KADIN ve ŞİDDET – 1 (4320 s. Yasa)

KADIN ve ŞİDDET – 1 (4320 s. Yasa)
Kadına karşı şiddetin her geçen gün biraz daha arttığı toplumumuzda güzel gelişmeler de yaşanmakta; şiddete yönelik kanuni düzenlemeler de yapılmaktadır. Her ne kadar 1998 tarihli bir Yasa da olsa 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun son birkaç yıldır daha etkin bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Bu Kanun ile Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak,

-eşlerden birinin veya çocukların veya
[/FONT] [FONT=&amp]-aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya [/FONT] [FONT=&amp]
-mahkemece ayrılık kararı verilen veya [/FONT] [FONT=&amp]-yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya [/FONT] [FONT=&amp]
-evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan [/FONT] [FONT=&amp]

aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re'sen birtakım tedbirlere de hükmedebilir. Şiddetin ihbarı şikâyet ve ihbar mercilerine başka bir şahıs tarafından, olayın yazılı, sözlü veya başka bir şekilde bildirilmesi suretiyle de yapılabilir.[/FONT] [FONT=&amp]

Bu kanun aynı veya ayrı çatı altında yaşayan ve çocuk ile aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine uygulanır. Ancak şu andaki Ankara’daki uygulamada evli olmadığı halde birlikte yaşayan veya boşanmış olan ve ayrı yaşayan şiddet mağduru kadınlar için de bu Kanun uygulanmaktadır.[/FONT] [FONT=&amp]

Şiddeti Belgeleyemiyorsak Kanun’dan Yararlanamaz mıyız?[/FONT]

[FONT=&amp]4320 sayılı Kanun gereği [/FONT][FONT=&amp]aile bireylerinden biri fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanması muhtemel olan, bu tip hareketlerin tehdidini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözel ve ekonomik nitelikte şiddet içeren davranışa maruz kalmaları hâlinde, şikâyet ve ihbar mercilerine müracaat etmek suretiyle tedbir talebinde bulunabilir.[/FONT] [FONT=&amp]

Aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine şiddetin belgelenmesi aranmaksızın aile mahkemesi hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re'sen çeşitli tedbirlere hükmedebilir.[/FONT] [FONT=&amp]

Hükmedilecek Tedbirler Nelerdir?[/FONT][FONT=&amp]

Aile Mahkemesi Hâkimi kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;[/FONT] [FONT=&amp]

a)Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,[/FONT] [FONT=&amp]
b)Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,[/FONT] [FONT=&amp]
c)Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,[/FONT] [FONT=&amp]
ç)Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,[/FONT] [FONT=&amp]
d)Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,[/FONT] [FONT=&amp]
e)Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,[/FONT] [FONT=&amp]
f)Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.[/FONT] [FONT=&amp]

Bunlara ek olarak eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise hâkim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde bulundurarak daha önce Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.[/FONT] [FONT=&amp]Hâkim tarafından hükmedilecek tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez. Bu süre tedbir kararı verilebilecek yeni bir durumun meydana gelmesi hâlinde hâkim tarafından yeniden tedbir kararı verilmesine engel değildir. Kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyine ihtar olunur. Ayrıca uygulamada polis merkezleri de haftada bir size ulaşarak durumunuzu kontrol ederler.[/FONT]

[FONT=&amp]Hükmolunan Bu Tedbirler Ne Anlama Geliyor?[/FONT] [FONT=&amp]

Şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmama tedbiri[/FONT] [FONT=&amp]Şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmama tedbiri; hâkim tarafından, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunması amacıyla, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin şiddete veya korku yaratmaya yönelik söz ve davranışta bulunmaması için uyarılmasıdır. [/FONT] [FONT=&amp]

Müşterek evin tahsisi ve eve veya işyerlerine yaklaşmama tedbiri[/FONT] [FONT=&amp]Müşterek evin tahsisi ve eve veya işyerlerine yaklaşmama tedbiri; hâkim tarafından, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinden birisinin korunması amacıyla, hükmedilen kusurlu eş veya şiddet uygulayan diğer aile bireyi hakkında, müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve, işyerlerine, gerektiğinde çocukların okullarına yaklaşmaması amacıyla hükmedilen tedbirdir.[/FONT] [FONT=&amp]Bu tedbirin uygulanması, kusurlu eş veya şiddet uygulayan diğer aile bireyinin, uzaklaştırıldığı konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel değildir. Hâkim uzaklaştırılan kişinin bu tür yükümlülüklerinin devamına karar verebilir.[/FONT] [FONT=&amp]

Eşyalara zarar vermeme tedbiri[/FONT] [FONT=&amp]Eşyalara zarar vermeme tedbiri, hâkim tarafından, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinden birisinin korunması amacıyla, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin, hakkında koruma kararı verilen aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi amacıyla uyarılmasıdır.[/FONT] [FONT=&amp]

İletişim araçları ile rahatsız etmeme tedbiri[/FONT] [FONT=&amp]İletişim araçları ile rahatsız etmeme tedbiri; hâkim tarafından, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunması amacıyla, kusurlu eş veya diğer aile bireylerinin, görsel, işitsel, yazılı, internet ve benzeri iletişim araçları ile hakkında koruma kararı verilen aile bireylerini rahatsız etmemesi için hükmedilen tedbirdir.[/FONT] [FONT=&amp]

