MEB Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
MEB Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
pansiyonlu anadolu liseleri listesi pansiyonlu anadolu liseleri liseler öğretmen öğretmen
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği

Yayın : Resmi Gazete
Yayım Tarihi ve Sayısı : 6/9/1998 - 23455
Numarası :

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler​
Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu öğretmen liselerinin kuruluş ve işleyişine ait esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik hükümleri, Anadolu öğretmen liselerini kapsar.
Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Okul: Anadolu öğretmen liselerini,
d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,
e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
f) Hazırlık sınıfı: Anadolu öğretmen liselerinde dokuzuncu sınıftan önce öğrencileri yabancı dilde dinleme, anlama, okuma, konuşma ve yazma becerisi kazanmaya hazırlayan sınıfı,
g) Giriş sınavı: Merkezî sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,
h) Sınav kılavuzu: Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzunu,
ı) Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi
ifade eder.
(1) Bu Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete : 06/09/1998 – 23455
Bu Yönetmelik Değişikliğinin yay. R.Gazete : 20/10/2000 - 24206

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler​
Kuruluş ve Görevler
Madde 5-
(20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 1.md. ile değişik) Anadolu öğretmen liseleri, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun olarak;
a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,
b) Öğrencilerine;
1) Öğretmenlik ruhunu aşılamak ve öğretmenlik mesleğini sevdirmek,
2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,
3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,
4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
5) Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,
6) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu ve ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak,
amacıyla ilköğretimden sonra bir yıllık hazırlık sınıfı üzerine üç yıl öğretim süreli, yabancı dil öğretimi ağırlıklı, paralı-parasız yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapan orta öğretim kurumlarıdır.
Bu okullarda, bütün karar süreçlerinde öğretmen, öğrenci, veli ve diğer ilgililerin katılımıyla eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Eğitim-öğretim ve yönetime ilişkin gelişme ve değişmeler, bu amaçla hazırlanan mevzuata göre oluşturulan kurul, komisyon ve ekipler tarafından izlenir ve uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlar​
Program Özellikleri
Madde 6-
Bu okullarda, özellikle öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerine öğrenci hazırlayan programlar uygulanır.
Programların Kapsamı
Madde 7-
Programlar;
a) Ortak genel kültür derslerinden,
b) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden,
c) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerden,
meydana gelir.
(20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 2. md. değişikliği ile eklenen fıkra) Öğretim programlarının, öğrencilerin; ilgi, istek, gereksinim, yetenek, gelişim, olgunluk düzeyleri ile bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmesi esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci İşleri​
Başvuru Şartları
Madde 8-
(20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 3. md. ile değişik) Bu okulların giriş sınavına başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencisi olmak.
c) İlköğretim okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmak.
d) Evli olmamak.
e) Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca Ek-1’deki “Anadolu Öğretmen Liselerine Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Öğretmenler Kurulu Karar Özeti”ne göre aday gösterilmiş olmak.
Aday Seçimi
Madde 9-
Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;
a) Çalışkanlığı,
b) Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı,
c) Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği,
d) Kendine olan güven duygusu,
e) Ahlâkî durumu,
f) Fizikî görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı (kekemelik, körlük, şaşılık, sağırlık, yürümeye engel derecede topallık, cücelik, bulaşıcı kellik ve benzeri özrü olup olmadığı),
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
Bu maddenin (a), (b), (c), (d) bendlerinde yer alan hususların tespitinde ilgi envanteri, tutum ölçeği ve kişilik tasarımı gibi objektif ölçme araçları kullanılır.
Öğrenci Kontenjanı
Madde 10-
(20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 4. md. ile değişik) Bu okulların hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci sayısı, her okulun fizikî kapasitesi ve pansiyon durumu göz önünde bulundurularak, okul müdürlüklerinin görüşlerinin de dikkate alındığı valilik teklifleri doğrultusunda Bakanlıkça tespit edilir.
Giriş Sınavı
Madde 11-
(20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 5. md. ile değişik) Bu okulların hazırlık sınıflarına 8’inci ve 9’uncu maddelerde belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyanlar arasından giriş sınavı ile paralı-parasız yatılı ve gündüzlü öğrenci alınır. Öğrencilerin; ilköğretimin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sınıfında okudukları derslerin ağırlıklı notlarının aritmetik ortalaması alınır ve belli oranda giriş sınavı puanına etki ettirilir. Sınavın başvuru süresi, şekli ve tarihi ile sınav sonuçlarının bildirilmesi ve kayıt şekline ilişkin esaslar her yıl Bakanlıkça tespit edilir ve sınav kılavuzu ile valiliklere duyurulur.
