Önemli Tarihi Günler-Tarihteki Önemli Günler Neler buyrun öğrenelim Melekler

M

Misafir

Forum Okuru
Önemli Tarihi Günler-Tarihteki Önemli Günler Neler buyrun öğrenelim Melekler
Tarihteki Önemli Günler

Önemli Tarih Günleribizlerin önemli günler, evlilik y?ldönümü ya da do?um günü gibi özel günlerimizdir. Peki ya hiç dü?ündünüz mü, tarihte bu gün ne olmu?tu diye? Ya da tarihteki önemli günleri hiç dü?ündünüz mü? Eskiden takvim yapraklar?nda tarihte bu gün diye notlar vard?, ?imdi de var m? bilmiyorum çünkü ben art?k takvim yapraklar?n? okumuyorum. :) Sevgili Melek'ler, bu yaz?m?zda önemli tarihi günleri konu al?yor ve sizlerin bilgisine sunuyoruz.


soru%20isareti-3c9.jpgOCAK AYI
1 Ocak Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ayr?ld? (1993).
1 Ocak Takvim ve saatte yap?lan de?i?iklik yürürlü?e girdi (1926).
1 Ocak Küba'da Fidel Castro'nun Zaferi (1959).
1 Ocak ?ngiltere'nin, AET'ye resmen kat?l??? (1973).
1 Ocak Yunanistan'?n AET'nin 10. üyesi olu?u (1981).
1 Ocak Çin'de binlerce ö?rencinin Tianenman Meydan?'nda yürümesi (1987).
1 Ocak ABD, Kanada ve Meksika aras?ndaki gümrük duvarlar?n?n ortadan kald?r?lmas?n? öngören "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi” (NAFTA) yürürlü?e girdi (1994).
1 Ocak Yeni Türk Liras?’na (YTL) geçi?. Vergi sisteminde pek çok de?i?iklik içeren vergi kanunlar?n?n Yeni Türk Liras?’na (YTL) uyumu ile baz? kanunlarda de?i?iklik yap?lmas? hakk?ndaki kanun, Resmi Gazete’de yay?mland? (2005).
2 Ocak Güney Afrikal? Dr. Christian Barnard'?n, ilk defa insandan insana kalp naklini ba?armas? (1968).
2 Ocak Kanuni'nin Rodos'u fethi (1523).
2 Ocak 8 Mart 1961'de kurulan Bas?n ?lan Kurumu Kurulu? Yasas? ç?kart?ld? (1961).
3 Ocak Küba ile ABD aras?nda diplomatik ili?kilerin kopmas? (1961).
4 Ocak Osmanl? - ?sveç Savunma Antla?mas?'n?n imzalanmas? (1740).
4 Ocak Hastal?k sigortas?n?n kabulü (1950).
5 Ocak Osmanl? - ?ngiltere aras?nda Çanakkale (Kal'ay? Sultaniyye) Antla?mas?'n?n imzalanmas? (1809).
6 Ocak Eski D??i?leri bakanlar?ndan Tevfik Rü?tü Aras'?n ölümü (1972).
6 Ocak 4. Mehmet'in Edirne'de ölümü; yerine 2. Süleyman'?n tahta ç?k??? (1693).
6 Ocak ?ngiltere’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen tan?mas? (1950).
7 Ocak Sadrazam Mustafa Re?it Pa?a'n?n ölümü (1858).
7 Ocak Demokrat Parti kuruldu (1946).
8 Ocak Hirfanl? Baraj?'n?n hizmete giri?i (1960).
9 Ocak 4. Murat'?n tahta ç?k??? (1640).
9 Ocak Ankara Dil Tarih Co?rafya Fakültesi ö?retime ba?lad? (1936).
9 Ocak Osmanl? Hükümeti`nin, K?r?m'?n i?galini resmen kabul etti?ini içeren belgeyi Rus Elçisi Bolgokof'a vermesi (1784).
