Diş Etlerine Dikkat Aorta Zararı Var

ßeLeN

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Diş Etlerine Dikkat Aorta Zararı Var
di?, eti, hastal?klar?, tedavisi, nedenleri, nelere sebep oluyor, di? eti hastal?klar? hakk?nda her?ey burada bayanlar

Di? etlerinize dikkat meleklerim !
Aman melekler a?r?s? ac?s? felaket oluyor dikkat edelim ..

Di? eti iltihaplar?na neden olan bakterilerin ana atardamar?n (aort) bozulmas?na yol açabilece?i belirlendi
Frans?z bilim adamlar?n?n yapt??? ara?t?rma, di? eti iltihaplar? ile abdominal aort anevrizmas?n?n (AA) ba?lant?l? oldu?unu gösterdi.
Amerikan Plos One dergisinde yay?mlanan ara?t?rmada, bilim adamlar?, baz? farelere di? eti hastal?klar?na yol açan P.gingivalis bakterisini enjekte etti. Bakteri verilen farelerde, vücuttaki enfeksiyon ve hastal?klarla sava?an akyuvarlar?n bir türü olan nötrofillerin, kan p?ht?lar?n?n olu?umunda görev alan, hücre parçalar?n?n üzerinde birikti?i ve ana atardamar?n duvar?na zarar verdi?i görüldü.
Bilim adamlar?, di? etlerinin düzenli olarak kontrolünün bu hastal???n önlenmesine yard?mc? olabilece?ini vurgulad?.
Kalpten pompalanan kan? vücuda da??tan aortun kar?n bo?lu?undaki k?sm? abdominal aort olarak adland?r?l?yor. Abdominal aort anevrizmas? (AAA) aortun kar?n bölgesinde olan k?sm?n?n bir bölümünün geni?lemesi anlam?na geliyor. AAA’ya 65 ya? üstü erkeklerin yüzde 2-13’ünde, kad?nlar?n yüzde 6’s?nda rastlan?yor.
Anevrizmalar?n geni?lemeye devam edip y?rt?lmas? ölümle sonuçlanabiliyor.
 

Benzer İçerikler

Üst