ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ve KALDIRILMASI

  • Konbuyu başlatan AV. GÖKHAN ARICAN
  • Başlangıç tarihi
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ve KALDIRILMASI
213 sayılı Kanunun Mükerrer 355. maddesindeBu Kanunun 86,148,149,150,256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil); 1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 (1.000 TL)Türk Lirası, 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 (500 TL) Türk Lirası, 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 (250 TL) Türk Lirası, Özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un mükerrer 257. maddesinin 5228 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen 4 numaralı bendinde ise “Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu” açıklanmıştır.

Bu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirilmiştir. Bununla birlikte yukarıda belirttiğim V.UK.’nun mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilebilmesinin ön koşulu ilgiliden istenilen hususlara ilişkin bilgi verme ve ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ceza hükümlerinin uygulanacağının açıkça bildirilmiş olmasıdır.

Bu durumda yukarıda yazılı yasal düzenlemeye göre mükellefler hakkında bilgi vermeme fiilinden dolayı özel usulsüzlük cezası uygulanabilmesi için öncelikle bu bilginin yetkili makamlarca yazılı olarak istenilmesi, buna ilişkin yazıda münasip bir süre tayin edilmesi, süresinde cevap verilmediği veya eksik veya yanıltıcı mahiyette bilgi verildiği takdirde haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanacağı hususunun yazılı olarak tebliği gereklidir.

Ancak 213. sayılı Kanunun mükerrer 355. Maddesinde değişikliğe gidilmiş ve madde metni “Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Yazılı bildirme şartının aranmaması, 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümle ve maddenin sonuna eklenen fıkralar 01/08/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Başka bir anlatımla bu tarihten önceki özel usulsüzlük cezaları ile ilgili olarak idarenin bildirim yapması zorunludur. Ancak idarece herhangi bir bildirim yapılmamış ve bu cezalar kesilmişse; kesilen özel usulsüzlük cezaları usul ve yasaya aykırı olacağından Vergi Mahkemesinde açılacak bir dava ile kaldırılabilir.

Av. Gökhan ARICAN
Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı
A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89
www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.tr
 
Son düzenleme:
Üst