Melek Ahmet Paşa

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Melek Ahmet Paşa
melek ahmet paşa
Melek Ahmet Paşa
rivayete göre sonları sancak beylerbeyliğinde bulunmuş olan Can Mirza Paşa'nın Abaza memleketinden çalıp sattığı çocuklardan imiş. Silâhdar tarihi babasının deniz ümerasından Pervane Kaptan ve validesinin de Abaza olduğunu yazar. 15 yaşında Harem-i hümayuna (Enderuna) alınıp yetişerek IV. Murat zamanında hasodaya geçip silâhdar iken Bağdat'ın geri alınması şükranesi olarak çıkma yapıldığı sırada 1048 Şaban 1638 Aralık'ta bu da Diyarbakır valiliğine tayin olunmuştur; daha sonra Erzurum valiliğine gönderilerek 1054 H.-1644 M. de IV. Murat'ın kızı Kaya Sultan ile evlenmiştir.

Melek Ahmet Paşa
bundan sonra Şam ve Halep valiliklerinde bulunup İstanbul'da kubbe veziri iken 1060 senesi Şabanında (1650 Ağustos) Bağdat valiliği ile acele İstanbul'dan çıkarılıp Üsküdar'a geçirilmiş iken Kara Murat Paşa'nın istifası üzerine onun tavsiyesi


Melek Ahmet Paşa bu makamın ehli olmadığını yapmış olduğu düşüncesiz icraatıyla göstermiştir. Melek Ahmet Paşa sadaretine kadar memuriyet tevcihi dolayısıyla sadrazamların tâyin olunanlardan caize ismiyle memuriyetin derecesine göre bir para almaları kanun olduğu halde Melek Ahmet Paşa
hazinenin darlığı dolayısıyla tevcihlerden aldığı parayı hazineye irad kaydettirmiştir.

Ayarı bozuk
geçmez para yüzünden esnafın ayaklanması neticesinde sadaretten azlolunup Silistre valiliğiyle İstanbul'dan çıkarılarak yerine Siyavuş Paşa sadrâzam olmuştur (1061 Ramazan ve 1651 Ağustos). Bir müddet sonra İstanbul'da kubbe veziri olan Melek Ahmet Paşa
İbşir Mustafa Paşa'nın makamına gelmesine kadar sadaret kaymakamlığında bulunup vezir-i âzamin mesuliyeti altına bırakılması îcabeden işleri


Melek Ahmet Paşa daha sonra bazı valiliklerde bulunarak 1073 H.-1662M.'de İstanbul'da vefat edip Eyüp'te Yalı hamamı yakınına defnedildi. Ölümünde 60 yaşında idi
sadareti 2 ay kadardır. Rivayete göre Enderunda bulunduğu sırada boylu poslu olduğu için kendisine Malak Ahmet denilirken
sonradan Malak lakabı Melek olmuştu; güzelliğinden dolayı da Melek denildiği söyleniyor.

Meşhur Evliya Çelebi'nin validesi
Melek Ahmet Paşa'nın süt kardeşi imiş
bundan dolayı Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde senelerce hizmetinde bulunmuş olduğu Melek Ahmet Paşa'dan çok bahseder.

Melek Ahmet Paşa
doğru ve cömert idiyse de aceleci ve asabiydi
akıllıca davranmayı ve ihtiyatı bilmezdi
lüzumsuz inadı da vardı; bu halleri ve dar görüşü dolayısiyle başarılı olamamıştır. Sadareti zamanında bedel-i tımar adıyla her tımarın senelik gelirinin yarısının hazineye alınması hakkında yapılan kanun
Anadolu'da karışıklıklara ve Girit'te düşman karşısında bulunan tımarlı sipahilerin isyanına sebeb olduğu gibi hazineye gelir bulmak için vezirhaslarının iki seneliğinin hazineye bırakılmasını istemesi de büyük itirazlara yol açmıştır. Sadareti zamanında reisü'l-küttab Mevkufatçı Mehmet Efendi ile Diyarbakırlı Gadde Kethüda'nın tesirleri altında idi.

Müverrih Abdi Paşa vekayinâmesinde vezir-i âzamların arz günleri pâdişâh tarafından kabullerinde hükümdarın karşısındaki kırmızı kadifeli sedir kenarına ilişmeleri kanun iken Melek Ahmet Paşa fazla hürmet îcabı olarak oturmayıp ayakta durduğunu yazmış ve bundan sonra sadrâzamların pâdişâh huzurunda ayakta durmaları âdet olmuştur. Bosna ve Van valiliklerinde bazı başarıları görülmektedir. Vefatında 60 yaşında idi.
Valide Kösem Sultan ve zevcesi Kaya Sultan'ın tesiriyle sadrâzam olmuştur. "vekil olduğum için yaparım" demesi ve icraata kalkışması İbşir Paşa'ya "sadaret makamını istiyor" şeklinde anlatıldığından yeni vezir-i âzam İstanbul'a gelir gelmez Melek Ahmet Paşa'yı evvelâ Van valiliği ile istanbul'dan çıkarmışken sonra bundan vazgeçerek Malkara'ya sürdürmüştür.
 

Benzer İçerikler

*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
979
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
679
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
1
Görüntüleme
949
zuzu65
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
836
*MeleK*
*MeleK*
Üst