kadir gecesinin fazileti

PeLiNiM

Yeni Üye
Üye
kadir gecesinin fazileti
kadir gecesinin fazileti cebrail aleyhisselamın kanatları mekke ye inen melek kadir gecesi mekke ye inen melekler mescidi aksaya melek
[FONT=&quot]Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Avuçların açılacağı, ilahi esintilerin kalpleri okşayacağı bu gece nasıl değerlendirilmeli? İşte önemli notlar:)[/FONT]


[FONT=&quot]Kadir Gecesi, Efendimiz'e peygamberliğin verilmesi ve Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle, Müslümanların da kendini yenilemesi için "fırsat" olarak değerlendiriliyor.
BİR AYET
"Gerçek şu ki, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail, o gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir."
(Kadr Sûresi-1-5)
BİR HADİS
"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek günlerde arayın. Her kim Kadir Gecesi'ni, inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."
(Hadis-i Şerif)
Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıysa bu gecenin, on bir ay, yüz bin ay kadar hayrı vardır. Demek ki, Kadir Gecesi'nin hayrı sonsuzdur. Kur'an Kadir Gecesi'nde inzal edilmiştir, vahyedilmemiştir; yirmi üç senede vahyedilmiştir. İndirme ile vahyetme farklı şeylerdir. Bir gecede indirilen, Allah'ın kelam-ı ezelisidir. Kelam sonsuz olunca, O'nu karşılayan gece ve bu geceyi içinde barındıran Ramazan ayının da sonsuzluk hüviyetine malik bulunması gerekir. Sonsuz Kelam'ın indirilmesi Allah Resulü'nün bedeninin yaratılma anıyla ve kendisine risalet görevinin bildirilme anıyla sınırlı değildir. Çünkü, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi Allah Resülü dünyaya yaratılmadan önce de vardı. Kur'an'ın indirilmesi, Allah Resulü'nün maddi suretinin dünya hayatında belirmesinden sonsuz öncelik ve sonralık uzanımı içinde mekan ve zaman kaydından münezzeh olarak gerçekleşti.
Kur'an üç aşamada indirildi


İndirilen Kur'an'ın Allah Resulü'ne yirmi üç sene boyunca parça parça vahyedilmesinin sebebi, her vahiy edilen ayeti, Hz. Peygamber'in hayat parçalarının kaydı içinde uygulanır kılmasını sağlamaktı. Her ayet Allah Resulü tarafından somut planda uygulandı ve Hz. Peygamber'in dünyevi hayatı sona erince Kur'an bütünüyle tatbik edilmiş olarak yeryüzünde kendisini göstermiş oldu. Şu halde, Kur'an'ın yeryüzüne indirilmesi üç aşamada oldu. İlk aşama, Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde tümden indirilmesi, ikincisi, oradan parça parça Allah Resulü'ne vahiy edilmesi. Üçüncü aşama ise bu vahiy ediliyor olduğu yirmi üç senelik süre içerisinde her vahyedilen ayetin vahyedildiği anda uygulanması aşaması. Bu üçüncü aşama aynı zamanda Kur'an'ın yeryüzüne Peygamber tarafından gerçek anlamda indirilmesi demektir.
[/FONT][FONT=&quot]KADİR GECESİNİN FAZİLETİ.[/FONT]
[FONT=&quot]«Biz Kur’ân-ı (toptan) leyle-i kadirde (levh-ı mahfuzdan semai dünyaya) indirdik; (Beyt’ül’ızzetteki melâike-i kâtibine yazdırdık ve orada Kur’ân-ı azizi bu suretle hıfzettik. Ve ondan sonra icap ve iktiza ettikçe, Cebrail vasıtasiyle yirmi üç yılda âyet âyet Habibimiz Muhammed Aleyhisselâma gönderdik). Leyle-i kadrin ne olduğunu (ve ondaki şerefin derecesini) biliyor musunuz? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. (Yani, o gecedeki ibadet ve taâtın sevabı bin ay ibadet ve taâtın sevabından daha faydalıdır.) O gecede melekler (ve Cebrail Rablerinin izniyle o sene vukuunu murad buyurduğu her umur ve husustan dolayı) yeryüzüne inerler. O gece ayn-i selâmettir. Zira o gecede selâmettin başka bir şeyle Cenab-ı Hak hükmetmez. Veyahut o gece aynı selâmdırki, o gecede mü’minleri selâmlayan melekler yeryüzünde çoktur. Şafak vakti zahir oluncaya kadar.» Kadir Süresi (Muhtasar terceme meal)[/FONT]

