1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.655
  Beğenilen Mesajlar:
  2.419
  Ödül Puanları:
  113

  Her türlü hadiseler için okunacak dualar

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  CENNET'ÜL ESMA DUALARI ''Allah'ın isimleriyle (korunma) kalkanları''manasına gelen cennetül Esma duaları İmam Gazali Hazretleri tariki ile Hazretleri Ali Efendimize dayanmakta ve PEK cok dua kitaplarında yer almaktadır.bu duaları Nakşibendi meşâyıhı da ÖĞÜT buyurmaktadır.dikkatlice ve usulüne edat yanlışsız okunursa neticeleri elde edilir.bu dualar Sabah ve Akşam besmele ile 19 defa okunursa aşağıdaki istekler biiznillah yerine gelir.
  BİR kez (10) defa Tekbir,
  19 defa Esmalarla Birlikte su Ayeti
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun. La ilâhe illa hüve yuhyî ve yumît.
  _iki kis, aralarına bir araya geldi iyi birbirinden ayırmave adavet sokmak, su Ayeti Kerimeyi okursun

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Kale Haza firâku beynî ve beynek

  _


  Birisininin şehvetini arttırmak senle yatması için can atması
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benıne vel kanatıyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'ami vel hars* zalike metaul hayatid dünya* vallahü ındehu husnül meab
  Muhabbet
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun . Ve ellefe Beyne kulubihim lev enfakte ma fil erdı cemıam ma ellefte Beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azızün Hakim
  Kul küntüm içinde tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm * vallahü ğafurur rahıym.
  Asallahu en yec'ale beynekum ve beynelleziyne 'adeytum minhum meveddeten vallahu kadiyrun vallahu ğafurun rahıymun.

  Erkeklerin KADINLAR tarafından sevilmesi
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun.ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerım >>> not bu koyun derisıne 21 kere yazılır taşınılır Cuma ,yla sela vakti yazılır misk_i amber,gülyagı,zafer,safran la yazılır

  BİR kişinin şehvetini arttırmak tıklayın
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun.
  Ve ravedethülletı hüve fi beytiha -an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek.
  Ve le Kad hemmet bihı ve Hemme biha.

  Kale hiye ravedetnı an nefsı.
  ve kale nisvetün fil medınetimraetül Azizi türavidü fetaha an nefsih kad şeğafeha hubba
  - Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
  -
  Birkişinin rızkını baglamak
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun. vallahu yakbidu yerzüku
  İNNELLAHE rizka ve yakdiru
  ve ileyhi türceun  < Konu Resmi..>


  rızık genişligi
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun. İnnellahe yebsütur rizka li meyyeşaü bi gayri hisab
  Düşmana darbe şaşırtmak ve öldürmek için

  Hakemun Adlun Kuddûsun. Fe hezemuhüm bi iznillahi ve katele davudü calute.
  Fentaleka Hatta Iza lekıya ğulamen fe katellehu.
  Fe lem taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnellahe rama ve li yübliyel mü'minıne minhü belaen hasena innellahe semıun alım
  BİR kişinin kalbine girmek ve cağırmak
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun ve kalbihı ve ennehu ileyhi tuhşerun

  Rızık
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun…vallahü yerzüku men yeşaü bi gayri hisab
  Fe tekabbeleha rabbüha bi kabulin haseniv ve embeteha nebaten hasenev ve keffeleha zekeriyya* küllema dehale aleyha zekeriyyel mıhrabe vecede ındeha rizka* kale ya meryemü enna leki haza* kalet hüve min ındillah* innellahe yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab
  İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil Metin

  Göz perdeni kaldırmak
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun…
  fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid
  Ma zağal besaru ve ma tağa

  Hertürlü hastalık sihir tılsmat ve kişnin üzerindeki manavıyatı ve korumaları kaldırmak
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun. Leyse leha min dunillahi kaşifeh

  Biryeri dagıtmak tıklayın
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun. felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev

  Biryerden mekandan cıkarmak tıklayın
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun. Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te'mürun.
  Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm fe maza te'mürun.
  innı teraktü millete kavmil
  Kem teraku

  Göz nazar isabet
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun . Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
  Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.


