Mehmet Akif Ersoy (1873 - 1936)

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
#1
Mehmet Akif Ersoy (1873 - 1936)
Mehmed Akif < Konu Resmi..> 1873 yılında İstanbul’da < Konu Resmi..> sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih’in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu semtin ortasından bugün Vatan Caddesi geçmektedir) dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Ragif’tir. Ragif < Konu Resmi..> ebced hesabıyla hicri 1290 rakamına karşılık gelmektedir ve bu rakam Akif’in doğum tarihidir. Akif < Konu Resmi..> Osmanlı devletinin hasta adam ilan edildiği ve bu görüşün dönemin devlet adamlarına ve aydınlarına uğursuz bir hastalık gibi bulaştığı < Konu Resmi..> çöküş şartlarının hemen herkeste çözülme < Konu Resmi..> umutsuzluk < Konu Resmi..> panik yarattığı < Konu Resmi..> buna rağmen hemen herkesin bir şeyler yapma çabasında olduğu bir dönemdir. 2. Mahmut’un < Konu Resmi..> 3. Selim’in başlattığı yenileşme hareketleri < Konu Resmi..> Tanzimat doruk noktasına varıyor ve bugüne kadar devam eden aydın- halk yabancılaşmasını < Konu Resmi..> milletle devlet arasındaki problemli doğuruyor < Konu Resmi..> toplumsal yarılmalara yol açıyordu. Yenileşme ile başkalaşma arasındaki farklar sık sık belirsizleşiyor atılan her adım ciddi sosyal ve siyasi maliyetler getiriyor < Konu Resmi..> kendinden ve kendi köklerinden beslenen bir yenilenme gerçekleştirilemiyordu.
Korkuyla umut < Konu Resmi..> ataletle hamle çabası < Konu Resmi..> teslimiyetle yiğitçe direniş < Konu Resmi..> çözülüşle yeniden toparlanış aynı anda ve çok zaman kolkola denecek kadar birbirine yakın duruyordu.

Avrupa ülkelerinin Osmanlıyı tasfiyesi politikası bütün hızıyla ve kararlılığı ile devam ediyordu. Daha Akif 6 yaşında iken Ruslar İstanbul’a kadar ilerliyor Ayestefanos Abidesini dikiyordu. Yine 5 yaşında iken Abdulhamid < Konu Resmi..> Meclis-i Mebusan’ı kapatıyor < Konu Resmi..> devletin ve milletin varlığını korumak için politik dehasına ve çoküş endişesinin yarattığı bir haleti ruhiyeyle baskıcı bir politikaya yöneliyordu.
Babası Fatih Medresesi müderris ve mücizlerinden (icazet veren) İpek’li Temiz lakabıyla anılan Tahir Efendi’dir. Annesi ise Buharalı Mehmed Efendi’nin kızı H. Emine Şerife hanımdır. Babası Rumelili (Arnavut) annesi ise Buhara’dan hacca giderken Amasya’da vefat eden Buharalı Şirvani Rüştü Efendi’nin kızıdır. Tahir efendi < Konu Resmi..> ilk kocası vefat eden Emine Şerife Hanım’ın ikinci eşidir.

Akif’in ailesi sade ve orta halli ama bir inanç ikliminin bütün olgunluğu ve güzelliği ile yaşadığı bir aile idi.

Akif babasını < Konu Resmi..>

“Beyaz sarıklı < Konu Resmi..> temiz < Konu Resmi..> yaşça ellibeş ancak Vücudu zinde fakat saç sakal ziyadece ak.”
diye tasvir eder.

