Darendeli Mehmet Paşa

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Darendeli Mehmet Paşa
Darende'nin Cebecizâdeler demlen mâruf bir ailesindendir. Darendeli Sarı Abdurrahman Paşa'nın akrabasından olduğundan kendisine kapıcıbaşılık verilmiş ve 1160 H. - 1747 M. de elçilik ile Nâdirşah'a gönderilmiş olan Kesriyeli Ahmed Paşa'ya kethüdalık etmiş ve daha sonra hükümetin bazı mühim işlerinde bulunarak muvaffak olmuş ve 2 Zilkade 1181 - 21 Mart 1768 de birinci imrahor tayin edilmiştir.

Dârendeli Mehmet Efendi bir ara Boğaz muhafazasında kendisine verilen vazifeyi muvaffakiyetle başarmasından dolayı I. Abdülhamit'in makbul silâhdarı Seyyid Mehmet efendi (Karavezir Seyyid Mehmet Paşa) tarafından bu hizmeti pâdişâha arzedilmesi üzerine 9 Zilkade 1190 - 20 Aralık 1176'da sadaret kethüdası olmuştur.

Bu tarihlerde I. Abdülhamit tayin edeceği sadrâzamları silâhdarı Seyyid Mehmet efendi'nin tesir ve tavsiyesiyle yapmakta olduğundan
silâhdar kendisiyle teşrik-i mesai edecek olan Dârendeli Mehmet Efendi'yi sadarete tayin için kethüdalığa getirtmiş ve tayininden on gün sonra da
yani 25 Zilkade 1190 - 5 Ocak 1777 de Derviş Mehmet Paşa'nın yerine sadrâzam yaptırtmıştır.

I. Abdülhamit sadarete tayin ettiği zatlara tam istiklâl vermekte ise de
perde arkasından Silâhtar Seyyid Mehmet Efendi'nin tesiri eksik olmamakta idi. Bundan dolayı cidden vazifeşinas ve liyakatli olan Dârendeli Mehmet Paşa'nın sadarette muvaffak olamayacağı tecrübeli devlet adamları tarafından söylenmiş ve dedikleri gibi çıkmıştır.

Dârendeli Mehmet Paşa bir sene sekiz ay sadarette kalmış
işine müdahale eden Seyyid Mehmet Efendi ile nihayet araları açılmış ve birkaç gün evvel vefat eden hazinedarının sözlerine kanarak onun tesiriyle kendisinden teveccüh-i şahaneyi giderecek bazı hallerinden dolayı 8 Şaban 1192 -1 Eylül 1778'de sadaretten azlolunarak Bozcada'ya gönderilip yerine yeniçeri ağası Kalafat Mehmet ağa sadrâzam olmuştur.

Mehmet Paşa 20 Şevval 1192 - 11 Kasım 1778 de vezirliği bırakılarak İnebahu muhafızlığına ve oradan 1193 Cemaziyelâhır başında (1779 Haziran) İçel sancağına naklolundu ise de
arkasından Cidde valiliğine tayin olunmuştu; fakat affını ve memleketinde oturmak üzere emekliliğini arzu ettiğinden
isteği kabul edilip aynı sene Zilkadesi başlarındaki (1779 Eylül) bir fermanla emekli edilerek memleketine gitmiştir.

Dârendeli Mehmet Paşa'nın 16 Rebiulevvel 1198-8 Şubat 1784 te vezirliği devam ettirilerek Erzurum valiliğine tayin edildi ise de vazifesine başlamadan evvel yine o sene Cemaziyelâhır (Nisan)'de yetmiş yaşında vafet etmiştir.

Tarihler cidden muktedir ve sadaret makamının ehli değerli bir vezir olduğunu
fakat padişahın mutemedi Silâhdar Seyyid Mehmed Efendi'nin mizacına göre hareket edemediğinden selefleri gibi gününü tekmil eylediğini beyan etmektedirler. Memleketi olan Darende'de cami
medrese
kütüphane
köprü
han
hamam ve çeşme ve yollarına kaldırım yaptırmıştır.
 

Benzer İçerikler

*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
847
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
829
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
952
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
880
*MeleK*
*MeleK*
Üst