10 Ocak Osmanl? Devleti ile Rusya aras?nda "Ya? Bar??" Antla?mas?'n?n imzalanmas? (1792).
10 Ocak Te?rinievvel, Te?rinisani, Kanunuevvel ve Kanunusani aylar?n?n isimlerinin; Ekim, Kas?m, Aral?k ve Ocak'a çevrilmesi (1945).
10 Ocak 1. ?nönü Zaferi (1921).
10 Ocak Türkiye'nin 3. Uydusu Türksat 2A, Güney Amerika'n?n Frans?z Guyanas?'nda Bulunan Kourou Üssü'nden, Arien füzesiyle uzaya f?rlat?ld? (2001).
11 Ocak Hz. Muhammed'in Mekke'yi Fethi (630).
11 Ocak Yüzba?? Mustafa Kemal'in, Harp Akademisi'nden mezun olu?u (1905).
12 Ocak Mare?al Fevzi Çakmak'?n emekliye ayr?lmas? (1944).
12 Ocak Osmanl? Mebusan Meclisi'nin son toplant?s? (1920).
13 Ocak Savunma Sanayii Müste?arl???'n?n kurulu?u (1986).
14 Ocak Atatürk'ün annesi Zübeyde Han?m'?n ölümü (1923).
14 Ocak Milli mücadele kahramanlar?ndan Orgeneral As?m Gündüz'ün ölümü (1970).
15 Ocak ?srail Askerlerinin Mescid-i Aksa'y? basmas? (1988).
16 Ocak 3. Sultan Murat'?n ölümü; 3. Mehmet'in tahta ç?kmas? (1595).
16 Ocak ?ran'da Devrim; Humeyni'nin dönü?ü ve ?ah'?n kaç??? (1979).
17 Ocak Körfez Sava??'n?n ba?lang?c? (1991).
17 Ocak Ankara'da ekmek vesikaya ba?land? (1942).
18 Ocak Ç?ra?an Saray? yang?n? (1910).
20 Ocak ?lk Te?kilat? Esasiye Kanunu (ANAYASA)'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi (1921).
20 Ocak Darülaceze'nin kurulu?u (1895).
21 Ocak ?? ve ??çi Bulma Kurumu'nun kurulu?u (1946).
21 Ocak Padi?ah 3. Mustafa'n?n ölümü; 1. Abdülhamit'in tahta ç?k??? (1774).
21 Ocak Rodos'un fethi (1522).
22 Ocak Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi)'nin aç?l??? (1842).
22 Ocak Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye seferi (1517).
22 Ocak Çin'de Mao Tse Tung'un, K?z?l Ordu'yla Pekin'e giri?i (1949).
23 Ocak ?ttihatç?lar?n Bab?ali bask?n? (1913).
23 Ocak Vietnam'da bar?? (1973).
24 Ocak Yirminci yüzy?la damgas?n? vuran Churchill'in ölümü (1965).
25 Ocak S?rp S?nd??? zaferi (1364).
25 Ocak ?di Amin'in Uganda'da darbeyle iktidara geli?i (1971).
26 Ocak General Kaz?m Karabekir'in ölümü (1948).
26 Ocak Karlofça Bar?? Antla?mas?'n?n imzalanmas? (1699).
26 Ocak John Baird taraf?ndan televizyonun icad? (1926).
27 Ocak Osmanl? Devleti’nin kurulu?u (1299).
27 Ocak Hatay Antla?mas?'n?n imzalanmas? (1937).
27 Ocak Fransa'n?n, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen tan?mas? (1964).
28 Ocak Mülkiye Mektebi'nin aç?l??? (1854).
28 Ocak Uzay Meki?i Challanger'in havada infilak edi?i, ABD' nin uzay programlar?n?n büyük sekteye u?ramas? (1986).
29 Ocak Atatürk'ün, Latife Han?m ile evlenmeleri (1923).
29 Ocak 18 Ocak’ta, Fransa Parlamentosu’nun kabul etti?i sözde ermeni soyk?r?m?n? tan?yan yasa tasar?s?, Fransa Cumhurba?kan? Jacques Chirac taraf?ndan onayland? (2001).