  Birkişinin erkeklık kadının fercını vs baglamak Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun.. Ve lem edri ma hısabiyeh.. Ya leyteha kanetilkadıyete.. Ma ağna 'anniy maliyeh.. Heleke 'anniy sultaniyeh.. Huzuhu feğulluhu .. Summel cehıyme salluhu.. Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an feslukuhu..
  Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
  Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun…

  Birkişiyi sevmemesi
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun .. fe in tevellev fe innellahe le yühıbbül

  Birkişyi CELP etmek
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun … Ve iz kale ibrahımü rabbi erinı keyfe tuhyil mevta* kale e ve lem tü'min* kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı* kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhünne ileyke sümmec'al ala külli cebelim minhünne cüz'en sümmed'uhünne ye'tıneke sa'ya* va'lem ennellahe azızün hakım
  Ve ezzin fin Nasi bil hacci ye'tuke ricalev ve ala külli damiriy ye'tıne min külli feccin amıyk.
  ale innema ye'tıküm bihillahü in şae ve ma entüm bi mu'cizın

  _Hastalıklardan sifa bulmak
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddusun Vellezîne âmenû hüden ve sifa.

  __inkarcıların inkarını def etmek:
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Ve yühikkullâhül hakku
  bikelimâtih.

  _Düsmandan intikam bloğu
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Ve erkekler Ade feyentekimullâhü
  Minh.

  _Senin Hakkında kötü Konusan DüsManin Tense'lerde insanların
  dilini baglamak istersen:
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun. El yevme nahtimü ala efvâhihim.

  _Düsgizlenmek Du manların gözlerindensmanların ve diger
  insanlarında gözlerini baglamak tıklayın:
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun. Agsyübsirûn la eynâhüm fehüm

  _Dilleri Baglamak
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm la
  yubsirûn.

  _Cehennem Atesinden Emin Olmak ve kurtulmak
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Rabbenasrif azâbe anna
  Cehennem.

  _Sekerati Mevtte kolaylık ve ölüm serbetini lezzetli Tatmak
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Ve câet sekeretül mevti bil hak.

  _Günahlardan Arınıp, ibadet haline dönmek ve serleri Hayra
  çevirmek
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Asa rabbunâen tübdi lena Hayra.

  Allah cc katında Kabil, insanların yanında da sözünün
  geçmesi ve dileginin makbül olması tıklayın:
  Allah cc katında dualarının Kabil olması
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Ve Lahana Uni istecib rabbekümüd.

  :


  Cenabı Hak'kın dergahında tevbesi makbül olup, Hak
  Sübhanehü ve Teala dan magfiret (Rabbin affetmesi) Talep etmek
  Tıklayın: defa On getirip Tekbir, 19 defada Esmalarla Birlikte su Ayeti
  Kerimeyi

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun. Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevb.
  Tub aleyna inneke entet tevvâb.

  _innallâhe kane tevvâben Rahima.
  Allahü yürîdü en yetûbe aleyküm.
  _nallâhe kane gRahima afûran.
  FEBEssma irhü bigKerim firatin ve Ecrin.
  Minhüm magecran ve azimâ firaten.
  Ve kane bilmü'minine Rahima.

  Allah cc katında Kabil, insanların yanında da sözünün
  geçmesi ve dileginin makbül olması

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun _nallâhe kane semîan basîrâ.

  Allah Teala hazretlerinden ilim, Hikmet ve magTaleb firet
  etmek
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun _nallâhe kane alîmen hakîmâ.

  Fetih, Nusret VE DÜŞMANA GAALİP gelmek İSTEYENLER SU DUAYA Devam EDERLER:
  Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün inna fetahnâ Leke fethan mübiynâ.  _Büyük ihsan Taleb etmek
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Ahsin KEMA ahsenallâhü ileyk.

  , Kapalı ve tehlikeli durumlardan kurtulmak tıklayın _Hapisten:
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun _ İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn

  Karanlık ve delalet yolundan kurtulup, Hidayet yoluna
  erismek tıklayın def araya geldi Ayeti Esmalarla okursun 19 Gün Birlikte 19:
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun _müstekîm hdinas sırâtel.

  Cenabı Hak'ka sükrü nimeti eda tıklayın:
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn.

  Her ne Tür muradın olursa Olsun, muradına münasip olan Ayeti
  Cünnetül Esma dairesine ilave Edip Iki adet yazdıktan Gale, Birini
  uzerine alıp, digerinide suya ıslatıp, 19 namazın Gün ona farz
  arkasından 19 defa defa Esmalarla Birlikte Ayeti Okur ve okudugun
  günlerde suyunu içerse, Allah'ın izniyle Olur 19 defa okumanın ardından, Cünnetül Esma duası
  diye isimlendirilen duayı BİR (1) defa okumalıdır bir araya geldi.

