Kuranı Kerim Hakkında muhtelif malumat

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kuranı Kerim Hakkında muhtelif malumat
Kuranı Kerim Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bizim peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirilen ve Onun da ümmetine öğrettiği yüce bir Kitabullahtır.

Bize dinimizi öğretmek için gönderilen Kuranı Kerim hakkında Muhtelif bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.


kuranı kerim.jpgKuranı Kerim'i tercüme caiz midir?


Kuranı Kerim'in Tercemesi caizdir diyen olduğu gibi caiz değildir diyen de olmuştur. Bu hususu biraz açalım.

İki çeşit terceme vardır. Harfi terceme: yani ilave ve açıklama yapmadan tertip manalarına tam riayet ederek bir müradif yani eş anlamlı hale getirmek suretiyle bir sözü bir dilden başka bir dile çevirmek.

İkincisi ise Manevi terceme dir. Yani bir sözü tertip ve murat olan tüm manalarına riayet etmeden başka bir dil ile izah Ve şerh etmektir.

Kuranı Kerim'i harfiyyen tercüme etmek yani Kuran'ın nazmı, üslubu Ve kelimeleri yerine başka bir nazm üslup ve kelime koyup yüklendiği mana Ve maksatları ona yüklemek mümkün değildir.


Kuranı Kerim'in Manevi tercümesi ise caizdir. Bunda hiç bir mahzur yoktur. Osmanlılar' zamanında böyle tercümeler yapıldığı gibi zamanımızda da yapılmaktadır. Bütün islam uleması bunu caiz görmektedir. Ayrıca her vaiz vaaz ettiği zaman Kuranı Kerim'in bir ayetini okuyup Türkçe mealini vermektedir. Vaiz tarafından verilen meal manevi tercüme kabilindendir. Tercümei maneviyeye dikkat edilmesi gereken husus şudur. Kuranı tercüme edilirken istikametini değiştirip Kuranıın murat etmediği şeyleri eklememek lazımdır.


Kuran okumayı öğrenmek için Her zaman abdestli olmak gerekir mi?


Ekseriya Kuranı öğrenme yaşı küçük yaşlarda olduğu için çocukların devamlı abdestli olmaları mümkün değildir. Ve Bu çocukları her zaman abdest almaya zorlamak da nefret etmelerine vesile olabilir. Bunun için mümeyyiz olan çocukların abdestsiz olarak Kuranı taşımalarında bir beis yoktur. Öğrenim meselesi olmazsa çocukta olsa onu taşımak haramdır. Akıl baliğ olan kimse ise ne taşımak in ne de öğrenmek için abdestsiz olarak Kuranı elleyemez. Ancak emtia yani bir bez veya havlu İle Kuranı taşımakta bir beis yoktur. Mesela Kuranı çantaya koyup göbeğinden yüksekte olarak taşımak caizdir.


Kuranı Yabancı ülkelere götürmek caiz midir?


Kuranı Kerim'i Müslüman olmayan memleketlere ehli küfrün eline düşme korkusu olmazsa götürmekte herhangi bir beis yoktur. Ehli küfrün eline düşmesi muhtemel ise onu götürmek caiz değildir İbni Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir: Peygamber (a.s.) Kuran'ın düşman memleketlerine götürülmesini nehyetti.


Kuran ve dini kitaplarla ticaret Caiz midir?


Kuranıkerim ile dini kitapları bastırıp onlarla alışveriş yapmak caizdir. Kutsal kitabımızı ve dini eserlerimizi dünyaya ve ticarete alet edilmesin diye onların basılmasını ve ticaretini yasaklamak, okunmalarına ve yayılmalarına set çekmek anlamına gelir. Buda İslam'a ve Kuran'a düşmanlık yapan kimsenin işine yarar. Kur'anı Kerim'in satışı meselesi İbn-i Abbas'a soruldu. Oda, Bunda bir beis yoktur. Çünkü hattatlar el emeğini alıyorlar.


