Safer Ayı Ne Demektir?

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Safer Ayı Ne Demektir?
Bu konu safer ay?n?n anlam? ve özelliklerine yer vermektedir.

Bela ay? olarak bilinen safer ay?n?n özellikleri hakk?nda merak etit?iniz tüm bilgileri sizler için sunuyoruz. Safer ay? ne demektir? safer ay?n?n özellikleri nelerdir? Gibi bilgileri ve daha fazlas? bu yaz?m?zda sizlerle...
Safer ay?nda Levhi Mahfuz'dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yay?lmaktad?r. Bir dahaki safer ay?na kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, a?a??da tarif edilen namazlar? k?l?n?z, tesbihatlar? yap?n?z. Aile efrad?n?za ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazlar? k?lanlar?n, bir dahaki sene ayn? güne kadar (üzerine kat'i yaz?lm?? yani ALLAH'?n Teâlâ'n?n C.C., senin üzerinde gerçekle?mesine kesin hüküm verdi?i kazalar müstesna) kazalardan korunaca?? rivayeti vard?r.
Soru:

Safer ay?na girmi? bulunuyoruz. Safer ay?, baz? felâketlerin s?kla?t??? bir zaman dilimi, binaenaleyh u?ursuz bir ay oldu?u söyleniyor. Bu hususta bir aç?klama yapar m?s?n?z?

Cevab:

Safer, kameri aylar?n ikincisinin ad?d?r. Resmi vesikalarla hususî mektuplarda ve takvimlerde “Saferu’l-hayr” ?eklinde yaz?l?r ve (s) rumuzuyla gösterilirdi. Bilindi?i gibi kamer (ay)?n do?u? ve bat???na tabi olan ay hesab?na “kamerî aylar” denilmektedir ki ?unlard?r: Muharrem, Safer, Rebîu’l-evvel, Rebîu’l-ahir, Cemaziye’l-evvel, Cemaziye’l-ahir, Receb, ?aban, Ramazan, ?evval, Zilkade ve Zilhicce. Bu hususta Cenâb-? Hak ?öyle buyurur:

“Hakikatte aylar?n say?s? ALLAH kat?nda, ALLAH’?n kitab?nda -ta gökler ve yeri yaratt??? günden beri- on iki ayd?r. Onlardan dördü haram olanlard?r. ??te bu, en do?ru hesapt?r. O halde bilhassa bunlarda, o haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Bununla beraber mü?rikler sizinle nas?l topyekûn harb ederlerse, siz de onlarla topyekûn harb ediniz. Bilin ki ALLAH, haramlardan, fenal?klardan sak?nanlarla beraberdir.” (Tevbe Sûresi: 36)

Ebû Bekre (R.A.)den rivayete göre, Veda hacc?nda okudu?u hutbesinde:

Takvim düzeni aç?s?ndan zaman, ALLAH’?n gökleri ve yeri yaratt??? gündeki ilk durumuna dönmü?tür. Art?k sene on iki ayd?r. Bunlardan dördü haram aylard?r. Ve üçü pe?i pe?inedir ki, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. Bir de Cemaziye’l-âhir ile ?aban aras?nda yer alan Müdar’in Receb’idir.” (Buhari, Tefsir (9) 8, Bed’ül’l-Halk: 2, Megazi: 77, Edahi: 5, Tevhid: 24, Müslim, Kasame: 29, Ebu Davud, Menasik: 67, Ahmet b. Hanbel, 4/37,73) buyuran Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz haram aylar?n: “Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb” aylar? oldu?unu belirtmi?tir. Araplar daha ?slâmiyet gelmeden önce Haram ay denilen bu aylar? kutsal tan?r ve bu aylarda sava?tan, ya?mac?l?ktan kaç?n?rlard?.
Çünkü mü?rik de olsalar, inanç ve ya?ant?lar?nda “Hak Din”den kal?nt?lar vard?. Haram aylara hürmet, Kâbe’yi tavaf etmek ve hac yapmak gibi. Tabii bütün bunlar da tahrif edilerek, asl?ndan uzakla?t?rarak yap?yorlard?. Asl?nda bütün bat?l dinler, hep “Hak Din”den uzakla?ma neticesinde olu?mu?lard?r. Hiçbir bat?l din, birileri taraf?ndan kurulmam??t?r. Bu bak?mdan dinimizi, oldu?u gibi dosdo?ru ö?renmek ve ya?amak mecburiyetindeyiz.

