Müezzin görevleri nelerdir

M

Misafir

Forum Okuru
Müezzin görevleri nelerdir
müezzin görevleri nelerdir müezzinin görevleri neleridr müezzin ne demektir hepsini bu yaz?m?zda ö?renelim arkada?lar. Günde be? vakit bizi namaza davet eden din adamlar? müezzinin görevleri nelerdir bu yaz?m?zda ö?reniyoruz Melek'ler. Müezzin sadece ezan m? okur, müezzin görevleri nelerdir buyrun ö?renelim.


Müezzinin vas?flar? nelerdir? Kimlerin ezan ve ikamet okumas? caiz de?ildir?
?slâm'da ?erefli hizmetlerden biri de ?üphesiz ki müezzinliktir. ?nsanlar? Allah'a ibâdete ça??ran kimsenin sözünden daha güzel söz mü vard?r? Günde be? vakit minareye ya da yüksekçe bir yere ç?k?p Allah'tan ba?ka ilâh olmad???n?, Hazreti Muhammed'in Allah'?n kulu ve resulü bulundu?unu ilân edip mü'minleri namaza ve kurtulu?a dâvet etmek kadar güzel amel ne olabilir? Cenâb-? Hak bu bahtiyarl??? diledi?i kullar?na ihsan eder.

Ancak ne var ki bu ?erefli görevi yürüten kimsede bir tak?m vas?flar?n olmas?, hizmetin ?eref ve yüceli?iyle uyum sa?lamas? sünnettir :

1 — K?bleyi iyice belirleyen ve namaz vakitlerini her gün ayarlayabilen bir kimse olmas?,

2 — Akl? ba??nda olmas?,

3 — ?yi bir insan, günahlardan kendisini korumas?n? bilmesi ve tatbik etmesi,

4 — Resûlullah (A.S.) Efendimizin sünnetini bilmesi. (Fetavâ-yi Kaad?han - En Nihâye.)

5 — A??rba?l?, nezih ve nezaketli bulunmas?,

6 — Cemaatini iyi tan?mas?, cemaate gelemeyenleri tespit edip k?r?c? ve üzücü bir söz ve davran?? ortaya koymaks?z?n onlar? cemaate kat?lmaya te?vik etmesi, (El-K?nye.)

7 — Vakitleri iyi kollamas? ve devaml?l?k göstermesi, me?ru' bir mazereti olmad???nda bu ?erefli göreve herkesten önce ko?mas?,

8 — Görevi -mümkünse- Allah r?zas? için yapmas?, buna kar??l?k bir ücret talep etmemesi,

«S?rf Allah r?zas?n? isteyerek ücretsiz müezzinlik yapan kimse, kan?na bulanm?? ?ehîd gibidir, kabrinde kurtlan?p çürümez.» Buyuran Resûlullah (A.S.) Efendimiz, müezzini bu s?fat?yla ?ehitler mertebesine yükseltmi?, yani büyük sevap ve üstün mazhariyetler vadetmi?tir.

9 — Güç getirebiliyorsa hem imaml?k hem müezzinlik görevini beraber yürütmesi, (Mi'racü'd-Dirayye.)

10 — Mümkünse e?le?ik bulunmas?, (yolculuk halinde bulunan kimsenin de ezan okumas? caizdir, ancak e?le?ik olmas? daha uygundur)

11— Ezan ve ikameti ayn? ?ahs?n yerine getirmesi, Müezzin ezan okuduktan sonra bir tarafa ayr?l?p cami'de haz?r olmazsa, o takdirde ba?ka birinin ikamet getirmesi caiz olur. Ama kendisi haz?r olur da müsaade etmeden ba?kas? ikamet getirirse, bu hususta kerahet oldu?u görü?ü a??rl?k kazanm??t?r. O halde müezzinden müsaade almadan rasgele kimselerin kalk?p ikamet getirmesi mekruhtur. (El-Muhit : Badiyüddin Sarahs?.)

12 — Ergen olmas?, Henüz ergen olmam?? ama akl? ba??nda bulunan ve temyiz ça??na giren çocu?un okudu?u ezan sahihtir, bunda kerahet görülmemi?tir. Mezhebin zahir rivayeti bu anlamdad?r. Ama ergen kimsenin okumas? eftald?r.

*Akl? tam olmayan çocu?un ezan? sahih de?ildir, iadesi gerekir. Delinin okudu?u ezan da böyledir. (En-Nihâye.)

*Sarho?un ezan okumas? mekruhtur. Okuyacak olursa iadesi müstehabd?r.

*Kad?n?n da okumas? böyledir. Ancak onun iadesi mendûp say?lm??t?r. Çünkü bunlar ezana ehil de?ildir.

Aç?ktan günah i?leyen, ?unun bunun alay konusu olan davran??larda bulunan, sokak ve caddelerde, mahalle içinde dola??rken kap? ve pencerelere bakan ahlâken dü?ük kimselerin de ezan okumas? mekruhtur. Çünkü ba?kas?n? ibâdete ve kurtulu?a davet eden kimsenin buna ehil ve lây?k olmas? gerekir. Ne var ki böylesinin okudu?u ezan?n iadesi gerekmez. (Et-Tebyin - El Kâfi - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Abdestsiz kimsenin ezan okumas? mekruh say?lmam??sa da taharet üzere okumas? sayg?ya daha yak?n görülmü?tür. Abdestsizin okudu?u ezan, zahir rivayete göre iade olunmaz. Ancak EI-Hasen'in Ebû Hanîfe (R.A)'den yapt??? rivayete göre, iade edilir. ?mam Ebû Yusuf ise, abdestsizin ikamet getirmesini mekruh saym??t?r. (Bedâyiu's-Sanayi' / Kâsâni.)

*Cünüp kimsenin ezan ve ikameti mekruhtur; bu hususta rivayetlerin ittifak? vard?r.

Genel kaideye daha çok benzer olan hüküm ?udur :

*Cünübün okudu?u ezan iade edilir, ikameti iade edilmez. (Fetavâ-yi Hindiyye : 1/54.)

Müezzin ezan okuduktan sonra mürted olursa (dinden ç?karsa) ezan iade olunmaz. Ancak iade edilmesi aftaldir. Çünkü bu durumda ehil olmaktan ç?km??t?r. Her ne kadar okudu?u zaman buna ehilse de bu ehliyetini namaz ile ba?layamam??t?r. (Siracü'l-Vehhac : ?erhu Fethi'l-Kadir.)

Köle, köylü çölde ve da?da ya?ayan kimse ile veled-i zina ve a'man?n (iki gözden mahrum) ezan okumas? caizdir. Ancak daha ehil ki?ilerin okumas? eftaldir. Baz? namazlar için ezan okuyup baz?lar? için okumayan, ?öyle ki gündüzleri çar?? camiinde bu görevi yerine getiren, geceleri ise mahalle camiinde ezan okuyan kimsenin de okudu?u ezan kerahetsiz caizdir. Ancak be? vakit ayn? camide hizmet yapan?n okumas? daha uygundur. (El-Muhit / Radiyüddin Sarahsî - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

A'may? be? vakit yedeyecek kimse bulunursa, onunla gözü sa?lam kimsenin ezan okumas? aras?nda fark kalmaz. Nitekim Resûlullah (A.S.) Efendimiz devrinde a'ma olan ?bn Ümmü Mektum bu ?erefli hizmeti y?llarca sürdürmü?tür.
 
Üst