Kuran okuyana selam verilir mi?Selam vermek İslam dininde imanın şiarı ve müminin diğer bir mümin için Bir duasıdır fakat selamın zaman ne yeri vardır. Yani her zaman ve her yerde selam verilmez. Zikir, fikir, okumak ve namaz gibi ibadetle meşgul olan kimseye de selam vermek caiz değildir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Para Ve elbise üzerine Kuran ayetleri yazılsa onlara dokunmak veya onları taşımak:


Hanefi mezhebine göre altın, gümüş, veya kağıt para üzerine bir süre veya bir ayet yazılırsa ona dokunmak caiz değildir. Fakat Şafii mezhebine göre ona dokunmak veya taşımakta beis yoktur. Çünkü Allah'ın Rasülü Hirakl'e gönderdiği mektupta bir ayeti kerime yazdırmıştı. Bununlar beraber onu götüren zata abdestli kalacaksın diye emir vermemişti. Demek abdestsiz olarak onu Ve benzerini taşımak caizdir. Bununla beraber o sahabinin de Rasülullah nasıl olsa böyle bir şey emretmedi diyerek Abdestsiz o vesikayı taşımadığını düşünüyoruz.


Birisinin çantasında veya valizinde Kuran ve dini kitaplar olduğu halde başı altına koyup yatması caiz midir?


İçinde Kuranı Kerim ve dini kitap bulunan çanta veya valiz üzerine başını koyup yatanın gayesi onu hırsızlardan muhafaza içinse üzerine başını koymakta besi yoktur. Başka bir maksatla başını koyan kişi ise gönahkar olur.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bir kimsenin cebinde üzerinde ayeti kerime yazılı bulunan para veya parmağında Allah'ın veya peygamberin ismi yazılı bulunan bir yüzük bulunsa helaya gidebilir mi?


Cebinde üzerinde ayeti kerime veya Allah'ın ismi yazılı bulunan para veya parmağında Allah Ve Peygamber ismi bulunan bir yüzük bulunursa helaya gitmesi icap ettiğinde onu çıkarması gerekir. Enes b. Malikden rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz helaya gittiği zaman parmağındaki tüzüğü çıkarırdı. Çünkü üzerinde Muhammed Rasülullah ibaresi vardı.


Bir sergi veya namazlık üzerinde ayeti kerime veya Allah'ın ismi yazılı bulunan üzerine oturmak veya namaz kılmak caiz midir?


Bir sergi veya namazlık üzerine ayeti kerime veya Allah'ın isim yazılı olursa üzerine oturmak veya namaz kılmak caiz değildir. Ayeti kerime ye ve Allah'ın ismine karşı sü'i edeptir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İnce ve küçük harflerle yazılmış tam Kuran levhaları piyasada satılmaktadır. Onu asmakta beis var mıdır?


Kuranı Kerim'i inçe harflerle yazmak, İmamı Azam ve Ebu Yusuf'a göre doğru değildir. Ama yazıldıktan sonra onu satın alıp evde asmakta beis yoktur. Yalnız ona karşı ayak uzatmaktan sakınmak lazımdır.


Kuranı Kerim yıpranarak kendisinden istifade edilmez bir hale geldiğinde onu yakmak caiz midir?


Kuranı Kerim yıpranır, kendisinden istifade edilmez bir hale gelirse onu yakmak caiz değildir. Belki temiz bir torbaya koyup bir mağarada saklamak veya bir çukur kazıp onu defnetmek lazımdır. Muhammed b. Hasan el Şeybani siyeri kebir kitabında onu ateş İle yakmanın caiz olmadığını ifade ediyor. Lakin bazı Alimler bunlara imkan olmadığı zaman O mushafın sayfalarını teker teker ayırıp yakmak Ve külünü de ayak basılmayan bir toprağa gömülmesine cevaz vermişlerdir.


Yatakta Kuran okunabilir mi?

