Kastamonu Nüfusu ve Nüfusun Genel Dağılımı

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Kastamonu Nüfusu ve Nüfusun Genel Dağılımı
kastamonu nüfusu kaç kastamonu ilçe nüfusları nun nüfusu kaçtır 2010 nüfus bilgileri
Nüfus Büyüklüğü ve Nüfus Artış HızıKastamonu ilinin 2000 yılındaki nüfusu 375 476, 1990–2000 dönemindeki yıllık nüfus artış hızı yaklaşık %0-12'dir. İl'e bağlı bulunan 19 ilçeden Taşköprü ilçesi 43 800 nüfusu ile en fazla nüfusa. Ağlı İlçesi ise 4 193 nüfusu ile en az nüfusa sahip olan ilçelerdir. İlin yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan İlçesi %08,8 ile Abana iken. En az olan ilçesi %0–42,8 ile Azdavay'dır.

Kastamonu il merkezinin şehir nüfusu artış hızı %022,6’dır. Kastamonu iline bağlı ilçelerin şehir nüfusları incelendiğinde, şehir nüfusu en fazla olan ilçenin Tosya ilçesi, en az olan ilçenin ise Doğanyurt ilçesi olduğu görülmektedir. Şehir nüfus artışının en fazla olduğu ilçe %037,8 ile Pınarbaşı ilçesi, en az olduğu ilçe %0–10,6 İle Azdavay İlçesidir. Kastamonu iline bağlı bulunan tüm bucak ve köylerin yıllık nüfus artış hızı %0–30,9’dur.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, il genelinde 29 ve il merkezinde 56 iken. İlçelere göre 11 İle 134 kişi arasında değişmektedir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Taşköprü ilçesinde nüfus yoğunluğu 24, yüzölçümü en küçük olan Abana ilçesinde nüfus yoğunluğu 134 kişidir.

İlde bulunan toplam 1 071 köyden 1 035'inin nüfusu 500ün altında olup, köylerin büyük bir çoğunluğu oldukça düşük bir nüfusa sahiptir.


SOSYAL NİTELİKLER

Yaş Yapısı

Nüfusun yaş yapısının ilçelere göre değişimini görmek için medyan yaş hesaplanmıştır. Buna göre il genelinde erkek nüfusun yarısı 32. kadın nüfusun yansı ise 33 yaşından gençtir. Genel olarak kadınların medyan yaşı erkeklerin medyan yaşından daha büyük iken, Devrekani. Pınarbaşı ve Şenpazar İlçe merkezlerinde tersi bir durum söz konusudur. Abana ilçe merkezi 35 medyan yaş ile diğer İlçelerden daha yaşlı. Doğanyurt ilçesi ise 25 medyan yaş ile diğer ilçelerden daha genç bir nüfusa sahiptir. Köylerde cinsiyetler arasında medyan yaş farkı oldukça az olup, köylerdeki erkek ve kadın nüfusun yansı 30 yaşından gençtir.Doğum Yeri

Kastamonu ilindeki nüfusun %89'u bu ilde doğmuştur. Kastamonu doğumluların %52'sini kadın, %48'ini erkek nüfus oluşturmaktadır. Kastamonu doğumlu olma*yan nüfus içinde ük sırayı İstanbul, ikinci sırayı Çorum doğumlular almaktadır.

Özürlülük

Özürlülük durumuna göre nü*fus incelendiğinde, özürlü nü*fusun %56"sını erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. Fiziksel özürlüler %46'lık pay ile İlk sırada yer almaktadır. Görme özürlüler %14'lük, zihinsel özürlüler ise %13'lük bir paya sahiptir. Özürlü nü*fus İçinde %4 ile en az paya konuşma özürlüler sahiptir.

Eğitim

Eğitim düzeyi, 6 ve daha yukarı yaştaki nüfus için derlenmiştir

Kastamonu İlinde, okuma yazma bilenlerin oranı %81 olup, cinsiyetler arasında önemli bir fark gözlenmektedir. Bu oran erkek nüfus için %90 iken, kadın nüfus için %72'dir. Kastamonu ili il merkezinde okuma yazma bilenlerin oranı %91'dir. Okuma yazma oranı ilçe merkezlerine göre incelendiğinde en yüksek oranın %93 ile Abana ilçe merkezinde olduğu görülmektedir. Bu ilçe merkezinden sonra İnebolu, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçe merkezleri okuma yazma oranının en yüksek olduğu yerleşim yerleridir. Bu ilçe merkezlerinde okuma yazma oranı %92 iken, diğer İlçe merkezlerinde %84'ün üzerindedir. Köylerde okuma yazma oranı erkek nüfus için %84, kadın nüfus için %63'tür.

25 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde en az ortaokul mezunu olanların oranı, tüm yerleşim yerlerinde, erkek nüfusta kadın nüfustan oldukça yüksektir. En az ortaokul mezunu olanların oranı il merkezinde erkeklerde %51 kadınlarda %24. İlçe merkezlerinde erkeklerde %3S kadınlarda %13 düzeyinde iken, köylerde bu oran erkeklerde %12 ve kadınlarda %1'diı.

Medeni Durum

Medeni durum bilgisi 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus için derlenmiştir.

Medeni durumu evli olan nüfus tüm yerleşim yerlerinde en fazla paya sahiptir. I) merkezinde evli olan nüfusun oranı %61 ile en düşük düzeyde iken, köylerde bu oran %6S'e yükselmektedir. İl genelinde evli olan kadınların oranının 30 yaşına kadar erkeklerden daha yüksek olduğu, bu yaştan itibaren ise evli erkeklerin oranının daha yüksek oldu§u görülmektedir.