Kayıtlar
Madde 12-
Anadolu öğretmen lisesi sınavını kazananlardan ilköğretim okulunun son sınıfında Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve yabancı dil derslerinden şube öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçmemiş olmak kaydıyla ders yılı sonunda ilköğretim okulunu bitirmiş bulunanların bu okullara kayıtları, sınav kılavuzunda belirtilen kayıt-kabul süresi içinde yapılır.
(20.10.2000-24206 sayılı R.G. yay. yön. 6. md. ile eklenen fıkra) Dokuzuncu sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınır. Bu sınavda en az “geçer” not alan öğrenciler, başarılı sayılarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilir. Bu nedenle, hazırlık sınıfında boş kalan kontenjana öğrenci alınmaz.
 
Cevap: MEB Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Başarısının Tespiti​
Öğrenci Başarısı
Madde 13- Bu okullarda;
a) Öğrencilerin başarısı “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği” hükümlerine göre tespit edilir.
b) Hazırlık sınıfının programları ve bu sınıftaki öğrencilerin başarısı aşağıdaki esaslara göre yürütülür.
1) Hazırlık sınıfındaki yabancı dil dersinin amacı; öğrencilere yabancı dil konularında dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmak ve öğrencileri bu konularda dokuzuncu sınıf seviyesine göre hazırlamaktır.
2) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı ders çizelgesinde gösterilir.
3) Hazırlık sınıfında okutulan Türkçe derslerinde dil bilgisi konularına ağırlık verilir.
4) Yabancı dil dersinde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin öğrencilere kazandırılması için bu çalışmalara ayrılacak ders saatlerinin belirlenmesi hazırlık sınıfı yabancı dil öğretmenlerince yapılır. Bu öğretmenler ders yılı başında düzenleyecekleri bir çalışma progr(yasak kelime)(yasak kelime)(yasak kelime)(yasak kelime)(yasak kelime) göre faaliyetlerini yürütürler. Düzenlenen çalışma programı bir raporla birlikte okul müdürlüğüne verilir.
5) Hazırlık sınıfında sınıf geçme durumu yabancı dil dersindeki başarı ile tespit edilir. Dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma çalışmaları ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak yabancı dil dersi için yalnız bir not verilir. Diğer derslerden verilen notlar sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak, öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu notlar dikkate alınır. Yabancı dil dersinden başarılı olanlar dokuzuncu sınıfa devam hakkını kazanırlar. Başarılı olamayanlar isterlerse bir yıl daha okula devam etmek suretiyle hazırlık sınıfını tekrar edebilirler. Hazırlık sınıfında ikinci yıl sonunda da bulunduğu okulun dokuzuncu sınıfına devam hakkını kazanamayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler isterlerse genel kayıt ve kabul hükümleri içinde diğer orta öğretim kurumlarının dokuzuncu sınıfına yaş kaydına bakılmaksızın kabul edilirler.
6) Öğrencilerin yabancı dilde başarıları aşağıdaki şekilde tespit edilir.
Her dersten birinci ve ikinci dönemde alınan notların aritmetik ortalaması o dersin yıl sonu notudur.
Hazırlık sınıfında öğrencinin başarılı olabilmesi için yabancı dil dersinin ikinci dönem notunun en az (2) olması şarttır.
Hazırlık sınıfında ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler için takip eden ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavda en az (2) alan öğrenciler başarılı sayılır.
Hazırlık sınıfında öğrenciler öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçirilmezler ve sorumlu olarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilmezler.