30 Ocak Hindistan'?n kurucusu Mahatma Gandi'nin öldürülmesi (1948).
31 Ocak Türk E?itim Derne?i'nin (TED) kurulu?u (1928).
31 Ocak Suriye-M?s?r birle?mesi (1958).
31 Ocak Türkiye'de ilk kez, Mehmet Bin Mustafa (Vanl?)'n?n kaleme ald??? S?hah? Cevheri (Vankulu) adl? sözlü?ün bas?lmas? (1729).

?UBAT AYI
1 ?ubat Sineman?n icad? (1895).
1 ?ubat Ayasofya Camii'nin müze olu?u (1935).
2 ?ubat ?brahim Pa?a komutas?ndaki M?s?r Ordusu'nun Kütahya'ya kadar ilerlemesi (1833).
3 ?ubat K?br?s Türk Havayollar?'n?n Türkiye-K?br?s seferine ba?lamas? (1975).
3 ?ubat ?lk uzay gemisinin Ay'a ini?i (1966).
3 ?ubat Yaser Arafat'?n Filistin Kurtulu? Örgütü (FKÖ) liderli?ine getirili?i (1969).
3 ?ubat II. Murat'?n ölümü (1451).
4 ?ubat Balkan Pakt?’n?n imzalanmas? (1934).
5 ?ubat Te?kilat-? Esasiye Kanunu (Anayasa)’n?n ikinci maddesinde de?i?iklik yap?larak Alt? Ok’un Konulmas?: “Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkç?, devletçi, laik ve ink?lapç?d?r. Ba?kenti Ankara ?ehridir” (1937).
7 ?ubat Türk Kad?nlar Birli?i'nin kurulmas? (1924).
7 ?ubat Sultan II. Ahmet'in ölümü ve ye?eni (IV. Mehmet'in O?lu) ?ehzade Mustafa'n?n Osmanl? Hükümdar? olarak tahta ç?kmas? (1695).
7 ?ubat Sultan 4. Murat'?n ölümü (1640).
9 ?ubat Avusturya'n?n Osmanl? Devleti’ne sava? ilan etmesi (1788).
10 ?ubat Sultan 2. Abdülhamit'in ölümü (1918).
11 ?ubat Adalet Partisi kuruldu (1961).
12 ?ubat Yeni Türkiye Partisi kuruldu (1961).
12 ?ubat Türkiye Emekçi Partisi kuruldu (1975).
13 ?ubat K?br?s Türk Federe Devleti'nin kurulu?u (1975).
14 ?ubat Telefonun icad? (1876).
14 ?ubat Yeni Balkan Pakt? Ankara'da imzaland? (1953).
15 ?ubat ?zmir Eski Eserler Müzesi'nin aç?l??? (1927).
15 ?ubat Küresel ?s?nmaya kar?? “Uluslararas? Kyoto ?klim Sözle?mesi” yürürlü?e girdi. 1997 Aral?k ay?nda Japonya’n?n Kyoto kentinde olu?turulan ve 187 ülke taraf?ndan imzalanan “BM ?klim De?i?ikli?i Çerçeve Sözle?mesi”ne ili?kin protokole göre, ülkelerin sera gaz? emisyonlar?n?n indirilmesi hedefleniyor (2005).
16 ?ubat Türk Hava Kurumu'nun kurulu?u (1925).
16 ?ubat SSCB'nin deste?i ile Kuzey Kore'de "Halk Cumhuriyeti" nin kurulu?u (1948).
16 ?ubat Ankara ?ehremaneti Kanunu TBMM'de kabul edildi (1924).
16 ?ubat Terör örgütü PKK’n?n eleba?? Abdullah Öcalan, Kenya`n?n ba?kenti Nairobi`de yakalanarak Türkiye`ye getirildi (1999).
17 ?ubat “Türk Medeni Kanunu”nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü (1926).
18 ?ubat 7. Osmanl? Padi?ah? (II. Mehmet) Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçmesi (1451).
18 ?ubat Türkiye'nin NATO'ya giri?i (1952).
18 ?ubat Petrol Ofisi'nin kurulu?u (1940).
18 ?ubat Yunanistan'?n NATO'ya giri?i (1952).
19 ?ubat K?br?s'?n ba??ms?zl???na ili?kin Türk - Yunan konferans? (1959).
20 ?ubat Genç Osman'?n katli (1622).
20 ?ubat Bo?aziçi Köprüsü'nün temel atma töreni (1970).
20 ?ubat ??çi Sendikalar?'n?n kurulu?u (1947).
20 ?ubat Güney Afrika Devlet Ba?kan? F.W. Klerk, ilk kez siyahlar?n da görev ald??? kabineyi aç?klad? (1993).
21 ?ubat Ankara Hükümeti'nin Londra Konferans?'na kat?l??? (1920).
22 ?ubat Menemen'in i?gali (1919).
22 ?ubat Harp Okulu Komutan? Albay Talat Aydemir ve arkada?lar? hükümet darbesine kalk??t?lar. Olay k?sa sürede bast?r?ld?. Kat?lan subaylar emekli edildi (1962).
24 ?ubat Fransa'da geçici bir hükümet kurularak II. Cumhuriyet'in ilan edilmesi (1848).
24 ?ubat Napolyon Bonapart'?n Gazze'yi i?gali ve Akka'y? ku?atmas? (1798).
24 ?ubat ?ehzade Cem'in ölümü (1495).
24 ?ubat Türkiye-Irak aras?nda "Ba?dat Pakt?"n?n imzalanmas? (CENTO), daha sonra ?ngiltere, ?ran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci olarak kat?ld? (1955).
25 ?ubat Ruslar?n Osmanl?lar'a kar?? sava? ilan etmesi (1711).
25 ?ubat Çoruh ilimizin "Artvin" ad?n? al??? (1950).
25 ?ubat Var?ova Pakt?'n?n feshi (1991).
26 ?ubat II. Osman'?n saltanat taht?na ç?kmas? (1618).
28 ?ubat Islahat Ferman?'n?n ilan edilmesi (1856).
28 ?ubat Atatürk'ün ?stanbul'un fahri hem?ehrisi olu?u (1927).
28 ?ubat ?stiklâl Mar?? bestecisi Zeki Üngör'ün ölümü (1958).
28 ?ubat ?sveç Ba?bakan? Olof Palme`ye suikast (1986).
28 ?ubat Körfez'de ate?kes ilan? (1991).
28 ?ubat NATO, tarihinin ilk sald?r?s?n? S?rplara kar?? gerçekle?tirdi (1994).

