İkizler Erkeğinin Yıldıznamesi

Uzman SühaN

Administrator
İkizler Erkeğinin Yıldıznamesi
Bu burcun tesiri altında doğan erkek, biraz kırmızıya veya sarıya meyyal beyaz benizli, geniş ağızlı, orta boylu, güzel ve mütenasip kaşlı, müessir gözlü, makbul ve sanat sahibi, yahut katip-i edip, yahut muktedir bir muhasip sahibi veya derin bir alim olur. Yüzünde ya bir alamet veya çiçek eseri (çiçek hastalığından bir iz) vardır.


Ayaklarında yara veya bir şişlik, başında saçlarının arasında bir ben bulunur. Makam sahipleri ve devlet adamlarıyla münasebeti olur. Nefsini beğenir. Evlatlarını sever, dostu pek çoktur. Tab'ında mekr ve hileye istidat olup bir hal üzerinde sebat etmez. 3, 5, 7, 20 ve 30 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları geçirir (atlatır) ise 80 sene yaşar. Hükümet hizmetinde veyahut sanat ve ticarette bahtı açık olup çok hayra nail olur.


8.jpg

Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Müşteri'ye mütenazır olursa sarıya mütemayil beyaz benizli, güzel yüzlü, saç ve sakalı sık ve güzel, kaşları birbirine yakın, uzunca boylu, çenesi kuvvetli, hazır cevap, salah ve ittika sahibi bir kimsedir. 50 yaşından sonra hacca gider. Fukara ve mesakine bol bol sadaka verir. Mülkü ve arazisi çok olur. Ara sıra diz ve bel ağrısına uğrar. Yüzünde bir alamet veyahut bir siyah ben vardır. Evlattan bahtı azdır.

2. Vecih: Merih'e mütenazır olursa kırmızı veya sarıya mütemayil esmer benizli, ,ince kaşlı, orta boylu, hiddeti süratli, şiddeti çok, tab'an merhametsiz, kan dökmeye can atan, gazaplı, eğlence ve musıkiye (mz006900260023003287;e) meyyal, kimsenin sözünü dinlemez, yüzünde hafif çiçek (hastalığı) eseri, göğsünde alamet olan bir adamdır. Gözlerinden birinde veya ikisinde kızıllık veya şehlalık vardır. Mal ve mülkü artar. Yüksek bir mahalden düşmesinden korkulur. Doğumu "Sa'd" saatinde ise emir veya hakim, "nahs" saatinde ise işçi, kasap ve emsali gibi bir şey olur.

3. Vecih: Şems'e mütenazır olursa sarıya mütemayil beyaz benizli, seyrek saçlı, orta boylu, erbab-ı mansıb ve ekabir katında muhterem, müdevver çehreli, göğsü geniş, iş ve kazancı bol, düşman ve hasetçisi çok, aile ve akrabasının hile ve mekrine maruz, biiznillah düşmanlarına galip bir adamdır.

Yaşı büyüdükçe rızkı artar, mertebesi yüce olur. Yolculuk murat edince şark veya kıble cihetine gider ise hayır ve menfaat görür.

Gerek erkek ve gerek kız evladı tek olup pederlerine muti ve hürmetkar ve rızasını arayan kimse olurlar.

Nefsi ve Hayatı Hanesi

Burcu Cevza ve talii Utarid'dir. Hayatı güzel ve maişeti geniş, Allah ile ve mahluk ile niyeti safi olur. Sırrını saklamaya keşf eder. Layık olmayana iyilik eyler. Akıbeti hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe rızkı artar ve şanı ulu olur. Hali düzelir, iyi olur. Nimet ve saadet içinde irtihal (vefat) eder.