  Cünnetül Esma duası budur:

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhüme inni eselüke bi başarısız
  ferdaniyyeti ve ra-ir rububiyyeti ve dalid devamid deymumiyyeti
  -I ve ha-il hayatis sermediyyeti ve ya hikmetive yenabibiul
  kafil kuryeti ya ve-il yusreti ve vavil vücühü ve mimil mülki ve
  ha-il hukmi ve kafil Kibriya-i ve mimil melekuti ve aynil inayeti
  ve dalid dirayeti ve sinis sekineti. Aksemtu aleyküm eyyühel
  ervahir ruhaniyetin nuraniyyeti huddame hazihil Hurufi vel
  ayatil izami vel Esma-il müserrefatil kirami illa ma ecebtüm
  da'veti ve beraztüm kısmeti fi kada-i haceti eseltüm ve
  feyezkuruha ve fi külleha yerdallahü ve fi Salahi emri ve bi
  Hakkı Nuri vechillahil azimül a'zamü ve Kibriya-ihi ve
  azametihi aleyküm iz la yesifül vasifüne künhü azametihi fe bi
  hakkihi aleykümül inkiyadi fihi emertiküm bihi bi Hakkı esmaihil
  azimül a'zamü hürmetihi ve kudretihi ve bi aleyküm
  ledeyküm barakallahü ve aleyküm fiküm. Ve kalu ve semi'na
  ata'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Ni'mel Mevla ve
  ni'men nasir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim.
  Ve SAV ala seyyidina ve alihi ve sahbihi Muhammed
  ecmeinet tayyibinet tahirin. Bi erhamer rahimin ya rahmetike.

  Allah İZNİYLEburada bitirdik. Degerli kardeşlerim bunları Oku ıyı sakla kımseye ogretme ALLLAHIN gizliisimleri ve ismi azamdır bunları Sakın Sakın harama kullanma bunu mebali günahı yüksektir hak etmemiş ınsanlara kullanma bunlar keskin Kılınç gibidir Iki taraflı ben kimseye vebali günahı ögretecek degilim sizler ilim irfan Sahibi Akli Basında selim insanlarsınız ufak BİR Örnek vermek istedim. Herkesin yaptıgı kendısınden sorulur.uygar olan BİR insan araştırır bulur bulduklarını paylaşır da Çağdaş olan ınsana yakışır.
  yazdıklarımı ne ınternetde nede Havaş kıtaplarında bulamazsınız istedıgınız kadar araştırın ..bır kısmını bulursunuz detaylı boyle bulamazsınız ılk bu tertıplerı sizlerle baylaşıyorum.
  bu bilgilerin daha gerisi var. Eger bu 19 lu ismi azamınsırrına ermek istersen yapılacak Havaş işlerinde kural vardır onları uygular gunluk zıkırlerıne Devam edersın sana Kasem edenler helak Olur,,, rızkın Akar, Goren kışı aşık olur sana boyun eğer ,bunlar sana yeter, Eğer bu esmaların sırrına erersen,, dünyan ve ahirretin Hayırlı Olur ,ervaha hukum edersın ,Sır kapıları acılır ,,,,,, Olur ALLAH DAN başkasına muhtaç olmasın her kişiye ve ervaha hüküm edersin…ALLAH sana Sır perdelerını Acar …anlatılmıyacak kadar cok havası vardır… yinede dogrusunu HZ ALLAH CC Bilir bu 19 lu esma tek cekilmez kuralları vardır yukarıdakı verdıgım tertıplerı o şekılde okursun ona ozel bırsey yoktur
  19 gun ben bunu yapamam dersen şoyle tertıpı vardır bunu bir oturuşda kımseyle konuşmadan ve yalnız olacaksın hangı saat de ne iş yapıyorsan o geze genin tütsüsünü yakacaksın havas bolumunde verdık havas koruması yapacaksın kendıne ve oturdugun evıne ve sonra başlıyacaksın bitesiye kadar ne telefon nede kapı zili konuşma goruşme olmayacak eger karanlık bır yer olur mum ışıgında yaparsan daha guzel olur >>>3000kere<<< okur ve neyle alakalı işin varsa onuda bunun arksından okursun ard arda olacak ornek verelim>>>dil baaglamak istedık yedırme yapabılırız o kışıye yedırme olmazsa kiriş alır onumuze koyar 1000 olunca bir dügüm atarız ve 3dugumde kordugum olur ve 3000 kere okumuş oluruz
  Dilleri Baglamak
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
  Hakemun Adlun Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm la
  yubsirûn. Boylece işlem bıtmış olur bagladıgın kırışı kadını bagladıysan erkek mezarına ayak ucuna erkeki bagladıysan sen bayansan bayan mezarına ayak ucuna gomersın gomerken bu emanıtım kıyamete kadarburada kalsın buradakı mevt nasıl yatıyorsa fılan kışıde bana bu mevt gıbı dılı baglana fermanı hüdayla dıye arkana bakmadan cıkıp gıte bu dıl baglamak ıçın bır ornektır..dıgerleride aynı olacaktır
  not= ben den izinsiz bu form da actıgım konuları ve verdigim tertipleri kim kopyalar başka formda yayınlarsa yazmış oldugu veya satacağı kitapda yayınlar sa,vallahi,billahi, hakkım hellal degildir hem bu dünya,da hem ,de ahirretde iki elim yakasındadır .........
  sağlıcak ve dua ile vesselam

