Mucize, Keramet ve istidrac nedir?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Mucize, Keramet ve istidrac nedir?
Harika, adet kabilinden olan işlere uymayan ve onların zuhura gelmesindeki kanunların dışında cereyan eden hadiselere denilmektedir. Bu fevkaladeliği sebebiyle, harikalar ayrı bir tasnife tabi tutulmuş ve değişik isimler verilmiştir.
Harika kelime anlamıyla Yırtıcı yok edici yakıcı manasına gelir. Terim anlamıyla olağanın dışında olan tuhaf ve acayip gelen olaylara denilmektedir.2F68DCFB-7C73-4DB5-A120-8BCBB972F830.jpeg
Harikalar, kendilerinde zuhura gelen şahıslar yönünden bir ayrışmaya tasnife tabi tutulacak olursa şöyle sıralandırabiliriz.
Peygamberlerde Zuhura gelen Harikalar.
Müminlerde görülen harikalar.
Kafilerde zuhur eden harikalar.

Mucize nedir?

Peygamberlerde müşahede edilen harikulade işler, nübüvvet vazifesi gelmezden önce zuhur etmiş ise irhas, Peygamberlik ile mükellef olduktan sonra zuhura gelmiş ise mucize adını alır.

Mucize peygamberlik iddiasında bulunan bir kimseyi, davasında doğru çıkarmak için Allah’ın o kimseye yaratıp açığa koyduğu bir iştir, şeklinde tarif edilmektedir. Bu tarifin içinde yer alan Peygamberlik iddiasında bulunan ifadesi ile keramet ve meûnet tarifin dışında kalmış olmaktadır. Davasında onu doğru çıkarmak için tabiriyle de ihanet bu tarifin dışında kalmıştır.
Bu tarif, üzerinde inçe düşünüldüğü zaman, mucizenin Allah’ın yaratması ile meydana geldiği be Peygamberin kendi işi olmadığı anlaşılmaktadır.


Keramet ne demektir, kimlerde olur?

İbadetlere devam edip haramlardan sakınan, içini masivadan tarihe edip zikrullah ile marifetullah ile tenvir eden, yeme içme ve uyuma gibi fıtri ihtiyaçları asgari hadde indiren ve şüpheli lokmadan uzak duran, mektebi Nur-i nübüvvetten mezun ve ehli sünnet yolunda irşada memur bir mürşidin sohbet ve terbiyesi ile tefeyyüz eden keşif ehlinde görülen harikalarda keramet ismi verilmektedir.

Maunet ne demektir?

Mü’minde zuhur etmekle beraber izah edilen şartlara dayanmaksızın darda kalan her hangi bir mü’minde zuhur eden harikaya maunet adı verilmektedir.

Veliyyullahta görülen keramet haktır ve sabittir. Keramet dinimizin ulvi mahiyetinin ve Peygamber Efendimize ümmey olmanın bir semeresidir. Velinin iradesi ve Cenab-ı Hakkın yaratması ile tahakkuk safhasına çıkmaktadır. Maunette kulun iradesinin dahlü tesiri olmaksızın, Allah’ın inayet ve sıyaneti tecelli ederek o Harika meydana gelmektedir.

İstidrac ve İhanet ne demektir?

Kafirde zuhur eden harikalar da iki kısımdır. İman sahibi olmayan bir kimsenin iddiasına uygun biçimde zuhura gelmiş ise istidrac, iddiasına ters olarak zuhur etmiş ise ihanet adını alır.

İslam dini ile ilgisi ve imandan nasibi olmayan kimselerde görülecek harikalar, o kimsenin kemaline delil olarak kabul edilemez. Böyle bir şahıs havada uçsa, denizde yürüyüp de suya batmasa, ateşe giripte yanmasa, onun velayetine ve kerametine delil olarak gösterilemez. Bu gibi halleri, kuşlarda ve balıklarda müşahede etmek mümkün olmakta, şeytan da ateşe girip yanmamaktadır. Bu hususta şaşmayan ve şaşırtmayan ölçü, Kalpte iman ve marifetullah nurlarının yeşermesidir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bir hind fakirinde görülecek istidrac ile bir evliyanın kerametini karıştırmamak gerekiyor.
Harika’nın fevkaladeliğine bakmakla yetinmemeli ve kimde müşahede olunduğuna dikkat edilmelidir.
İmandan nasibi olmayan bir kimsede davasına aykırı olarak zuhur eden ihaneti de bir kaç misalle netleştirmek ve perçinlemek isteriz.
Müseylemetül kezzap, peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı zaman, halkı başına toplamış ve kendilerine mucize göstereceğini söyleyerek elindeki bir oku etrafındakilere gösterip, Bu oku şu kuyunun içine atacağım. Kuyunun içindeki su ağzından taşmaya başlayacak demiş ve elindeki oku atmıştı. Fakat dediğinin tam tersi bir harika meydana gelmiş ve kuyunun içindeki su da kaybolmuştu.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bu sahtekar kişi düştüğü güç ve gülünç durumdan kurtulmak için halkın arasında bulunan bir gözü kör şahsı yanına çağırarak Bu kimsenin görmeyen gözüne tükürüğümden süreceğim. Gözü derhal açılıp görmeye başlayacak demiş ve dediğini yapmıştı. Lakin dediğinin aksi bir Harika zuhura gelmiş ve adamın kör gözü açılmak şöyle dursun, sağlam gözü de kör olmuştu.

Hind fakiri ve bazı sahne gösterileri yapan şahıslarda görülen ve harikamsı işleri andıran şeyler ya sihirdir veya şâbeze adını alan el çabukluğudur. Manyetizme, hipnotizma, fakirizma diye isimlendirilen şeylerde hep bu kabilden olan ve sahibine manevi bir değer kazandırmayan işlerdir.
 
Üst