kenzul ars duasi anlami ve faydasi

OMRU HAYATIM

Yeni Üye
Üye
kenzul ars duasi anlami ve faydasi
kenzül arş duasının anlamı kenzül arş duası anlamı duasının faydaları mübin duası kenzul ars duasi anlami
Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül
metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî
küntü minez zâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve
lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru
veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li
ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi
tenzîhen li azametih. Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı
cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ
rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi
hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî
semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri
ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ
rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe
nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî
şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke
yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni
aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ
rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke
bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve
bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ
rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ
rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve
bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû
yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû
halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve
bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke
yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel
gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü
meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke
bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî
nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve
bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme
yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru.
Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil
aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî
vesellem.
Kenzül Arş duası tercümesi...

Tercümesi:

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!
FAYDASI;
Kenz-ül Arş Duası gibi duaları okumak bir ibadettir. Bu duaları ibadet amacıyla okumak gerekir. Taki ondan netice alınabilsin.​
Kitaplarımızda geçer, şu duayı okuyan şu işi olur gibi. Biz sırf o neticeyi elde etmek için o duayı okuduğumuz zaman o neticeye ulaşmayabiliriz. O duayı ibadet maksadıyla okuyacağız. Bunun yanında o duanın feyzinden bazı meyvelerde gelse buda Allahın bir ikramı olarak değerlendireceğiz.
İslam alimleri Kenzül Arş duasını okumuş ve çeşitli faideler görmüş. Ama o bu faydaları için değil, ibadet maksadıyla bu duayı okumuş ve neticede Allah bu duasına mukabil bazı ikramlarda bulunmuştur. Bundan dolayı alimlerde bu duayı insanlara tavsiye etmiştir.
Bizlerde bu duaları sırf ibadet maksadıyla okursak inşallah o duanın meyvelerini bizlerde kendi ölçümüzde göreceğiz.
Hadis ve dua kitaplarında geçen bu gibi sözlerin bazıları zayıf olabilir. Ancak son derece güvenilir olanları da vardır. Bu nedenle bu gibi sözlerin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durmak istiyoruz:
1- Bir kaide vardır: Bir söz mutlak söylendiğinde en mükemmeli anlaşılır. Örneğin “insan” denilince akla peygamberimiz gelir. Fizikçi denilince en meşhuru aklımıza gelir. Bunun gibi Şu duayı okuyan şu sevabı alır sözünden aklımıza ilk gelecek olan o duanın zirvesidir, en son neticesidir. Yani bu duanın en mükemmel sonucu budur, anlamına gelmektedir.
2- Her sözün bazı şartları vardır. Örneğin bir arabanın katalogunda 200 hız yapabileceği yazılı olsun. Sadece bunun yazılmış olması o arabanın her zaman ve her sürücünün 200 yapacağı anlamına gelmez. Stabilize bir yolda, benzinine su karışmış, ön düzeni bozuk, gece vakti farları yanmayan veya başka yere bakan, üstelik de şoförü acemi olan bir araba aynı hızı yapmayınca bu sözün yanlış olduğu anlamına gelmez. Tam tersine söz doğrudur ama bazı gerekli şartları yerine getirilmediği söz konusudur. Bu nedenle araba bize fayda verecektir fakat istediğimiz hıza ulaşamayacaktır. Bunun gibi biz de Allah’ın yarattığı mükemmel ve canlı bir arabayız. Bu arabanın farları olan gözler, yedikleri, içtikleri, gezdikleri, düşündükleri, ayakları gibi her şeyiyle mükemmel olacak ki o duayı okuduğu zaman o neticeyi alabilsin. Demek ki söz doğrudur. Ancak o şartları yerine getirmek kaydıyla.
3- “Her çekirdek bir ağaçtır.” sözü doğrudur. Ancak her çekirdek bir ağacın programını taşıdığı halde şartlarına uyarak ekilmezse ağaç olamaz. Bunun gibi her dua da insanı Allah’a götüren ve günahlarının silinmesine sebep olan bir sır vardır. Ancak çekirdek gibi olan bu sırrın açılması için de bazı şartlar lazımdır. İman, ibadet, niyet ve haramlardan sakınma gibi şartları yerine getiren onu ağaç gibi açacaktır. Geçmiş günahlarının silinmesine vesile olacaktır. Yoksa çekirdek olarak kalacak ve neticeye ulaşamayacaktır. Hatta hayatını yanlış yerde harcadığı için aynı zamanda sorumlu da olacaktır
 
