Özel Günlerde Ayrılık Daha da Zor Oluyor

ßeLeN

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Özel Günlerde Ayrılık Daha da Zor Oluyor
ayr?l?k, kad?n erkek ili?kileri, a?k, özel günlerde ayr?l?k neden daha zor olur


Sevgililer günü, evlilik y?ldönümü gibi ‘özel’ olarak alg?lanan günler, bir haz?rl?k yap?lmas?n?n ve ‘ekstradan’ romantik jestlerin beklendi?i günler…

zor olur meli?lerim ya cidden zor..

Bu beklentilerin aç?kça söylenmeden, ‘önemli olan onun dü?ünmesi!’ mant??? ile ‘s?nav’ haline gelmesi sevgililer gününün hayal k?r?kl???na dönü?mesine yol açabilir. Bu tür günler, ili?kiyi genel olarak de?erlendirme aç?s?ndan f?rsat olabilece?i gibi, örne?in yeni ba?layan bir ili?kiden bile inan?lmaz sürpriz beklentileri içine girip hayal k?r?kl??? ya?amakla da sonuçlanabilir. Pek çok ayr?l???n/evlilik karar?n?n sevgililer günü’nde olmas?n?n sebepleri ?unlar olabilir:
*Sevgililer günü gibi özel günlerde, sosyal kar??la?t?rma yapma imkân? buluruz. Di?er sevgililerin/e?lerin birbirine davran??lar? ve etrafa yayd?klar? duygusal/romantik hava, kendi ya?ad???m?z ili?kinin sevgi/sayg?/emek düzeyini anlamam?z? kolayla?t?r?r. En pahal? hediyeyi almak, bir k?stas say?lamaz ama bak??lar?n ve davran??lar?n niteli?ini, o gün daha kolay kar??la?t?r?r?z.
* Planlanm?? günlerde ya?anan heyecan duygusu, olumlu ve olumsuz duygular? hareketlendirir. Bu hareketlenmenin etkisiyle, uzun süredir bast?rd???n?z olumsuz duygular?n?z?, beklentilerinizi maskelemekte zorlan?rs?n?z. S?kl?kla kar??la?t???n?z ancak görmezden geldi?iniz özensiz/kaba bir tutum, o gün daha dayan?lmaz gelir. Di?er yandan, rutin hayat içinde fark?nda olmad???n?z incelikleri de o gün daha net gözükür.Ki?i, sevgilisi/e?inin kendisini o ili?kide nas?l konumland?rd???n? daha net bir ?ekilde görür. Kendisi de ‘bu ki?i hayat?mda olmas?/olmamas? gereken ki?i mi’ sorgulamas?n? yapar. Yani o günün yaratt??? ortak ‘sevgi havas?’ ve heyecan duygusu, beklentilerin h?zl?ca yeniden de?erlendirilmesine yol açar ve ili?kinin ‘do?rulu?u’ veya ‘yanl??l???’ ile ilgili bask?n duygu/dü?ünce, bu tür günlerde kolayl?kla maskelenemez. Bu nedenle de pek çok ayr?l?k veya ‘yola birlikte devam etme’ karar? bu tür günlerde netle?ir.
* Bu tür günleri ‘anlams?z bulmak’ ise farkl? anlamlara gelebilir. “?deolojik olarak böyle bir günün ya?am tarz?mda, de?er yarg?lar?mda yeri yok” diyen her iki taraf ise, zaten söylenecek bir ?ey yoktur. Di?er yandan, bu tür günleri anlams?z bulan veya kesinlikle kar?? ç?kan bir ki?i, planlanm?? günlerin bir parças? olmay?, ‘kendinden ödün verme’, ‘bir sürünün parças? olma’, ‘özgürlü?ün k?s?tlanmas?’ gibi dü?üncelerle reddedebilir. Bir güruhun parças? olmaya her zaman de?il de, ‘sevgi/romantizm payla??m? için bir güruha sevgili/e? ile kat?lma’ durumunda a??r? tepki vermenin iki anlam? olabilir: 1. Ki?inin, ?l?ml?/romantik duygular?n? d??a vurmaya genel bir direnci olabilir. 2. O ili?kiye duygusal yat?r?m? yetersiz olabilir.
* Özel planlanm?? günlerde ?l?ml?/romantik duygular? d??a vurmada zorluk ya?amak, ki?inin bir ili?kide ‘di?eri için bir ?eyler yapmak’ konusunda ya?ad??? zorlu?a da i?aret edebilir. Bir gün için bir çiçek almak ya da almamak, bütün ili?kiye genellenemeyebilir. Di?er taraftan, bir çiçek almay? ‘kapitalizmin kurban? olmamak/yapmac?kl?k’ gibi yorumlarla sert bir ?ekilde reddetmek yerine, ‘di?er taraf? mutlu edecekse, kimseye bir zarar? olmayan bu payla??m?n neden bir parças? olmayay?m?’ gibi bir yakla??m daha ?l?ml? olabilir. ‘Ben asla böyle yapmam’ denilen hususlar?n ödül/bedel analizini yapmak, ‘di?er taraf? mutlu edecekse beni de mutlu edebilir ve böylece ili?kimizdeki olumluluk hali artabilir’ demek, sadece bir gün için de?il, di?er zamanlar için de i?e yarar bir yakla??m olabilir.
* Di?er taraftan ‘o gün için’ beklediklerinizi ?srarla içinizde tutup sevgilinizin/e?inizin ne yapaca??n? beklemenin de farkl? anlam? olabilir:
1. ?li?kiniz, bu ili?kinin do?rulu?u hakk?nda ipucuna ihtiyaç duydu?unuz kritik bir evrede olabilir.
2. Genel olarak ili?kilerinizde veya o ili?kideki konumuz ‘bekleyen/s?nayan’ ve duygu/davran??lar? ço?unlukla kar??s?ndakinin ne yap?p ne yapmad???na göre ?ekillenen ‘nispeten pasif’ bir konum olabilir.
3. Sürekli sizin sürprizler yapt???n?z, yönlendirdi?iniz, emek verdi?iniz bir ili?kide ‘evet, bakal?m ben sadece s?rt?ma yaslan?p beklersem ne olacak’ demi? olabilirsiniz. Bu tür özel günlerde ve di?er günlerde sürekli ‘bekleyen’ veya sürekli ‘planlayan’ konumunda olmak, o ili?kide uzun süre sonra iplerin gerilmesine yol açabilir. Biriktirip aniden patlamak yerine, beklentileri aç?kça söylemek, ili?kinin daha güçlü devam etmesini sa?layabilir. Sadece sevgiler günü için bile ‘papatya istiyorum’ veya ‘bana hediye alma ama birlikte ?u sahilde yürümeye gidelim’ gibi yönlendirmeler i?e yarayabilir, ayr?ca kendi tasarlad???n?z ba?ka sürprizlerinizi de ekleyebilirsiniz. Ancak beklentilerin de sürekli söylenmesi ile ite-dürte gerçekle?en romantik/duygusal jestler, ili?kinin verece?i duygusal tatminin uzun vadede teklemesi ile sonuçlanabilir.
 
Üst