Hoca Tahir Efendi erkenden kalkar < Konu Resmi..> çocuklarını (Akif ve kızkardeşi Nuriye) kendi eliyle yıkar < Konu Resmi..> kızının saçlarını tarar < Konu Resmi..> pişirdiği salepleri içirerek onları mekteplerine gönderirdi < Konu Resmi..> . Çocuklarını bir kere bile dövmemişti. (Kuntay < Konu Resmi..> s.157)
Akif < Konu Resmi..> Annesini ise şöyle anlatır:
“Annem çok âbid (ibadetine düşkün) bir hanımdı. Babam da öyle. Her ikisinin de dinî selabetleri vardı. İbadetin verdiği zevkleri heyecanla tadmışlardı.”
Ünlü düşünür ve şair Sezai Karakoç < Konu Resmi..> Akif’in ailesi ve kökeni ile ilgili şu nefis yorumu ile yapar:
“Baba soyu Rumelili < Konu Resmi..> ana soyu Buharalı < Konu Resmi..> doğuş yeri Fatih:
Yani tam bir Doğu İslâmlığının < Konu Resmi..> Batı İslâmlığının ve Merkez İslamlığının bir sentezi bir çocuk”
Anne çizgisi < Konu Resmi..> duyarlığı < Konu Resmi..> sağduyuyu < Konu Resmi..> kendini bir ülküye adayışı < Konu Resmi..> şairliği getirecek; baba çizgisi < Konu Resmi..> ataklığı < Konu Resmi..> savaşkanlığı < Konu Resmi..> yılmaz ve her vuruşmada daha da çelikleşen bir savaş adamını < Konu Resmi..> gözüpekliği < Konu Resmi..> korkmazlığı < Konu Resmi..> ürkmezliği < Konu Resmi..> umutsuzluğa sürekli olarak düşülmemeyi getirecektir. Doğuş yeri ise < Konu Resmi..> ümüslü ve verimli bir topraktır ki < Konu Resmi..> tabiatta nice saçılıp da kaybolan iyi tohumların bir gramını bile ihmal etmez < Konu Resmi..> değerlendirir < Konu Resmi..> yemişlendirir.”
Akif’in doğduğu Fatih semtini Sezai Karakoç şöyle tasvir ediyor”
“Fatih semti < Konu Resmi..> İstanbul’un içinde ikinci bir İstanbul’dur. Yüzdeyüz Fatih şehridir. Fatih camii < Konu Resmi..> İslâm-Türk kültürünün bu ölmez abidesinin çevresinde halka halka fatih medreseleri ve semti < Konu Resmi..> en saf müslüman Türk heyacanının ördüğü bir toplumdur.”
Akif < Konu Resmi..> İstanbul’un bu en Türk < Konu Resmi..> en yerli ve en yoksul mahallelerinden birin de doğdu ve yaşadı. Hayatı burada tanıdı ve keşfetti < Konu Resmi..> toplumsal dokuyu burada ve onun bir parçası olarak tanıdı. Bir inanç ikliminin güzelliği ile birlikte toplumun yazılı olmayan mutabakatlarını < Konu Resmi..> modern hayatın yerli ve geleneksel olana nasıl nüfuz ettiğini < Konu Resmi..> hangi çelişkilere < Konu Resmi..> trajedilere yol açtığını < Konu Resmi..> neleri çürüttüğünü < Konu Resmi..> nelerin eskidiğini ve nelerin yenilenmesi gerektiğini bu mahalle hayatında gözlemledi. Yenilenmekle < Konu Resmi..> yerli kalmak < Konu Resmi..> kendi olmak arasındaki tercihlerinin ilk çizgilerini burada idrak etti.

Ve Akif burada bir şey daha öğrendi. Her türlü kirlenmeye açık bir yoksulluğun < Konu Resmi..> sade ve onurlu bir hayata nasıl dönüştürülebileceğini. Erdemli yoksulluk helal kazanç ve emek demektir < Konu Resmi..> fedekarlık demektir < Konu Resmi..> dayanışma demektir < Konu Resmi..> karşılıksız sevmek demektir < Konu Resmi..> hırs ve rekabeti ayaklar altına almak demektir. Erdemli yoksulluuğun tek sigortası vardır. Çalışmak < Konu Resmi..> ölene kadar çalışmak < Konu Resmi..> onurunu kaybetmeden çalışmak.
Akif kendi mahallesinin yoksulluğunu < Konu Resmi..> kendi haline terkedilmişliğini şöyle anlatır.

Bizim mahalleye poyraz kışın da uğrayamaz
Erir erir akarız semtimize geldi mi yaz!
Bahârı görmeyiz ala lâtif olur < Konu Resmi..> derler < Konu Resmi..> .
Çiçeklenirmiş ağaçlar < Konu Resmi..> yeşillenirmiş yer.
Demek şu arsada ot bitse nevbahâr olacak?
Ne var gidip Yakacık’larda demgüzâr olacak
Fusulü dörde çıkarmaz bizim sokaklarımız;
Kurak < Konu Resmi..> çamur < Konu Resmi..> İki mevsim tanır ayaklarımız!

