1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Rusçuklu Şerif Hasan Paşa

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Rusçuk ayanından Çelebi Süleyman Ağa'nın oğludur. Serdengeçti ağalığıyla Kırım hanı Kırım Giray ile birlikte Rusya'ya akın yaparak şecaati görülmüş< Konu Resmi..>
  pederinin vefatı üzerine kendisine kapıcıbaşılık verilmişti. Fakat memleketinde tek durmayıp âyanlık iddiasıyla ortalığı karıştırdığından dolayı idamı için emir verilmiş ise de< Konu Resmi..>
  kaçmaya muvaffak olarak eski Kırım hanı III. Selim Giray'ın dairesine iltica eylediğinden< Konu Resmi..>
  onun ricasıyla memleket işlerine karışmaması şartıyla Rusçuk'ta oturmasına müsaade edilmişti.
  Mutlak surette Rusçuk ayanı olmak isteyen Şerif Hasan Ağa< Konu Resmi..>
  bunu zorla elde ettiği için tedibi emrolunmuş ise de< Konu Resmi..>
  yine bir takrip kurtulup 1182 H. - 1768 M.'deki Rus seferi münasibetiyle kendisinden istifade tarafına gidilmiştir. Bu seferin sonlarına doğru Rusçuk ayanı Şerif Hasan Ağa orduya getirilip Rusçuk'ta pek çok asker varken Yergöğü kalesinin niçin alınmadığı kendisine sorulmuştu. Şerif Hasan Ağa o tarafın seraskeri Dağıstanlı Ali Paşa'nın yerine seraskerliğe talip olup fakat bunu açık söylemeyerek askerin Dağıstanlı ile aralarının iyi olmadığını beyan etmişti. Bunun üzerine Şerif Hasan Ağa'nın yaşının küçük olduğu gözönüne alındı ve vezir İsmail Paşa Rusçuk serakeri tayin olunarak gönderildi.

  Arzusu olan seraskerliği elde edemeyen Şerif Hasan Ağa'nın avdetinden sonra biraderi Mehmet Ağa ordu merkezine gelmiş ve baklayı ağzından çıkararak "biraderime vezaret verilirse Yergöğü kalesinin zaptını taahhüd ederiz" demesi üzerine sadrâzam Muhsinzâde Mehmet Paşa tarafından Şerif Hasan Ağa'ya vezirlik verilmiştir (20 Cemaziyelâhır 1187-8 Eylül 1773).

  Şerif Hasan Paşa< Konu Resmi..>
  taahhüdü mucibince Yergöğü kalesini geri alamadığından dolayı seraskerlikten azlolunarak yerine Cezayirli Hasan Paşa getirilmiştir. Kaynarca antlaşmasını müteakip Özi muhafızlığına tayin edilen Şerif Hasan Paşa gitmek istemeyerek ayak sürüdüğünden vezirliği alınarak bir zaman Gümülcine'de ve sonra Rusçuk ve Selanik'te oturtulup 1201 Zilkade - 1787 Ağustos'ta ve muharebe esnasında vezir Silâhtar Çelik Mustafa Paşa'nın ricası üzerine vezirliği iade olunarak Misivri ve arkasından Vidin muhafızı olmuştur.

  Serdar-ı ekrem Koca Yusuf Paşa< Konu Resmi..>
  Vidin üzerinden Avusturya'ya yürüdüğü sırada Vidin'de sancağı şerif ordusuna kaymakam tayin edilen Şerif Hasan Paşa< Konu Resmi..>
  daha sonra görevsiz olarak Rahova muhafazasına memur edilmiştir. Bu sırada vezir ve serdarı ekrem Cezayirli Gazi Hasan Paşa vefat etmiş ve Şerif Hasan Paşa Şumnu ordugâhına pek yakın olduğundan< Konu Resmi..>
  ordu erkânının kararıyla Şumnu'ya davet edilerek serdar-ı ekrem vekâletini üzerine almıştır. Şerif Hasan Paşa< Konu Resmi..>
  "yeni sadr-ı âzam acaba bize bir mansıb verir mi?" —çünkü Rahova muhafızlığını hiçbir yerden dirliği olmadan ve bir mansıb bekleyerek yapmakta idi— diye düşünürken< Konu Resmi..>
  şeyhülislâm Hamidizâde'nin tavsiyesiyle Rumeli'deki vezirler arasında çekilen kur'a buna isabet ettiğinden< Konu Resmi..>
  sadrâzam ve serdar-ı ekrem tayin edilmiş ve bu hale kendisi de hayrette kalmıştır (1 Şaban 1204 - 16 Nisan 1790).