MART AYI
1 Mart Türk-Afgan Dostluk Antla?mas?'n?n imzalanmas? (1921).
3 Mart Hilafet'in kald?r?lmas? (1924).
3 Mart Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi (1924).
3 Mart Türk-Alman Dostluk Antla?mas? Ankara'da imzaland? (1924).
3 Mart Diyanet ??leri Ba?kanl??? kuruldu (1924).
3 Mart Vak?flar Genel Müdürlü?ü kuruldu (1924).
4 Mart Ankara Radyosu'nun yay?na ba?lamas? (1934).
4 Mart Güvenlik Konseyi'nin K?br?s'a uluslararas? kuvvet gönderme karar? (1964).
5 Mart Türkiye Ye?ilay Cemiyeti'nin kurulu?u (1920).
5 Mart Genelkurmay Ba?kanl??? hükümetten ayr?ld? (1924).
5 Mart ?smet Pa?a yeni hükümeti kurdu (1924).
6 Mart Türkiye ile Avrupa Birli?i Aras?ndaki "Gümrük Birli?i Anla?mas?"n?n imzalanmas? (1995).
7 Mart De Gualle'in, Fransa'n?n, NATO’dan çekili?ini aç?klamas? (1966).
7 Mart Petrol ??leri Genel Müdürlü?ü kuruldu (1954).
8 Mart Y?ld?r?m Bayezit'in Ak?ehir'de ölümü (1403).
8 Mart Antep'e, TBMM'ce, "GAZ?" unvan?n?n verili?i (1921).
10 Mart Telefonun icad? ve ilk denemesinin yap?lmas? (1876)
12 Mart ?ngiltere ve Fransa'n?n, Ruslara kar?? Osmanl? Devleti ile bir ittifak antla?mas? imza etmeleri (1854).
12 Mart Mehmet Akif (Ersoy)'in ?iirinin, TBMM'de ?stiklâl Mar?? olarak kabul edilmesi (1921).
12 Mart Türk Silahl? Kuvvetleri bir muht?ra verdi (1971).
13 Mart Selanik'in fethi (1430).
15 Mart Talat Pa?a'n?n katli (1921).
16 Mart ?stanbul'un ?tilaf Devletleri ordular?nca i?gali (1920).
16 Mart Ö?retmen Okullar?n?n kurulu?u (1948).
17 Mart Belçika, Fransa, Hollanda, ?ngiltere ve Lüksemburg D??i?leri Bakanlar? aras?nda ekonomik, sosyal ve kültürel i?birli?i ile kollektif bir savunmay? öngören 50 y?l süreli "Brüksel Anla?mas?"n?n imzalanmas? (1948).
18 Mart Çanakkale Zaferi (1915).
19 Mart Osmanl? Hükümeti’nin, "Süvey? Kanal?” n?n aç?lmas? hususunda resmen izin vermesi (1866).
19 Mart I. Osmanl? Mebusan Meclisi'nin aç?l??? (1877).
19 Mart Willi Brandt ?le Willi Stoph'un biraraya gelerek iki Almanya aras?nda ilk üst düzey görü?mesini gerçekle?tirmeleri (1970).
19 Mart Ankara'da bir meclis toplanmas? amac?yla, Mustafa Kemal'in acele seçim yap?lmas? için vilayetlere, livalara ve kolordu kumandanl?klar?na genelge yay?nlamas? (1920).
19 Mart ABD ve beraberindeki koalisyon kuvvetleri, “Irak’a Özgürlük” adl? operasyona ba?lad? (2003).
21 Mart ?ran'la ?stanbul Antla?mas?'n?n imzalanmas? (1590).
21 Mart Falih R?fk? Atay`?n ölümü (1971).
21 Mart A??k Veysel`in ölümü (1973).
22 Mart Londra'daki Avrupa devletleri elçilerinin, konferans düzenleyip Yunan Devleti'nin kurulmas?n? içeren bir protokol imzalamalar? (1829).
22 Mart Atatürk’ün manevi k?z? ve dünyan?n ilk kad?n sava? pilotu Sabiha Gökçen, ?stanbul’da ya?am?n? yitirdi (2001).
23 Mart Uranüs Gezegeni'nin ke?fi (1781).
24 Mart NATO Kuvvetleri, Kosova`daki S?rp sald?r?lar?n?n devam etmesi ve Bat? Temas Grubu`nun anla?ma tasla??n? kabul etmemeleri nedeniyle, Yugoslavya`ya kar?? hava harekat? ba?latt? (1999).
24 Mart K?rg?zistan’?n güney bölgelerinde devlet ba?kan? Askar Akayev’in istifas? talebiyle ayaklanan muhalifler, ba?kent Bi?kek’teki devlet ba?kanl??? saray?n? basarak denetimi ele geçirdi. Meclis, muhalif milletvekili ?çenbay Kadirbekov’u vekaleten devlet ba?kanl???na atad?. Ba?bakanl??a ise Kurmanbek Bakiyev getirildi (2005).
25 Mart Avrupa Ekonomik Toplulu?u (EEC) ve Avrupa Atom Enerjisi Komisyonu (EURATOM)'un kurulmas?n? öngören Roma Anla?mas?'n?n imzalanmas? (1957).
