Kısa Manalı Sözler Mesajlar

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Kısa Manalı Sözler Mesajlar
Manal? Güzel Sözler
K?sa Manal? Sözler


Merhaba Sevgili Melek'ler... Bu yaz?m?zda sizlere en güzel manasl? sözleri ve ks?a manal? mesajlar? aktar?yor ve bizden manal? sözler konusu açmam?z? rica eden tüm misafirlerimizi bu sayfam?za davet ediyoruz.

resimli_anlamli_sozler%20(8)-269.jpg
Fakirlik, elini cebine att???nda bo? olmas? de?il, Elini ç?kard???nda, tutacak kimsenin olmamas?d?r.

Tek bir sözünle beni saatlerce a?latabilirsin,ama bana yapt?klar?n? unutturacak bir kelime yok.

Yaln?zl???n en kötüsü, anlamayanlar?n aras?nda kalmakt?r..

?nsanlar gelmeleriyle yanl?zl?klar?n? da??tanlar? severler, gitmeleriyle kendilerini yaln?z b?rakanlara a??k olurlar.

Sen güne?in do?du?u, karanl???n bitti?i yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin...


Yemine Bak?p insana inanma, insana Bak?p yemine inan

Beni sevmiyorsun diye sanmaki kalbim yetimdir. Ölürümde yalvarmam A?k?m Asaletimdir.

Dudak duda?a 5 dakikal?k zevk için de?il ; Omuz omuz'a bir ömürlük istiyorum seni .


Kayg?lanma çocuk, herkes ölür ! Kimi topra?a gömülür, kimi yüre?e.


Sanat Ne Kadar Uzun Tanr?m, Hayat Ne Kadar K?sa.! GOETHE

Esnek insanlar asla k?r?lmazlar” B.Karim

E?itimin amac? bo? bir zihnin yerine, aç?k bir zihin koymakt?r” M.S.Torbes

Tart???rken, Do?ruluk Hep Kaybolur. SYRUS

Tart??malarda Yap?lan Benzetmeler, A?kta Söylenen ?ark?lara Benzerler. Hiçbir ?eyi Kan?tlamazlar. PR?OR

Bir Tutsa??n Boynuna Geçirdi?iniz Zincirin Öteki Ucu, Kendi Boynunuza Tak?l?verir. EMERSON

Bir Ulus; Yar?s? Hür, Yar?s? Tutsak Olursa Ya?ayamaz. L?NCOLN

Zay?flar?n Haklar?n? Korumak ?çin Konu?mayanlar, Tutsaklard?r. LOWELL

Umut, Yoksulun Ekme?idir. THALES

Hastalar ?çin Hayat Oldukça, Umut Da Vard?r. C?CERO

Umut Olmadan, Umut Edilen Ele Geçirilemez. L?ESHERAK

Umut, Çal??kanlar?n Rüyas?d?r. PL?N?US

Kad?nlar?n Umudu Gün I????nda Örülmü?tür; Bir Gölge, Onlar? Karart?r. GEORGE EL?OT

Umut,Genç Tutkular?n Dad?s?d?r. B?CKERSTAFF

Ya?ayanlar ?çin Umut Her Zaman Vard?r. Umutsuzluk, Ölüler ?çindir. THEOKR?TOS

Umutsuzluk, Sersemlerin Elde Etti?i Bir Sonuçtur. D?SRAEL?

Öldükten Sonra Unutulmak ?stemiyorsan?z Ya Okumaya De?er ?eyler Yaz?n Yada Yaz?lmaya De?er ?eyler Yap?n.

Dünyada her?eyin bir tart?s? vard?r. Sevginin tart?s? da fedakarl?kt?r. Fedakarl?k yapmayan?n sevgisi Palavrad?r.!

Ayakta uyudu?umuz günlere say?yoruz, uykusuz geçen geceleri.
 

Benzer İçerikler

Üst