Raporlu işçileri 5 gün içinde elektronik ortamda bildirmeyene ceza

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
Raporlu işçileri 5 gün içinde elektronik ortamda bildirmeyene ceza
ssk rapor girişi raporlu işçinin maaşı ssk rapor bildirimi raporlu işçinin ya bildirimi 2010 sgk girişi


Arkadaşlar 12/05/2010 tarihi itibari ile İstirahatli olan işçilerinizi 5 gün içinde SGK’na elektronik ortamda bildirmeniz gerekiyor

Resmi gazete 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA / Sayı : 27579 ile SGK istirahatli olan işçilerin “geçici işgörmezlik ödeneği” alabilmesi için daha önce uygulamada olan sistemi değiştirerek, işverenlere yeni bir bildirim yükümlülüğü getirmektedir.

Tebliğe göre, hangi kapsamda çalışan işçiler SGK’na istirahatli olarak bildirilmelidir ?
Yayımlanan teblige göre 5510 Sayılı SSGSS kanunu Madde 4/a ve Madde 5 te yer alan işçiler istirahatli olmaları durumunda elektronik ortamda bildirim yapılması gerekiyor
5510 Sayılı kanun Madde 4/a ve Madde 5 te sayılan işçileri hatırlayalım :
5510 sayılı kanun Madde 4/a : Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
5510 Sayılı Kanun Madde 5 : Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar
MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır:
a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
b) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan, bu Kanuna tâbi sigortalı olarak çalışanlar hakkında aylıkları kesilmeksizin kısa vadeli sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar hakkında, uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.
d) Sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar hakkında, sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
e) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
f) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilere, işsizlik ödeneğinin hak edildiği süre içinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.

Bildirimler SGK’na ne şekilde bildirilecek ?
İstirahatli işçilerin geçici işgörmezlik ödeneği alabilmesi için aşağıdaki işlem sırası ile işçilerinizi kuruma bildirebilirsiniz.
Bildirimin, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Hak edilen istirahat süresi:
• On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü,
• On gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü ifade eder.

Hesaplamayı nasıl yapacağız ?
Örneğin işçimiz 01.06.2010 tarihinde istirahate ayrıldı ve 13.06.2010 tarihinde istirahat süresi doluyor. Bu durumda 5 günlük süre 14.06.2010 tarihinde başlar ve 18.06.2010 tarihine kadar kuruma elektronik ortamda bilgi verilmesi gerekir.

Bildirim yapılmaması durumunda işverene ceza uygulanacak mı ?
Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi durumunda; bildirimi göndermeyen veya belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.

2010 yılı SGK idari para cezalarını hatırlayalım (Md.102 /a –i fıkrasına ilişkin ceza tutarları)

KAMU İDARELERİ BANKALAR DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR KANUNLA KURULMUŞ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

İstenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler asgari ücret x 5
İstenilen bilgi ve belgeleri geç verenler asgari ücret x 2

2010 ilk altı ay

Bilgi ve belge vermeyenler 3.645,00
Bilgi ve belgeyi geç verenler 1.458,00

2010 ikinci altı ay
Bilgi ve belge vermeyenler 3.802,50
Bilgi ve belgeyi geç verenler 1.521,00

muhasebenet'ten alıntıdır..
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
İstirahatli olan işçilerinizi 5 gün içinde SGK’na elektronik ortamda bildirmeniz gere

İstirahatli olan işçilerinizi 5 gün içinde SGK’na elektronik ortamda bildirmeniz gerekiyor. (İdari para Cezası uygulanıyor, geçici işgörmezlik ödeneği, Çalışılmadığına Dair Bildirim )

12 Mayıs 2010 tarihi itibari ile SGK yeni bir uygulamayı daha mali müşavirlere hediye etmiş durumda.

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Resmi gazete 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA / Sayı : 27579 ) ile SGK istirahatli olan işçilerin “geçici işgörmezlik ödeneği” alabilmesi için daha önce uygulamada olan sistemi değiştirerek, işverenlere yeni bir bildirim yükümlülüğü getirmektedir.