Araplar her y?l kendi adetlerine göre gelip hacceder, ALLAH’a iman ile putlara tapmay? birbirine kar??t?r?p içinden ç?k?lmaz garip bir inanç sistemi meydana getirirlerdi. Ama her ?eye ra?men mal ve can güvenli?i yoktu. Mekke’ye hac mevsiminde gelebilmek bile ba?l? ba??na bir problem idi. O yüzden kabile reisleri hac aylar?ndan olan Zilkade ile Zilhicce’de bir de onu izleyen Muharrem’de sava?may? kald?r?rlar ve bu aylar? hürmetli say?p kesinlikle uyulmas?nda ?srarla dururlard?. Böylece uzak yerlerden hac için gelenler bu üç ayda hem ibadetlerini yerine getirirler, hem de güven içinde evlerine dönme imkan? bulurlard?.


Cahiliyye devrinde, birbiri ile çarp??maya ve talana al??m?? olan Araplara fas?las?z üç ay güvenlik ve sulh içinde ya?amak çok a??r geliyordu. Onun için Hz. ?brahim (A.S.) ve Hz. ?smail (A.S.)dan beri devam ede gelen bu tertibi canlar?n?n istedi?i gibi bozmaya, mesela Muharrem ay?ndaki haraml??? Safer ay?na çevirmeye, di?er haram aylar? da ileri geri ***ürmeye ba?lad?lar ve hadis-i ?eriflerde de belirtildi?i üzere:

“Muharrem ay?n? Safer diye isimlendirerek”, (Bak. Buhari, Hacc: 34, Menak?bu’l-ensar: 26, Müslim, Hacc: 198, Ebu Davud, hacc: 80) Muharrem’i haram ay? olmaktan ç?kar?yorlar, haram ay?ndaki yasaklar? i?liyorlard?. Böylece, Muharrem’in haraml???n? Safer ay?na tehir ediyorlard?. Maksatlar? ardarda gelen üç haram ay? ikiye indirmek, üçüncüyü bir ay geriye b?rakmakt?. Çünkü üç ay üst üste, sava?mak, ya?malamak ve öldürmek gibi al??kanl?klardan uzak kalmak onlara zor geliyordu. Cenâb-? Hak, Kur’an-? Kerim’de:

“Haram aylar? ertelemek, sadece kâfirlikte ileri gitmektir. Çünkü onunla, kâfir olanlar sapt?r?l?r. ALLAH’?n haram k?ld???n?n say?s?n? bozmak ve O’nun haram k?ld???n? helal k?lmak için haram ay?n? bir y?l helal sayarlar, bir y?l da haram sayarlar. Böylece onlar?n kötü i?leri kendilerine güzel gösterilmi?tir. ALLAH kâfirler toplulu?unu hidayete erdirmez.” (Tevbe Sûresi: 37)

buyurarak, onlar?n bu nesi’ tatbikatlar?n? “küfürde art??” olarak de?erlendirmi?tir.
Bu hal hicretin 10. y?l?na kadar devam etti. Veda Hacc?nda Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz aylar?n o sene tam yerini buldu?unu aç?klad?.

Binaenaleyh, Safer ay?n?n u?ursuzlu?u hakk?nda söylenenlerin as?l men?ei i?te bu cahiliyye devri davran??lar?d?r. Öyle ya! Bir adam?n yurdunda ve ailesi yan?nda rahatça oturmas?n? ve da?da, bay?rda serbestçe gezip-dola?mas?n? de?i?tiren, ?ehirlileri gurbete ç?kar?p bedevilerden bir k?sm?n? sava?a gönderen, bir k?sm?n? da sak?nmaya, korunmaya, korkmaya mecbur eden bir ay; u?ursuz say?lmaz da ne yap?l?r? ??te Arabistan çöllerinde meydana gelen bu hadiseler, Safer ay?n?n “Saferu’l-hayr” diye vas?fland?r?lmas?na ra?men u?ursuz say?lmas?na sebep olmu?tur. (Geni? bilgi için bak. Mehmet Zeki Pakal?n, Osmanl? Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü?ü, 3/89-90)

Safer; ayr?ca cahiliyye devri arablar?n?n inand??? bir u?ursuzluk çe?ididir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bunu reddetmi?tir. Ebû Hureyre (R.A.)den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:

“Hastal???n, sahibinden bir ba?kas?na kendi kendine sirâyeti yoktur, e?yâda u?ursuzluk yoktur. Ükey ve bayku? ötmesinin te’sîri ve kötülü?ü de yoktur. Safer ay?nda u?ursuzluk yoktur. Bunlar Cahiliyet hurâfeleridir. Fakat ey mü’min! Sen cüzzâml?dan, arslandan kaçar gibi kaç!”

Hadis-i ?erifte geçen “Safer” iki ?ekilde te’vil edilmi?tir. Birinci te’vile göre bundan maksat: “Safer ay?”d?r. Yukar?da da izah edildi?i gibi, Cahiliyyet devrinde Araplar Nesi’ usûlüne göre, Muharrem ay?n?n haram ay olu?unu Safer’e naklederlerdi. Ve bu sûretle Safer, haram aylardan say?l?rd?. Resûlü Ekrem (S.A.V.) Efendimiz bunu da men edip: “Art?k Safer ay? için hürmet yoktur!” Buyurmu?tur.