[FONT=&quot]Bu geceye kadir gecesi denilmesinin hikmeti[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]Bütün işlerin ve hükümlerin bu gecede takdir edildiğindendir. Cenab-ı Hakk Kur’anda şöyle buyuruyor:[/FONT]
[FONT=&quot]«Belli ve apâşikâr olan Kur’ân hakkı İçin. Biz onu mübarek bir gecede indirdik ki, onunla kâfirleri azaptan korkuturuz. O gece hikmete uygun olan her iş, nezdimizden sadır olan bir emir ile ayrılır» (Duhân sûresi, 1, 2, 3, 4, 5)[/FONT]
Rivayet olunur ki: «Kadir gecesi olduğu vakit, melekler sidre-i müntehâden dünyaya inerler. Cebrail Aleyhisselâm, onlarla beraber yanında dört adet sancak olduğu halde, sancağın birini Mescid-i Haram’ın dışında; birini Tûr-i Sina’nın üzerinde; birini Mescid-i Aksa’ya, birini de Mescid-i Sahra’ya korlar. Kadın ve erkek bütün mü’minlerin evlerine girerler. Girince selâm erirler. Ancak, devamlı şarap içenlere, akrabaya gelip gitmiyenlere, domuz eti yiyenlere uğramazlar.» buyurdu.
Kadir gecesinde melekler pis yerlere, kiliselere ve fenalık yapılan yerlere uğramazlar. Cünüp olan yere, suret bulunan yere, şarap ve hınzır etinin bulunduğu yerlere uğramazlar.

