Kasko sigortası yaptırırken bilmeniz gerekenler

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Kasko sigortası yaptırırken bilmeniz gerekenler
kasko sigortası yaptırırken
Kasko sigortası poliçesinin başlangıç ve bitiş süreleriMerhaba Sevgili Melek'ler, bu yazımızda kasko sigortası yaptırırken bilmeniz gerekenleri konu alıyor ve misafirimizin Kasko sigortası poliçesinin başlangıç ve bitiş süreleri sorusunu da yanıtlıyoruz.


kasko_sigortasi-87.jpg


Sigorta yaptırırken:
Sigorta poliçenizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi veriniz.

Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasına göre düzenlenmektedir. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.
Poliçenizi mutlaka okuyunuz.

Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir.
Sigorta genel şartlarını inceleyiniz.

Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir. Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.
Sigorta teminatının kapsamını tam olarak inceleyiniz.

Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edinilmelidir.
Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyiniz.

Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında sigorta ettiren tarafından bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır.
Sigorta poliçesi hakkında her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan kaçınmayınız.

Sigorta ettiren tarafından poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler tamamıyla okunduğu halde, anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafından sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise, sigorta konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır.
Poliçenizin prim tutarını/ücretini mutlaka ödeyiniz.

Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksidin ödenmesiyle başlamaktadır. Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının, mutlaka sigorta ettiren tarafından ödenmesi gerekeceğinden poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamamaktadır. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzun saklanması gerekmektedir.
Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasına dikkat ediniz.

Sigorta şirketi ile sigorta ettiren, tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların ya da hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceğini genel şartlara göre düzenleyebilmektedirler. Sigorta şirketi tarafından hasarın belli bir kısmının, sigorta ettirene paylaştırılmasına karşılık sigorta ettirenin ödeyeceği primden de indirim yapılmaktadır. Dolayısıyla, sigorta ettirenin hasar anında alacağı tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının avantaj ve dezavantajlarının sigorta ettiren tarafından çok iyi bilinmesi gerekmektedir.
Kasko ve Trafik sigortası hakkında bilmeniz gerekenler:

Kasko sigortası, aracın yanması, çalınması veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır.

Aracınıza kasko sigortası yaptırarak, keyifle satın aldığınız aracınızla ilgili oluşabilecek risklerin maliyetini sigorta şirketine devredersiniz. Böylece herhangi bir hasar anında maliyeti düşünmezsiniz.

Kasko Sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu doğru teminatların seçilmesidir. Kasko Sigortası çarpma, çarpılma, yangın ve hırsızlık ana teminatlarını içermektedir.

Kasko Sigortasında bulunan ek teminatlar; Enflasyon teminatı, Ferdi kaza teminatı, Ferdi kaza deprem teminatı, Hukuksal yardım teminatı, Eskime payı düşmeme teminatı, Kullanım kaybı teminatı, Yardım hizmet paketi teminatı, Hasar ikame teminatı, Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı, olarak sıralanabilir.

Genel şartlara göre Kasko Sigortası kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir:

Meydana gelecek savaş, nükleer tehlikeler ve bu olaylardan dolayı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemler neticesinde aracın uğradığı hasarlar,
Kamu otoritesince uygulanabilecek yaptırımlar neticesinde araca verilen zararlar (kamu otoritesince aracın çekilmesi hariç),
Aracın sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması esnasında meydana gelen hasarlar,
Alkol, uyuşturucu ve benzeri maddelerin etkisi altındaki kişiler tarafından aracın kullanılması esnasında meydana gelen zararlar,
Sigortalı ya da sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu şahıslar veya birlikte yaşadığı şahısların bilerek veya isteyerek verdiği zararlar ile bu şahısların sigortalı aracı çalması veya kaçırması gibi sebeplerden biri neticesinde ortaya çıkan zararlar,
Periyodik olarak bakım ve onarımının yapılmaması sonucunda çürümeler, paslanma, eskime, yağsızlık, susuzluk ve donma sebebiyle araçta oluşabilecek zararlar,
Aracın kendi kuvveti ile hareket ederek girip çıkabileceği, belirli bir tarifeye bağlı, ruhsatı olan ve düzenli olarak sefer yapan gemi ve trenler haricindeki araçlarla nakli esnasında oluşabilecek kazalarda araca verilecek hasarlar.

Kasko sigortası nedir? Kasko sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Kasko Sigortasında bulunan ek teminatlar; Enflasyon teminatı, Ferdi kaza teminatı, Ferdi kaza deprem teminatı, Hukuksal yardım teminatı, Eskime payı düşmeme teminatı, Kullanım kaybı teminatı, Yardım hizmet paketi teminatı, Hasar ikame teminatı, Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı, olarak sıralanabilir.

Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracın yanması,
Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Gibi 5 riziko grubunun biri veya birkaçı için teminat verilebilir. Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Kasko sigortalarında sigortalının değişmesi durumunda ne olur?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer. Bu durumda, sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu onbeş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.
Kasko sigortası poliçesinin başlangıç ve bitiş süreleri ne zamandır? Kasko sigortalarında zamanaşımının süresi ne kadardır?