Silâh veya benzeri araçların teslimi tedbiri [/FONT] [FONT=&amp]Silâh veya benzeri araçların teslimi tedbiri; hâkim tarafından, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinden birisinin korunması amacıyla kusurlu eşe veya şiddet uygulayan diğer aile bireyine ait olan silâh veya benzeri araçların genel kolluk kuvvetlerine teslimi ve tedbir süresinin sonuna kadar adlî emanete alınması amacıyla hükmedilen tedbirdir. [/FONT] [FONT=&amp]

Alkollü veya uyuşturucu madde kullanarak konuta veya işyerine gelmeme veya bu maddeleri kullanmama tedbiri[/FONT] [FONT=&amp]Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanarak konuta veya işyerine gelmeme veya bu maddeleri kullanmama tedbiri; hâkim tarafından, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunması amacıyla, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin, alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması amacıyla uyarılmasıdır. [/FONT] [FONT=&amp]

Muayene ve tedavi tedbiri [/FONT] [FONT=&amp]Muayene ve tedavi tedbiri, hâkim tarafından aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinden birisinin korunması için, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavisinin sağlanması amacıyla hükmedilen tedbiri ifade eder.[/FONT] [FONT=&amp]Hâkim, muayene ve tedavinin sağlanması için şiddet uygulayan kişilerin illerde İl Sağlık Müdürlüğüne, ilçelerde Sağlık Grup Başkanlığına başvurmasını kararında belirtir.[/FONT] [FONT=&amp]Bu kişiler İl Sağlık Müdürlükleri Ruh Sağlığı Şubelerince veya Sağlık Grup Başkanlıklarınca resmî veya kendi istekleri üzerine özel sağlık kurumlarına sevk edilir. İlgilinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediği ve yapılan işlemin sonucu İl Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

[/FONT] [FONT=&amp]Koruma Kararı Ne Kadar Sürede Verilir?[/FONT] [FONT=&amp]

Koruma kararlarının duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden, işin niteliği gereği en kısa sürede verilmesi esastır. Hâkim tarafından gerekli görülmesi durumunda taraflar dinlenebilir. Uygulama da koruma kararları aynı gün verilebilmektedir.[/FONT] [FONT=&amp]

Hükmolunan Tedbire Uyulmaması Halinde Ne Olur?[/FONT][FONT=&amp]

Koruma kararına uyulmaması halinde genel kolluk kuvvetleri, mağdurların şikâyet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir. Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar. Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eş veya diğer aile bireyleri hakkında ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

[/FONT] [FONT=&amp]Konuyu ayrıntılarsak; Cumhuriyet Başsavcılığı kararın uygulanmasını Genel Kolluk Kuvvetleri marifeti ile izler. Tedbir kararı içeriğine göre tarafların bulunduğu yerin bağlı olduğu kolluk kuvvetine işlem yapılmak üzere ivedilikle gönderilir. Cumhuriyet Savcılığınca gerektiğinde koruma kararının başvuruda bulunanlar tarafından kolluğa götürülmesine olanak tanınır.[/FONT] [FONT=&amp]

Kolluğun izleme görevi, koruma kararının verildiği tarihte başlar[/FONT][FONT=&amp]. Kolluk kuvveti, koruma kararının içeriğine göre ilgililere bildirimde bulunur. Bu bildirim tutanak altına alınır ve karar süresince tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. Bu kontrol lehine koruma kararı verilen kişinin: [/FONT] [FONT=&amp]

a) Bulunduğu konutun haftada bir kez ziyaret edilmesini,[/FONT] [FONT=&amp]
b) Birinci derece yakınları ile iletişim kurulmasını,[/FONT] [FONT=&amp]
c) Komşularının bilgisine başvurulmasını,[/FONT] [FONT=&amp]
ç) Oturulan yerin muhtarından bilgi alınmasını,[/FONT] [FONT=&amp]
d) Bulunduğu konutun çevresinde araştırma yapılmasını,[/FONT]

[FONT=&amp]içerir.[/FONT] [FONT=&amp]Yukarıda belirtilen veya başka şekilde gerçekleştirilen kontrol işlemleri sonucunda kişinin, aleyhine verilen koruma kararına uymadığının tespit edilmesi halinde bu husus tutanağa bağlanır. Bu tutanağa istinaden genel kolluk kuvvetleri tarafından resen soruşturma yapılarak evrak en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilir.[/FONT]

[FONT=&amp]Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar. [/FONT] [FONT=&amp]

Nafaka Hususu[/FONT][FONT=&amp]

Şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyinin, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi olması hâlinde, hâkim, bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini dikkate alarak, daha önce Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması koşuluyla herhangi bir talep olmasa dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.[/FONT]

[FONT=&amp]Tedbir nafakasına ilişkin kararın bir örneği, mahkeme tarafından re’sen ilgili icra müdürlüğüne gönderilir. Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile bağlantısı olması durumunda, nafaka, şiddet mağdurunun başvurusu aranmaksızın ilgilinin maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir. [/FONT] [FONT=&amp]

Örnek Dilekçe: http://www.gokhanarican.av.tr/4320.doc[/FONT]

[FONT=&amp]Av. Gökhan ARICAN[/FONT]



[FONT=&amp]Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı [/FONT]



[FONT=&amp]A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA[/FONT]



[FONT=&amp]Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89[/FONT]



[FONT=&amp]www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.tr[/FONT]
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst