Murat Pilevneli kimdir biyografi bilgileri burada!

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Murat Pilevneli kimdir biyografi bilgileri burada!
murat pilevneli kim kimdir biyografi tuba ünsal hayat? hakk?nda bilgiler burada. Murat Pilevneli, ismini magazin haberlerinde Tuba Ünsal Murat Pilevneli olarak duymu? okumu?sunuzdur Melek'lerim. Evet, güzel oyuncu Tuba Ünsal'?n k?z? Sare'nin babas? Murat Pilevneli kimdir diye merak edenler için, Murat Pilevneli biyografi bilgilerini bu sayfam?zda sizlerle payla??yoruz Melek'ler. Ünlü i?adam? Murat Pilevneli hayat? hakk?nda bilgiler a?a??da sizleri bekler melek'lerim. Yapman?z gerekenleri biliyorsunuz; mausenize as?l?p a?a??ya do?ru iniyorsunuz:D

tuba%20unsal3-a.jpg


Süpriz bir ?ekilde nikâh masas?na oturan ve evlendiklerini Twitter’dan duyuran Tuba Ünsal-Murat Pilevneli çifti, 2010 y?l?n?n son günlerinde de ilk bebeklerini kucaklar?na ald?. Sare ad?n? verdikleri bebekleriyle ilk kez Los Angeles’taki evlerinde Elle dergisi için objektif kar??s?na geçen çift, ili?kileri hakk?nda merak edilenleri de anlatt?. ??te derginin yeni say?s?nda yer alan o röportaj?n öne ç?kan bölümleri.

Sizinki modern bir a?k hikayesi mi? “Alakas? yok, bu bamba?ka bir ?ey” diyorsan?z, anlat?r m?s?n?z, nedir?
Tuba Ünsal: Evet, modern bir a?k hikayesi diyebiliriz, klasik olmad??? kesin. Birlikte çok e?leniyoruz ve birbirimize her anlamda destek oluyoruz. Ayn? zamanda da gerçekten iyi arkada??z. Herkesin kendine ait hayat? var, birbirimizin s?n?rlar?na müdahale etmiyoruz.

Siz “biz uyurken” evlendiniz. O gün nas?l geçti? Ve ?imdi ne de?i?ti? Ve neler hâlâ ayn??
T.Ü.: Evet, Türkiye’de herkes uyurken biz evlendik. 10 saatlik zaman fark? var aram?zda... O gün komikti, heyecanl?yd?k ancak ayn? zamanda garip bir ?ekilde cool hissediyorduk. Sabah doktor randevumuz vard?. ?ki saat sonra dü?ünümüz oldu?unu ö?renince doktorumuz da ?a??rd?. Nikâh?m?z arkada?lar?m?z Emrah ve Simla Yücel’in evinde k?y?ld?. Etraf çok güzel süslenmi?ti. Nikâh ak?amüstü alt? gibi ba?lad?. Murat’?n hiç tan?d???n?n olmamas?, gelen bütün davetlilerin benim arkada??m olmas? da ayr?ca komikti... Beni Emrah teslim etti Murat’a. Keyifli ve romantik bir geceydi... O gün asl?nda hiçbir ?ey de?i?medi. Biz zaten fikir olarak Sare’ye sahip oldu?umuz anda evliydik. Hâlâ ayn? derecede komik, e?lenceli ve birbirine çok a??k bir çiftiz.

Birbirinizin en sevdi?iniz yönleri neler?
T.Ü.: Murat’?n i?ine olan tutkusu, sanata verdi?i de?er, sürekli yorulmadan kendini ve galerisini daha ileriye ta??mak için çal??mas?; tüm bunlar? yaparken hayat? ya?amak için de kendine, k?z? Ay?e’ye, Sare ve bana zaman ay?rmas?n? seviyorum.
Murat Pilevneli: Tuba kal?plar?n insan? de?il. Eve geliyorsunuz, yorgunsunuz, gün bitmi?tir asl?nda... Ancak öyle bir enerjisi var ki, bir anda kendinizi bir restoranda, bir konserde hatta uçakta Atina yolunda bulabilirsiniz.

Sare do?du. O gün neler oldu?
T.Ü.: Do?umum çok kolay geçti. O gün Murat’la yürüyü?e ç?kt?k, çünkü sanc?lar?m ba?lam??t? ve bir yerde yürümenin do?umu kolayla?t?raca??n? okumu?tum. Ak?am sanc?lar?m s?kla??nca hastaneye gittik ve Murat bir kö?ede çal??maya ba?lad?, ben de kendi halimde do?umun ba?lamas?n? bekledim. Do?umun ba?lamas? ve bitmesi çok k?sa sürede oldu, bu duruma doktorum bile ?a??rd?... K?z?m? kuca??ma ald???mda ne hissetmem gerekti?ini dü?ünemiyordum. ?a?k?n ama sakindim. Murat sürekli komik komik ?eyler söylüyordu ve ben de ona gülüyordum.

Anneli?i bir de siz tarif edin... “Anne Tuba” nas?l biri?
Tuba Ünsal: Dokuz ay boyunca anne olmakla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Kuca??ma verdikleri anda minicik bir ?eyle kar?? kar??ya kald?m ve o bana muhtaçt?. Çok garip, bebekler emme içgüdüsüyle do?uyor ve siz de annelik içgüdünüzü ke?fediyorsunuz. O ac?kt??? veya uyand??? zaman bunu hissediyorsunuz. Teyzem, anneler ve çocuklar? aras?nda görünmeyen bir ba? oldu?unu ve nereye giderse gitsin annenin bebe?ini hissedece?ini söylemi?ti. Gerçekten öyle, sanki sizi hamilelikte birbirinizi ba?layan kordon hiç kesilmiyor. Anne Tuba olarak daha fedakâr?m, o her ?eyden önce geliyor ?u anda. Sare, benim kendimle ilgili bütün öncelliklerimi sildi.
 
Üst