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer. Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.
Kasko sigortalarında hasar anında sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir?

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde şu hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak,
Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak,
Taşıtın çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak,
Zorunlu haller dışında, rizikonun gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak,
Sigortacının isteği üzerine rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı, sigortalı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek,
Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek,
Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı sağlamak.

Aracın pert olması veya çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?

Aracınızın pert olması veya çalınması durumunda sigorta şirketi azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki piyasa değeri ödeyecektir.
Kasko Sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi? Kasko Sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satılıp yeni bir araç alındığında bu hak devam eder mi?

Kasko Sigortasında primler ve buna bağlı olarak hasarsızlık indirimi ile ilgili uygulamalar serbest olmakla beraber sektörde yapılan genel uygulama şirket değiştirildiğinde de hasarsızlık indiriminin devam etmesi yönündedir. Ancak hasarsızlık indirimi basamak ve oranları şirketler arasında farklılık gösterebilir.

Devam edebilir. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden önce bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak sigorta şirketine başvurulduktan sonra tazminat ödenir. Sigortacı tarafından değeri ödenen taşıt, ödemeden sonra bulunursa, sigortalı keyfiyeti derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı tazminatı ya iade eder ya taşıtın mülkiyetini sigortacıya devreder.
Trafik sigortası nedir? Trafik sigortasının coğrafi sınırı nedir? Trafik sigortası poliçesinin başlangıç ve bitiş süreleri ne zamandır?

Trafik Sigortası, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alan bir sigortadır.

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Sigorta, poliçede, başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.
Trafik sigortasında hasar anında sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir?

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak,
Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,
Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Trafik sigortası poliçe primi ne şekilde ödenir?

Sigorta ücreti, prim, Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı'na katılma payı ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluşur.

Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir.
Araç işleteninin değişmesi durumunda trafik poliçelerinde ne gibi düzenlemeler yapılması gerekmektedir?

Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigortacıya bildirir. Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.

Araç değişikliği nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılması durumunda, sigortacının işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.
Trafik sigortalarinda zamanasiminin s�resi nedir?

Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.
Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir? Trafik Sigortası kendi aracımın hasarını karşılar mı? Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Kasko Sigortası kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alır. Trafik Sigortası ise aracınızın üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan zorunlu bir sigorta türüdür.

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.
Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Zorunlu Karayolu Tasimacilik Mali Sorumluluk sigortasi yaptirmis bir araca Trafik sigortasinda indirim yapilir mi?

Evet, yapılır. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.
Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi? Araçların kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri « Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik »de belirtilen oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Araçların kayıtlı olduğu il dışında aracın kullanım tarzı, özel veya tüzel şahıslara ait olması, aracın kaza yapması veya yapmamasına, yaptığı kaza sayısına göre araçların primleri farklılık gösterebilir.
Trafik sigortasında tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması, aracı mı yoksa işleteni mi takip eder?

Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder. İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirir. İşletenin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam eder. İşletenin farklı araç türünde bir araç edinmesi halinde mevcut sözleşme feshedilerek yeni bir sigorta sözleşmesi düzenlenir.
Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı olarak trafik sigortası yapılması gerekir.
Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar Trafik sigortası teminatı kapsamında mıdır?

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını ayrıca sigorta ettirmeleri zorunludur.
Yarışa katılan araçların verecekleri zararlar trafik sigortası teminat kapsamında mıdır?

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin, sorumluluklarını ayrıca sigorta ettirmeleri zorunludur.
Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir? Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra vefat eden kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenebilir mi?

Trafik Sigortasında tazminat gerekli belgelerin eksiksiz olarak sigorta şirketine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.
Trafik Sigortasında sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.
Maddi Hasarlı Kazalarda “Kaza Tespit Tutanağı” Uygulaması nasıldır?

1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren maddi hasarlı kazalarda “Kaza Tespit Tutanağı” uygulaması ile maddi hasarlı kazalarda polisin beklenmesine gerek kalmadan sürücüler trafik sıkışıklığına neden olmadan yollarına devam edebilmelerine imkan tanınmamaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ortak yürütülen bu çalışma ile hazırlanan “maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı” sayesinde kazadan sonra taraflar kazanın oluş şekli üzerinde mutabakata vardıkları takdirde Trafik sigortası poliçeleri kendilerine verilmiş bulunan matbu “Kaza Tespit Tutanağı” nı doldurarak imzaladıktan sonra trafik polisini beklemeden olay yerinden ayrılabilmelerine imkan tanınmaktadır. Taraflar doldurulan forma göre hasarlarını sigorta şirketinden tazmin edebilmektedirler.
Hangi hallerde maddi hasarlı bile olsa Trafik Zabıtası çağırılmalıdır?

Aşağıdaki durumlarda bu tutanak doldurulmayacaktır. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesiyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber verilmelidir.

Bu haller;

Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, ( Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşil Kart (Green Card) belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir)
Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

İkiden fazla aracın karıştığı kazalarda da “Kaza Tespit Tutanağı” formu kullanılabilir mi?

İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilir. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilir.

Kaynak: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
 
Geri
Üst