7) Hazırlık sınıfındaki derslerin yıl sonu notları diploma derecesinin tespitinde dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Öğrenci Nakilleri ile İlgili Esaslar​
Öğrenci Nakilleri
Madde 14-
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır:
a) Hazırlık sınıfları arasında öğrenci nakli yapılmaması esastır. Ancak, ilgili Bakanlıkça ya da kurumca şehirler arası nakilleri yapılan veya açıktan atanan kamu görevlilerinin ve can güvenliği sebebiyle ikametgâh değiştirenlerin ailesi ile birlikte ikamet ettiği şehirdeki okulun hazırlık sınıfında öğrenim gören çocuklarının ve ayrıca, öğrenim gördüğü yerde tedavisinin mümkün olamayacağına dair öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki tam teşekküllü resmî bir hastahaneden alınan sağlık kurulu raporu bulunanların nakilleri, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihlerde ilgili okul müdürlüklerince yapılır.
b) Ara sınıflarda okuyanların nakilleri, öğrencilerin bu okullara giriş sınavı için başvurduğu tarihten sonra, öğrencinin öğrenim gördüğü şehirde ikamet eden velisinin;
1) Kamu görevlisi olması hâlinde tayini,
2) İş yeri nakli,
3) Ölüm veya boşanma sebebi ile ikametgâh değişikliği,
4) Emekli olurken gösterdiği ilk ikametgâh değişikliği,
5) Doğal afetler, savaş ve olağanüstü durumlarda ikametgâh değişikliği,
6) Can güvenliğinin bulunmaması sebebiyle ikametgâh değişikliği (bağlı bulunan ilin valiliğinden alınacak resmî belge),
sebepleri ile yapılır.
Nakli gerektiren sebeplerin resmî kurumlardan alınan belgelerle belgelendirilmesi şarttır. Kamu görevlisinin tayin ve göreve başlama belgeleri, iş yeri nakli yapanlardan eski iş yerini kapatıp yeni iş yerinin açıldığına dair belge, eski iş yerini kapatmamakla birlikte başka ilde yeni bir iş yeri açanlardan yeni iş yerinin bulunduğu yerleşim biriminde nakil başvuru tarihinden önce en az bir takvim yılı faaliyet gösterdiğine dair belge istenir.
(20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 7. md. ile değişik) Ayrıca, öğrencinin hastalanması durumunda öğrenim gördüğü yerde tedavisinin mümkün olamayacağını belgelendiren sağlık kurulu raporunun öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki tam teşekküllü resmî bir hastahaneden alınması durumunda da öğrenci nakli, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihlerde yapılır.
c) Hangi sebeple olursa olsun aynı şehir içinde bu okullar arasında öğrenci nakli yapılmaz.
d) Hazırlık sınıfları dahil okulların aynı sınıf ve alanında olup, karşılıklı becayiş isteğinde bulunan öğrencilerin nakilleri, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihlerde ilgili okul müdürlüklerince yapılır.
e) Öğrenci nakillerinde, öğrencinin naklini istediği okulun ilgili sınıfında açık kontenjanın bulunması şarttır.
f) Nakil için başvurular her yıl ders kesiminde başlar, yeni öğretim yılının başlamasına 15 gün kalıncaya kadar devam eder.
Ancak, genel nakillerin bitiminden sonra, bu maddenin (a) bendinde belirtilen özürleri nedeniyle başvuruda bulunanların nakilleri, nakledileceği okulun o sınıf ve alanına ait kontenjanın uygun olması durumunda, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihte yapılır.
g) Başvuru, öğrencinin öğrenimine devam ettiği okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır.
h) Okul müdürlüğü öğrencinin nakille ilgili belgelerini, davranış notunu, o öğretim yılına ait yıl sonu başarı ortalamasını nakli istenilen okul müdürlüğüne gönderir.
Nakil sebebi kabul edilen özürlerle ilgili belgeler nakil yapılacak okullarda kurulacak nakil komisyonlarınca değerlendirilerek velisinin:
1) Kamu görevlisi olması hâlinde tayinine (5),
2) İş yeri nakline (2),
3) Ölüm-boşanma sebebi ile ikametgâh değişikliğine (6),
4) Emekli olurken gösterdiği ilk ikametgâh değişikliğine (4),
5) Doğal afetler, savaş ve olağanüstü durumlarda ikametgâh değişikliğine (5),
6) Can güvenliği sebebiyle ikametgâh değişikliğine (6),
puan verilir.
Ayrıca, tespit edilen puana son öğretim yılında davranış notu indirilmeyen öğrenciler için (3) ve öğrencinin son öğretim yılı başarı ortalaması kadar puan eklenir. Öğrencinin başarı ortalaması tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Puanlama sonucuna göre sıralama yapılarak nakil yapılacak öğrenciler tespit edilir. Puanların eşit olması durumunda, yaşı küçük olana öncelik verilir. Durum ilgili okul müdürlüklerine duyurularak öğrencilerin nakilleri gerçekleştirilir.
