1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Topal Osman Paşa

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  serasker sultan nedir Mora'da yerleşmiş bir Türk ailesindendir. İstanbul'a gelince bazı hemşehrilerinin delâletleriyle sarayın koz bekçileri ocağına kaydedilmiş ve bir müddet hizmetten sonra pandolbaşı (veya pandurbaşı: kır bekçisi ve derbend muhafızı) olarak saray bahçelerinde hizmet etmiş ve buradan yirmi bir yaşında iken pâdişâh tarafından verilen bir vazife ile Mısır'a gönderilmiş ise de gemi ile Saydamdan Dimyat'a gittiği sırada bir İspanyol korsan gemisine esir düşüp yaralı olarak Malta'ya götürülmüştür.

  Osman< Konu Resmi..>
  Malta limanı reisi Marsilyalı Vensan Arno'ya müracaat ile asaletinin îcabı olarak kendisini esaretten kurtarmasını rica etmiş ve o da korsanlara verdiği altı yüz duka mukabilinde Osman'ı esirlikten kurtarmış ve yaraları da tedavi edilen Osman serbest bırakılarak bir Fransız gemisiyle Dimyat'a ve oradan Kahire'ye gelmiştir.

  Osman< Konu Resmi..>
  kendisini esirlikten kurtarmış olan Arno'ya buradan tedarik ettiği bin duka ile kıymetli kürk yolladığı gibi ayrıca beş yüz duka daha göndermek suretiyle minnettarlığını bildirmiştir.

  1126 H. - 1714 M. de Mora'da Martalosbaşı (derbend ve zor geçitlerin ve asayişin muhafaza ve emniyetine memur edilen bir sınıf muhafızın âmiri demek olup bunun emri altında Hıristiyan tebaadan Martalos denilen muhafızlar vardı.) bulunan Osman ağa< Konu Resmi..>
  < Konu Resmi..>
  Müslümanlık'tan yüz çevirerek (tanassur ederek) Venediklilerin hizmetine girmiş olan Sinanoğlu'nun harekâtını takibe memur oldu ve beylerbeyilik ile 1127 H. - 1715 M.'te Tırhala mutasarrıflığına ve 1129 Muharrem - 1716 Aralık'ta Muhsinzâde Abdullah Paşa'nın yerine vezirlikle Mora seraskerliğine tâyin olundu.


  Avusturya ve Venedik ile devam eden muharebede Kastel-Zerden İnebahtı körfezine geçen Venedik firkateynlerini zabt ve kaptanlarını esir eylediğinden< Konu Resmi..>
  hizmeti takdir olunup aynı zamanda Preveze ile Dubniçe taraflarının idaresi de kendisine bırakıldı.
  27 Zilkade 1130 - 22 Ekim 1718 Osman Paşa< Konu Resmi..>
  İnebahtı muhafızlığına naklolunarak yerine Mora seraskerliğine beylerbeyi Mustafa Paşa getirildi ve daha sonra da Narda muhafızı olarak 1132 Rebiulâhır - 1720 Şubatta Bosna valiliğine tâyin olundu ve on dört ay sonra yani 1133 Receb - 1721 Mayıs'ta Rumeli valisi Muhsinzâde Abdullah Paşa'ya karşı Niş'teki yeniçerilerin ayaklanmaları üzerine memuriyetleri becayiş edilerek Rumeli valisi ve Niş muhafızı oldu.

  Osman Paşa< Konu Resmi..>
  uzun müddet burada kaldı ve hakkında şikâyet olduğundan 9 Muharrem 1140 - 24 Ağustos 1727 de Bosna valisi Muhsinzâde Abdullah Paşa ile tekrar becayiş oldular. Fakat aynı sene Cemaziyelâhır (1727 Ocak) da yapılan değişimde Niğbolu sancağı ile Vidin muhafızlığına tâyin olundu.
  Topal Osman Paşa 1729 ile 1731 seneleri arasında tekrar Bosna ve Rumeli valiliklerinde bulundu ve 1143 Zilkade - 1731 Mayıs'ta Bosna valisi bulunurken Rumeli'de eşkiya teftişine memur oldu ve bilhassa Arnavutluk'ta kaza kaza dolaşıp temizlik yapmağa memur edildi ve yine o sene Rumeli valisi oldu.