Cevap: kenzul ars duasi anlami ve faydasi

Arkadslar ben hergun ogle namazımdan sonra okurum bu duayı faydasını cok gordum sızınle paylasmak ıstedım
 
Cevap: kenzul ars duasi anlami ve faydasi

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmistir.Söyle buyuruyor......-Cebrail bana dediki:“Ey Muhammed,kim ömründe
bir kere bu duayi okursa,Allah´ü Teala onu,kiyamet gününde yüzü ayin ondördü gibi parlak hasreder.Hatta bütün insanlar onu,bir
peygamber veya melek sanirlar.Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.Ona hesapsiz ve azapsiz,üzerine binip Cennete girmesi
icin Cennetten bir Burak getirilir.Sirat köprüsünden simsek gibi gecer.Onun günahi denizlerden suyundan,yagmurlarin damlasindan,agaclarin
yapraklarindan,kumlarin adedinden,taslardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmus(nafile)hac ve bin umre sevabi yazar.
Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktugundan emin kilar.Susayan kimse okursa,Allah onun susuzlugunu giderir.Ac olan okursa,giyindirir,hasta
okursa sifa verir,hastanin üzerine okunursa,hastaligindan kurtulur,dünya veyahut ahiret ihtiyaclarindan okursa Allah istedigini
verir.Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa,Allah onlarin serrinden korur ve Allah´in mahlukatindan gelecek olan
tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder.
Borclu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kilar,hicbir kimseye muhtac olmaz.Eger onu hasta olan yazan üzerinde
tasirsa iyilesir.Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder.Cinden,insden ve seytandan,sanci ve hastaliklardan emin olur.Kayip ise
ailesine sag,salim kavusur:Bu duayi okuyan icin cin,melek istigfard ederler.Ömrü bereketli olur.
Kim bes defa bu duayi okursa Peygamber Aleyhisselami rüyasinda görür.
Ebu Bekir Siddik:“-Gece olsun gündüz olsun bu duayi okudum,Peygamber Aleyhisselam´i rüyamda gördüm.“buyurur.Hz. Ömerde söyle
buyurur:
„-Hicbir hacetim olmadi ki onun icin bu duayi okuyayim da giderilmesin.
Hz. Osman (R.A.)diyorki:“-Ben Kur´an-i Kerim´i ezberleyemezdim.Resul´u Ekrem (s.a.v)´e
Bu hususu sikayet ettim.Bana bu duayi ögretti.Onu okudugumda Kur´an-i Kerim´i ezberlemeyi basardim.Hz. Ali Kerremullahü vechedü
buyuruyorki:
-Ben bu duayi okudugum vakit düsmanima galebe calardim.Kimki Fatihayi,Ihlas suresini,Kafirunve Felak ve Nas suresini üc kere
okuyup sonra bu duayi okursa Allah onu karsilastigi bütün varliklarin serrinden korur ve her türlü hastaliktan,her zalimin
serrinden onu emin kilar ve bütün isteklerini verir.Kim ki okudugu gibi onu yazip üzerinde tasirsa ve kim ki basinin altina
koyup uyursa Allah´ü Teala o kimsenin malindan calinan ve evinden kacani geri iade eder.Akan suya okursa su durur,yahut yanan
atese okursa dag paramparca olur,Kimki iki rekat namaz kilip her rekatinda Fatiha ve bir de Ihlas okuyup selam verdikten sonra
bu duayi okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.Bu duanin fazileti sayilmayacak kadar coktur;Dua
budur.(Nevadir´i kaylubi´den alindi)
 
bu duanın sırk oldugunu soyluyolar bazı yerde dogrumu uydurma kotu dıyolar
 
gecenki programinin birindede Mustafa Karatas dedi, böyle seylerle ugrasmayin. Güzelce kurandan okuyun Allaha el acin dedi... En güzel ibadet dua Kurandir dedi... Bence nereden geldigi belli olmayan dualar bana göre sakincali... heldede icerigini anlamiyorsak...
 
Geri
Üst