1. PaSikA

  PaSikA Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  28 Kasım 2007
  Mesajlar:
  19.755
  Beğenilen Mesajlar:
  601
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İstanbul

  Sosyoloji Derneğinin Tüzüğü

  Konu, 'Sosyoloji bilimi' kısmında PaSikA tarafından paylaşıldı.

  BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Amacı ve Çalışma Alanı
  MADDE 1- "Sosyoloji Derneği" adı ile 18.1.1990 tarihinde merkezi Ankara'da olan bir dernek kurulmuştur. Bakanlar Kurulu'nun 10.02.1999 tarih ve 99/12405 sayılı kararı ile "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsünü kazanmıştır. Dernek merkezi : Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi 9/7 Beşevler – ANKARA adresindedir.
  MADDE 2- Derneğin Amaçları ve Çalışmaları
  Türkiye'de Sosyolojinin anlaşılmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde ve yayında bulunmak, toplumbilimciler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamaktır.
  Dernek, amaçları doğrultusunda iktisadi işletmeler kurabilir.
  Dernek’in herhangi bir şubesi yoktur ancak gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler, o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
  Dernek, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
  Benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi, işveren, memur sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.

  Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi yardım alabilir. Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.
  Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.
  Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda; dernekler, birlikler, odalar, vakıflar, sendikalar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, yetkili organların kararı ile platformlar oluşturabilir.

  MADDE 3- Derneğin Çalışma Koşulları ve Çalışma Biçimleri
  Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
  a) Toplumbilim alanında araştırmalar yapmak,
  b) Yakın disiplin ve bilim dallarıyla ve bunlara ilişkin kuruluşlarla amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak,
  c) Bilimsel nitelikte kongre, sempozyum, seminer, konferans, açık oturum düzenlemek ya da benzeri etkinliklerde bulunmak,
  d) Toplumbilimcilerin mesleklerine ilişkin sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olmak,
  e) Ülkemizde toplumbilimsel düşünüşün etkin ve yaygın bir kimlik kazanması amacıyla yayınlar yapmak,
  f) Toplumbilimi dalında lisans ya da yüksek lisans yapan başarılı ve olanakları kısıtlı öğrencilere dernek gelirinin en az %10'u tutarında karşılıksız burs vermek.

  MADDE 4- Derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki isimlerdir:
  Adı Soyadı Adresi Uyruğu Mesleği
  Prof.Dr.Birsen Gökçe (H.Ü.) Atatürk Bulvarı No: 231/4 K.Dere/ANK. T.C. Öğr.üyesi
  Prof.Dr.Özer Ozankaya(Y.Ü.) Ataköy 9. kısım A-2/9 İSTANBUL T.C. Öğr.üyesi
  Doç.Dr.Aytül Kasapoğlu(A.Ü.) Gençlik Cad. No:139/4 Anıttepe/ANK. T.C. Öğr.üyesi
  Doç.Dr.Ziya Özcan (ODTÜ) Reşit Galip Cad. 38/4 GOP./ANK. T.C. Öğr.üyesi
  Doç.Dr.Faruk Kocacık(C.Ü.) Cumhuriyet Üni. Loj.F.Blok 9 Sivas T.C. Öğr.üyesi
  Y.Doç.Dr.Ali Erkul(C.Ü.) Cumhuriyet Üni. Loj. F.Blok 3 Sivas T.C. Öğr.üyesi
  Doç.Dr.Feride Acar(ODTÜ) İran Cad. No: 29 GOP./ANKARA T.C. Öğr.üyesi
  Doç.Dr.Ayşe Ayata (ODTÜ) 4. Cadde No: 2/1 B.Evler/ANKARA T.C. Öğr.üyesi
  Doç.Dr.Yakın Ertürk(ODTÜ) Piyade Sok. No: 22/24 Çankaya T.C. Öğr.üyesi
  Y.Doç.Dr.Nihat Erdoğan(E.Ü.) Selehattin Özkurt Cad. 5/4 Menemen T.C. Öğr.üyesi
  Y.Doç.Dr.Mehmet Ecevit (ODTÜ)Paris Cad.Havuzlu Sok.2/7 K.Dere/ANK T.C. Öğr.üyesi
  İKİNCİ BÖLÜM
  MADDE 5- Dernek Üyeliği
  Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.
  MADDE 6- Derneğe Asıl Üye olmak için aşağıdaki koşullar geçerlidir:
  A- Yurttaşlık haklarına, fiil ehliyete sahip olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye`de yasalar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş bulunmak.
  B- Yerli ya da yabancı üniversitelerin herhangi birinden sosyoloji bilim dalı lisans diplomasına sahip olmak,
  C- Toplumbilim alanında öğretim üyesi ya da öğretim üyesi yardımcısı olmak,
  D- Yayınları, araştırmaları ya da çalışmaları ile toplumbilimci olarak tanınmış bulunmak,
  E- Genel Kurul`ca belirlenen üyelik giriş ödentisini ve yıllık aidat tutarlarını yılları içerisinde ödemeyi kabul etmek.
  Koşullardan birisini taşıyan şahıs veya tüzel kişiler, iki üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile üye olurlar. Üye olan tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi Genel Kurul`da bir oy hakkına sahiptir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

  Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri :

  Olağan ve olağanüstü kurullara katılmak, Genel Kurullarda önerilerde bulunmak.
  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri tüzük hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.
  Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetim Kurulları`nın asıl ve yedek üyelerini seçmek ya da
  seçildiği takdirde bu görevleri yürütmek.
  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul`da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
  Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
  MADDE 7- Derneğe Fahri Üye Olma:
  Toplumbilim ya da yakın dallarda derneğin amaçlarına uygun hizmetlerde bulunmuş olanlar Yönetim Kurulu kararı ile bu unvanı alabilirler. Bu üyelerin genel kurulda oy kullanma yetkileri yoktur.
  MADDE 8- Derneğe Giriş:
  Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerekli belgeleri tamamlayarak Yönetim Kurulu başkanlığına başvururlar.
  Bu istekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Başvuruları kabul edilenler "Asıl Üye" defterine kayıt edilirler.
  MADDE 9- Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi :
  Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bunun dışında dernek üyeliğinden çıkma iki şekilde olur:
  a) İstifa: Arzu eden her üye istifa yolu ile üyelikten ayrılabilir.
  b) Çıkarılma: Dernekler Kanunu'nun yasakladığı faaliyetlerde bulunan, derneğin tüzel kişiliğine söz ve yazı ile zarar veren, dernek aidatını ödememekte ısrar eden üyeler, dernek başkanının ya da herhangi bir üyenin teklifi üzerine onur Kurulunun alacağı karar ve Yönetim Kurulunun onayı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  MADDE 10- Dernek Organları:
  a) Genel Kurul
  b) Yönetim Kurulu
  c) Denetim Kurulu
  d) Onur Kurulu
  e) Temsilcilik
  Dernek, Yönetim Kurulu kararı ve üyelerinin katılımı ile, dernek amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan diğer bilim ve meslek kuruluşlarının üyeleri ile müştereken :
  Bilim ve Danışma Kurulu, Etik Kurul, vb. kurullar oluşturabilir. Bu organlara, yukarda a,b,c,d ve e satırlarında adları geçen zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

  MADDE 11- Genel Kurul
  1-İki yılda bir Nisan ayı içindeki bir günde olağan toplantısını yapar;
  2-Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
  Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması esas olmakla birlikte Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları tarafından belirlenen ve onaylanan zorunlu sebepler nedeniyle bir yıl süre ile ertelenebilir. Bu erteleme nedenleri belirtilerek üyelere duyurulur.
  Ertelenen Genel Kurulun toplanma tarihi ve yeri üyelere Genel Kurul Toplantıları genel bildirim usulleri çerçevesinde yeniden tebliğ edilir.
  Bir kere ertelenen Genel Kurul Toplantısı bir defa daha ertelenemez.
  Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.
  Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin mürecaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
  MADDE 12- Çağrı Usulü
  Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek mektupla veya mahalli bir gazeteye ilan vermek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

  MADDE 13- Toplantı Yeri
  Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya en geç onbeş gün önceden üyelere bildirilmek şartı ile Yönetim Kurulu`nun belirleyecegi bir yerde yapılır.
  MADDE 14- Toplantı Yeter Sayısı
  Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
  MADDE 15- Toplantının Yapılış Usulü
  Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün saat ve yerde yapılır.
  Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
  14. Maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
  Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertlenmesinin gerektirmez.
  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile katip seçilir.
  Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

  Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. MADDE 16- Toplantıda Görüşülecek Konular
  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
  MADDE 17- Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri
  Yönetim Kurulu, yedi asıl yedi yedek üyeden olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
  Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
  3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
  4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
  5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
  MADDE 18- Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
  Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim kurulu tarafından 1 (bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 3 (üç) kişiyi, Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
  MADDE 19- Onur Kurulu
  Onur Kurulu 3 (üç) üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üye 2 (iki) yıl süre ile görev yapar ve dernek amacına aykırı davranan üyelerin durumunu görüşür. Üyelerden birini başkan olarak seçen onur kurulu, Yönetim Kurulu ya da dernek üyelerinin başvurusunu değerlendirmek için toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az 2 (iki) üyenin katılması gerekir.
  MADDE 20- Denetim kurulu Teşkili ve Görevleri:
  Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Kurul, derneğin işlem ve hesaplarını bütün defterlerini incelemek ve hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunmakla görevlidir.
  Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
  MADDE 21- Çalışma Grupları ve Kurul Komiteleri:
  Yönetim Kurulu, dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü sayıda çalışma grubu ve çalışma komitesi oluşturur. Bu grup yada komitelerin görevleri çalışmaları tamamlandığında sona erer.
  MADDE 22- Planlama ve Program Kurulu:
  Planlama ve program kurulu çalışma önceliklerini belirlemek üzere Yönetim Kurulunca atanır ve ona bağlı olarak çalışır. Kurul 5 üyeden oluşur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  MADDE 23-
  A- Derneğin Gelirleri:
  Derneğin gelirleri şu kaynaklardan sağlanır:
  Giriş ödentisi, yıllık ödentiler, bağışlar, araştırma ve yayından sağlanan gelirler, mal varlığı gelirleri, resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerin yapacakları her türlü bağışlar, yardımlar ve armağanlar.
  Mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak amacı ile ve kültürel faaliyetler yoluyla sağlanacak gelirler.
  Benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi, işveren ve memur sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan alınan maddi yardımlar.
  Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülen projeler nedeniyle sağlanan ayni ve nakdi yardımlar.
  Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan ayni ve nakdi yardımlar.
  Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve uygulama gelirleri.
  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
  Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
  Yıllık aidatlar her Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul tarafından yeniden belirlenir.