  HAVVAS KORUMASI VE HIFZ AYETLERİ


  Hıfz Ayetleri

  HIFZ AYETLERİ
  Bu Hifz Ayetleri bir Arabi ayın ilk Cuma gecesi sabaha karşı yazılmalıdır. Önce temiz bir abdest alıp Allah c.c. rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Sonra misk ve zaferan ile temiz bir kağıt üzerine bu hifz Ayetlerini yaz. Bu yazılı hirzi üzerinde taşıyan kimseye hiçbir şey zarar veremez. O kişi her türlü kötülüklerden, gamdan, kederden, hüzün ve telaşelerden Allah Teala'nın izniyle emin olup korunur.

  Bu Hifz Ayetleri bir kağıt üzerine yazılıp bir malın üzerine veya içine konulursa, o mal zayi ve telef olmaz. Binanın içine konulursa, Allah Teala nın izniyle o bina yıkılmaktan ve yangından korunur.

  Bu Hifz Ayetleri bir kağıda yazılıp, bu yazılı hirzi üzerinde taşıyan kişiye sihir tesir etmez. Eğer üzerinde sihir varsa iptal olur.

  Bu Hifz Ayetlerini bir kağıda yazıp, bu yazılı hirzi üzerine alıp, hergün kendisine vird edinip okursa, Allah Teala nın izniyle her türlü kötülük ve musibetlerden emin olur. Hatta o kişiye sihir tesir etmez. Cinlerin ve insanların şerrinden korunur.
  Hifz Ayetleri budur:

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةُ الْوُسْطَى وَقُومُوا ِللهِ قَانِتِينَوَلاَيَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ فَالصَّالِحَاتُقَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللهُ فَمَا اَرْسَلْنَاكَعَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَالرَّبَّانِيُّنَ وَاْلاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْكِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ.وَيُرْسِلُعَلَيْكُمْ حَفَظَةً وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَا اَنَاعَلَيْكُمْبِحَفِيظٍ وَمَاجَعَلْنَا كَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِوَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.اِنَّ رِبِّى عَلَى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ وَمَااَنَاعَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ.وَاِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ اِنِّـى حَفِيظٌ عَلِيمٌوَاِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَوَنَمِيرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ لَهُمُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُو نَهُ مِنْ اَمْرِاللهِ اِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَاِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ وَحَفِظْنَاهَامِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَجَعَلْنَا السَّمَاءً سَقْفًامَـحْفُوظًاوَكُنَّالَهُمْ حَافِظِيـنَ وَالَّذِينَ هُـمْ لِفُرُوجِهِمْ
  حَافِظُونَوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوا تِهِمْ يُحَافِظُونَ وَيَحْفَظُوافُرُوجَهُمْ.وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْوَالْحَافِظَاتِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّشَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالَّذِينَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ فَمَا اَرْسَلْنَاكَعَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَعِنْدَنَاكِتَابٌ حَفِيظٌ هَذَا مَاتُوعَدُونَ لِكُلِّاَوَّابٌ حَفِيظٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْعَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُون وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًاكَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَوَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِى لَوْحٍ مَحْفُوظٍاِنْ كُلِّ نَفْسٍ لَمَّاعَلَيْهَا حَافِظٌ نِعْمَ الْحَافِظُ اللهُ نِعْمَالْقَادِرُ اللهُ فَقَدَرْنَافَنِعْمَالْقَادِرُونَ

