1. İslami Yazar

  İslami Yazar Super Moderator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  10 Mart 2017
  Mesajlar:
  592
  Beğenilen Mesajlar:
  143
  Ödül Puanları:
  44

  Mehdi varmıdır? Gelmişmidir?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında İslami Yazar tarafından paylaşıldı.

  Mehdi diye bir kimse var mıdır? Varsa gelmiş midir, yoksa gelecek midir? Mehdi inkar eden kimse kafir olur mu? Gibi sorularla çok fazla karşılaşmaktayız. Bugün bu sorulara cevap kabilinden bu konuyu kaleme almış bulunmaktayım.  < Konu Resmi..>  Mehdi meselesi, Deccal meselesi gibi halkın dilinde çok dolaşan ve münakaşa götüren bir meseledir. Kimi mehdi gelmiştir, kimi gelmemiştir fakat gelecektir, kimi Mehdi diye bir şey yoktur, kimi de mehdiyi inkar eden kafirdir demektedir. Bunun için meseleyi ele alıp, Peygamber Efendimizin hadislerine be Ehli Sünnet Vel Cemaatin cumhurunun görüşlerine isnat ederek gerçeği açıklamaya gayret edelim istedim.

  Şöyle ki: tarih boyunca Müslümanlar arasında mehdi inancı pek yaygın bir şekilde süregelmiştir. Bu inanca göre ahir zamanda ehlibeytten bir zat ortaya çıkacak, Müslümanlar kendisine biat edip, etrafında toplanacak ve bütün İslam memleketlerinde birleştirip hâkimiyetini sağlayacaktır.

  Bu inanç gerçekten doğrudur. Çünkü; her ne kadar Muhari İle Müslim Mehdi hakkında ki hadislere pek yer vermemişse de, Ebu Davud, Tırmizi, İbn-i Mâce, el-Bezzar, Hakim ve Teberani gibi büyük muhaddisler onları tesbit etmişlerdir. Bu hadislerin bir kısmı zayıf ise de, Bir kısmı sahih ve diğer bir kısmı da hasendir. Şevkâni gibi alimlerin dediklerine göre Mehdi hakkında varit olan hadisler mütevatirdir. Yani Mehdi hakkındaki Peygamber Efendimizin sözü kesin ve sabittir. İbn-i Haldun gibi bazı zatlar ise Mehdi hakkında varit olan hadislerin tümünü zayıf olarak görmüşlerse de bu doğru değildir.

  Mehdi Hakkında Varit olan hadisi Şerif'lerin bir kısmı şunlardır:

  Abdullah, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: " Dünya da yalnızca bir gün kalsa bile, yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracak ismi benim ismime, babasının ismi benim babamın ismine uyan benden veya ehli beytimden birisini göndermek için Allahü Teâla o günü uzatacaktır. (Ebu Davud)

  Hz. Ali den rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz: zamandan sadece bir gün kalsa bile Allah mutlaka ehli beytimden bir adamı gönderecek ve o zulmün yer yüzünü kapladığı gibi adaletle dolduracaktır ( Ebu Davut)

  Ümmü Seleme Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Mehdi ehli beytimden Fatıma'nın evladındadır.

  Ebu Saidil Hıdır den: Mehdi bendendir. Açık alınlı, kalkık burunludur. Yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracaktır. O yedi sene hükmedecektir.

  Ebu İshak, Hz Ali'nin oğluna bakarak söyle dediğini Rivayet ediyor: Oğlum Peygamberin değişi gibi bir büyüktür. Onun sulbünden Peygamber ismiyle isimlendirilen, ahlak bakımından O'na benzeyen fakat her yönden yaratılışta benzemeyen bir adam çıkacaktır.

  Ebu Said el Hudriden rivayet edilmiştir. Peygamber (sav)in vefatından sonra büyük bir olayın olacağından endişe ettik. Bu sebeple Hz Peygambere durumu sorduk. Cevaben buyurdu ki: Benim ümmetimde. Mehdi vardır. Çıkıp beş, yedi, veya dokuz yaşayacaktır. Ravi: Bu nedir? ( Yani beş yedi veya dokuz nedir? Gün mü, ay mı sene mi?) diye sordu. Peygamberimiz de: Senedir dedikten sonra, adamın biri gelip ey Mehdi bana ver, bana ver diyecek oda kaldırabileceği kadar eteğini dolduracaktır. ( Tirmizi)

  Hz. Ali Rasülullahın şöyle dediğini rivayet ediyor: Mehdi ehli beyttendir. Allah onu bir gece de ıslah eder ( ibn-i Mâce).