25 Mart Türk Ocaklar?'n?n kurulu?u (1912).
26 Mart Banglade?'in ba??ms?zl???n? ilan etmesiyle Do?u Pakistan'da iç sava??n ba?lamas? (1971).
26 Mart M?s?r-?srail bar?? anla?mas? (1979).
26 Mart Suudi Arabistan Kral? Faysal'?n, bir suikast sonucu öldürülü?ü (1975).
29 Mart Osmanl?lar’?n Selanik ve ?yonya'y? fethi (1430).
29 Mart Türk çocuklar?n?n, ilk e?itimlerini Türk okullar?nda yapmalar?n? mecbur k?lan kanunun kabulü (1931).
29 Mart Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya NATO’ya üye oldu (2004).
30 Mart Fatih Sultan Mehmet'in do?umu (1430).
31 Mart II. ?nönü Zaferi (1921).

N?SAN AYI
2 Nisan Halide Edip, Dr. Adnan Ad?var, Yunus Nadi ve bir çok mebus ve ayd?n?n gizlice Ankara'ya geli?i (1920).
3 Nisan Karabük Demir-Çelik Fabrikas?'n?n aç?l??? (1937).
4 Nisan Washington'da ABD, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, ?ngiltere, Fransa, Portekiz, ?zlanda ve ?talya aras?nda imzalanan bir anla?mayla, Kuzey Atlantik Pakt? (NATO)' nun kurulmas? (1949).
5 Nisan Fatih Sultan Mehmet'in donanmas?n?n ?stanbul sular?na geli?i (1453).
6 Nisan Mustafa Kemal'in, Ankara'da, Anadolu Ajans?'n?n kurulmas?na ili?kin bir bildiri yay?nlamas? (1920).
6 Nisan Türkiye'nin 6. cumhurba?kanl???na Emekli Oramiral Fahri Korutürk'ün seçili?i (1973).
6 Nisan Ruanda Devlet Ba?kan? Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Ba?kan? Cyprien Ntaryamira'n?n bindikleri uçak bir roket sald?r?s? sonucu dü?tü. Suikast?n ard?ndan, her iki ülkede ya?ayan Hutu ve Tutsi kabileleri aras?nda ç?kan sava?, yakla??k bir milyon insan?n katledilmesiyle sonuçland? (1994).
7 Nisan K?z?lay Kan Merkezi'nin aç?l??? (1957).
7 Nisan Sultan I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta ç?kmas? (1789).
7 Nisan Milletleraras? Sa?l?k Te?kilat?'n?n kurulu?u (1956).
8 Nisan Avrupa Devletlerinin, kurulan ba??ms?z Yunan Devleti'nin onaylanmas?n? Osmanl? Devleti`nden istemeleri (1830).
8 Nisan ?er'iye Mahkemeleri'nin la?vedilmesi (1924).
9 Nisan Mimar Sinan'?n ölümü (1588).
10 Nisan Emniyet Te?kilat?'n?n kurulu?u (1845).
10 Nisan Mare?al Fevzi Çakmak'?n ölümü (1950).
12 Nisan ?lk Uzay Meki?i Colombia'n?n f?rlat?l??? (1981).
12 Nisan Ate?kes Antla?mas?'n?n yürürlü?e girmesi ve Körfez Sava??'n?n resmen sona ermesi (1991).
14 Nisan I. ?mar Kongresi topland? (1953).
15 Nisan Türk Tarih Kurumu'nun kurulu?u (1931).
15 Nisan Dünyan?n en geni? kapsaml? ticaret antla?mas? olan GATT, 120 ülkenin imzas?yla kabul edildi (1994).
16 Nisan ?nsano?lunun 5. ay yolculu?u "Apollo 16" uzay arac? ile ba?lad? (1972).
17 Nisan Çanakkale An?t?'n?n temelinin at?l??? (1954).
17 Nisan Fatih Sultan Mehmet'in ?stanbul Adalar?'n? fethi (1453).
17 Nisan Türkiye'nin 8. Cumhurba?kan? Turgut Özal'?n ölümü (1993).
17 Nisan KKTC’de yap?lan cumhurba?kanl??? seçimlerini Mehmet Ali Talat kazand? (2005).
18 Nisan Körfez'de ?ran-ABD çat??mas? (1988).
19 Nisan Hindistan'da Kongre Partisi'nin, ükenin, Hindistan ve Pakistan olarak iki ayr? devlete bölünmesini kabul edi?i (1947).
20 Nisan 1924 Anayasas? kabul edildi (1924).
23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aç?l??? (1920).