  Topal Osman Paşa gezdiği yerlerdeki asayişsizliği giderip temizlik yapa yapa Selanik taraflarına geldiği sırada< Konu Resmi..>
  yani 1144 Rebiulevvel - 1731 Eylül başlarında Darrüssaade ağası Beşir Ağa'dan gizlice aldığı bir mektupla sadarete getirileceği müjdelenerek teftiş yoluyla İstanbul'a< Konu Resmi..>
  doğru gelmesi bildirilmiş olduğundan< Konu Resmi..>
  o yolda hareket etti ve Selanik'le Serez arasına geldiği sırada Birinci mirahor Kara Mehmet Paşazade Mustafa Bey vasıtasıyla sadarete davet olunup İstanbul'a< Konu Resmi..>
  gelerek mühri hümâyunu aldı (19 Rebiulevvel 1144 - 21 Eylül 1731).

  Osman Paşa sadarette takriben beş ay kadar kaldı; Ramazanın on beşinde Hırka-i Şerif ziyareti için diğer vezirler ve ulema ile saraya gidip ziyaretten sonra Hırka-i Şerif odasından çıkmış ve koluna girmiş olan silâhdar ağaya:
  "—Oruçtan ve ihtiyarlıktan rahatsızım< Konu Resmi..>
  şurada biraz oturayım" diyerek Revan köşkü'nün kapısı önünde oturmuştu. Bu sırada silâhdar padişahın huzuruna giderek vaziyeti anlatmış olduğundan tekrar Osman Paşa'nın yanına geldiği zaman:
  "— Şevketlü efendimiz sünnet odasına gideceklerinden buradan geçerler< Konu Resmi..>
  rahatsız olursunuz" diye Osman Paşa'yı Revan köşküne sokup pâdişâh< Konu Resmi..>
  şeyhülislâm ile sünnet odasına geçtikten sonra silâhtar ağa vasıtasıyla Osman Paşa'dan mühr-i hümâyun alınmış ve müsaderesiz olarak derhal Bostancı sandalıyla Kadiköyü'ne gönderilmiştir.

  I. Mahmut< Konu Resmi..>
  hasta ve ihtiyar olduğunu söyleyen Topal Osman Paşa'nın yerine Tebriz seraskeri Hekimoğlu Ali Paşa'yı münasip görüp o gelinceye kadar defterdar İzzet Ali Paşa'yi defterdarlığa ilâveten sadaret kaymakamlığına tâyin eylemiştir.

  Osman Paşa< Konu Resmi..>
  azli günü Trabzon valiliğine tâyin olunarak gitmiştir. Mühimme defteri'nde Osman Paşa'nın sadaretten çekilmesi istifa şeklinde gösterilmiş olup filhakika silâhdara< Konu Resmi..>
  < Konu Resmi..>
  belki de böyledir.

  Hammer< Konu Resmi..>
  Osman Paşa'nın sadaretten ayrılmasına sebep olarak eski kethüdası çavuşbaşı Süleyman ağa'nın yolsuzluklarının ve rüşvetçiliğinin sebep olduğunu yazıyor.

  İran seferinin tekrar başlaması üzerine 1144 Zilhicce -1732 Haziran'da Trabzon valiliğinden alınarak o sırada vefat etmiş olan Tiflis muhafızı Rüstem paş a'nın yerine tâyin olunmuştur1. 1145 Rebiulâhır -1732 Eylülde Erzurum valiliğine naklolunarak bu vilâyet üzerinde kalmak üzere Musul taraflarındaki İran cephesine serasker olmuş ve sonra seraskerliğe ilâveten Anadolu valiliği verilmiştir.

  Osman Paşa serasker tâyin edildiğine dair olan fermanı aldığı vakit hasta idi; fakat vaziyetin ciddiyetini kavrayıp hastalığına bakmayarak süratle Musul tarafına hareket etmiş ve bu suretle tereddüd ve özür beyan etmeyerek süratle fermana uyması pâdişâhın memnuniyetine neden olmuştur.

  Topal Osman Paşa< Konu Resmi..>
  Nâdirşah'la yapmış olduğu 7 Safer 1146 - 20 Temmuz 1733 tarihindeki Duçom muharebesindeki galebesi üzerine Bağdat ve Doğu Anadolu istilâdan kurtarılmıştır.

