Hz.Ali'den Alfabetik Özlü Sözler

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Hz.Ali'den Alfabetik Özlü Sözler
bu konu hz Ali7nin söylemi? oldu?u özlü sözlere yer vermektedir.

Hz Ali'nin en güzel ve anlaml? özlü sözlerini arayanlar için alfabetik s?ra ile kendisinin söylemi? oldu?u birbirinden de?erli ve anlaml? sözleri sizler için payla??yoruz.Acelenin meyvesi yanl??l?kt?r.

Aç kalmak, alçalmaktan hay?rl?d?r.

Aç?k kalpli, mert dü?man, içinden pazarl?kl? dosttan iyidir.

Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimli?idir.

Adalet; halk?n dirli?i ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelli?idir.

Adalet ve e?itli?i gözetmek siyasetlerin en iyisidir.

Adil ol, kudretin sürekli olsun.

Adilane davran?? siyasetlerin (yönetimlerin) en iyisidir.

Affetmekten utanmay?n.

Cezaland?rmakta da acele etmeyin.

Ahmak, her laf?n ba??nda yemin eder.

Ak?l, gurbette yak?n bulmakt?r; ahmakl?k vatanda gurbete dü?mektir.

Ak?l gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi ?eref olmaz.

Ak?l gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk yoktur.

Ak?ll? bir insan fakir olabilir, fakat o hiç kimsenin sadakas?na muhtaç de?ildir.

Ak?ll? dü?man?nsa bile dan??, bilgisiz dostunun fikrini geç.

Ak?ll?, insanlar?n en mutlusudur.

Ak?ll? ki?i, tecrübelerden ibret alan kimsedir.

Ak?ll? olan kemal, cahil olan mal ister.

Ak?ll?n?n dili kalbindedir, ahma??n dili ise a?z?ndad?r.

Ak?ll?n?n tahmini, cahilin kesin bilmesinden daha do?rudur.

Ak?ll? insanlar az konu?ur. Çok söyleyenler yaln?z ahmaklard?r.

Akil ki?i kemal talep eder.

Akraba dü?manl???, akrep sokmas?ndan beterdir.

Alçak gönüllük, en büyük ?ereftir.

Alçak gönüllülük, ilmin meyvesidir.

Aleyhine kesin delil olmayan ki?iyi mazur tutun; o ki?i benim.

Al??kanl?k, insana musallat olur, O?nu kontrolu alt?na al?r.

Al??kanl?k insan?n ikinci tabiat? gibidir.

Aptall???n en büyü?ü medh ve zemde ifrada kaçmakt?r.

Arkada??n hay?rl?s?, sana do?ru yolda iyi delil oland?r.

As?l yetimler, anadan ve babadan yoksun olanlar de?il, ak?ldan yoksun olanlard?r.

A? verirsen doyur.

A?a??l?k insanlarla yak?nla?maktan kaç?n, onlar ki yapmac?k sevgilerini gösterip içlerinde kötülü?ü saklarlar. Onlar? ho?nut tuttu?un sürece sana sevgi duyarlar, verili olmaktan geri kal?rsan sana zehirlerini ak?t?rlar.

Ay?b?n en büyü?ü, ona benzer bir ay?p sende de varken, ba?kas?n? ay?plamand?r.

Ayn? ana babadan do?anlar, senin miras karde?lerin; uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benzeyenler ise senin öz karde?lerin say?l?rlar.

Az ibadet edip çok çal??mak, çok ibadet edip az çal??maktan üstündür.

Az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hay?rl?d?r.

Az yemek yemek sa?l?kt?r.

Azarlamada a??r?l?k inat ate?ini alevlendirir.

Azg?nl???n sonu ya rezil veyahut yok olmakt?r.

Azim ve sebat, insanlar?n en büyük yard?mc?s?d?r.

Azla yetinen kimse zengindir.

- B -

Babana riayet edersen, sen de o?lundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

Babana sayg?l? ol ki, o?lun da sana sayg?l? olsun.

Baban?n çocu?u için b?rakt??? en iyi miras O?nu güzel edeple yeti?tirmesidir.

Ba???lamak, büyüklü?ün ?an?ndand?r.

Ba?a kakmak suretiyle iyili?ini bo?a ç?karma.

Ba?kalar?n? ?slah etmek istiyorsan önce kendini ?slah etmelisin. Kendin fasid oldu?un halde ba?kalar?n? ?slah etmeye kalk??man en büyük ay?plardand?r.

Ba?kalar?n?n felaketinden hisse kapanlar, geçmi? musibetlerden ders alanlar, cidden bahtiyar insanlard?r.

Ba?kalar?n?n iyi hareketlerini takdire çal???n?z. Dostlar?n?z?n hemen ço?ald???n? göreceksiniz.

Ba?kas?nda gördü?ün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaç?n.

Beceremeyece?in bir i? için söz verme.

Bencillik kimde olursa, helak olur.

Benim üç türlü dostum vard?r: Benim dostlar?m, dostlar?m?n dostlar? ve dü?manlar?m?n dü?man?.

B?rak bu içindeki ikili?i; at?l ate?e, sönmeye yüz tutsa da onu alevlendir.

Bildi?i halde susmak, bilmedi?i halde konu?mak kadar çirkindir.

Bilge insan çal??mas?na, bilgisiz de bo? hayallerine güvenir.