24 Nisan Osmanl? Hükümeti'nin, Yunan Devleti’nin kurulmas? hususunda haz?rlanan protokolü imzalay?p, Yunan Devleti’nin varl???n? resmen kabul etmesi (1830).
24 Nisan I. Selim'in tahta ç?k??? (1512).
24 Nisan Mustafa Kemal'in, Büyük Millet Meclisi Reisli?i'ne seçilmesi (1920).
24 Nisan K?br?s Adas?’n?n yeniden birle?tirilmesine ili?kin referandum yap?ld?. KKTC Yüksek Seçim Kurulu’ndan al?nan bilgiye göre; seçmenlerin yüzde 64.91’inin Annan Plan?’na ‘Evet’, yüzde 35.09’unun da ‘Hay?r’ dedi?i belirlendi. GKRK’nin ise, yüzde 75.83’ünün ‘Hay?r’, yüzde 24.17’sinin de ‘Evet’ oyu kulland??? belirtildi (2004).
25 Nisan Anayasa Mahkemesi kuruldu (1962).
26 Nisan Yüksek Seçim Kurulu kuruldu (1961).
26 Nisan Güney Afrika'da ilk çok ?rkl? seçimler yap?ld?. Seçimlerin galibi, oylar?n yüzde 62'sini toplayan siyahi lider Nelson Mandela liderli?indeki Afrika Ulusal Kongresi oldu (1994).
27 Nisan ?kinci Çubuk Baraj? hizmete aç?ld? (1964).
28 Nisan Hilal-i Ahmer ad?n?n "K?z?lay"'a çevrili?i (1915).
29 Nisan Arsa Ofisi Genel Müdürlü?ü kuruldu (1969).
30 Nisan Atatürk'ün Ordu Müfetti?li?i'ne getirili?i (1919).
30 Nisan Adolf Hitler'in intihar edi?i (1945).
30 Nisan Saygon'un dü?ü?ü, Vietnam Sava??'n?n sona ermesi (1975).

MAYIS AYI
1 May?s Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlü?ü'nün kurulu?u (1964)
1 May?s Bingöl’de deprem meydana geldi. Depremde 176 ki?i öldü, 522 ki?i de yaraland? (2003).
3 May?s 7. Osmanl? Padi?ah? Fatih Sultan Mehmet'in ölümü (1481).
4 May?s Filistin Kurtulu? Örgütü (FKÖ) ile ?srail, Bat? ?eria ve Gazze'de ya?ayan Filistinliler'e özerklik verilmesini öngören anla?maya imza att?lar (1994).
5 May?s Ankara'da, Atatürk Orman Çiftli?i (Gazi Çiftli?i)'nin kurulu? çal??malar? ba?lad? (1925).
5 May?s Avrupa Konseyi'nin kurulu?u (1949).
5 May?s TBMM'nin ilk toplant?s? (1920).
5 May?s Anayasa Mahkemesi Ba?kan? Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda yap?lan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. cumhurba?kan? seçildi (2000).
7 May?s Osmanl?-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antla?mas?'n?n imzalanmas? (1830).
8 May?s Türkiye Ortado?u Amme ?daresi Enstitüsü'nün kurulu?u (1952).
8 May?s 2. Dünya Sava??'n?n sonu (1945).
9 May?s Devlet ?statistik Enstitüsü'nün kurulu?u (1926).
10 May?s Dan??tay'?n kurulu?u (1868).
10 May?s Cezzar Ahmet Pa?a'n?n, Akka'da, Napolyon'a kar?? zaferi (1799).
10 May?s Nelson Mandela, Güney Afrika'n?n ilk siyahi lideri oldu (1994).
13 May?s Türk Dil Bayram?. Karamano?lu Mehmet Bey’in; “Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den ba?ka dil kullan?lmayacakt?r.” Ferman?n?n yay?mlanmas? (1277).
13 May?s A?ca'n?n, Roma'da, Papa'ya yönelik suikasti (1981).
14 May?s Mektebi ?ahane-i T?bbiye'nin aç?lmas? (1839).
14 May?s Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yap?lmas? (1950).
14 May?s Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Do?u Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birli?i aras?nda Var?ova Pakt?'n?n kurulu?u (1955).