ı) Nakil şartlarını taşımakla beraber, öğrencinin naklini istediği şehirde okul veya öğrencinin öğrenim göreceği seviyede sınıf yoksa bu öğrencilerin nakli, velilerin istekleri dikkate alınarak açık kontenjan bulunan en yakın şehirdeki okula yapılır.
i) (20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 7. md. ile değişik) Okullar arası yapılacak nakil işlemleri, nakledilmek istenen okul müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen ve okul-aile birliği temsilcisinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.
Komisyon aşağıda belirtilen görevleri yapar:
1) Şube mevcutları göz önünde bulundurularak her sınıfa ve alana naklen alınacak öğrencilerin sayısı bir tutanakla tespit edilir.
2) Nakil belgeleri puanlamaya göre her öğrenci için özür gurubuna, başarısına, disiplin durumuna göre alabileceği puanlar toplanmak suretiyle puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanır. Kontenjan göz önünde bulundurularak, puanlama sırasına göre okullara naklen alınacak öğrenciler belirlenir.
3) Puanlama yapılırken öğrenci birden fazla nakil sebebini belgelendirmiş ise, bunlardan yalnız puan değeri yüksek olan dikkate alınır.
4) Kontenjan tespit tutanağı ve puan cetvelleri, okulda ve millî eğitim müdürlüklerinde herkesin görebileceği uygun bir yerde ilân edilir.
5) Öğrencilerin nakli yapılsın veya yapılmasın sonuç ilgili okul müdürlüğüne ve öğrenci velisine yazılı olarak bildirilir.
Ayrıca, dağıtım listesi millî eğitim müdürlüğünde herkesin görebileceği bir yerde ilân edilir. Okul müdürlüğünce, bu ilândaki sıraya göre kontenjan doluncaya kadar öğrenci alınır.
j) (20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 7. md. ile değişik) Yukarıda belirtilen özürlere dayalı olarak gerçekleştirilen nakillerden sonra, okulda açık kontenjanın bulunması durumunda, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce kabul edilir özrü bulunan öğrencilerin nakilleri de yıl içinde yapılabilir.
Diğer Orta Öğretim Kurumlarından Nakil
Madde 15-
Bu okullara diğer orta öğretim kurumlarından öğrenci alınmaz ve nakil yapılmaz.
Disiplin Cezasına Dayalı İlişik Kesme
Madde 16
- Disiplin kurulu kararı sonucunda tasdikname ile uzaklaştırma cezası ve daha ağır ceza alan öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler diğer lise ve dengi okullara kayıt ve kabul şartları içerisinde kayıtlarını yaptırabilirler. Ancak, tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin gideceği okullarda parasız yatılılık hakları devam eder. Bu durumdaki öğrencilerin okullara kabullerinde yaş şartı aranmaz.
 
Cevap: MEB Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler​
Öğretmen ve Yönetici Seçimi
Madde 17- (20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 8. md. ile değişik) Anadolu öğretmen liselerinde görevlendirilecek öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre atanır.
Bu okullara atanacak okul müdürleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre okul müdürü olarak atanmaya hak kazanan adaylar arasından mülâkatla seçilir. Mülâkata, bu fıkrada sözü edilen Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan adaylar arasından her okul için en fazla beş aday çağrılır. Mülâkat, aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan Bakanlık Değerlendirme Komisyonunca, EK-2’deki değerlendirme formuna göre yapılır.
Yeterlik ve İş Başarım Düzeyinin Değerlendirilmesi
Madde 18-
(20.10.2000 - 24206 sayılı R.G. yay. yön. 9. md. ile değişik) Her dönem sonunda okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, zümreleri temsilen birer öğretmen, okul gelişimi yönetim ekibi ile kalite geliştirme ekibi başkanları, okul-aile birliği ile okul koruma derneği ve varsa vakıf yönetim kurulu başkanları, okulda görevli diğer personelden her hizmet sınıfından birer temsilci, hazırlık sınıfı ile dokuzuncu, onuncu ve onbirinci sınıfları temsilen birer öğrencinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapılır. Toplantıda her konunun verilere dayalı olarak değerlendirilmesi esastır.
Bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınır:
a) Eğitim-öğretim niteliğini irdelemek ve iyileştirilmesi yönünde önerilerde bulunmak, okul çalışanlarının iş başarım düzeyini ve etkinliğini değerlendirmek, bunlara ilişkin ölçütleri belirlemek.
b) Yıl içinde yapılan her türlü etkinliği sonuçlarıyla değerlendirmek.
c) Okul bina ve eklentilerinin genel durumu ile eğitim araç-gereç gereksinimini tespit etmek.
Ders yılı sonunda yapılan toplantıda yıl içinde alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilerek, hazırlanan rapor, ilgi derecesine göre ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlığa bildirilir.
Sınıf Mevcudu
Madde 19-
(20.10.2000 – 24206 sayılı R.G. yay. yön. 10. md. ile değişik) Bu okullarda her şube için öğrenci mevcudu; hazırlık sınıflarında 24, ara sınıflarda ise 30’u geçemez.
Ancak, bu Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumlara bağlı olarak yapılacak nakillerle hazırlık sınıflarında öğrenci mevcudu 30’a kadar çıkarılabilir.
Parasız Yatılılığın Devamı
Madde 20-
Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanmak suretiyle Bakanlığa bağlı ilköğretim okullarını parasız yatılı olarak bitiren öğrencilerden, bu okulların giriş sınavını kazananların parasız yatılılık durumları devam eder.
Tasdikname İle Ayrılanlar
Madde 21-
Bu okullardan tasdikname ile ayrılan öğrenciler, bir daha bu okullara alınmazlar. Ancak, bir defaya mahsus olmak kaydı ile tasdikname alınması üzerinden yedi gün geçmeden ve başka bir okula kaydını yaptırmadan tekrar eski okullarına dönmek isteyenlere bu hüküm uygulanmaz. Varsa disiplin işlemleri devam eder.
Devamsızlığı Bildirme
Madde 22-
(20.10.2000 – 24206 sayılı R.G. yay. yön. 11. md. ile değişik) Okula sürekli olarak devam etmeyen öğrencinin durumu en geç üç gün, pansiyona devam etmeyen öğrencinin durumu ise 24 saat içinde en hızlı iletişim aracıyla velisine ve ailesine bildirilir. Ayrıca bu konuda velisine iadeli taahhütlü yazı gönderilir.
Etüt
Madde 23-
(20.10.2000 – 24206 sayılı R.G. yay. yön. 12. md. ile değişik) Öğrencilere, günde üç ders saatinden az olmamak üzere etüt yaptırılır. Okulun imkân ve şartlarına göre sabah ve akşam saatlerinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere de yer verilir.
Disiplin İşlemleri
Madde 24-
Bu okullarda öğrenci disiplin işlemleri, “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği”ne göre yürütülür.
Yatılılık
Madde 25-
Yatılılıkla ilgili işlemler, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ile “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
Yemek Çeşitleri ve Miktarları
Madde 26-
Yatılı okullarda her gün verilecek yemeklerin çeşitleri ve miktarları bir öğrencinin gereksinim duyduğu kalori, vitamin ve mineralleri sağlayacak özellikte olmalıdır. Yemek listeleri “Yatılı ve Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Rehberi” dikkate alınarak ilgililerce hazırlanır ve ilân edilir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istekleri, mevsim ve bütçe durumu da göz önünde bulundurulur.
Nöbet Görevi
Madde 27-
Yeterli sayıda belleticinin bulunmaması veya gereksinim duyulması halinde pansiyonu bulunan okullarda görevli öğretmenlerin nöbet süresi 24 saattir.
Döner Sermaye İşlemleri
Madde 28-
Bu okulların döner sermaye işletmelerinin işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm Bulunmayan Hâller
Madde 29-
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 30-
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 24/1/1994 tarihli ve 21828 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- (20.10.2000 – 24206 sayılı R.G. yay. yön. 13. md. ile değişik) Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmî ve özel okulların sekizinci sınıfından mezun olanlardan, bu okulların giriş sınavını kazananlar doğrudan dokuzuncu sınıfa devam ettirilirler. Bu nedenle, hazırlık sınıflarında boş kalan kontenjana ayrıca öğrenci alınmaz.
Geçici Madde 2- (20.10.2000 – 24206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 13’üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme​
Yürürlük
Madde 31-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (19’uncu maddedeki değişikliğin 200l yılında hazırlık sınıfından başlamak üzere yürürlüğe gireceği 20.10.2000 – 24206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 14. maddesi ile hükme bağlanmıştır.)
Yürütme
Madde 32-
Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 
Geri
Üst