  B- Derneğin Giderleri :

  Yönetim Kurulu, derneğin amaçları doğrultusunda ve Genel Kurul tarafından onaylanan bütçesine uygun olarak dernek harcamalarını yapar.

  MADDE 24-
  Zorunlu Defterler :
  Dernek, Dernekler Yasası ve Yönetmeliklerin belirlediği usuller çerçevesinde aşağıda yazılı defterleri tutar:
  1- Üye Kayıt Defteri
  2- Yönetim Kurulu Karar Defteri
  3- Gelen ve Giden Evrak Defteri
  4- Gelir ve Gider Defteri
  5- Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri
  6- Demirbaş Defteri
  7- Alındı Belgesi Kayıt Defteri
  MADDE 25- Tüzüğün Değiştirilmesi ve Fesih:
  Tüzük, Genel Kurulun normal ya da olağanüstü toplantılarına katılan üyelerinin en az üçte ikisinin onayı ile değiştirilebilir. Genel Kurul üçte iki çoğunlukla derneğin çalışmalarına son verilebilir. Böyle bir durumda dernek malvarlığı kızılay Genel Merkezine devredilir.
  MADDE 26- Yürürlük:
  Bu tüzüğün 06.10.1983 tarih ve 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre düzenlenmiş olan eski hükümleri yürürlükten kalkmış olup, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre değiştirilmiş bulunan yeni hükümleri yürürlüğe konmuştur. Bu tüzük yeni hükümleri ile 16.04.2005 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı müsbet oyu ve Ankara Valiliğinin onayından sonra yürürlük kazanır.
  Bu tüzük maddelerince kapsanmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri ile Medeni Kanun hükümleri yürütülür.
  Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü :
  Bakanlar Kurulu`nun 10.02.1999 tarih ve 99/12405 sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü onaylanan Sosyoloji Derneği, tüzüğünde kapsanmayan ancak bu statüdeki dernekler için öngörülen tüm kanun ve yönetmelikler hükümlerini de uygulamakla yükümlüdür.
  Bu tüzüğün uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.


   
Sosyoloji Derneğinin Tüzüğü konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Dernek

  Dernek

  Rüyasında bir derneğe giren kişi, başkalarına uyarak başarıya ulaşacak demektir.
 2. Vakiflar TÜzÜĞÜ

  Vakiflar TÜzÜĞÜ

  VAKIFLAR TÜZÜĞÜ Madde 1 – Vakıfların idare ve temsili ve vakıf malların ve mimari veya tarihi değeri olup idaresi vakfa ait olan eserlerin muhafaza ve imarı ve vakfa ait müesseselerin gayelerine göre yaşatılması ve vakıf paraların nemalandırılması ve mütevellilerin tâyin ve icabında azilleri hususunda Vakıflar Umum Müdürlüğüne kanunla verilen vazifeler bu Nizamname hükümleri dairesinde ve...
 3. Tüzükler

  Tüzükler

  bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Tüzükleri aşağıda idarenin düzenleyici işlemlerini inceleyeceğimiz onüçüncü bölümde ayrıca göreceğiz. Bu konuda oraya bakılmalıdır.
 4. Sosyolojinin Amaçları

  Sosyolojinin Amaçları

  Toplumları, içinde bulundukları yere ve zamana göre, nesnel ve somut koşullarıyla anlamak. - Toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak. - Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaşmak. - Mevcut toplumsal verilere dayanarak ileride ortaya çıkacak olaylarla ilgili öngörüde bulunmak. Sosyolojinin Özellikleri •...
 5. Sosyolojİ

  Sosyolojİ

  Sosyolojinin gelişmesinin gecikme nedenleri:  Toplumsal olaylara bilimsel yöntemin uygulanamayacağı kasını,  Gelenek,görenek,ön yargı,çıkar gibi nedenlerle yeniliklere ve toplumsal değişmelere direnç gösterme,  Bilimin dine karşı olduğu inancı, İnsan yaşamının bazı yönlerinin dokunulmaz sayılması. Sosyolojinin incelediği başlıca konular:  Toplumsal kişi, kişinin toplum içindeki yeri, ...

Sayfayı Paylaş