Akif bu mahallede bu inaç ve gelenek ikliminin ortasında mahalle hayatını bütün renk ve çizgileriyle yaşadı.

Babası O’nu sekiz yaşından itibaren Fatih camiine götürdü. Bunu bir şiirinde şöyle anlatır.

Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: “Bu gece < Konu Resmi..>
Sizinle camîe gitsek çocuklar erkence.
Giderseniz gelin amma namazda uslu durun;
Merâmınız yaramazlıksa işte ev < Konu Resmi..> oturun!”
Deyip alırdı beraber benimle kardeşimi
Namaza durdu mu < Konu Resmi..> naliyle koyverir peşimi
Dalar giderdi < Konu Resmi..> ben atık kalınca âzade
Ne âşıkane koşardım hasırlar üstünde.”

Cami < Konu Resmi..> masal < Konu Resmi..> oyun ve yaramazlık. Cami içinde baba ve çocuklar. Camii içinde inanç ve coşku. Camii içinde ciddiyet ve oyun. Cami içinde inanç ve çocuksuluğun sınırsızlığı. Cami içinde yetişkin ve çocuk samimiliği.
Ve cami ile içiçe bir ev. Camii ile içiçe bir mahalle hayatı. Camii ile içiçe düşünce < Konu Resmi..> duyarlık ve yaşama iklimi.
İşte yetişkin Akif’in portresinin temel çizgilerini belirginleştiren çocuk Akif’in dünyası ya da Âkif’in içinde kendini bulduğu dünya < Konu Resmi..> .

Ve Akif’in mizacı < Konu Resmi..> ele avuca sığmayan bir çocuk. Çalışkan ama haşarı. Okuldan döner dönmez sokağa fırlayan < Konu Resmi..> ağaçlara tırmanan < Konu Resmi..> kabına sımayan bir mizaç. Masal dinlemeden uyumayan bir ruh. Uyuması için kendisine masal anlatırken anlatırken uyuyakalan Saime Hanım’ın eline mangalda kızdırdığı cevizi bırakarak yakan bir yarım kalmışlığı kabullenememezlik.
Akif böyle bir ortam içinde o günün geleneğine uyularak 4.5 yaşlarında iken Emir Buhari Mahalle Mektebine başladı. Yaklaşık iki sene sonra Fatih İptidaisi’ne (ilkokul) girdi. Üç yıllık bu okulu bitirdikten sonra girdiği Fatih Merkez Rüştiyesi’ni (ortaokulunu) 1895 yılında bitirdi.
Bu mezunuyet aile içinde görüş ayrılığına yol açtı. Emine Şerife Hanım < Konu Resmi..> Hocazade’sinin (Annesi Âkif’e Hocazadem diye hitabederdi) sarıklı olmasını < Konu Resmi..> medresede tahsiline devam etmesini istiyordu. Babası Tahir Efendi ise medresede okuyacağı şeyleri < Konu Resmi..> oğluna kendisinin de öğretebileceğini ileri sürüyor < Konu Resmi..> yeni açılan ve revaçta olan mekteplerden birine gitmesini istiyordu. Akif’in anne ve babası arasındaki bu görüş ayrılığı Dönemin toplumsal tercihlerindeki farklılaşmayı da ortaya koyuyordu. Bir tarafta geleneğin bütün çizgileriyle yaşadığı Fatih’te < Konu Resmi..> evladını bir inanç ve ilim adamının saygınlığı içinde görmek isteyen anne diğer yanda değişen dünyanın gereklerini farkeden kendisi de bir inanç ve ilim adamı olan baba. Ne inanç ihmal edilebilirdi ne yeni gelen ve kendi şartlarını dayatan dünya. Bu açıdan bakıldığında Akif annesiyle babasının özlemini kendi şahsında bütünlemiş ve uygun bir senteze kavuşturmuş gibidir.
Sonunda Tahir Efendi’nin dediği olur. Ancak Tahir Efendi mektep ve meslek tercihini oğluna bırakır. Akif dönemin en gözde okullarından biri olan Mülkiye’yi tercih ettiği için ve babasıyla birlikte kaydını yaptırır. Kayıt tamamlandıktan sonra kâtip kayıt harcı ister < Konu Resmi..> Tahir efendi < Konu Resmi..> Âkif’i bir köşeye çeker < Konu Resmi..> kesesini çıkarır ama istenen miktarda para yoktur. Tahir efendi rehin bırakmak üzere gümüş saatini çıkarınca kâtip almaz ve kayıt harcını ertesi gün getirebileceklerini söyler.
İlk gençlik yılları da çocukluğu gibi. Taşkın < Konu Resmi..> ele avuca sığmaz < Konu Resmi..> güçlü < Konu Resmi..> sıhhatli ve enerjik. Pehlivanlarla güreşen < Konu Resmi..> boğazda karşıdan karşıyla yüzen < Konu Resmi..> taş yarıştıran bir ilk gençlik. Ama hep çalışkan < Konu Resmi..> hep erdemli.
Mülkiye’nin İ’dâdî bölümünde üç sene okuduktan sonra şehadet-nâme (diploma) aldı ve yüksek kısmına kaydoldu. Bir sene süre sonra (H.1305/1887-88) babası vefat etti. Aynı yıl evleri yanınca Mülkiye’ye nehari (gündüzlü öğrenci) olarak devam etmesi imkansız hale geldi. Mezunlarına hemen iş verileceği için o yıl açılan ve ilk sivil veteriner yüksek okulu olan Mülkiye’nin Baytar Mektebi’ne (Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi) leyl-i (yatılı) öğrenci olarak geçti.