Malı ve Kesbi Hanesi

Burcu Seratan ve yıldızı Kaamer'dir. Küçük yaşta iken malı az, büyüdüğünde malı çok olur. Ticaretten yahut çalmaktan veyahut bir define bularak mal toplar. Bu sayede akraba ve dostlarına müstağni olur. Eğlence ve çalgıyı çok sever. Servetinin kısm-ı azamını zevk ve sefada, eğlencelerde sarf eder. Bir zaman da ticaretten zarar eyler. Nihayet salaha (kurtuluşa) kavuşup tövbe ve istiğfar eder.

Birader ve Hemşireleri Hanesi

Burcu Esed ve talii Şems'tir. Erkek ve kız kardeşleri olur. Eğer Müşteri'ye mütenazır ise erkek kardeşi olmaz. Olsa bile aralarında münaferet ve adavet olur. Birader ve hemşirelerinden ekserisini defneder. Vatanından ve ailesinden ayrılıp gurbete gider.

Peder ve Validesi Hanesi

Yıldızı Utarid'dir. Çocuk iken peder ve validesi kendisini çok severler. O da onlara karşı itaatkar olur. Büyüdüğü zaman onlara isyan eder. İhtimal ki onlardan ayrılır. Doğumu Zühal'e yakın olursa validesi pederinden evvel, doğumu Müşteri'ye yakın olursa pederi validesinden evvel vefat eder. Baba ve anasından mülk ve arazi tevarüs eyler ve bu yüzden biraderleri arasında niza (kavga, çekişme) ve dava olur. Miras olarak eline geçen maldan hayır görmez, (bu mal,) az zamanda mahvolur gider.

Evladı ve Ahfadı Hanesi

Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. Evlat tarafından bahtı azdır. Oğlu ve tek kızı olur. Erkek evladı kızdan fazla olur ve kısm-ı azamı (büyük bir kısmı) vefat ederler. Eğer ilk evladı kız olursa hiçbiri yaşayamaz.

Hastalığı ve İlletleri Hanesi

Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Tab'ında hararet ve rutubet galip olur. Bahar vaktinde sebze ve sirkeyi çok yemeli, sağ kolundan çarşamba günü Merih saatinde kan aldırmalıdır. Eğer balgamı artarsa, 5 dirhem çörek otu, 5 dirhem beyaz günlük, bir toprak kapta kaynatıp bu suyu 100 dirhem döğülmüş meyan kökü üzerinden süzdükten sonra içmesi balgamı söker. Kamer'in Seretan burcunda olduğu esnada 2 dirhem sinameki, 2 dirhem huleyle, 6 dirhem demirhindi ve 6 dirhem şekeri 5 fincan kadar suda kahve pişiriyor gibi kaynatıp sabah aç karnına içerse, gayet faydalı bir müshil istimal etmiş olur. Def-i tabı müteakip biraz et suyu içmelidir.

Zevce ve Firaşı hanesi

Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. İkisi bakir olmak üzere yediye kadar izdivaç eder. İlk zevcesinden kadının vefatı yahut talak ile ayrılır. Nikahsız bir kadından bir erkek evladı olur. Bir kadın, kendisine büyü yaparak yemekte yedir. Böyle bir hal vukuunda ve yahut vukuunda tesir etmemesi için temiz bir kağıt üzerine Besmele-i Şerife, Sure-i Fatiha, Ayete'l Kürsi ve Euzu Sureleri ile

<--- Dua metinleri çıkarılmıştır --->

ayet-i kerimesini yazıp üzerinde taşısın.

Vefatı ve Korkusu Hanesi

Burcu Cedy ve yıldızı Zühal'dir. Senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu zaman ölümden korku vardır. Bu da 7 ve 11 yaşında ve ondan sonra 25 yaşına kadar olan müddettir. Eğer bunları geçirir ise 80 yaşına kadar yaşar.

Yolculuğu ve Rüyası Hanesi

Burcu Delv ve yıldızı Zühal'dir. Çok yolculuk yapar ve yolculuklarından hayır ve menfaat görür. En iyi yolculuğu, cumartesi sabahleyin çıkıp garp veya kıble cihetine olan yolculuğudur. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan hayırlıdır. Seferlerinde az zahmet çeker. Kadri yüce bir zattan hayır ve menfaat görür.