Kuranı Kerim'i okumak isteyen kimsenin abdestli olarak kıbleye doğru oturması, huşu Ve manasını düşünerek okuması sünnettir. Bununla beraber ayakta ve yatarken de ezberden okumakta mekruh olmakla beraber beis yoktur. Lakin böyle okumaya cevaz var diyerek Bunu süistimal etmek müslüman kişilere yakışmaz.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kur'an, İslam'ın kutsal kitabıdır. İslam, Kuran'ı, Allah'ın kusursuz, sonsuz, güzel mesajı ve Hz Muhammed'in peygamberlik statüsü için gerekli delil olarak görmektedir. Kur'an, her Müslümana ilahi rehberlik fıtratıını temsil eder.Kur'an, daha önceki Peygamberlere verilen vahiyleri teyit eder. Dikkat edilmesi gereken husus, 7. yüzyılda Arabistan'da Kuran'ın ortaya çıkmasına rağmen, mesajı bütün insanlık için verilmektedir. Kuran, Allah'ın görkemini ve O'nun mucizelerini gösteren bir kitaptır; aynı zamanda Onun Rahmeti ve Adaleti için de bir vasiyettır. Bir tarih kitabı, hikaye kitabı veya bilimsel bir ders kitabı değil, ancak bu türlerin hepsini ve daha fazlasını içeriyor. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlığa en büyük armağanıdır başka bir kitaba benzemez, çünkü hayatın gizemine verilen cevapları içermektedir. Kuranın , tek harfi değişmeden korunmuştur. Kuran, bu hayatta varlığınız ve önemi ile ilgili temel soruları ayrıntılı bir şekilde cevaplar. Kur'an, olağanüstü güzel ve manevi açıdan güçlüdür. Kuran Allahın kelamıdır. Allahın bize verdiği mesajları içerir. Bu nedenle Kur anı hakkıyla okumak ve anlamak gerekir.Kur'an, hem dini hem de günlük işlerini organize eden öğretileri türettiği Müslümanların anayasasıdır.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kuran-ı Kerim Hz. Muhammedin ebedi mucizesidir. Kuran, ancak on dört yüzyıl sonra keşfedilen birçok mucizevi bilimsel gerçekleri içerir. Mesela Kuran, tuzlu suyu, tatlı sudan ayırarak birbiriyle karışmayacak bir bariyerden bahsetmiştir. Kuran da bir çok mucize yer almaktadır. Bunlardan biri de insan embriyosudur. Kemikler kaslardan önce oluşur. Kemiklerin kaslardan önce oluştuğunu günümüz de tıp sayesinde bilinirken 1400 yıl öncesi Kuran bunu zaten belirtmiş. 1400 yıl önce yaşayan bir okuma yazma bilmeyen peygamber, kemiklerin kaslardan önce nasıl oluştuğunu anlayabildi? Piramitler dünyanın Yedi Harikasından biri . Bu inşa prosedürünün insanüstü olduğu düşünülmüştü. Ancak günümüzde elektron mikroskopları, tepedeki blokların hiçbir yerde bulunmayan kimyasallara sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. 1400 yıl önce yaşayan okuma yazma bilmeyen insan, bu yüksek blokların pişmiş topraktan yapıldığını nerden bildi? Evrendeki yaşam su temellidir. Vücut ağırlığınızın yarısından fazlası sudur. Evrenimizde tüm yaşamın da suya ihtiyacı vardır.1400 yıl önce yaşayan bir okuma yazma bilmeyen insan, evrendeki tüm yaşamın da suya ihtiyaç duyduğunu nereden biliyordu? Kuranı kerimde sayısız mucizeler yer almakta. Biz sadece bir kaçını ele aldık. Kurandan gelen bu mucizeler, imanınızı güçlendirmelidir. Apaçık mucizeleri görmek cahilliktir aptallıktır.
 

Benzer İçerikler

İ
Cevaplar
4
Görüntüleme
4K
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
3
Görüntüleme
916
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
5
Görüntüleme
799
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
İslami Yazar
İ
Üst