Âkif bu okulda kendisini derinden etkileyecek bir öğretmenle karşılaştı. İnançlı bir Türk Hekimi olan < Konu Resmi..> Türkiye’ye mikrop bilimini getiren Rifat Hüsamettin Hoca. Pasteur’un öğrencisi olan bu öğretmeninden Pasteur sevgisini aldı. Mithat Cemal < Konu Resmi..> Akif’in Pasteur’ün fotoğrafına bakıp hayranlıkla “Bu ne ilâhi yüzdür” dediğini < Konu Resmi..> fotoğrafı öptüğünü ve ardından “Mu’tekid de! (İnançlı) eklediğini kaydeder.
Çoğu kendisi gibi babasız ve yoksul öğrencilerden oluşan bu okul Âkif’e sağlam ve bir ömür boyu sürecek dostluklar kazandırdı.
Yine bu okul < Konu Resmi..> Akif’in sağlam bir dini bilgi ve sarsılmaz bir imanla < Konu Resmi..> müspet bilimin harika bir uyumunu sağlayan zihini yapısını oluşturdu.
Akif bu dönemde de Kıyıcı Osman Pehlivandan güreş öğreniyor < Konu Resmi..> Çatalca köylerinde yağlı güreş tutuyor < Konu Resmi..> taş yarıştırıyor < Konu Resmi..> yüzüyor ve çok sevdiği mektebin “Doru” isimli atına biniyor < Konu Resmi..> uzun yürüyüşlere çıkıyor
Şiire ilgisi de bu yıllarda başlıyor ve okulun son iki senesinde başladı. Bunlar dönemin yaygın kanaatlerinin izlerini yansıtır ve divan şiirlerine nazireler şeklindedir.
22 Aralık 1893’te okuldan birincilikle mezun olur ve 26 Aralık’ta “Orman ve NMa’adin ve Ziraat Nezare’Baytar Müfettiş Muavini” olarak tayin edilir.

Görev yeri İstanbul olmasına rağmen Akif < Konu Resmi..> 4 yıl Rumeli < Konu Resmi..> Anadolu ve Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde görev yapmıştır.
Bu seyahatler Akif’in gözlem gücünü < Konu Resmi..> toplumu daha yakından tanımasını sağlamış olmalıdır. Akif bu dönemdeki gözlemlerini şiirlerinde son derece gerçekçi bir şekilde kullanır. Yine bu ve bundan sonraki seyahatler Akif’in hem düşünce tarzını hem de şiir anlayışını temellendirir.

