Sigarayı bırakmanın yan etkileri

M

Misafir

Forum Okuru
Sigarayı bırakmanın yan etkileri
sigaray? b?rakman?n yan etkileri
sigaray? b?rakman?n yan etkileri, faydalar?, yararlar?, zararlar? hakk?nda bilgiler burada arkada?lar


Ba??ml?l?k vakkalar?nda en ba?ta sigara ba??ml?l??? geliyor Melek'lerim. Ne yaz?k ki bende o ba??ml?lar aras?nday?m. Sigaray? kesinlikle b?rakmay? dü?ünüyorum ama b?rak?nca yan etkileri, faydalar? ya da zararlar? ne olur bilemiyorum. Sizde benim gibi dü?ünüyor ve sigaray? b?rakt?ktan sonra sizi neler bekliyor diye merak ediyorsan?z; buyrun bu makalemizde bilgi sahibi olal?m Melek'lerim.


Sigaray? b?rakt?ktan sonra olanlar vücuttaki de?i?iklikler
sigaray? b?rakt?ktan sonra vücut ve bedenimizde olanlar asl?nda sigaray? b?rakman?n ne kadar h?zl? bir ?ekilde olumlu etkiler yapt???n? gözler önüne sermektedir.

Ara?t?rmalar, 35 ya??ndan önce sigaray? b?rakan ki?ilerin ya?am sürelerinin, hiç sigara içmeyen ki?ilerle ayn? oldu?una dikkat çekiyor.

?lk 20 dakika sonra vücutta olanlar ve vücuttaki de?i?iklikler: Nab?z, kan bas?nc? ve vücut ?s?s? normale döner.

Sigaray? b?rakt?ktan 8- 24 saat sonra vücutta olanlar ve vücuttaki de?i?iklikler : Kanda bulunan karbonmonoksit oran? h?zl? bir biçimde dü?mekte ve normal seviyelere inmektedir. Sigaray? b?rakt?ktan sonra kandaki oksijen miktar? yükselir. Kalp krizi geçirme riski ve tehlikesi ciddi oranda azalmaktad?r.

Sigaray? b?rakt?ktan 48 saat sonra vücutta olanlar ve vücuttaki de?i?iklikler : Sinir uçlar?nda onar?m ba?lar; koku ve tat alma duyusu iyile?ir.

Sigaray? b?rakt?ktan 2 hafta 3 ay sonra vücutta olanlar ve vücuttaki de?i?iklikler : Efor kapasitesi artar, koku ve tat alma duyular? iyile?ir, balgam miktar? azal?r, di? ve t?rnaklardaki sar? lekeler kaybolur. Kan dola??m? düzelir. Akci?erin kapasitesi yüzde 30 oran?nda artar.

Sigaray? b?rakt?ktan 1-2 y?l sonra vücutta olanlar ve vücuttaki de?i?iklikler : Akci?er kanseri riski dü?meye ba?lar. Kalp hastal???na ba?l? ölüm oran? yüzde 36 oran?na iner. Koroner kalp hastal??? ve kalp krizi riski yüzde 50, beyin kanamas? ve damar t?kan?kl??? riski ise yüzde 30- 50 azal?r. ?yi kolesterol olarak bilinen HDL miktar? artar.

Sigaray? b?rakt?ktan 1-9 y?l sonra vücutta olanlar ve vücuttaki de?i?iklikler : Öksürük ortadan kalkar. Nefes darl??? azal?r, konsantrasyon artar. Akci?er kendini enfeksiyonlara kar?? daha iyi korumaya ba?lar.

Sigaray? b?rakt?ktan 5 y?l sonra vücutta olanlar ve vücuttaki de?i?iklikler : A??z, g?rtlak ve yemek borusu kanseri riski yar?ya iner.

Sigaray? b?rakt?ktan 5- 15 y?l sonra vücutta olanlar ve vücuttaki de?i?iklikler : 5-10 y?l sonra felç olma riski, 15 y?l sonra da koroner kalp hastal??? ve kalp krizi geçirme riski hiç içmeyenlerle ayn? düzeye gelir.

Sigaray? b?rakt?ktan 10- 15 y?l sonra vücutta olanlar ve vücuttaki de?i?iklikler: Akci?er kanserinden ölme riski yüzde 50 azal?r. A??z, g?rtlak, yemek borusu, mesane, böbrek, pankreas kanseri riski ise ciddi bir ?ekilde azal?r. 15 y?l sonra büt?n riskler, sigara içmemi? bir insanla ayn? düzeye gelir.

Görüldü?ü gibi sigaran?n kötülüklerinden kurtulmak bir süre al?r ama her geçen sigaras?z dakika vücut kendini tamir edip sa?l???n? kazan?r.
Bir grup insan ise sigaray? b?rak?rsa kilo alaca??ndan korkar. Sigaray? tamamen b?rakanlar aras?nda ortalama kilo al?m? sadece 2.5-4 kilodur As?l gerçek ise, sigaran?n yaratt??? sa?l?k tehdidine e? bir tehdit ancak 40 kilo al?m? ile mümkündür. Bu da sigaran?n tek ba??na yaratt??? riskin büyüklü?ünü aç?kça göstermektedir. Kilo al?m?ndan kaç?nmak için ?u ip uçlar? verilebilir;
•Sigaray? b?rakt?ktan sonra kilo alman?n en önemli sebeplerinden biri a?za bir ?ey koyma al??kanl???d?r. Bu istek duyuldu?unda yiyecek yerine kürdan, Red Kit’in yapt??? gibi saman yada ?ekersiz çiklet tercih edilebilir. Yani a?z?n?z? kand?r?n!
•Lifi bol, kalorisi dü?ük yiyecekler seçin.. Çi? sebzeler yada meyveler yeyin, bunlar sigaran?n pas?ndan kurtulan dil için güzel tatlard?r
•Abur cuburu bo? verin, bol su için.
Y?llarca sigara içen ço?u insan sigaray? b?rak?nca bir anda tertemiz olmak ister. Fakat 40 y?l sigara içip sonra bir haftada her ?eyi toparlamak mümkün de?ildir. Sigara duman?n?n ve nikotinin yaratt??? hücre harabiyetini düzeltmek için C vitamini, E vitamini, selenyum gibi antioksidanlar?n faydas? vard?r. Fazlal??? damarlara zararl? bir madde olan homosisteini dü?ürmek için folik asit ile B12 ve B6 vitaminleri kullan?labilir. Balgam söktürücü ?uruplara, akci?er kendini temizleyece?i için gerek yoktur.
Haftada en az üç, günde de 30 dakika tempolu yürümek yada spor yapmak, taze sebze meyve ile beslenmek, hayvansal ya?lardan ve fazla kaloriden uzak durmak, lifli g?dalar? ihmal etmemek sigaray? b?rakanlar?n ya?am slogan? olmal?d?r.

Sigaran?n vücudunuzda meydana getirdi?i hasar?n belki zaten fark?ndas?n?z – nefes darl???, uzun süreli faranjit ve sabah öksürükleri…
Sigara ast?m hastal???n? art?r?r ve kronik obstrüktif akci?er hastal???n en etkili sebebidir.
Neyse ki, vücudunuz son sigaran?z? söndürmenizi takip eden birkaç dakika içinde kendi kendini onarmaya ba?lar. Sigaray? b?rakman?n sa?l???n?za büyük yarar? olacakt?r – çok uzun y?llard?r içiyor olsan?z bile.
Sigaray? b?rakmak, sa?l?kl? bir ya?am sürmek için atabilece?iniz en önemli ad?md?r. Unutmay?n, de?i?im için hiçbir zaman geç de?ildir.

Sigaray? b?rakt?ktan sonra vücuttaki di?er de?i?iklikler ?unlard?r:

Sigaray? b?rakt?ktan 20 Dakika Sonra
Kan bas?nc?n?z düzelir
Kalp at??lar?n?z normale döner
El ve ayak ?s?n?z normale döner

Sigaray? b?rakt?ktan 8 Saat Sonra
Kan?n?zdaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyi yar?ya dü?er
Kan?n?zdaki oksijen seviyesi normale döner 24 Saat
SonraKarbonmonoksit vücudunuzdan tamamen at?l?r
Akci?erleriniz sigaran?n neden oldu?u mukusu temizlemeye ba?lar
Kalp krizi riskiniz azalmaya ba?lar
Sigaray? b?rakt?ktan 48 Saat sonra olanlar
SonraVücudunuzdaki nikotin tamamen temizlenir
Koku ve tat duyular?n?zda art?? kaydedilir

Sigaray? b?rakt?ktan 72 Saat Sonra olanlar
Nefes alman?z kolayla??r
Enerji seviyeniz yükselir

Sigaray? b?rakt?ktan 2-12 Hafta sonra
SonraKan dola??m?n?z daha sa?l?kl? gerçekle?meye ba?lar
Akci?er fonksiyonunuz %30 oran?nda artar
Yürüme ve ko?man?z kolayla??r
Sigaray? b?rakt?ktan 3-9 Ay sonra olanlar
SonraÖksürük ve gö?üsteki h?r?lt?lar?n?z azal?r.
Nefes alma sorunlar?n?z iyile?ir
Akci?erlerinizin enfeksiyona kar?? direnci artar

Sigaray? b?rakt?ktan 1 Y?l Sonra olanlar
Kalp hastal??? riski, sigara içmeye devam eden birinin ta??d??? riskin yakla??k yar?s?na iner

Sigaray? b?rakt?ktan 5 Y?l Sonra olanlar
A??z ve g?rtlak kanserinden ölme riskiniz azal?r

Sigaray? b?rakt?ktan 10 Y?l Sonra
Akci?er kanserine yakalanma riskiniz, sigara içmeye devam eden birinin ta??d??? riskin yar?s?na iner
Kalp hastal??? riskiniz hiç sigara içmemi? birinin ta??d??? riskle ayn? seviyeye iner

Sigaray? b?rakt?ktan 15 Y?l Sonra olanlar
Felç geçirme ve kalp krizi riskiniz hiç sigara içmemi? birinin ta??d??? riskle ayn? seviyeye iner
 
Üst