  Osman Paşa< Konu Resmi..>
  bu muvaffakiyetinden sonra hastalığı sebebiyle seraskerlikten affını istemiş ise de kendisine seraskerlik teklif edilen Bağdad valisi Ahmet Paşa'nın kabul etmemesi üzerine bu vazife Osman Paşa üzerinde bırakılmıştır.

  Osman Paşa ile Nâdirşah arasında ikinci defa yapılan Kerkük muharebesinde hasta bulunan Osman Paşa maktulen vefat ederek Osmanlı kuvvetleri bozulmuştur (1146 Cemaziyelâhır - 1733 Kasım). Kabri Kerkük'te imam Kasım camii kabristanındaki türbesindedir. Topal Osman Paşa< Konu Resmi..>
  vakar sahibi< Konu Resmi..>
  cesaretli< Konu Resmi..>
  tedbirli ve değerli bir devlet adamı idi
  sadrâzam Şehit Ali Paşa'nın Mora seferi esnasında verilen emir üzerine beş bin yaya levent yazmaya memur edildi ve bu kuvvetlerle Korent geçidine ve Korent şehrine karşı taarruza geçti ve üç dört yüz kişi ile ihtiyarlığından ve halsizliğinden bahsetmesi Paşanın sadaretten çekilmek istediği şeklinde tefsir edilmiştir


   
Topal Osman Paşa konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Paşa

  Paşa

  Rüyada üniformalı bir Osmanlı Paşası görmek, şan, şeref ve itibar işareti olarak tabire tabi tutulur. Paşa görmek, ün, itibar ve itibar işareti olarak yorumlanır. Rüyada paşa görmek; devletin vesile olacağı bir olay sonucunda çok sevinmeye işarettir
 2. Topal...

  Topal...

  Kayınpederimin sokakta bulup sahiplendiği çok sevdiği köpeği TOPAL. çok hırçındır yanına ve kayınpederimin yanına kimseyi yaklaştırmaz. kayınpederimin iş yerinde kalıyor topal bahçede kulubesi var tabi arkadaşlarıda ama onlar açıkken mümkün değil kimsenin bahçeye girmesi asla izin vermiyorlar. sadece sahipleri dışında kimseyi kabullenmiyorlar sevmeye çalışsakta izin vermiyolar ama yinede...
 3. Özdemiroğlu Osman Paşa

  Özdemiroğlu Osman Paşa

  Memlûkler zamanında Mısır'a yerleşmiş olan bir Çerkez ailesine mensup olup babası Özdemir Paşa Osmanlı devleti hizmetinde yetişerek beylerbeyi olmuştur; validesi tarafından Mısır'daki Abbasî halifeleri ailesine mensuptur. 933 H.-1527 M.'de doğmuş Sana beylerbeyi olmuştur. Bu sırada Zeydî imamlarından Topal Mutahhar'ın isyan ederek Yemen beylerbeyi Murad Paşa'yı katletmesi üzerine her iki...
 4. Yarbay Topal Osman Ağa

  Yarbay Topal Osman Ağa

  Osman Ağa Giresun'un Hacı hüseyin mahallesindeki köklü bir aile olan Feridunzadeler' dendir. Annesi Zeynep hanımdır. Osman Ağa ticaretle uğraşırken 1912 yılında Balkan savaşı başlamış babası askerlik bedelini ödediği halde o gönüllü bir birlik oluşturarak savaşa katılmıştır. Başarılarından dolayı yarbaylık rütbesine kadar yükselmiştir. Bu savaşlarda sağ ayağından ağır bir şekilde yaralanmış...
 5. Topal Tavuk

  Topal Tavuk

  topal tavuk tarifi Okurken gülmekten koptum umarım sizlerinde hoşuna gider...:piha: Sene 1994 Ramazan ayındayız. Aynı okulda çalıştığımız Mobilya Bölüm Şefi Eşref arkadaşımız, benle beraber 4 arkadaşı iftara çağırdı. Kendisi bekardı ve yanlız yaşıyordu. İftar oldu orucumuzu açtık. Ben hızlı bir şekilde çorbamı içtim. Yemeği beklemeye başladım. Eşref de bir bütün tavuğu parçalayıp haşlamış ve...

Sayfayı Paylaş