Mezuniyetinden 6 gün sonra 28 Aralık 1893’te İlk eseri olan 7 beyitlik gazeli “Servet-i Fünun’da yayınlanır.
Buarada çocuk yaşlarda başladığı Kur’an’ı Hıfzetme (Ezberleme) çabalarını yoğunlaştırır ve Hafız olur.
1 Eylül 1898’de 25 yaşında iken Tophane-i Amire veznedarı Mehmed Emin Bey’in kızı İsmet Hanım ile evlendi.
Akif’in bu yıllarda da Maarif mecmuasında < Konu Resmi..> Resimli Gazete’de şiir yazıları ile Arapça < Konu Resmi..> Farsça ve Fransızca’dan yaptığı çevrilerini yayınlamaya devam eder.
17 Ekim 1906’da mevcut görevine ilâveten “Halkalı Ziraat Mektebi Mektebi’ne “Kitabet-i Resmiye Muallimi ve 25 Ağustos 1907’de Çiftlik Makinist Mektebi’ne Türkçe Muallimi olarak atanır.
23 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet ilan edilir. Akif < Konu Resmi..> bu sırada İstanbul’da Umur-i Baytariye Dairesi Müdür Muavin’dir.
Akif’in hemen hiçbir dönemde siyasetle doğrudan ilişkisi olmamakla beraber toplumsal sorunlarla ciddi ve yoğun bir ilgisi olmuştur. Dönemin bütün aydınları gibi çöküş şartlarının yol açtığı acıları derin bir şekilde yüreğinde hissediyor ve bir çıkış yolu arıyordu.
Meşrutiyetin ilanından 10 gün sonra daha önceleri gizli bir cemiyet olarak faaliyet gösteren ve daha sonra partileşecek olan İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olur. Ancak Akif < Konu Resmi..> cemiyete üyeliğe girişin gereklerinden biri olan “Cemiyetin bütün emirlerine < Konu Resmi..> bilâ kayd ü şart (kayıtsız şartsız) ittaat edeceğim” şeklindeki yemindeki “kayıtsız şartsız itaat “itiraz eder ve sadece iyi ve doğru olanlarına şeklinde düzeltilmesi şartıyla yemin edebileceğini söyler. Ve cemiyetin yemini Akif’le değişir.
Akif’in karekterinin tipik bir yansıması olan bu tutum hayatı boyunca ve herkese karşı korunan bir ilkeli anlayışın tezahürüdür.
 
  Mehmet Akif ERSOY hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Mehmet Akif Ersoy Hayatı Hakkında Biyografik Bilgiler Mehmet Akif Ersoy Hayatı Hakkında Biyografik Bilgiler
Bu konu; Mehmet Akif Ersoy Hayatı Hakkında Bilgiler Vermektedir. Sevgili melekler, İstiklal Marşı 'mızı yazan büyülk Türk şairi Mehmet Akif Ersoy 'un...
Kim Kimdir ? 0
Mehmet Akif  ersoy`un  hayatı Mehmet Akif ersoy`un hayatı
Mehmet Akif ersoy`un hayatını yazarmısınız ?
Soru-Cevap 0
Özel Mehmet Akif Ersoy Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Özel Mehmet Akif Ersoy Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
mehmet akif ersoy erkek yurdu mehmet akif ersoy yurdu kız öğrenci İlçe: Altındağ...
Öğrenci Yurtları 0
mehmet akif ersoydan peygamberimize bir şiir mehmet akif ersoydan peygamberimize bir şiir
peygamberimizle ilgili şiirler mehmet akif ersoyun peygamberimize yazdığı şiir peygamberimize yazılan şiirler peygamberimizle ilgili kısa yazılan Bir Gece On dört asır evvel yine bir böyle geceydi Kumdan...
Dini Hikayeler ve Şiirler 1
Mehmet Akif ERSOY Mehmet Akif ERSOY
İstiklal Marşı Şairi 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Bir medrese hocası olan babası doğumuna ebced hesabıyla tarih düşerek ona "Rağıyf" adını vermiş, ancak bu yapay kelime anlaşılmadığı için çevresi onu "Âkif"...
Biyografi 0

Benzer Konular