Hiç evlenmemiş kadınların oranı. il merkezinde ve üçe merkezlerinde sırasıyla %29 ve %25 iken, bu oran köylerde %23'tür. Erkeklerde bu oran il merkezinde %35, ilçe merkezlerinde %33 iken. Köylerde %21'dir.

Medeni duruma göre cinsiyetler arasında en önemli farklılık eşi ölmüş nüfusta görülmektedir. Eşi ölmüş kadın nüfusun oranı eşi ölmüş erkek nüfusun oranından tüm yerleşim yerlerinde daha yüksektir. İl genelinde eşi Ölmüş kadınların oranı %12. erkeklerin oranı ise %4'tür. Boşanmış nüfusun oranı tüm yerleşim yerlerinde oldukça düşüktür.EKONOMİK NİTELİKLERİşgücü

Kastamonu ilinde 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus İçinde işgücüne katılma oranı %62 olup, cinsiyete göre Önemli farklılık göstermektedir. İşgücüne katılma oranı erkek nüfus için %72. kadın nüfus İçin %53'tür.

Erkek nüfusun işgücüne katılma oranı köyde %86 iken. İl merkezinde ve ilçe merkezlerinde %58'dir. Erkek nüfusta Küre ilçe merkezinde işgücüne katılma oranı %68 ile en yüksek, Şenpazar ilçe merkezinde %46 ile en düşük düzeydedir.

İşgücüne katılma oranı kadın nüfus için yerleşim yerine göre çok büyük farklılık göstermektedir. Köydeki her 100 kadından 85'i işgücünde İken, bu oran İl merkezinde %15. ilçe merkezlerinde İse %11'dir.

Nüfusun yaş ve cin*siyet yapısı, işgücü*ne katılma düzeyini etkileyen faktörler*den biridir. Kadın ve erkek nüfusun işgücüne katılma oranlan, yaşlara göre farklı düzey*lerde gerçekleş*mektedir.

Erkek nüfus, genç yaşlarda düşük düzeylerde işgücüne katılmakta, "25-39" yaşlan arasında en üst düzeyde işgücündeki yerini korumakta ve yaş ilerledikçe İşgücünden ayrılmaktadır. Yerleşim yerlerine göre erkek nüfusun işgücüne katılımı "25-39" yaşları arasında önemli farklılık göstermemektedir. 40 yaşından sonra, il merkezinde ve ilçe merkezlerinde erkek nüfusun işgücüne katılma oranlan azalmakta iken, köydeki erkek nüfus. 65 yaşına kadar genç yaşlardaki gibi yüksek düzeydeki İşgücüne katılımını korumaktadır.

Kadın nüfusun yaşa göre işgücüne katılma oranı, genel olarak hem şehirde hem de köyde erkek nüfustan düşük düzeydedir. Kadın nüfus, yerleşim yerlerine göre de farklı işgücüne katılım yapısı göstermektedir. "20-49" yaşlan arasında il merkezindeki kadın nüfusun işgücüne katılma oranı. Üçe merkezlerindeki kadın nüfusun işgü*cüne katılma oranından daha yüksektir. Köydeki kadın nüfus ise şehirdeki kadın nüfustan oldukça yüksek oran*da İşgücüne katılmakta ve 65 yaşına kadar da yüksek düzeydeki işgücüne katılımını devam ettirmektedir.İstihdamİstihdam edilen nüfusun, İşgücü nüfusu içindeki oranı erkek nüfus için %95. kadın nüfus için %98'dir.

İstihdam edilen nüfusun ekonomik faaliyete göre yapısı, yerleşim yerine ve cinsiyete göre değişmektedir. İstihdamdaki erkek nüfusun %31'i hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bu oran İl merkezinde %74, İlçe merkezlerinde %57 ile köylerden daha yüksek düzeye sahiptir. İl genelinde tarım sektöründe istihdam edilen erkek nüfusun oranı %54 iken, köyde bu oran %81'e yükselmektedir.

İstihdam edilen kadın nüfusun ekonomik faaliyete göre dağılımı erkek nüfustan farklı bir yapı göstermektedir. İstihdamdaki kadın nüfusun %92'si tarım sektöründedir. Köyde istihdam edilen kadın nüfusun hemen hemen tamam! Tarımda çalışırken, şehirde istihdam edilen kadın nüfusun çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmaktadır. İstihdam edilen nüfusun %49"u ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Bu oran kadın nüfus için %84 iken, erkek nüfus için %20'dir. Erkek nüfusun %42'si, kadın nüfusun %8'i kendi hesabına çalışmaktadır.

Ücretli olarak çalışan kadın nüfus oranı %8 ile oldukça düşük iken, çalışan erkek nüfusun %36'sı ücretli olarak çalışmaktadır.

İşsizlik

Sayımdan önceki bir hafta içinde çalışmayan ve bir işle de bağlantısı olmayanlardan, İş arayan ve son üç ayda iş bulmak için bir girişimde bulunanların, toplam işgücü nüfusu içindeki oranı, bir başka deyişle işsizlik oranı %3,7’dir. Bu oran erkek nüfusta %4,7 iken, kadın nü*fusta %2,4’tür.İşsizlik oranı ilçe merkezlerinde %13,4, il merkezinde %13,1 iken köylerde %1'in altındadır.

31 merkezi ve ilçe merkezlerinde kadınların işsizlik oranı, erkeklerin işsizlik oranından daha yüksek iken, köylerde erkeklerin işsizlik oranı kadınlardan daha yüksektir, il merkezinde işsizlik oranı kadınlarda %23,8, erkeklerde %10–4. ilçe merkezlerinde kadınlarda 9621,7, erkeklerde 9611,9 köylerde ise kadınlarda %0,2, erkeklerde %O.6'dır.
 
Geri
Üst