Kalu bela sözü doğrumu?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
Kalu bela sözü doğrumu?
Halkın dilinde Kali beladan beri iman ettim şeklinde dolaşan bir söz var. Bu söz doğru mudur ve manası nedir?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bu söz doğrudur. Kuran'ı Kerim ile sabittir. Araf süresi 172 ve 173. Ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Rabbin Ademoğullarının sulbünden soyunu çıkarıp onlara, 'ben sizin Rabbiniz değil miyim?' demiş ve buna kendileri şahit tutmuştu; onlar da evet şahidiz demişlerdir.


Müfessirlerin çoğu bazı hadislere dayanarak bunu şöyle açıklıyor. Cenabı Allah hazreti Adem'i yarattıktan sonra zerrecikler halinde bulunan zürriyetini sulbünden çıkararak kendilerine hitaben buyurdu ki, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlarda Evet, Sen bizim Rabbimizsin dediler. Bu açıklamaya göre, gerçekten Cenabı Allah ile ruhlar arasında böyle bir muhavere vaki olmuştur. Yukarıda da beyan ettiğimiz gibi, bu mücahede ve misak dünyada, Hz. Adem'i yarattıktan sonra olmuştur. Ruhların imanıda o zamanda olmuştur. Yalnız ibni kesirin de ifade ettiği gibi bu konuda söylenilen hadisler, merfu değil mevkufturlar.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bunun için selef ve halefin bazı alimleri, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet sen bizim Rabbimizsin" tarzındaki soru ve cevap, Kâl ile değil Hâl iledir. Yani Cenabı Allah'ın yarattığı bu kainat, manzumesiyle rububiyettini ilan edip isbatlıyor ve İnsanların fıtrat ve duyguları Allah'ın kainatın Rabbi ve tek olduğunu kabul ediyor. Yani insan bozulmamış ise, ruh ve duygusunda bu gerçeği bulabiliyor. Demekki bu misak ve ahd kavli değil, fıtridir. Yoksa bu kavli olsaydı, İnsanın aleyhine delil olabilmesi için vaki olan bu misakı hatırlayıp bilmesi gerekirdi. Halbuki biz insanlar böyle bir şeyin vaki olduğunu bilemiyoruz.

Bazı kimseler kalu bela meselesini şöyle anlatırlar: Cenabı Allah insanların vücutlarını yaratmadan önce onların ruhlarını ervah alemin de yaratmış ve tümüne hitaben şöyle demiş: ben sizin rabbiniz değil miyim? Onlarda cevaben Bela yani evet demişler. O zaman ruhlar Allah'a iman ederek, onun birliğini ve Rableri olduğunu ilan etmişlerdir. Bu Söz her ne kadar yaygın bir haldeyse de esası yoktur. Ayrıca ayeti kerime bunu yalanlamaktadır. Çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi ayetin manası Rabbin adem Oğullarının sulbünden soyunu çıkarıp onlara: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demiş. Yani Allah Hz. Adem'i ve oğullarını yaratıp dünyaya yerleştirdikten sonra Bu soru ve cevap vaki olmuştur. Ruh alemini olumlu veya olumsuz olarak asla dile getirmemiştir.
 
Üst