Bilgi gibi hazine olamaz.

Bilgin bir söz ehli olam?yorsan, hiç olmazsa dikkatli bir dinleyici ol.

Bilgin ki?inin rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.

Bilgin ölse de ya?ar; cahil ise ya?arken de ölüdür.

Bilginlerin toplant?s? mutluluk getirir.

Bilgisiz ki?iyi bir i?te, bir dü?üncede ya pek ileri gitmi? görürsün ya da pek geri kalm??.

Bilgiyi ehli olmayana veren, o bilgiye zulmetmi?tir.

Bilgiyle dirilen ölmez.

Bilmedi?in ?ey hakk?nda konu?may? ve üzerine dü?medi?i halde söz söylemeyi terk et.

Bilmiyorum demeyi b?rakan ki?i, ölece?i yerden yaralan?r, gider.

Bin kap?dan, yüzbin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin.

Bir devletin ba??, sahip oldu?u iktidardan; bilgin, ilimden; iyiliksever, yapt??? iyiliklerden; ihtiyar da ya??ndan ötürü sayg? görür.

- C -

Cahil dosttan ziyade ak?ll? dü?mana güven.

Cahil ile sak?n latife etme. Dili zehirli oldu?undan gönlünü yaralar.

- Ç -

Çal??an kötülük dü?ünemez, çal??mayan da kötülükten kurtulamaz.

Çal??mak kadar dinlenmeyi de görev bil, ihmal etme. Sa?l???n?za eza etmeyin, sa?l???n bozulmas? kolay; elde etmek ise zordur.

- D -

Dert ve gam ihtiyarl???n yar???d?r.

Dil akl?n tercüman?d?r.

- E -

Edep, akl?n suretidir.

Edep, en iyi mirast?r.

- F -

Fas?k ve günahkar kimselerle arkada? olmaktan kaç?n?n, çünkü kötülük kötülü?e kavu?ur.

Faziletlerin ba?? ilimdir.

Fazilet sahibinin k?ymetini, ancak fazilet sahibi bilir.

Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaç?n?n. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.

F?rsat kar?nca yürüyü?ü ile gelir, y?ld?r?m h?z? ile gider.

- G -

Garip, dostu olmayan kimsedir.

Gazap ve öfkeden kaç?n?n?z. Çünkü onun ba?lang?c? delilik ve sonu ise pi?manl?kt?r.

- H -

Haddini bilen kimse, hakaret görmez.

Haktan sonra delaletten ba?ka ne vard?r ki.

Halka kar?? içinizde daima sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmay?n ve onlar? azarlamay?n.

Hiç kimsenin hatas?n? yüzüne vurmay?n?z. O hatay? i?leyene hatas?n?, ba?ka birini örnek göstererek anlat?n?z.

- ? -

?bret al?nacak ?eyler ne çok, ibret alanlarsa ne az.

?htiras; feyiz ve kemalin en büyük dü?man?d?r.

- K -

Kad?na a??r? dü?künlük ahmaklar?n i?idir.

Kad?n?n hay?rl?s? sevgi dolu, do?urgan olan?d?r.

Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

Konu?un, tan???n; çünkü ki?i dilinin alt?nda gizlidir.

- M -

Mal çoklu?u kalpleri bozar, günahlar? do?urur.

Mal, isteklerin temelidir.

- N -

Namus, güzelli?in sadakas?d?r.

Ne kadar tenha bir yerde olursa olsun bir fenal?k yaparken, seni hiç kimsenin görmedi?ne hükmetme. Seni mutlaka bir gören vard?r. O da Allah?t?r.

- O -

Oyun hayran? biri saadete eremez.

- Ö -

Ölüm cebimizde bize hep e?lik etmektedir, neden cahillerde feryatla kar??lan?r, ölüm neden böyle ?a?k?nl?k yarat?r?

Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa delili?i adamak?ll? peki?mi? demektir.

- P -

Parçalay?c? ve yiyici y?rt?c? hayvan, zalim ve zorba bir validen iyidir.

- R -

Renkten renge giri?, inançtan inanca geçi?, ahmakl???n alametlerindendir.

Rezil ki?ilerin ba?a geçmesi, insanlara afettir.

- S -

Sab?r ac?l???n?n meyvesi zaferdir.

Sab?r en güzel huy, ilim de en ?erefli süs e?yas?d?r.

- ? -

?ahs?n?za fenal?k eden bir dü?man? affediniz. Lakin vatan?n?za ve milletinize fenal?k eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

?ehvet bir kap?dan girer, ak?l öbür kap?dan ç?kar.

- T -

Tamah mihneti davet eder.

Taraf tutmay?n, baz? insanlar? kay?rmay?n. Bu tür davran??lar sizi zulme ve despotlu?a çeker.

- U -

Uygunsuz yerlere giren, kendini töhmete kapt?r?r.

Utanc?n üstünü, insan?n kendinden utanmas?d?r.

- Ü -

Üç ?ey hayat? tats?zla?t?r?r: kin, k?skançl?k ve kötü huy.

Üç ?ey insana hayat? zindan eder: A??rla?an aile yükü, borçlar?n bask?s? ve bir hastal???n sürüp gitmesi.

- Y -

Yemek mideyi doyurur, ruhu de?il. Para açl??? giderir, mutsuzlu?u de?il.
 
Üst