  Said b. Müyesseb diyor ki; Biz ümmü Seleme'nin yanında Mehdi konusunu ele aldık. Bunu üzerine Ümmü Seleme: Peygamber (sav)ın Mehdi Fatıma'nın evladındaydım, dediğini işittim. Dedi. (İbni Mâce)

  Enes b. Malikten : Peygamber Efendimizin şöyle dediğini işittim: Biz Abdülmuttalip oğulları ehli cennetin büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. ( İbn-i Mace)

  Sevbandan Rivayet edilen Hadiste ise: Siyah sancakların Horasan tarafından geldiğini görürseniz ona katılınız. Çünkü içinde Allah'ın Halife'si Mehdi vardır. (Ahmed ve Beyhaki)

  Mehdi hakkında varit olan hadislerin bir kısmını numune olarak zikrettik. Umum müslümanların inancı, fakihlerin görüşü ve ahad da olsalar bu kadar hadisi şerif Mehdinin sübutu için kafidir. Ancak yukardan anlaşıldığı gibi Mehdi hakkında varit olan hadislerin bazıları zahiren birbirleriyle çelişmektedir. Çoğu Mehdinin Fatıma'nın zürriyetinden olacağını belirtiyor. Bazısı Mekke ve Medine'den bahsederken, bazılarıysa Horasan'dan söz ediyor. Bundan dolayı Mehdi ile alakalı hadisleri okuyan tereddüde düşüyor.

  Kıymetli okuyucu! Deccal hakkında varit olan hadisler arasında ki çelişki, Deccalin bir değil bir kaç kişi olduğu biçiminde yorumlanarak hadislerin yol açtığı tereddütler ifade edilmiştir. Mehdi hakkındaki hadisler arasındaki çelişkinin de, Mehdinin bir değil bir kaç kişi olduğu biçiminde yorumlanarak kaldırılmasına bir mani yoktur. Yani Mehdi bir değil, bir kaç kişidir. Bütün hadislerin bir tek Mehdiye hamledilmemesi gerekir. Selam ve dua ile.
   
  Melis ank bunu beğendi.
 2. İslami Yazar

  İslami Yazar Super Moderator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  10 Mart 2017
  Mesajlar:
  592
  Beğenilen Mesajlar:
  143
  Ödül Puanları:
  44
  İbni Hacer gibi zevatın zikrettiğine göre birçok mehdi vardır. Her zamanda bir iki Mehdi bulunabilir. Yalnız ahir zamanda gelecek olan Büyük Mehdi birdir. Bazı kısımlara göre henüz gelmemiştir. Ne zaman geleceğini Allahü Teâla dan başkası bilemez. Hatta Ahmet b. Zeyni Dehlan bu hususta Mehdinin bile kendisinin Mehdi olduğunu bilemeyeceğinden bahisle şöyle diyor: Mehdinin gelişini belli bir seneyle sınırlamak doğru değildir. Çünkü bu gaybî bir konudur. Gaybıda Yalnız Allah bilir. Ne zaman geleceği hususunda Şari'den bir nâs varit olmamıştır. Geçmiş alimlerden bir çoğunun tahminlere istinaden Mehdinin çıkışı bir vakit tayin etmeleri hatadan beri değildir. Bu görüşler Peygamberin Mehdi hakkındaki onun bir gecede çıkıp alemi ıslah edeceği hadisine dayanır. Mehdi'nin bizzat kendisi bile Allah
  (c.c.) beyan etmedikçe beklenen Mehdinin kendisi olduğunu bilemez.

  Binaen aleyh şu veya bu adam Mehdidir. Veya Mehdi şu tarihte zuhur edecektir dememek lazım. Böyle dememizin bize hiç bir faydası olmaz. Yalnız Ömer b. Abdülaziz veya şu, veyahut da bu zat büyük Mehdiyi kasdetmemek şartıyla Mehdidir demekte bir beis yoktur.
   