Asr-? Saâdet’ten zaman?m?za kadar devam edip gelen halk inan???na göre, bu ayda akdedilen nikah? devams?z sayarlar. Hatta halk aras?nda bu aya bo? ay? derler. Çünkü “Safer” lûgatta bo? demektir. Dilimizdeki S?f?r kelimesi de buradan gelir. Araplar bu ayda birbirlerine ya?mada bulunurlar ve evlerini e?yadan hâli ve bo? (Safer) b?rak?rlard?. Bu sebeple ya?ma ay?na Safer denmi?tir. ??te bu hadis-i ?erif ile, Safer ay?n?n u?ursuz kabul edilmesi men olunmu?tur. Çünkü Safer ay?n?n di?er aylardan hiçbir fark? yoktur. Di?er aylar zaman?n bir dilimi oldu?u gibi Safer ay? da zaman?n bir dilimidir. Bu bat?l akide cahil halk aras?nda ya?amakta ve Safer ay?nda nikah yapman?n u?ursuzluk getirece?ine inan?lmaktad?r. Bu bat?l inanc? y?kmak için ?slâm alimleri mücadele etmi?ler, hatta pek çok alim özellikle bu ayda nikah k?ym??lard?r. Buharî’nin bir rivayetine göre, Hz. Âi?e (R.Anha) validemiz: Benim nikah?m da, zifâf?m da Safer ay?nda idi, buyurduklar?na göre, Resûl-i Ekrem (S.A.V.) Efendimiz bu hurâfevi fikrin izâlesine fiilen de çal??m??t?r.7 Bu bak?mdan safer ay?nda evlenilmez, yoksa devam etmez; safer ay?nda do?an çocuklar u?ursuz olur v.b. inan??lar tamamen bat?ld?r, hurafedir.

?mam Malik’e, hadis-i ?erifte geçen: “La safere” sözünün manas? soruldu da: Cahiliye halk? Safer ay?n? helâl aylardan sayarlard?. Sonradan onu bir sene helâl, bir sene de haram saymaya ba?lad?lar. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz de onlar?n bu âdetini kald?rmak için: “Böyle bir sene helâl, bir sene de haram say?lan bir Safer ay? yoktur” buyurdu, cevab?n? verdi.

?kinci te’vile göre Safer kar?nda ya?ayan bir tak?m kurtlard?r. Câhiliyet devri itikatlar?ndan biri de budur. Araplar kar?n bo?lu?unda y?lana benzeyen bir hayvan?n ya?ad???na, insan ac?kt??? zaman o hayvan?n heyecanlan?p, çok defa sahibini ?s?r?p öldürdü?üne inan?rlard?. Hatta bunu uyuz hastal???ndan daha bula??c? sayarlard?. Bunun, insan veya havyan karn?nda bulunup, bula??c? bir hastal?k oldu?una da inan?rlard?.

Cahiliyyet devrinde bula??c? hastal?klar?n ilâhî bir te’sîre tâbi olmaks?z?n bizâtihi, yani kendi kendilerine sirâyet edip geçtiklerine inan?l?rd?. Halbuki her ?eyde hakîkî müessir, ALLAH’?n irâdesidir. Bu irâde de hastal?klar?n geçmesinde bir tak?m sebepleri vas?ta k?lar. Bunlardan biri, hasta olan kimselerle temâst?r. Hadisteki “Cüzâml?dan kaç!” emri, hastal???n ba?kas?na geçme sebeplerinden birini en aç?k ?ekilde belirtmi?tir.

??te Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz, “Yok” diye buyurmakla her iki manaya gelen Safer’in bat?l ve as?ls?z oldu?unu belirtmektedir. Hadis-i ?erifte i?aret buyrulan cahiliyye devrinin di?er bat?l inançlar?ndan baz?lar?:

a- T?yere: Bir yolcunun sefere ç?kt??? s?rada önünden bir ku?un uçmas? u?ursuzluk say?l?rd? ve böyle bir durumla kar??la?an yolcu yolculu?undan vaz geçerdi.

b- Hâme: Hâme, bayku?tur. Bu ku?un bir evin üzerine konup da ötmesinin u?ursuzluk getirece?ine inan?l?rd?. Bugün bile cahil halk aras?nda böyle bir endi?e vard?r.

c- GûI: Cahiliyye Araplar?n?n inanc?na göre Gûl, tenha ve ?ss?z çöllerde insana de?i?ik suretlerde görünerek yolunu ?a??rt?r, sonunda onu helâk eder. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bunlar?n asl?n?n olmad???n?, cehalet devri Araplar?n?n bat?l inançlar? aras?nda yer ald???n? bildirmi? ve bunlara itibar edilmemesini ö?ütlemi?tir.
 

Benzer İçerikler

Üst