  Bunun on ay on gün süren sadrâzam ve serdar-ı ekremliği esnasında Avusturyalılara karşı Yergöğü muvaffakiyeti gibi küçük bir başarı elde edildi ise de< Konu Resmi..>
  Rus cephesi bozgun haline gelip Kili< Konu Resmi..>
  İsmail< Konu Resmi..>
  Tolçı< Konu Resmi..>
  Isakçı ve diğer bütün kaleler elden çıktı. Şerif Hasan Paşa bu vaziyet üzerine kendisi evvelâ Ruslar üzerine tedarik görmüşken sonra bundan vazgeçerek Avusturya cephesine gitmek istemesi gibi hatası olmakla beraber< Konu Resmi..>
  kaptan Paşa ile Tatar hanının da vazifelerini yapmamalarını pervasız ve açık olarak pâdişâha bildirmişti.

  Serdar-ı ekremin böyle serbest mütalaası İstanbul'un mizacına uymamış ve bundan başka mesul mevkiinde olan vezir-i âzamın kabahat isnat ettiği kaptan Paşa ile Tatar hanının bunu reddeylemeleri neticesinde bütün mesuliyet Şerif Hasan Paşa'ya yükletilmiş ve bundan başka aleyhtarları tarafından isyan edeceği hakkında da uydurma haberler yayıldığından< Konu Resmi..>
  bir hâdiseye meydan vermeden azil ve katline karar verilmiştir.

  Bunun için evvelâ kendisine bir hatt-ı hümâyun gönderilerek tatmini tarafına gidilmiş ve bu suretle iğfal edildikten sonra 9 Cemaziyelâhır 1205 - 13 Şubat 1791'de evvelâ kendisinden mühr-i hümâyun alınmış ve diğer bir hatt-ı hümâyunla da Sofya'da dairesini tanzim ile Avusturyalılardan tahliye edilecek olan Belgrat'ın teslim alınmasına memur edildiği bildirilmiştir.

  Bu suretle iğfal edilen Şerif Hasan Paşa< Konu Resmi..>
  evvelâ ordugâhtan alınarak Şumnu ayanının konağının yanındaki bir eve naklolunduktan sonra< Konu Resmi..>
  orada uyurken kurşunla vurulmak suretiyle katledilmiştir. Yerine Bosna valisi Yusuf Paşa ikinci defa sadrâzam tayin edilmiştir.

  Şerif Hasan Paşa< Konu Resmi..>
  zeki ve şecaatli idiyse de< Konu Resmi..>
  âyanlıktan yetişmiş olup devlet işlerine ve hükümetin mizaç ve usulüne vakıf olmayıp açık kalpli ve açık sözlü idi. Kendisinin âyanlıktan yukarı bir kumandanlığı idare edemeyeceği 1788 seferinde malûm olmuşken iki cepheli bir seferde serdar-ı ekremlik gibi pek mühim bir vazifenin kur'a isabetiyle buna verilmesi pek garip ve felâketi davet edeceğine şüphe olmayan bir zihniyet neticesi idi. Vasıf< Konu Resmi..>
  Şumnu karargâhında oturmayıp Celâli suretinde kır ve bayırlarda dolaşması ve bu suretle harb levazmını tatil etmesi ve İstanbul'a< Konu Resmi..>
  gönderdiği tahriratlarda hürmetkârane beyanatta bulunmayarak edebi tecavüz ile pâdişâhın gazabını tahrik etmesinin katline sebeb olduğunu yazmaktadır. Cevdet tarihi< Konu Resmi..>
  zeki< Konu Resmi..>
  akıllı< Konu Resmi..>
  dirayetli< Konu Resmi..>
  işgüzar ve ancak iyş ve işrete fazla düşkün olduğunu ve sadarette gözü kararıp halkın malına el uzattığını beyan ediyor. Bu muharebedeki olayları bizzat zabt etmiş olan Vekayi-i Hamidiye risalesi sahibi Mehmet Sadık Efendi< Konu Resmi..>
  hüsnü ahlâk sahibi işbilir olduğunu kaydetmektedir.

