İslam’ın kadına verdiği önem !

İslami Yazar

Forum Okuru
İslam’ın kadına verdiği önem !
islam dini kadınlara gereken önemi verebilmiş mi?

Yüzyıllar boyunca bir köleden farksız, her hangi bir eşyadan ayırt edilmeden kabul edilen kadını gerçek kişiliğine, kâinatın efendisi olan Hz. Muhammed’in (s.a.v. Allah tarafından getirip bizlere tebliğ etmiş olduğu islam dini kavuşturmuş, kadına değer ve toplum içerisinde itibar kazandırmıştırislamın kadına verdiği önem.jpgKadının aile hayatındaki yeri ve önemi nedir?

İslamiyet kadının alınıp satılan her hangi bir mal olmadığını , her şeyden önce Onun da bir insan olduğunu, toplumun en küçük bölümü ve çekirdeği olan ailenin kurulmasında erkeğin bölünmez bir parçası olduğunu ve kadın olmadan erkeklerin hiçbir şey yapamayacağını açık bir şekilde beyan etmiştir.


Aile binasının kurulmasında emsalsiz bir değeri ve yeri buluna kadına gerçek değerini veren ve onu düştüğü yerden kaldırıp, toplumda kendisine layık olduğu yere getiren islam dini,kendisine verilen bu mevki ve güzelliği muhafaza edebilmesi ve eskiden düştüğü kötü durumlara bir daha sürüklenmemesi için, her zaman şerefiyle yaşayan, herkesin kendisine saygı gösterilmesi ve her ortamda kendisine yaraşır bir şekilde dimdik kalabilmesi için önemli yükümlülükler yüklenmiştir.Kendine yüklenen bu ulvi görevi yerine getirmediği, kadınlık varlığını kötüye kullanıp şerefini korumadığı zaman, ruh yapısı zedelenip manen çökeceğini, itibar ve kıymetini yetirip eski sefalet girdabına düşerek değer ve güzelliğini kaybedeceğini ikaz ve ihtar etmiştir.

İslamiyetin kadınlar üzerindeki etkisi nelerdir?

Kadınlar İslamın yüce prensiplerine tabi olarak sadık kalıp sıkıca sarıldıklarında şeref ve itibarları hep zirve yapmıştır. İslamın kudsi prensiplerinden uzak kalıp onları hafife aldığında ise bu değer ve itibarını kaybetmiş ve bir ticaret metaı gibi görülmüştür .Erkek olsun kız olsun evladı veren Cenab-ı hak’tır. Bzi kulların bunda hi. Bir rolü yoktur. Allah’ın yarattığı hiçbir şey ayıp vesilesi ve çirkin olamaz. Mülk ve tasarruf ancak sahibi sadece Hz. Allah’tır. Yaptığında ne hikmetler vardır ve asla sual olunmaz. Dilediğini yapar ve hiç kimsenin O’nun yarattığını beğenmemeye ne hakkı ne kuvveti nede gücü vardır.

İslamın Kadına verdiği bir serbestliktir ki, bir kadın cami içerisinde Hz. Ömer’in kadınlara verilen mehir hakkındaki sözüne rahat bir şekilde itiraz edebiliyordu. İslamiyetten önceki devirlerde, toplum yaşantısının esasını tüm sistemin temelleri kökünden sarsılmış bir vaziyetteydi. Bütün azamet ve haşmetiyle gelen islam dini, sarsılan bu temelleri tamir edip çöken binaları yeniden güçlendirerek inşa etmiştir. İslamın gelmesiyle, küçük ve aşşağı görülen kadın, yücelik ve onur kazanarak esas yerine oturtulmuştur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

İslami Yazar

Forum Okuru
Yukarıda bir kadının cami içerisinde Hz. Ömer'e, konuşması sırasında; evlenirlerken alacakları kadınlara fazla mehir vermemelerini söylemiştik, Bu konu şöyle rivayet edilmektedir.
Oradaki hutbeyi dinleyen kadınlardan birisi kalkıyor ve, Nisa süresi ayet 20 yi okuyarak: Allah bize kadınlara yüklerle mehir verilmesini açıkça söylediği halde, Ömer bunu bizden esirgiyor diyerek hz. Ömeri tenkit etmiştir. Hz. Ömer ise : Ömer burda hata etti, kadın ise doğru söyledi diyerek o kadının sözlerini kabul etmiştir.
islam halifesi olan Hz Ömer gibi bir zata Herhangi bir kadının Allah'ın ayetini delil göstererek itirazı elbetteki İslamın kadınlara verdiği önem ve güzelliği apaçık bir şekilde bizlere göstermiştir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst