Safer ayı

narçiçeğimm

narçiçeğimm

Daimi Üye
Üye
Safer ayı
Safer ay? safer ay? hakk?nda bilgi.Melekler bildi?imiz gibi safer ay? bütün bela ve musibetlerin indi?i ayd?r safer ay?nde bela ve musibetlerden korunmak için ne yapmam?z gerekir ve yine bu ayda hangi ibadetleri yapmam?z gerekir dilim döndü?ü kadar siz meleklerimize anlatmaya çal??t?m(Efendimiz SAV bu ayda ölüm hastal???na tutulmu?tur)


Safer ay?nda Levhi Mahfuz'dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yay?lmaktad?r. Bir dahaki safer ay?na kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, a?a??da tarif edilen namazlar? k?l?n?z, tesbihatlar? yap?n?z. Aile efrad?n?za ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazlar? k?lanlar?n, bir dahaki sene ayn? güne kadar (üzerine kat'i yaz?lm?? yani ALLAH'?n Teâlâ'n?n C.C., senin üzerinde gerçekle?mesine kesin hüküm verdi?i kazalar müstesna) kazalardan korunaca?? rivayeti vard?r.


Safer ay?n?n ilk ve son çar?amba gününün gecesinde, yani sal? gecesi k?l?nacak namazd?r;
(?SLÂM'da gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Per?embe Günü ak?am ezan? okundu?unda giriyor)
1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 ?hlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi


Safer ay?n?n ilk ve son çar?amba günü, ö?len ve ikindi namaz? aras?nda k?l?nacak namazd?r;
1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 11 ?hlâs Sûresi
2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 11 ?hlâs Sûresi
Bu namazdan sonra 100 kere "Yâ dâfia'l-belâyâ, idfâ anna'l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü'r-Râhimin, inneke alâ külli ?ey'in kadir" okunmal? ve dua edilmelidir.
Yine Korunmak için;
Ayet-el Kûrsi:
Evden ç?karken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmal?d?r: Evden ç?karken okuyan her i?inde muvaffak olur ve hay?rl? i?leri ba?ar?r. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi aras?ndaki i?lerin hay?rl? olur ve fakirli?in önlenir. Bir kimse evinden ç?karken Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Hakk Teâlâ yetmi? Mele?e emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile isti?far ederler.


Evden ç?karken üç kere: "B?SM?LLAH? HASB?YALLAH? LA?LAHE ?LLA HÛ ALEYH? TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABB?L AR??L AZ?YM" söylenmelidir.


Safer ay?nda her gün mutlaka 100 kere "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE ?LLA B?LLAH?L AL?YY?L AZ?YM" denilmelidir. Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çe?it bela, musibet kald?r?l?r.


Ayr?ca yine safer ay?nda (ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek laz?md?r. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtulu?una sebep olur. En EFDÂL Salâvat'? ?erife: "ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me'lumatike ve bârik ve sellim"


ALLAH'u Teâlâ'y? devaml? zikretmek laz?md?r. Zira ALLAH'u Teâlâ'y? zikretmek en büyük ibadettir, belalar? musibetleri çevirir. En efdal zikir "LA ?LAHE ?LLALLAH" d?r.


Enes bin Mâlik'e RA Peygamberimizin SAV ö?retti?i çok tesirli bir dua:
Bu duay? sabah (mümkünse güne? do?madan) 3 kere ve ak?am güne? batt?ktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek lay?k olan yaln?z ALLAH'tan C.C. korksun . Ba?ta zalim devlet ba?kan? , ?eytan, cin ve insanlar?n ?errinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH'?n C.C. izniyle hiçbir ?ekilde zarar veremez. Hz Osman'dan RA bildirildi?ine göre ani belalardanda korunur. Ayr?ca Zehir verilse tesir etmez ALLAH'?n izniyle(hergün okumak laz?md?r):
"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi ?ey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym"


KU?LUK NAMAZI VE KORUNMA (iki,dört,alt?,sekiz yada oniki rekât k?l?nabilir):
-"Her gün, sizin her bir mafsal?n?z için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakad?r. Her tahmîd bir sadakad?r, her bir tehlîl bir sadakad?r. Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakad?r. Nehy-i ani'l-münker de bir sadakad?r. Bütün bunlara, ki?inin ku?lukta k?laca?? iki rek'at namaz kâfi gelir." Hadis-i ?erif / Müslim, Müsâfirîn 84, (720); Ebu Dâvud, Salât 301, (1286).


-"?nsanda üçyüz küsur mafsal vard?r. Her bir maf sal için bir sadakada bulunmas? gerekir. Mescidde topra?a gömece?i bir balgam, yoldan bertaraf edece?i, bir engel... Bunlar? bulamazsa, ku?luk vakti k?laca?? iki rek'at namaz!" Hadis-i ?erif / Ebu Dâvud, Edeb 172; (5242).


-ALLAH Teâlâ hazretleri buyurdu ki: "Ey Ademo?lu! Günün evvelinde benim için dört rek'at namaz k?l, ben de sana günün sonunu garantileyeyim. '' Hadis-i ?erif / Tirmizî, Salât 346, (475).


-"Kim ku?lu?un bir çift (namaz)?na devam ederse, deniz köpü?ü kadar çok da olsa, ALLAH günahlar?n? affeder." Hadis-i ?erif / Tirmizî, Salât 346, (476). (Sadaka Cehennem ate?ine perdedir.)
Çok önemli not: Safer ay?nda inen belalardan ve musibetlerden korunmak için daha fazla tesbihat için a?a??daki link'i t?klay?n?z. Bu sayfada yazanlar? dikkatle okuyun,amel edin. Ailenize, sevdiklerinize ve çevrenizdekilere okutun!
 

Benzer İçerikler

Üst