hafızayı kuvvetlendirmek için dualar

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
hafızayı kuvvetlendirmek için dualar
haf?zay? güçlendirmek için dua,
haf?zay? kuvvetlendirmek için dualar
haf?zay? güçlendiren dua


Merhaba Melek'ler... Bu sayfam?zda s?nav zamanlar?nda ve her an okuypta haf?zam?z? güçlendirdi?imiz dualar? payla??yoruz. Evet aynen öyle haf?zay? güçlendiren kuvetlendiren dualar burada Melek'ler:)
Haf?zay? kuvvetlendirmek için okunacak dualar

Hz. ?bnu Abbâs (r.â.) anlat?yor: "Hz. Ali ?bnu Ebi Tâlib (r.a) Resülullah (a.s)'a gelerek: "Annem ve babam sana kurban olsun, ?u Kur'àn gö?sümde durmay?p gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum" dedi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona ?u cevab? verdi: "Ey Ebül-Hüseyin! (Bu meselede) Allah'?n sana faydal? k?laca??, ö?retti?in takdirde ö?renen kimsenin de istifade edece?i, ö?rendiklerini de gö?sünde sabit k?lacak kelimeleri ö?reteyim mi?"

Hz. Ali (rad?yallâhu anh): "Evet, ey Allah'?n Rasülü, ö?ret bana!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ?u tavsiyede bulundu:

"Cuma gecesi (per?embeyi cumaya ba?layan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin de haz?r bulundu?u) me?hüd bir and?r. O anda yap?lan dua müstecabt?r. Karde?im Yà'kub da evlatlar?na ?öyle söyledi: "Sizin için Rabbime isti?fàr edece?im, hele cuma gecesi bir gelsin." E?er o vakitte kalkamazsan gecenin ortas?nda kalk. Bunda da muvàffàk olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek'àt namaz k?l. Birinci rek'atte, Fâtiha ile Yà-sin süresini oku, ikinci rek'atte Fâtiha ile Hâ-mim, ed-Duhân süresini oku, üçüncü rek'atte Fâtiha ile Eliflam-mim Tenzilü's-secde'yi oku, dördüncü rek'atte Fatiha ile Tebareke'l-Mufassal'? oku. Te?ehhüdden bo?ald???n zaman Allah'a hamdet, Allah'a senay? da güzel yap, bana ve di?er peygamberlere salat oku, güzel yap. Mü'min erkekler ve mü'min kad?nlar ve senden önce gelip geçen mü'min karde?lerin için isti?far et. Sonra bütün bu okudu?un dualar?n sonunda ?u duay? oku:

"Allah?m, bana günahlar?, beni hayatta baki k?ld???n müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydas? olmayan ?eylere te?ebbüsüm sebebiyle bana ac?. Seni benden râz? k?lacak ?eylere hüsn-i nâzar etmemi bana nasib et. Ey semâvât ve arz?n yarat?c?s? olan celâl, ikram ve dil uzat?lamayan izzetin sâhibi olan Allah?m. Ey Allah! ey Rahman! celalin hakk? için, yüzün nuru hakk? için kitab?n? bana ö?retti?in gibi h?fz?na da kalbimi icbâr et. Seni benden raz? k?lacak ?ekilde okumam? nasib et. Ey semâvât ve arz?n yarat?c?s?, celâlin ve yüzün nuru hakk? için kitab?nla gözlerimi nurland?rman?, onunla dilimi açman?, onunla kalbimi yarman?, gö?sümü ferahlatman?, bedenimi y?kaman? istiyorum. Çünkü, hakk? bulmakta bana ancak sen yard?m edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Her?eye ula?mada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tand?r. " Ey Ebu'l-Hasan, bu söyledi?imi üç veya yedi cuma yapacaks?n. Allah'?n izniyle duana icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-? Zülcelâl'e‚ yemin olsun bu duay? yapan hiçbir mü'min icâbetten mahrum kalmad?."

?bnu Abbâs (rad?yallâhu anhüma) der ki: "Allah'ayemin olsun, Ali (rad?yallâhu anh) be? veya yedi cuma geçti ki Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a ayn? önceki mecliste tekrar gelerek:

"Ey Allah'?n Resülü! dedi, geçmi?te dört be? âyet ancak ö?renebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (akl?mda durmay?p) gidiyorlard?. Bugün ise, art?k 40 kadar âyet ö?renebiliyorum ve onlar? kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istedi?imde akl?mdan ç?k?p gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir ba?kas?na istedi?imde ondan tek bir harfi kaç?rmadan anlatabiliyorum.

Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) bu söz üzerine Hz. Ali (rad?yallâhu anh)'ye: "Ey Ebü'l-Hasan! Kâbenin Rabbine yemin olsun sen mü'minsin!" dedi."

Tirmizi, Daavât 125, (3565).

1821 - ?eddad ?bnu Evs (rad?yallâhu anh) anlat?yor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) namazda ?u duay? okumam?z? ö?retiyordu:

"Allàh?m! Senden i?te (dinde) sebat etmeyi, do?rulu?a da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine ?ükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmay? taleb ediyor, do?ruyu konu?an bir dil, e?riliklerden uzak bir kalb diliyorum. AIIah?m, senin bildi?in her çe?it ?erden sana s???n?yorum, bilmekte oldu?un bütün hay?rlar? senden istiyorum, bildi?in günahlar?mdan sana isti?fàr ediyorum!"
Tirmizi, Daavât 22, (3404); Nesâi, Sehv 61.
 
Üst