, s?rt a?r?s?, ba? a?r?s?, bilek a?r?s? ve di?er faaliyetlerden çekilmek." gibi durumlarla kar??la?t???m?zda ?nternet ba??ml?l??? ile kar?? kar??ya oldu?umuzu bilmeliyiz. Böyle bir durumda öncelikle uzman doktor deste?i alman?z? öneririm. Uzman deste?i alamad???m?z durumlarda ise çocu?unuza bir tak?m düzenlemelerle ve yönlerdirmeler yaparak bu durumu çözmeye çal??abilirsiniz.

Bu düzenlemelere ba?larken bilgisayar? veya internetti kesinlikle ama kesinlike yasaklayarak ba?lamay?n !

Bu durumu birlikte konu?arak çözece?inizi ve yapaca??n?z düzenlemelerin evdeki herkes için geçerli olaca??n? söyleyin.

• Öncelikle çocu?un günlük kullan?m? için belirili bir süre belirlenmelidir. Toplam süre okul öncesi ça? çocuklar?nda yar?m saatten, ilkö?retim dönemi çocuklar?nda 1 saatten fazlaysa ebeveynler mutlaka s?n?rland?rmaya gitmelidir.

• Çocuk ve gençler geli?en bilgisayar teknolojileri ve internet hakk?nda pek çok eri?kinden daha fazla bilgiye sahiptirler. Ebeveynler çocuklar?n? internet dünyas?nda sa?l?kl? ?ekilde yönlendirmek onlar? denetleyebilmek için bilgisayar ve internet hakk?nda bilgi edinmeli ve daha önceki yaz?larda bahsetti?im “?nternet Ebeveyni” olmaktan çekinmemelidirler. Çocuklar?n?n özgüvenlerinin geli?mesini isteyen ebeveynler onlardan kendilerine internette neler yapt?klar?n? aç?klamalar?n? isteyebilirler. Ebeveynlerinden daha çok bildi?ini dü?ünmek çocuklar? mutlu edecektir.

• A??r? kullan?m? engellemenin en kolay yollar?ndan biri bilgisayar? oturma odas? veya koridor gibi ebeveynlerin takip edebilecekleri bir yerde bulundurmakt?r. Aile içinde birden fazla insan ayn? bilgisayar? kullan?rsa çocuk s?ras?n? beklemesi sebebiyle ve rahat olmayan bir ortamdan dolay? daha az kullanacak ve bunun yan? s?ra çocu?un interneti hangi amaçla kulland??? belirlenmesini de sa?layacakt?r.

• Ebeveynin internet üzerindeki hakimiyeti artarsa çocuklarla birlikte keyif ald?klar? bir e?lence arac?na dönü?türebilirler. Bu sayede internetteki oyunlar?n içeriklerini denetleyebilirler. Onlar? e?itimsel de?erler içeren oyunlara veya e?itim yaz?l?mlar?na (Ttnet Vitamin gibi) yönlendirebilirler. Çocuklar?n?n duygusal zekalar?n? geli?tirmek isteyen ebevyenler problem çözme dü?ünce ve duygular? ifade etmeye ve geli?tirmeye yönelik sitelerden ve oyunlardan yararlanabilirler.

• Aile bireylerinin birlikte kat?labilecekleri çekici gezi ve etkinlikler-sirk veya hayvanat bahçesine gitmek tarihi yerleri gezmek sinema tiyatro gibi kültürel etkinlikleri takip etmek veya bir spor gibi fiziksel aktiviteler çocu?u kolayl?kla internetten uzakla?t?racakt?r.

• Unutmayal?m ki ebeveynlerin do?ru yönlendirme ve mant?kl? s?n?rland?rmalar? ile kullan?lan internet çocuklar?n geli?imine katk? sa?layan bir araca dönü?türülebilir.
 
Üst