Koç Erkeğinin Yıldıznamesi

Uzman SühaN

Administrator
Koç Erkeğinin Yıldıznamesi
Burcu Hamel (Koç), yıldızı Merih ve tabiatı ateşidir. Bu burcun altında doğan kimse, esmer benizli, uzun boylu, büyük başlı, çabuk hiddet eder ise de çabucak razı olur; yani hiddeti çabuk geçici, zeki, sürat-i intikal sahibi, cömert, kazanç ve çalışma da faal, hakkı söyler ve batıldan ikrah eder, kendi reyi ile hareket eyler, kah ihtiyaç ve zaruret çeker, kah servet ve zenginlik içinde yüzer, iyi hal sahibi, bela ve musibetlere sabırlı olur.

Bu burca mensup olan kimse için üç vecih vardır:

1. Vecih: Zühre'ye mütenazır olursa mübarek ve helalzade olur. Bela ve musibetlere sabreder. Herkesi sever. Eğlence ve ays-u işrete meyleder. İnsanlar ile münasebetinde talii yoktur. Garip, onun için yakınından hayırlıdır. Kadri yüce, hayratı çok, ef'ali güzel, akıllı, zeki, layık olmayanlara iyilike der olur.

9.jpg


Halkın bazısı onu sever, bazısı da ondan buğzeder. Dostunu düşmanından ayırt edemez. Kah eli geniş ve kah dar, kah sıhhatte ve kah hasta, kah zevk ve sururda, kah sıkıntı ve kederde hayatını sürdürür. Bir halde devam etmez.

Baş ağrısı, nüzul ve ihtikan-ı kalp hastalıklarına müsait olur. Bunlardan ve sair hastalıklardan şifa bulmak ve emin olmak için "şifa ayetleri"ni yazıp öd ağacı ve cavi ile buhur ettikten sonra üzerinde taşımak ve ara sıra hafif müshil kullanmak lazımdır.

2. Vecih: Doğum gününde burcu Müşteri'ye mütenazır olan (bu) kimsenin aleyhinde dedikodu olur. Kadınlarla yahut akrabasından bir kadın ile arasında bozukluk olarak bu yüzden çok yorgunluk ve zahmet çeker. En ziyade düşmanı, kadınlardır. Onların mekr ve hilesinden, insanlar hakkındaki fena sözler yaymalarından müteessir olur ise de neticesinde selamete erer.Böyle bir hal vukuunda Kamer'in "esma-i nuraniye"sini ve "ayat-ı ruhaniye"yi yazıp başının üzerinde götürmelidir. Halkın lisanı bağlanır ve muradına hasıl olur.

3. Vecih: Doğum gününde burcu, asıl yıldızı olan Merih'e mütenazır olur olursa, bir yerden diğer yere gider. Elinden bir şey çıkıp buna nedamet eder ise de fayda vermez. Birinin gurbete gitmesi veya hasta olması veyahut elinden bir şeyin ziyan olması sebebiyle zihni meşgul ve kalbi mahzun olur. Lakin akıbeti salimdir; giden, gelir. İnsanlar tarafından meveddet ve muhabbet görür. Bir fitne ve fesat vukuuyla dost, düşmana dönüşebileceğinden sırrını herkese açmamak lazımdır. Cin ve peri tasallutundan korkulur. Bundan muhafaza olunabilmek için "hirz'ül-envar"ı yazıp üzerinde taşımalıdır.

Hayatı ve Kendi Hanesi

Burcu Hamel, talii Merih olup hayatı iyi, maişeti güzel, işleri yolunda, akıbeti salim, ahvali müstakim olur. Hali gizli bir şekilde vefat eder.

Ailesi, Ahbap ve Kardeşleri Hanesi

Burcu Cevza ve talii Utarid olup ehlü ıyaline, ashab ve ahbabına hayırlı olur. Bunlar indinde sevilir. Onlardan memnun ve mesrur olacağı muameleyi ve ahvali görür.

Malı, Kesb ve Karı Hanesi

Burcu Sevr ve talii Zühre olup helal mal kazanır ve bununla müddet-i ömründe kimseye muhtaç olmaz. Bazen parası artar ve bazen azalır. Kıymetini bilmeyen, hamd ve şükür etmeyen kimselere iyilik eyler.

Ana, Baba ve Ecdadı Hanesi

Burcu Seratan ve talii Kamer'dir. Valideynine itaatkar ve hayırlı olup onların muhabbet ve meveddine, hayır dualarına nail olur.