Tebliğe göre, hangi kapsamda çalışan işçiler SGK’na istirahatli olarak bildirilmelidir ?

Yayımlanan teblige göre 5510 Sayılı SSGSS kanunu Madde 4/a ve Madde 5 te yer alan işçiler istirahatli olmaları durumunda elektronik ortamda bildirim yapılması gerekiyor

5510 Sayılı kanun Madde 4/a ve Madde 5 te sayılan işçileri hatırlayalım :

5510 sayılı kanun Madde 4/a : Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

5510 Sayılı Kanun Madde 5 : Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır:

a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

b) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan, bu Kanuna tâbi sigortalı olarak çalışanlar hakkında aylıkları kesilmeksizin kısa vadeli sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar hakkında, uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.

d) Sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar hakkında, sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

e) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

f) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilere, işsizlik ödeneğinin hak edildiği süre içinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.Bildirimler SGK’na ne şekilde bildirilecek ?

İstirahatli işçilerin geçici işgörmezlik ödeneği alabilmesi için aşağıdaki işlem sırası ile işçilerinizi kuruma bildirebilirsiniz.

Bildirimin, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Hak edilen istirahat süresi:

· On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü,

· On gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü ifade eder.

Hesaplamayı nasıl yapacağız ?

Örneğin işçimiz 01.06.2010 tarihinde istirahate ayrıldı ve 13.06.2010 tarihinde istirahat süresi doluyor. Bu durumda 5 günlük süre 14.06.2010 tarihinde başlar ve 18.06.2010 tarihine kadar kuruma elektronik ortamda bilgi verilmesi gerekir.

Bildirim yapılmaması durumunda işverene ceza uygulanacak mı ?

Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi durumunda; bildirimi göndermeyen veya belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.

2010 yılı SGK idari para cezalarını hatırlayalım (Md.102 /a –i fıkrasına ilişkin ceza tutarları)

KAMU İDARELERİ BANKALAR DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR KANUNLA KURULMUŞ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI102-i

Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

İstenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler asgari ücret x 5

İstenilen bilgi ve belgeleri geç verenler asgari ücret x 22010 ilk altı ayBilgi ve belge vermeyenler 3.645,00

Bilgi ve belgeyi geç verenler 1.458,002010 ikinci altı ay

Bilgi ve belge vermeyenler 3.802,50

Bilgi ve belgeyi geç verenler 1.521,00Söylenecek pek fazla söz yok, SGK’da işin kolayını buldu. Prim olarak tahsil edemediği geliri ceza olarak tahsil etme çabasında.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda meslek mensubu arkadaşlarımızın mükelleflerini bilgilendirmeleri ve mali takvimlerine “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” ibaresini eklemelerinde fayda var.

Uygulama ne zaman yürürlüğe girdi.

Uygulama 12.05.2010 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Cezaların ölçüsüzce uygulanmadığı yarınlar görmek dileğiyle,Hazırlayan :

Kamil ÖZYANIZ

SMMM Staja Başlama Sınavı hazırlık Kitabı YazarıKaynaklar :

- 5510 Sayılı SSGSSK

- İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞVERENCE E-SİGORTADAN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

- 2010 Yılı SGK idari para Cezaları
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ebraryksl

ebraryksl

Yeni Üye
Üye
yaaaa bilgiler çok güsel ama bana bu konular çok yabancı olduğu için anlayamıyorum bi türlü :)

benim 7.06.2010 ile 18.06.2010 tarihlerinde rapor almam gerekiyor.ama burda değilim.ve işveren konumundaki yöneticimin bunu ne zaman bildirmesi gerekiyor.

rapor sonrası ödenen para hesabamı yatıyor yada işler nasıl ilerliyor?kafam karıştı yahu
 
Üst