15 May?s ?zmir'in i?gali (1919).
16 May?s Atatürk'ün, Samsun'a gitmek üzere Band?rma vapuru ile ?stanbul'dan yola ç?k??? (1919).
16 May?s Türkiye’nin 10. cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda ant içerek görevine ba?lad? (2000).
19 May?s Mustafa Kemal'in Samsun'da Anadolu topra??na ayak basmas? ve milli mücadelenin ba?lang?c? (1919).
20 May?s II. Bayezit'in tahta geçmesi (1481).
20 May?s Sultan II. Osman'?n öldürülmesi (1622).
21 May?s Albay Talat Aydemir'in ikinci darbe giri?imi, Ankara'da s?k?yönetim ilan edildi (1963).
21 May?s Defterhane-i? Amire Kalemi (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü?ü)nin kurulu?u (1847).
24 May?s Bulgaristan zulmünden zorunlu Türk göçü (1989).
25 May?s I. Türk Bas?n Kongresi topland? (1935).
26 May?s II. Bayezit'in ölümü (1512).
26 May?s Atatürk'ün, Ankara'dan son ayr?l???(1938).
27 May?s Ordu yönetime el koydu (1960).
28 May?s Say??tay'?n kurulu?u (1862)
28 May?s Cemal Gürsel'in devlet ba?kan? olu?u (1960).
29 May?s Kabakç? Mustafa ayaklanmas?nda asilerin, ?ehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini istemeleri. Sultan III. Selim'in tahtan indirilip IV. Mustafa'n?n tahta ç?kart?lmas? (1807).
29 May?s ?stanbul'un fethi (1453).
30 May?s Osmanl?lar?n Fransa ile bir imtiyaz (kapitülasyon) antla?mas? yapmalar? (1740).
31 May?s Frans?zlarla, Ankara Hükümeti'nin anla?ma yapmas? (1920).
31 May?s Türkiye Cumhuriyeti ile ?sveç Kraliyeti aras?nda dostluk antla?mas? imzaland? (1924).

HAZ?RAN AYI
1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri’nin kurulu?u (1911).
1 Haziran TEKEL Genel Müdürlü?ü'nün kurulu?u (1932).
3 Haziran Gelir Vergisi Kanunu'nun kabulü (1949).
3 Haziran Humeyni'nin ölümü (1989).
3 Haziran Pekin'in; Tienanmen Meydan?'ndaki büyük gösteriye askeri müdahalede bulunmas?, 2 bin civar?ndaki ö?rencinin hayat?n? kaybetmesi (1989).
3 Haziran Messina Konferans?; Avrupa Ekonomik Toplulu?u'nun do?u?u (1955).
4 Haziran Orman Genel Müdürlü?ü kuruldu (1937).
5 Haziran Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü?ü kuruldu (1936).
5 Haziran Hükümetin K?br?s'a müdahale karar? üzerine ABD Ba?kan? Johnson, müdahalede ABD yard?m?ndan silahlar?n kullan?lam?yaca??n? belirten bir mektup gönderdi (1964).
5 Haziran Amerikan Savunma Bakan? General George C. Marshall'?n "Marshall Plan?"n? aç?klamas? (1947).
6 Haziran ?htiyarl?k Sigortas?'n?n kabulü (1949).
7 Haziran Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü'nün kurulu?u (1920).
7 Haziran Süleymaniye Camii'nin ibadete aç?l??? (1557).
8 Haziran T.C. Emekli Sand??? Genel Müdürlü?ü'nün kurulu?u (1949).
9 Haziran Ba?bakan ?smet ?nönü, Johnson'un mektubunu yan?tlad? (1964).
9 Haziran An?tkabir için aç?lan yar??mada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'n?n projeleri birinci oldu (1942).
9 Haziran K?br?s'ta, Türk Anayasas?'n?n 230 oya kar??, 37.502 oyla kabulü (1975).
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
676
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
PaSikA
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
sudembeyaz
sudembeyaz
Üst