[FONT=&quot]Kadir Gecesinde Meleklerin İnmesi[/FONT]
[FONT=&quot]Abdullah ibni Abbâs radıyAllahü anh, Peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor:[/FONT]
[FONT=&quot]“Kadir gecesi olduğu zaman, Aliâhü Teâlâ, Cibril aleyhisselamayere inmesini emreder. O da, yanında yeşil bir bayrak bulunduğu halde bir gurup melekle beraber yere iner. Onu (bayrağı) Ka’benin damına diker. Onun (Cebrail aleyhisselamın) altıyüz kanadı vardır. Onların içinde iki kanadı vardır ki, onları sadece Kadir gecesinde açar. O gece ikisini açtığı zaman, onlar doğu ve batıyı geçerler.[/FONT]
[FONT=&quot]Cebrail ile diğer melekler bu ümmetin içine dağılırlar ve her ayakta olana, oturana, namaz kılana ve zikredene selam verirler ve müsafaha ederler. Ya’ni (aralarına) girerler ve (onlarla) müsafaha ederler. Kadın ve erkek mü’minlere devamlı dua ve istiğfarda bulunurlar. Cebrail aleyhisselam, ehl-i kıbleden her kime dua ederse, (gider) onunla müsafaha eder ve ona selam verir. Bunun alameti cildinin titremesi, gözlerinden yaş akması ve kalbinin incelmesidir. Çünkü bunlar Cebrail aleyhisselamın müsafahasından olur.[/FONT]
[FONT=&quot]Fecir doğuncaya kadar (melekler) Onların (mü’minlerin) dualarına âmin derler. Fecir doğunca Cebrail (aleyhisselam) meleklere; gidiyoruz gidiyoruz der. (Bunun üzerine melekler); derler ki, yâ Cebrâîl! Allâhü Teâlâ, ümmet-i Muhammed’in ihtiyaçlarını ne yaptı?[/FONT]
[FONT=&quot](Cebrail aleyhisselam) der ki, Allâhü Teâlâ onlara nazar etti (baktı) ve dört kişi müstesna onları af ve mağfiret etti. Derler ki, bu dört kişi kimlerdir? (Cebrâîl aleyhisselam) der ki, devamlı şarap içen, ana— babaya âsi olan, akrabalık haklarına riayet etmeyen ve müşahin (Eshâb-ı kiram sordu: Yâ Rasûlellah! Müşahin kimdir? Üç günden fazla (müslüman) kardeşi ile konuşmayandır, buyurdu. (Tenbîh-ül-gâfilîn)[/FONT]
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Onlar (melekler) bize selam vermek ve bize şefaat etmek için (yeryüzüne) inerler. Selam kime isabet ederse, onun günahları affolunur.
Bazı âlimler şöyle söylemişlerdir: Bu gecenin fazileti, yeryüzünde tâatle meşgul olmaktır. Melekler de; tâatlannın sevabı daha çok olsun diye yeryüzüne inerler. Tıpkı kişinin, tâatlannın sevabı daha çok olsun diye Mekke’ye gitmesi gibi. Bunun için meleklerin yeryüzüne inmesini bildiren haberlerden maksat insanları tâate teşvik etmektir.
Bazı insanlar (âlimler) de, (âyet-i kerimede geçen) “Melâike” kelimesini bazı melek gruplarına has kılmışlardır ki, onlar “Sidret-ül-müntehâ”daki meleklerdir. Ka’b hazretierinin bildirdiğine göre:
“Sidret-ül-müntehâ’da birtakım melekler vardır (ki) [FONT=&quot]‘tan başkası onların adedini bilmez. (Devamlı Allâhü Teâlâya,) ibâdet ederler. Cebrail aleyhisselamin yeri, onların ortasındadır. Onların içinde, kendisine, mü’minlere karşı şefkat ve merhamet verilmeyen hiç yoktur. Kadir gecesi, Cebrail aleyhisselam ile birlikte yeryüzüne inerler. (Öyle ki) secdede veya ayakta, erkek ve kadın mü’minlere dua eden bir melek bulunmayan bir yeryüzü parçası kalmaz.[/FONT]
[FONT=&quot]Cebrail aleyhisselam da (o gece) bütün insanlarla müsafaha eder. Bunun alameti; cildin titremesi, kalbin incelmesi ve gözün yaşarmasıdır. Çünkü bunlar, Cebrail aleyhisselamın müsafahasından olur.[/FONT]
[FONT=&quot]O gecede her kim üç kere lâ ilahe illellah, derse (Allâhü Teâlâ,) bir tanesiyle, (günahlarını) mağfiret eder, bir tanesiyle ateşten (Cehennemden) âzâd eder ve bir tanesiyle de Cennete koyar.”[/FONT]
[FONT=&quot]Semaya ilk olarak Cebrail aleyhisselam çıkar. Güneşin önüne vardığı zaman, iki yeşil kanadını açar. O iki kanadı, sadece o gecenin o saatinde açar. Sonra bir melek çağırır. Bunun üzerine bütün (melekler) gelir. Bu meleklerin nuru ile Cebrail aleyhisselamın kanadının nuru bi-raraya gelir. Bundan sonra o gecenin sabahında Cebrail aleyhisselam ve melekler güneş ile dünya seması arasında dururlar. O gün Mü’minlere ve Ramazan orucunun (sevabını) umarak tutanlara; dua, rahmet ve istiğfarla meşgul olurlar.[/FONT]
[FONT=&quot]Bu arada halka halka olup otururlar. Semanın melekleri de onlarla biraraya gelir ve onlara; adam adam ve kadın kadın sorarlar. Ta ki, falanca ne yaptı onu nasıl buldunuz? Onlar da derler ki, onu geçen seneibâdet ehli, bu sene ise bid’at ehli olarak gördük. Falancayı, bir sene önce bid’at ehli, bu sene ise ibâdet ehli olarak gördük. Birincisine dua etmekten vazgeçerler. İkincisi için ise dua ile meşgul olurlar. Yine derler ki, biz falancayı (Kur’ân-ı kerim) okurken, falancayı rükude, falancayı secdede gördük. Onlann, o geceki durumu budur, ta ki, ikinci semaya çıkıncaya kadar.[/FONT]
[FONT=&quot]Bütün semalarda böyle yaparlar, ta ki, “Sidret-ül-müntehâ”ya ulaşıncaya kadar. “Sidre” onlara der ki: Ey bende ikamet edenler, bana insanlardan bahsedin. Zira benim, üzerinizde hakkım var ve ben, [/FONT][FONT=&quot]‘ı sevenleri severim.[/FONT]
[FONT=&quot]Onlar (ya’ni melekler) ona isimlerini ve babalarının isimlerini zik¬rederek, kadın ve erkeklerden bahsederler. Ta ki haber Cennete ulaşıncaya kadar. (Haber ulaşınca), Cennet der ki, “[/FONT][FONT=&quot]‘ım! Onları bana acele olarak gönder, bu arada, Sidre ehli ve melekler, âmîn âmîn, derler.” (Kadı Beydâvî tefsirinin Şeyhzâde haşiyesi)[/FONT]
İbni Abbas (R.A.) dan: «Cenab-ı Hakk ezeli mukadderatını; bu geceden gelecek kadir gecesine kadar olacak bütün yağmur, rızık, öldürme ve diriltme ve diğer şeyleri memur olan meleklere teslim eder. Rızık, nebatat ve yağmura ait hususları Mikaile; rüzgâr, zelzele, gök gürültüsü (Saika) ve güneş ile ayın tutulması hususlarını Cebraile; amellerin nüshasını îsrafile; ölüme ait olan hususları da Azraile teslim eder.»