 3. İslami Yazar

  İslami Yazar Super Moderator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  10 Mart 2017
  Mesajlar:
  592
  Beğenilen Mesajlar:
  143
  Ödül Puanları:
  44
  Hadislerin beyan ettikleri gibi,Muhammet b. Abdullah ismini alan bir zatın ahir zamanda çıkıp beşeriyyeti ıslah etmesi, yeryüzünü adaletle doldurması ve bütün İslam alemini birleştirip Allah'ın hakimiyetini yayması mümkün olduğuna göre onu uzak görmek ve Peygamber (s.a.v.) hadislerini ahad da olsalar red etmek anlamsız bir duruştur.
  Ahad hadislerin Peygamberin sözü olup olmadığı şüphesi vardır. Bir veya bir kaç kişi tarafından Peygamber Efendimizden nakledilmiştir. Yüzde yüz kesin olarak Peygamber hadisidir denilemez. Ama bu şuna benzer. Nasıl ki Kuran ayetleri Allah (c.c.) ın sözü olduğu gibi Buhari ve Müslimin ittifak ettikleri hadislerde o derece kesin olarak Peygamberin sözüdür denilemezse, Hadisi Ahad ile sabit olan bir hüküm de mütevatir veya meşhur hadislerle ayn seviyededir, yüzde yüz Peygamber sözüdür, inkar eden kafir olur denilemez. Ancak onu, ayete ters düşmediği ve ferdin düşünce hissine göre değilde akla ve nakle muhalif olmadığı takdirde reddetmek de anlamsızdır.Hatta ahad hadisin Peygamber efendimizin sözü olması kuvvetle muhtemel olduğundan delilsiz olarak onu inkar eden kimse fasık olur.
   
 4. İslami Yazar

  İslami Yazar Super Moderator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  10 Mart 2017
  Mesajlar:
  592
  Beğenilen Mesajlar:
  143
  Ödül Puanları:
  44
  Yalnız, tahmini olarak hergün bir Mehdi namzeti gösterip yaygara yapmak ve Allahın Mehdi olarak kabul etmediği bir kimsenin Mehdiliğini ilan etmek Allahın hukukuna tecavüz ve ölçüsüzlükten doğan bir cüretkarlıktır. Yukarda her ne kadar Şevkani ve benzerlerinin Mehdi ile alakalı hadisler mütevatirdir, onları inkar etmek küfürdür, gibi sözlerini zikrettiysek de ahad hadislerle alakalı buraya kadar anlattıklarımızın ışığında şunu diyebiliriz. Mehdi hakkında varid olan hadisler ahad hadislerdir. Mütevatir değildir. Bu sebeple onları inkar etmek de küfür değildir. Ancak dediğimiz gibi delilsiz inkar ise bidattir.

  Mehdi, dünyadan haberi olmayan ve meczup bir kaç kişiyi etrafında toplayan bir kişi olmadığı gibi, sarhş,ayyaş ve servet peşinde koşan bir kimsede değildir. O, ciddi manada İslamın bütün hükümlerine sarılan ve zamanın ahval ve şeraitine göre yetişip gelişen cesur ve mümin bir liderdir.
   
 5. Melis ank

  Melis ank Aktif Üye Üye

  Kayıt:
  19 Ocak 2017
  Mesajlar:
  620
  Beğenilen Mesajlar:
  49
  Ödül Puanları:
  28
  Çok faydalı ve açıklayıcı bir konu olmuş.Paylaşım için teşekkürler hocam.
   
Mehdi varmıdır? Gelmişmidir? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Varmısın Yokmusun

  Varmısın Yokmusun

  BURAYI TIKLAYINIZ
 2. KIYAMET ALEMETLERİNDEN DECCAL-HZ.İSA (a.s) mehdi aleyhiselam

  KIYAMET ALEMETLERİNDEN DECCAL-HZ.İSA (a.s) mehdi aleyhiselam

  ALEMETLERİNDEN DECCAL-HZ.İSA (a.s) mehdi aleyhiselam ALÂMETLERİNDEN DECCAL - Hz.İSA (a.s.) - Mehdi Aleyhisselam KIYAMET ALÂMETLERİNDEN DECCAL - Hz.İSA (a.s.) - Mehdi Aleyhisselam Onlar, kıyametin kendilerine ansızın gel mesinden başka bir şeyi beklemiyorlar. İşte muhakkak onun alametleri gelmiştir. Artık onlara geldiği vakit düşünmelerinin ne faydası ola cak. (Muhammed 18) Bu ayeti...
 3. mehdi nasıldır

  mehdi nasıldır

  mehdi nasıldır nasıl gelecek bilgisi olan varsa paylaşsınn mehmet
 4. okul çağı gelmişmi

  okul çağı gelmişmi

  selam arkadaşlar benım konum oğlum 4 buçuk yasına geldı evde kış ayında cok sıkılan bır çocuk , halıyle yazında cok sıkılıyoda yazın gezdırıryoruz sürekli :) neyse yaşıtlarının cogunu anasınıfına veya kreşe yazdırdılar szıın fıkrınız ne bende yazdırmalımıyım yosa bu kucuk yasta bu kadar cok sorumluluk omuzlarına yüklememlimiyim gönlüm kreşten yana yarım günlük ama kreşten sonra ana sınıfı...
 5. Yalancı mehdi nedir ?

  Yalancı mehdi nedir ?

  Mehdinin olduğunu peygamberimiz belirtmişmidir birde yalancı mehdiler olabilirmi ?

Sayfayı Paylaş