Kova Erkeğinin Yıldıznamesi

Uzman SühaN

Administrator
Kova Erkeğinin Yıldıznamesi
Bu burç ve tali'in tesiri altında doğan; gayretli, azim ve sebatı dağ gibi metin, akıl ve edep, tedbir ve zeka sahibi, çeşitli ilimlere kabiliyetli, her bir hususta re'yi şiddetli, acelecilikten uzak, ekâbir katında muhterem olur. Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya mütemâyil beyaz benizli, orta boylu, balık etli, güzel yüzlü, gür sakallı, muntazam ve uzunca kaşlı, kelamı müessir, dili çok güzel ve belağatli, güzel şeyleri, ziyneti, hoş seda ve ahengi sever, çabuk hiddetlenir ve yine çabuk barışır bir zât olup eğer Zühre doğum saatinde Sa'd ise pek zengin, nahs ise pek fakir olur. Büyüklerle ihtilât eder. Yüzünde ufak bir alamet vardır.01.jpgİkinci Vecih: Utarit'e mütenâzır olursa esmer benizli ince vücutlu, akıl ve tedbir sahibi, vakarını muhafaza eder, sevimli yüzlü, hoş sohbet, fikir ve tedbiri ile herkesi teşhir eder (etkiler), hile ve hud'aya istidatlı, uzunca boylu, mütenâsip ağız ve burunlu, siyah gözlü bir zât olup doğum saatinde Utarid mesut ise gayet zengin, menhus ise ancak kıt kanaat geçinmeye sahip derecede fakir olur. Başında, vurulmak veya düşmekle hasıl olmuş bir yara vardır.

Üçüncü vecih: Kamer'e mütenâzır olursa beyaz benizli, orta boylu, ensesi kalın, baldırları ve makatı kalın ve sert, çok söz söyleyen, sözü dinlenir, sebattan ve bir mekanda durmaktan mahrum, büyük fesada mütemâyil olup tövbeye ve ıslah-ı hâle nâil olduktan sonra irtihal eyler.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl olup hayatı iyi, maişeti geniş, niyeti saf, hıfz ve ketm etmeyene sırını söyler, iyilik icrâsını sever, akıbeti selim olur.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Alışverişte tali'li olup evvel-emir'de servet ve sâman sahibiyken zarurete düşer, bir parasız ve fakir kalır. Sonra bir miras yer yahut define yüzünden Cenab-ı Hak, zayi eylediğini iade buyurur. Kazanır. İhtiyarlığında serveti fevkâlâde bir hâle gelir ve saadet içinde vefât eder.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Kardeş ve kız kardeşlerinden fayda görmez. Onlara karşı bahtı yoktur. Anası ayrı bir kardeş yüzünden diğerleriyle de ayrılır.

Anası ve Babası Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Validesi kendisini pederinden ziyâde sever, o da vâlidesine daha ziyâde hürmet eyler. Babası, validesinden evvel vefât eder. Eline geçen miras yüzünden kardeşleriyle arası açılır. Daha sonra yine barışırlar. Bu mirastan fayda görmez; geldiği gibi gider.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ekserisi erkek olmak üzere beş evlâdı olur. İlk evlâdı kızdır. Utarit'e mütenâzır olursa ilk evlâdı erkek olur. Dördü vefât eder. Birinden hayır görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Seretan ve talii Kamer'dir. Tab'ında galip burudet ve rutubettir. Kalbinde sancı, cesedinde sızı olur. Bunların sebebi, ağır ve yavaş hazmedilen şeylerin yenilmesidir. Ara sıra müshil almak, bal yemek, bal şerbeti içmek, midesini yormayacak şeyler yemek en büyük ilacıdır.

Zevcesi ve Muvasalatı Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Başından bir veya üç veya beş nikâh geçer. Kadınlar indinde makbul ve mahbub (sevgili) olacağından haram ile münasebeti çok olur. Kıskançlık sevkiyle bir kadının kendine içireceği ilaçtan dolayı çok zahmet çeker. Binaenaleyh bundan sakınsın.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Talii Utarid'dir. 1 yaşından 34 yaşına kadar senenin talii bir burç ve yıldızda olduğu zaman korku vardır. Bundan kurtulur ise 70 sene ömür sürer. Ahfâdını kucağında büyütür ve sever.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Sık sık yolculuk eder ve bundan hayır ve fayda görür. Deniz seferi, kara seferinden iyidir. Cumartesi günü başlayan ve kıble cihetine olan yolculuğu, cümlesinden hayırlı ve bereketli olur. Hacca gider ve Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret etmek şerefine erer.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. İnsanlar arasında makbul, muhterem, muazzez ve mükerrem olur. Herkes, kendisini sever. Eğer ehil ise yüce mertebeye erer, ehil değilse muhitinde re'y ve söz sahibi olur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Bir çok emeller arkasından koşar, onları elde etmek için acele eder. Nihayet, istediği gibi maksuduna vâsıl olur. Akıbeti hayır ve selamettir.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hasedçileri pek çok olur. Düşmanı çok ve kendisine zarar vermeye çalışıyorsa da o buna ehemmiyet vermez. Cümlesine mansurdur. Eğer cumartesi günü davaya girerse hasmını galebe eder. Kadın ve arkadaştan talii Cevza, Mizân ve Delv gibi hevâi olanlar muvafık olur. Talii Sevr, Sümbüle ve Cedy gibi türâbi olanlardan sakınmalıdır. Düşmanları beyaz ve siyah benizli olduğundan, böylelerinden korku vardır.

Büyük ve küçük birinden haceti varsa cumartesi günü sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur. Madeni kurşun ve gümüş, yiyeceği kuru ve sıcak, içeceği limonata, koklayacağı yasemin olup en hayırlı ve faydalı olanlar bunlardır. Yeni ay gördüğü zaman erkek yüzüne bakarsa o ay mübarek olur.Yattığı zaman başını kıbleye müteveccih koymalıdır.

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey tali' sahibi, seni yorulmadan ve zahmetsizce maksadına vâsıl olmakla müjdelerim. Bil ki her şeye bir sebep vardır. Tali'in fena değil orta hallidir. Mal toplamaya ve tali' sahibinin halk üzerinde büyük hakimiyetine delalet eder. Lakin sende bir vesvese ve endişe görülüyor. Sabrın sonu selamettir. Sabret, işlerin sonuna bak. Sana gelecek hayır ile hatırın hoşnut olacaktır."
 
Geri
Üst