En Kolay Stor Perde Temizliği Nasıl Yapılır?

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
En Kolay Stor Perde Temizliği Nasıl Yapılır?
stor perde temizli?i stor perdeler nas?l temizlenir stor perdelerin temizli?i nas?l yap?l?r

Perde modelleri bir evin atmosferini olumlu olumsuz de?i?tir ve ev dekorasyonunda önemli bir yer te?kil eder.
Günümüz de hemen hemen tüm evlerde stor perdeler kullan?lmaktad?r. ??k ve kullan??l? olmas?ndan yana tercih edilirken birçok ki?inin kafas?n? kar??t?ran stor perde temizli?i hakk?nda size i?inize yarayacak önemli pratik bilgileri payla??yoruz.

En kolay ?ekilde stor perdelerinizi temizlemenin yollar? sizlerle;

stor%20perde-2e4.jpg


Perdelerin daha aç?k olmas?n? istiyorsan?z (beyaz güne?liklerde oldu?u gibi.) renk vermeyen bir beyazlat?c? da kullanabilirsiniz.

-Güne?likleri küvet veya lavaboda iki iki üç saat ?slat?n. E?er perdeleri lavaboda ?slat?yorsan?z lavaboya rahat s??malar? için ya onlar? katlayabilirsiniz ya da her defada parças?n? koyabilirsiniz.

- Perde üzerinde özellikle kir bulunan yerleri di? f?rça vas?tas?yla hafifçe sürterek kirleri izole edin F?rçay? deterjanl? suya bat?r?n ve gerek suyun içinde iken gerekse ?slak halde sudan ç?kararak ovalay?n.

- Perdeleri sudan ç?kar?n ve güzelce kontrol edin. Tem temiz olmad?klar?n? hissederseniz lavoba veya küveti bo?alt?p daha s?cak su deterjanla tekrar doldurun. Perdeleri birkaç saat daha suda b?rak?n.

- Perdeleri kurumalar? için küvetin veya lavabonun ya da uygun bir yere as?n.

- Tekrar stor perdeleri mekanizmas?na tak?n ve cam?n?z?n önüne as?n.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Benzer İçerikler

Üst