İnternete indirim geliyor

PaSikA

Yeni Üye
Üye
İnternete indirim geliyor
İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinden dolayı alınan Özel İletişim Vergisi, yüzde 5'e indirilecek.
TBMM Başkanlığına sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısında, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarında; sermaye piyasalarında yapılan işlemlerdeki aracılık maliyetleri düşürülerek, kurumsal yatırımcılığın gelişmesi, sermaye piyasalarının geliştirilmesi öngörülüyor. Buna göre, emeklilik yatırım fonlarının yanı sıra, menkul kıymet yatırım fonları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları; banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak.

Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin Özel İletişim Vergisi yüzde 15'ten yüzde 5'e indirilecek.

Ön ödemeli kart satışları dahil, her çeşit telekomünikasyon işletmeciliği kapmasındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti kapsamına girmeyen, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden yüzde 15 Özel İletişim Vergisi alınacak.

Söz konusu hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halindeyse, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilecek.

Bakanlar Kurulu, yüzde 25 oranı yüzde 10'a, yüzde 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte yüzde 5'e, yüzde 5 oranı ise sıfıra kadar indirmeye veya belli oranlarda artırmaya yetkili olacak.

MUHTASAR BEYANNAME İÇİN DAMGA VERGİSİ

Bundan sonra elektronik ortamda birlikte alınabilecek muhtasar beyannameler ile sigorta prim bildirgelerinden sadece muhtasar beyanname için 20 lira damga vergisi tahsil edilecek.

Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla oluşturulan tarım ürünleri lisanslı depoculuk sistemine ilişkin de düzenlemeler yapılıyor. Mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen sözleşmelerden ve ürün senedinden damga vergisi alınmayacak.

ŞANS OYUNLARI


Tasarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda da değişiklik öngörüyor.

Söz konusu vergiler ile ''oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutar'' şeklindeki ''net hasılat'' tanımı; ''Hasılattan, şans oyunları vergisi ve eğlence vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutar'' şeklinde değiştirilecek.

İlgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamının yüzde 20'sini geçemeyecek.

Şans oyunlarının lisans ve işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkını devreden ve devralan kurum ve kuruluşların payları, at yarışları hasılatından yarış müessesesine aktarılan müessese payı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılan özel hesaba aktarılan tutarlar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca oynatılan şans oyunları hasılatından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, federasyonlara ve spor kulüplerine aktarılan tutarlar, bu orana dahil olmayacak.

İlgili kurum ve kuruluşların 31 Mart 2007 tarihi itibariyle kanuni defter ve belgelerinde yer alan borçlarından bu tarihten sonra ödenen kısmı, hesaplanan kamu payından indirilebilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ


Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliğe göre de AR-GE faaliyetlerinde bulunan iş yerlerinde çalışan personelin ücretlerinin belli bir kısmı, gelir vergisinden muaf olacak.

Bazı Dernekler ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun kapsamına giren bazı dernek ve kurumların iktisadi işletmeleri, muafiyet kapsamı dışında tutulacak.

Resmi sicile kayıtlı olan menkul mallar ve hakların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu daireye tebliğ edilerek yapılacak. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi aracılığıyla posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilecek ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilecek.

Kamu alacaklarının takibi için tahsil dairelerince gayrimenkullerin ve gemilerin kayıtlı oldukları sicillere işlenmek üzere tebliğ edilecek haciz bildirileri de elektronik ortamda tebliğ edilecek.

Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarında 10 TL, diğer amme alacaklarında 20 TL'ye kadar olan alacaklar, amme idarelerince, tahsil zaman aşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecek. Bakanlar Kurulu bu tutarları topluca veya ayrı ayrı 10 katına kadar artırabilecek.

Tahsile yönelik bilgilerin ve borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi, sırrın açıklanması sayılmayacak. Ancak bu kurum ve kuruluşlarda görevli olanlar, edindikleri bilgileri açıkladıkları takdirde cezalandırılacak.
 
Üst