  Hâdikatü'l-Vüzera zeyli'nde de şiir ve inşaya vukufundan ve hava ve hevese düşkünlüğünden bahsediliyor. İstanbul'a gönderilen başı Üsküdar'da müntesib olduğu Hüdayî tekkesi'nde medfun olup< Konu Resmi..>
  orada bazı hayratı da vardır. Âyanlık iddiasıyla birkaç defa serkeşliğe kalkması ve kendisinin idamı hakkında ferman gönderilmesi malûm olduğundan< Konu Resmi..>
  sadareti esnasında da isyan etmesi ihtimali gözönüne alınarak< Konu Resmi..>
  aleyhtarlarının iftiralarına inanılmış ve pervasızca tahriratları da bu ihtimali kuvvetlendirmiştir.


   
Rusçuklu Şerif Hasan Paşa konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Hasan paşa köftesi

  Hasan paşa köftesi

  hasanpaşa köftesi osmanlı köftesi Kullanılacak Malzemeler tuz kıyma kuru oğan sarmısak bayat ekmek karabiber kırmızı toz biber kimyon yumurta patates süt un salça Hazırlanma Şekli *Kıymanın içine baharatları,kuru şoğanı.yumurtayı,bayat ekmek içini ve tuzu koy,köfte haline getir. *Patatesleri suda haşla süt ve tereyağ ile püre yap. *Köfteleri hamburger şeklnde yap ,fırın tepsisine diz...
 2. Moralı Enişte Hasan Paşa

  Moralı Enişte Hasan Paşa

  Moralı olup enderundan yetişmiş IV. Mehmet zamanında silahdar olmuş II. Süleyman'ın cülusu üzerine 6 Muharrem 1099-12 Kasım 1688'de Mısır valiliği ile saraydan çıkarılıp az sonra IV. Mehmet'in kızı Hatice Sultan ile evlenmiştir. Daha sonra Sakız muhafızlığına tâyin olunan Hasan Paşa zamanında muharebe dolayısıyla ada Venediklilerin hücumuna uğradığından müdafaadan âciz kalan muhafız paşa...
 3. Kethüda Cenaze Hasan Paşa

  Kethüda Cenaze Hasan Paşa

  Vezir Melek Mehmet Paşa'nın kethüdalığından vezir olduğu için Kethüda Hasan Paşa diye meşhurdur. Aslen Çerkez olan Hasan Paşa III. Ahmet zamanındaki vezirlerden Kazıkçı Hasan Paşa'nın kölelerindendir. Daha sonra Dizlikçi Mehmet Paşa'ya hazine kâtibi ve Mora valisi Muhsinzâde Mehmet Paşa'nın mütessellimi olmuştur. Mora'nın Tripolice kasabasında mütesellim bulunduğu sırada Rusların...
 4. Cezayirli Gazi Hasan Paşa

  Cezayirli Gazi Hasan Paşa

  Osmanlı vezirlerinin cesur ve gayretlilerinden pek sözlü üzerine aldığı işleri muvaffakiyetle başarmış olan Cezayirli Gazi Hasan Paşa aslen Kafkasyalı'dır. Tekirdağı'nda ticaretle meşgul Hacı Osman adında bir zatın kölesi ve mânevi evlâdıdır. Çocukluğunda bile haşarı olup ele avuca sığmaz ve efendisinin bile çocuklarını döverdi. Hasan on sekiz yirmi yaşında iken Hacı Osman'ın verdiği sermaye...
 5. Hasan paşa köftesi (makbere)

  Hasan paşa köftesi (makbere)

  hasan paşa köftesi hasanpaşa köfte dalyan köfte hasanpaşa köftesi hasan paşa Ablam çok güzel yapar umarım seninde çok güzel olacak makbercim buda hoş bir fikir. 8 kişilik malzemeler: köfte malzemeleri: 750g kıyma 1 baş kuru soğan 2 yumurta 2 dilim bayat ekmek içi tuz karabiber püre malzemeleri: 5-6 patates 2 yemek kaşığı tereyağı 1 yumurta yarım su bardağı süt tuz salçalı su 1...

Sayfayı Paylaş