Kalp krizinde İlk Yardım

ßeLeN

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Kalp krizinde İlk Yardım
kalp krizi, ilk yard?m, nas?l olmal?d?r, kurallar? nas?ld?r, kalp krizi esnas?nda yap?lan yard?m buradan bulabilirsiniz

Kalp kr?z? geçiren bir hastaya nas?l ilk yard?m uygulanmal?d?r bu konu hakk?nda siz meleklere bilgile rvermek istiyorum..


Kalp krizinde ilk yard?m nas?l yap?l?r?
Kalp krizi son derece tehlikeli bir durumdur. Kalp krizinin belirtilerinin iyi takip edilmesi ve do?ru müdahalenin zaman?nda yap?lmas? hayat kurtarabilir.​

Kalp krizine müdahalede alt?n kural; hastan?n mümkün oldu?u kadar h?zl? bir ?ekilde bir sa?l?k kurulu?una ula?t?r?lmas?d?r.​


Kalp krizinde ilk yard?m  • E?er bir ki?inin kalp krizi geçirdi?inden ?üpheleniyorsan?z hemen 112'yi aray?n ve bir ambulans ça??r?n.
  • Hastay? sakinle?tirin, solunumunu takip edin.
  • Hastan?n vücudunu s?kan k?yafetleri gev?etin, varsa kravat?n? ç?kart?n.
  • Kalp üzerindeki bask?y? azaltmak için hastay? s?rt? ve boynu desteklenir durumda oturtun ya da yere yat?r?n.
  • Hastay? s?cak tutun.
  • Kalp krizi geçiren ki?i kalp rahats?zl??? için ilaç kullan?yorsa ilac?n? verin. Kalp hastalar?n?n kulland??? dil alt? haplar? hayat kurtarabilir.
  • Hasta tamamen kendindeyse ve aspirine alerjisi yoksa çi?nemesi için bir aspirin verin.
  • Hastay? hemen bir sa?l?k merkezine ula?t?r?n.
 
Üst