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü kânitâtün hâfizâtün lil ğaybi bimâ hafezallâh. Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ niyyûne vel ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû aleyhi şühedâ'. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena aleyküm bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. Vel hâfizûne li hudûdillâhi ve beşşiril mü'minîn. İnne rabbî alâ külli şeyin hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. İnnî hafîzun alîm. Ve innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu ehânâ. Ve mâ künnâ lil ğaybi hâfizîn. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû nehü min emrillâh. İnnâ nahnü nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ min külli şeytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ. Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve yahfezû fürûcehüm. Ve yahfezne fürûcehünne. Vel hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât. Ve rabbüke alâ külli şeyin hafîz. Ve hifzan min külli şeytânin mârid. Ve hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli evvâbin hafîz. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve inne aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya'lemûne mâ tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ni'mel hâfizullâh. Ni'mel kâdirullâh. Fekadernâ feni'mel kâdirûn.

  Eğer bu hifz Ayetlerini kendine vird edinip her gün okursan en sonunda bu duayı okursun.

  اَلَّلهُمَّ اِنِّى اَخَافُكَ وَاَخَافُ مَنْ لاَيَخَافُكَ بِحَقِّ مَنيَخَافُكَ اِدْفَعْ عَنِّى شَرَّ مَنْ لاَيَخَافُكَ

  Allâhümme innî ehâfüke ve ehâfü men lâ yehâfüke bi hakki men yehâfüke idfa' annî şerra men lâ yehâfük.


   
Her türlü hadiseler için okunacak dualar konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Her Gün Okunacak Duâlar

  Her Gün Okunacak Duâlar

  celcelutiye duası ne için okunur celcelutiye duası ne zaman okunur Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: Bir kimse sabah-akşam, 3 kere Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şeyün filardı velâ fissemâi ve hüvessemîulalîm.derse, ona hiçbir şey zarar veremez. Bir kimse sabahleyin 3 defa Eûzü billâhis-semîil alîmi mineşşeytânirracîm. diyerek Haşr sûresinin son 3 âyetini (Hüvallâhüllezî..) okursa,...
 2. her türlü beladan koruyan dua

  her türlü beladan koruyan dua

  kötülüklerden koruyan dua koruyan dualar beladan dua belalardan bütün kötülüklerden Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için duâ “Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! (22) E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli...
 3. Nazar İçin Okunacak Dua

  Nazar İçin Okunacak Dua

  nazar için okunacak dua dua nazar için okunacak dualar nazar duası, nedir, nasıl okunmalıdır, nazarlık, nazara karşı okunacak dua için yazımıza buyrun arkadaşlar. ben nazara çok inanırım. babanem nazar dağları bile devirir inan kızım derdi hep. peki naza için hangi dua okunmalıdır ? Nazar için ne okumalı? Hz.Peygamber (s.a.v) bu şekilde söylerdi. Nazar değmemesi için çocuklara...
 4. Her türlü zarardan bizi koruyacak dua hangisidir?

  Her türlü zarardan bizi koruyacak dua hangisidir?

  Son zamanlarda her elimi attığım iş ters gitmeye başladı işlerimi yoluna sokmam kötülüklerden, vesveselerden uzak kalmak için gerkli dua hangisidir
 5. Her Türlü İstek İçin Okunacak Dua

  Her Türlü İstek İçin Okunacak Dua

  bu konu isteklerin gerçekleşmesi için okunması gereken dua ve anlamını içermektedir. Gönlünüzden ve aklınızdan geçen her türlü isteğinizin gerçeğe dönüşmesi için sizlere okunması gereken dua ve anlamını paylaşıyoruz. Hakkınız da hayırlı olacak isteklerinizin dua ile birleşip kabul olması dileklerimizle.... Necm Suresi 58. Ayet Leyse leha min dunillahi kaşifeh 1001 turlu Hacetiniz icin...

Sayfayı Paylaş