Oğlu ve Kızı Hanesi

Burcu Esed ve talii Şems'tir. Oğlu ve kızı çok, itaatkar, hayırlı olur. Bunlardan iyilik ve hürmet görerek memnun ve mesrur olur. Evladından bir-ikisi vefat (eder) ve buna teessür eder. Evladından bazıları alim ve fazıl olarak kendisine dünya ve ahirette faydalı olurlar.

Sıhhat ve Afiyeti Hanesi

Talii Utarid'dir. Bazı zamanlar hasta olur. Bunların da ekserisi baş ağrısı, yel ve nezle olup cin tasallutuna kabiliyetli ve maruzdur.

Zevcesi ve Yatağı Hanesi

Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Kadınlardan birer olarak izdivaç eder ve iki zevceyi bir araya getirmez. Birini boşar diğerini alır. Bir zevce, onun nikahında uzun süre kalmaz. Kadınlar indinde sevilen ve rağbet gören olacağından, gayri meşru surette çok münasebette bulunur. Başından en azından 3 nikah geçer.

Havfi ve Mevti Hanesi

Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Dört şeyden korku vardır:

1. Töhmete uğramak.
2. Malından bir kısmını kaybetmek.
3. Yüksek bir mahalden düşmek.
4. Ölüm derecesinde hastalık.

Bunların akıbeti hayırlıdır. Ömrü uzun ve mesut olup evlat ve ahfadını kucağında taşır.

Yolculuğu Hanesi

Burcu Cedy ve talii Zühal'dir. Uzun yolculuğa gider. Bu seferi şark cihetine olur. Bundan çok hayır görür. Kara yolculuğu, deniz yolculuğundan hayırlıdır. Hacc'a gitmek ve Resulullah (S.A.V.)'in kabrini ziyaret etmek şerefine nail olur.

İzzet ve İtibarı Hanesi

Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Büyükler, devlet adamları ve makam sahipleri katında aziz ve mükerrem olur. Nereye teveccüh ederse, muvaffak ve merzuk olur.

Dostları Hanesi

Burcu Cezva ve talii Kamer'dir. Dost ve ahbabı çok olup onlardan hayır ve sevinç vesilesi olacak haller görür. Dostları ve arkadaşları, onunla mesrur olup onunla mahzun olurlar. Aralarındaki sevgi ve sadakat pek büyük olur.

mit ve Emeli Hanesi

Burcu Delv ve talii Zühal'dir. Akrabasından fayda görmez. Onlar, kendinin en büyük düşmanıdırlar. Cenab-ı Hak, onlara tali sahibini Mansur ve muzaffer eyler.

Düşman ve Hasedçileri Hanesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Düşmanları, akraba ve dostlarından olup haset edicileri çoktur. Bunların şerrinden Cenab-ı Allah, onu muhafaza eder.

Ahval-i Umumiyesi

Hayatının ilk zamanlarında zengin olup orta ömründe ihtiyaca düşer. Ahir ömründe mal sahibi olur. Sefer ve yolculuk muvafıktır, bundan hayır görür. Miras yer. Burcu Hamel ve talii Merih olan erkek ve kadın, ona muvafıktır. Burcu Seretan ve talii Akrep olanlardan hazer etmelidir. Yeni ay gördüğü zaman, bir erkek yüzüne bakmalıdır. Yatağa girince, sağ tarafına, başı garba doğru yatmalıdır. Yiyeceklerden har ve ruteb olanlar, yağlardan badem yağı, çiçeklerden gül muvafıktır. Güvercin beslemek, iyidir. Parmağında veyahut üzerinde biraz demir bulundurmak hayırlıdır. Saatlerden Merih saati, bahar faslı, Rumi aylardan Nisan ona müsait ve münasiptir.

Hakim Ebu Maşer diyor ki: "Ey sahib-i tali, çok rızık ve kamil bir saadet ile müjdelenmişsin. İstediğine erersin. Düşmanların ve hasetçilerin helak olur. Taliin, kalp rahatlığına, iyi hale, ferah ve sevince, sevdiklerin ile buluşmaya, darlıktan genişliğe, velhasıl her türlü hayır ve berekete delalet eder. Eğer gurbette adamın var ise, yakında gelir. Sefere çıkmak murat ediyorsan git, tehir etme."
 
Üst