[FONT=&quot]Şâirin dediği gibi:[/FONT]
[FONT=&quot]«Çok genç var ki, emniyetle sabahlar ve akşamlar; halbuki kefeni kadir gecesinde kesildi, fakat haberi yoktur.[/FONT]
[FONT=&quot]Çok ihtiyarları uzun ümitler kapladı, halbuki vücutları kabir karanlığına gömülmeğe karar verilmiştir, haberleri yoktur.[/FONT]
[FONT=&quot]Çok nişanlılar eşleri için hazırlıkta bulunurlar, halbuki kadir gecesinde ruhları kabzedilmiş haberleri yoktur.»[/FONT]


Kadir Sûresi


Yüce ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesiyle ilgili müstakil bir sûre (97. sûre) bulunmaktadır. Bu sûre, Kadir Gecesi'nin özelliklerini ve önemini en açık üslûpla belirtmektedir:
Şüphesiz biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.
Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin!
Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve ruh (Cebrail) o gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner durur.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Gecesi'nin Vakti

Ramazan'ın hangi gecesinin Kadir Gecesi olduğu belirsizdir. Hz. Peygamber (sa) bu konuda şu açıklamayı yapmıştır: "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın." (Buharî, leyletü'l-kadr, 3, Müslim, sıyâm, 216) Bu gecenin, Ramazan'ın 27. gecesi olduğuna dair rivayetler de vardır. (Ebu Davud, şehru ramazan, 2, 3, 6; Tirmizî, savm, 72) Ancak hadislerden çıkarılan geleneksel kabul, Ramazan'ın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğudur.

Kadir Gecesi'nin Değerlendirilmesi

Hz.Peygamber, Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir: "Kim Kadir Gecesi'ni, sevabına inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buharî, leyletü'l-kadr, 35; Müslim, salâtu'l-müsâfirîn, 175, 176) Mübarek gecelerde kaza namazı kılmak, nafile namaz kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyarak anlamı üzerinde düşünmek yararlıdır. Özellikle bu gece vesilesiyle Kadir Sûresi üzerine tefsirler veya Kur'an-ı Kerim'e dair kitaplar okumak, gecenin değerlendirilmesinin en önemli vesilelerindendir.


Kadir Gecesi Namazı

Bu geceyi ihya etmenin sevabı çoktur. Bu şerefli gecede teravihten sonra bir müddet daha ibadette bulunulması, nafile namaz kılınması, bir anlamda geceyi ihya etmek demektir. Kadir Gecesi'ne özel bir nafile namaz ise yoktur.


Kadir Gecesi Duası


Hz. Peygamber, Hz. Ayşe'ye Kadir Gecesi'ne eriştiği takdirde şu duayı yapmasını öğütlemiştir: "Allahumme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve, fa'fu annî" (Allahım, sen bağışlayıcısın. Affetmeyi seversin. Beni de bağışla.) (Tirmizî, daavât, 84; İbn Mâce, dua,
 
Şâirin dediği gibi:
[FONT=&quot]«Çok genç var ki, emniyetle sabahlar ve akşamlar; halbuki kefeni kadir gecesinde kesildi, fakat haberi yoktur.
[FONT=&quot]Çok ihtiyarları uzun ümitler kapladı, halbuki vücutları kabir karanlığına gömülmeğe karar verilmiştir, haberleri yoktur.[/FONT]
[FONT=&quot]Çok nişanlılar eşleri için hazırlıkta bulunurlar, halbuki kadir gecesinde ruhları kabzedilmiş haberleri yoktur.»[/FONT][/FONT]


Teşekkürler..
 
Geri
Üst