En çok kullanılan internet tarayıcıları

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
En çok kullanılan internet tarayıcıları
en çok kullan?lan taray?c?lar
çok kullan?lan taray?c?lar
en iyi taray?c?lar


Evet Melek'ler, taray?c?n?z? m? de?i?tirmek istiyorsunuz ve hangi taray?c? m? daha iyi diye dü?ünüyor sunuz? O halde do?ru adrestesiniz, çünkü bu yaz?m?zda en çok kullan?lan taray?c?lar hakk?nda bilgi sunuyoruz size.
Ülkemizdeki internet kullan?c?lar? ,ki genelde Windows ba??ml?s? bir ülke oldu?umuz için Windows içerisinde varsay?lan olarak gelen internet taray?c?s?ndan ba?ka taray?c?ya ihtiyaç duyulmaz, Internet Explorer kullan?r. Geride b?rakt???m?z 2011 y?l?nda hangi taray?c? en çok kullan?ld? merak ediyorsan?z sizi haberimize alal?m. ??te Chrome, IE, Firefox, Opera ve Safari'nin 2011'deki durumlar?.?nternet taray?c?lar?


2011'in iki kazanan? konumu itibariyle Internet Explorer. Farkl? sürümleriyle ve Windows i?letim sisteminde dahili gelmesi sebebiyle de yüksek kullan?c? kitlesi bar?nd?ran IE, 2011 y?l?nda aç?k ara en çok kullan?lan taray?c? oldu.

Y?l?n di?er kazanan? ise istikrarl? yükseli?iyle Chrome oldu. 2011'e üçüncü s?radan giri? yapan Chrome, ivmesini dü?ürmeden ç?k???n? sürdürdü ve y?l?n son iki ay?nda Firefox'u geçerek ikinci s?raya yerle?ti. Ancak 2011 y?l?n?n genel grafi?ine bakt???m?zda Chrome'un kullan?c? say?s?ndaki art?? di?er hiçbir taray?c?da bulunmuyor.
Firefox ise y?l? istikrarl? bir dü?ü? ile kapatt?. Çok fazla olmasa da Firefox'u b?rakan kullan?c?lar?n say?s?, yeni kullanmaya ba?layanlardan çok daha fazla anla??lan. Tüm sene ikinci götürdü?ü yar???, y?l?n son aylar?nda Chrome'a yenilerek üçüncü olarak tamamlad?.

Listedeki di?er iki taray?c? Opera ve Safari ise seneyi kendi çizgilerinde ilerleyerek devam etti. Safari, y?l sonuna do?ru Mac sat??lar?n?n artmas?yla hafif bir ivme kazansa da rakiplerinden oldukça uzak. Zaten Safari ve Opera'n?n kendilerine has kullan?c? kitlesi bulunuyor.
 
Üst