Jim Carrey Biyografisi ve fotoları burada

M

Misafir

Forum Okuru
Jim Carrey Biyografisi ve fotoları burada
Jim Carrey Kimdir, Resimleri
Jim Carrey BiyografisiMerhaba Sevgili Melek'ler, bu yaz?m?zda bir çok komedi filminde rol alm??, komik filmler denildi?inde akla gelen usta oyuncu Jim Carrey biyografi bilgileri payla??yor ve isteyenler için de Jim Carrey resimleri sunuyoruz :) Jim Carrey kimdir diyenler ve Jim Carrey foto?raflar? isteyen misafirler, arad???n?z her?ey burada buyrun lütfen;

jim_carrey%20(1)-399.jpgAs?l ad? James Eugene Carrey olan ünlü aktör, 17 Haziran 1962’de Kanada-Toronto’da yoksul bir ailenin çocu?u olarak dünyaya geldi. Babas?n?n i?ten at?lmas?yla parasal yönden iyice kötüye giden durumu düzeltmek ve e?itimini devam ettirebilmek için bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çal??maya ba?lad?. Okuldaki ba?ar?s?zl???ndan dolay?, liseden ayr?ld? fakat okul y?llar?nda kendine özgü komedyen ki?ili?ini ve yeteneklerini ke?fettikten sonra, 15 ya??ndan itibaren Kanada’n?n gece kulüplerinde stand-up show’lara ba?lad?. Yüzünün ve vücudunun esnekli?ini kullanarak seyircileri saatlerce güldürmeyi ba?arabiliyordu.

1970'li y?llar?n ortalar?nda, TV dizilerinde ald??? küçük rollerle oyunculuk dünyas?na at?lan Carrey, ilk ç?k???n? 1993 y?l?nda "In Living Color" isimli TV ?ovuyla yapt?. Do?açlama yetene?inin ve mimiklerindeki esnekli?in fark?na var?lmas?ndan sonra oynad??? 1994 yap?m? Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyas?ndan sinema dünyas?na geçi? yapt? ve büyük bir ba?ar? elde etti.

Yine 1994'te gi?e rekoru k?ran The Mask filmiyle as?l ç?k???n? yapt?. Ayn? y?l Salak ile Avanak filminde canland?rd??? "Lloyd Christmas" karakteriyle ününü peki?tirdi.

Ard?ndan 1995'de Batman Forever filminde The Riddler yani Bilmececi rolünde oynad?. Yine ayn? y?l, Ace Ventura: When Nature Calls filminde oynayanarak ba?ar?s?n? art?rd?. ?ki hayatl?, s?rad??? ve ba??na buyruk karakterleri canland?rd??? filmler Cable Guy (1996) ve Liar Liar (1997) ile devam etti.

1998 y?l?yla beraber Carrey, sinema ve TV ekranlar?nda canland?rd??? "güldüren" karakterlerden uzakla?arak, Man on the Moon (1998), The Truman Show (1999), The Majestic (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) adl? filmlerde ba?ar?l? bir drama oyuncusu oldu?unu da kan?tlad?.

Hiç Oscar alamam?? olmas?na ra?men 2 adet Alt?n Küre ödülüne, ve kendi kategorisinde bir rekor olan 9 adet MTV film ödülüne sahiptir. Empire Magazine dergisi taraf?ndan, "tüm zamanlar?n en iyi 100 sinema y?ld?z?" listesine 54. s?radan girmi?, yine ayn? y?l People Magazine taraf?ndan "dünyadaki en güzel 50 insan" listesine seçilmi?, 2003'de ç?kar?lan "90'lar?n en iyi Box Office y?ld?zlar?" s?ralamas?nda da 5. s?ray? alm??t?r. Animasyon seslendirmeside yapmaktad?r. Senaristi oldu?u filmler vard?r. Baz? filmlerinde ise yap?mc?l?k yapm??t?r.


jim_carrey%20(2)-3d9.jpg

jim_carrey%20(3)-7a.jpg

jim_carrey%20(4)-183.jpg

jim_carrey%20(5)-324.jpg
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
959
Misafir
M
Üst