İzzet ve Rif'ati Hanesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Kalem erbabı, divan ehli ve kadı gibi zevattan bahtı açıktır. Onlar indinde makbul ve muhterem olup birçok işlerini görürler. Kadri yüce bir zat tarafından izzet ve ululuğa erer. Ondan büyük hayır ve yücelik, ulu bir şan bulur. Onun zarar görmesine çalışan bir hasetçisi olduğundan ondan sakınmalıdır.

Arzusu ve Emelleri Hanesi

Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Aklında ve fikrinde sabit, akıbeti hayırlı, hareketleri beğenilen ve emelleri çok olur. Arzu ve murad eylediği şeye erişir. Cenab-ı Hakk'ın nimeti ve ihsanı arasında vefat eder.

Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi

Burcu Sevr, talii Zühre'dir. Her nevi ve şekilden düşmanları çok, ekmeğini yiyen ona düşman ve hasud olur. Biiznillahi Teala cümlesine mansurdur. Yüzünde bir yara yeri veya çiçek bozuğu veya herhangi bir eser olan iri vücutlu birinden, onun mahv ve helakine çalıştığı cihetle korkup sakınmalıdır. Burcu Cedy ve Sevr gibi türabi olanlardan -ekseriya düşmanları bunlar olacağından- çekinmek lazımdır. Kadın ve erkeklerden burcu Cevza, Mizan ve Delv gibi hevai olanlar ona muvafıktır. En iyi dostları bunlardır. Hatem olarak gümüş, yüzük kaşı olmak üzere firuze ve zümrüt münasiptir. Yeni ay gördüğü vakit bir erkek yüzüne bakarsa o ay kendine mübarek olur. Siyah ve erkek atlar hayırlıdır. Yeşil ve koyu mavi ve keten elbise münasiptir. Bir kimseden bir iş ricasını murat eylediğinde çarşamba günü öğleden evvel müracat etsin. Haceti yerine gelir.

Bahar vaktinde kan aldırmak hayırlıdır. Herkes indinde makbul v muhterem olmayı ve her şeyden emin bulunmayı ister ise Kamer'in Cevza burcuna nazil olduğu zaman, çarşamba günü bir kuyumcuya 3 dirhem ağırlığında bir gümüş yüzük yaptırıp parmağına taksın ve temiz bir kağıt üzerine Kamer'in Cevza'da olduğu çarşamba günü Utarid saatinde misk ve safran ile yazıp üzerinde taşır ise, düşmanlarına galip ve her türlü felaketten emin ve mahfuz (korunmuş) olur.

Hakim Ebu'l Maşer diyor ki: Ey tali sahibi. Seni ferah, sürur ve işlerinde muvaffakiyet ile tebşir ederim (müjdelerim). Hüsn-i hareket eylediğin halde bahtın mutlu ve yaverdir. İşlerin yolunda, kesb (kazanç) ve karın yerinde olur. Gurbette adamın varsa gelir. Her bir harekette Cenab-ı Hakka mütevekkil ol (tevekkül et), sana düşmanlık edenlere galip ve Mansur olursun. Arkanda sana haset eden bir adam daha vardır; lakin zararı olmaz.

Ey tali sahibi. Sen birini görmek ve onunla birleşmek (bir araya gelmek) istiyorsun. Yakın zamanda onunla birleşirsin. Bir işe teşebbüs etmek istediğin zaman, bunu yapayım mı yapmayayım mı diye tereddüt edersin. Matlubuna azm et, muvaffak olursun. Allah'a tevekkül ile başla, hacetin reva ve işin ifa olunur. Bir evladın olacak ve ondan hayır ve bereket göreceksin. Herhalde taliin mutlu ve muvafıktır.
 
Geri
Üst