1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0

  Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi

  Konu, 'Eğitim ve Kadın' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ
  Öğrenme ve öğretmeler sürecinin bir sonucu olan bu
  diller arası alışverişler, o dillerin konuşurlarının
  türlü düzlemlerdeki karşılıklı ilişkilerinden ortaya
  çıkar. Dillerin dünya üzerinde kapladığı coğrafya ile
  bu coğrafyada yaşayanların ilişkiler süreci, yani
  tarih, bu konunun ana eksenleridir; çünkü her kişi ya
  da topluluk, kendisininkinden farklı coğrafyalarda

  yaşayan ve farklı bilgilendirme yollarından geçmiş başka kişi ya da topluluklardan yeni şeyler öğrenir ve
  öğrendiklerinin adını da kendi diline taşır.
  Bilgilenme, bir toplumun kendi yapıp etmeleri kadar
  başka toplumlardan öğrendikleri veya
  öğrenebildiklerine de bağlıdır. Günümüz insanının
  bilgilerinin büyük kısmı, içinde yaşadığı toplumdan
  çok, başka toplumlara aittir. Çağımız insanının birden
  fazla yabancı dile gerek duyması da bu yüzdendir. Eski
  devirlerde göçler, savaşlar, ticaret kervanları ve din
  yayıcılarıyla taşınabilen bilgiler, bugün, çok kısa
  bir sürede dünyanın her yerine ulaşabilmektedir.
  Küreselleşmeyi bu anlamda, tekniğin dünyayı küçültmesi
  anlamında anlamak gerekmektedir. Eski devirlerde
  yalnızca yöneticilerini eğiten halklar, tek tanrılı
  dinlerle birlikte eğitim-öğretim hizmetinin
  demokratikleşmesiyle, cami avlularındaki medreseler
  ile kilise avlularındaki manastırların bu
  demokratikleşmenin başlangıç noktalarını
  oluşturmasıyla hız kazanan bilgi birikimi, daha bu
  çağlarda ulusal sınırlara sığmaz olmuştu. Dillerin
  yazı ve ses kayıt cihazlarıyla kolayca başka yer ve
  zamanlara taşınabilmesi, dünyayı, ‘çok gezenin çok
  bildiği bir dünya’ olmaktan çıkarıp, ‘çok okuyan veya
  çok dinleyenin çok bildiği bir dünya’ haline
  getirmesi, bilgi birikiminin ve ulaşılan yeni
  bilgilerin çok kısa bir sürede dünyayı kuşatabilmesi,
  küreselleşmenin anlamı olmuştur.
  Topluluklar arasındaki tarih ve coğrafya farklılığına
  doğru orantılı olarak bağlı olan bu almalar, binlerce
  yıl önce başladığı kabul edilen, henüz tamamlanmamış
  ve hiç bir zaman da sona ermeyecek olan bir süreci,
  “dil ailelerinin oluşma süreci”ni temsil ederler. Arka
  planında, yakın zamana kadar bir hanedanlar tarihi
  olan dünya tarihinin kavim bölünme ve birleşmelerinin
  yattığı bu toplumlar arası ilişkiler süreci, yerli
  yersiz, gönüllü gönülsüz, haklı haksız dil bölünme ve
  birleşmeleri yaratır; her dil, bir başka dilden şu
  veya bu ölçüde etkilenerek, tarih dediğimiz bu süreç,
  böylece sürüp gider. Tarihçilerin en güvenilir
  kaynakları olarak dil verileri, bize, tarihin bir
  savaşlar tarihinden ibaret olmadığını, savaşların
  birkaç saatlik, birkaç günlük işler olduğunu, asıl
  tarihin, savaşlar da dahil, bir ilişkiler tarihi, bir
  öğrenmeler ve öğretmeler süreci olduğunu
  göstermektedir.
  Türkçe, bugün yaşayan dillerin en yaşlılarından
  biridir ve bu tarih derinliği yanında mekanca da geniş
  bir coğrafyaya sahiptir. Türkçenin konuşucuları, bu
  geniş tarih ve coğrafya diliminde birçok devlet
  kurmuşlar, komşuluklarında yer alan kavimlerden birçok
  bilgi öğrenmişler ve komşularına da birçok bilgi
  öğretmişlerdir. Dolayısıyla, Türklerin komşularına
  öğrettikleri ile komşularından öğrendikleri bilgilerin
  adları, Türkçe ile ona komşu olarak yaşayan başka
  diller arasında, oldukça zengin bir söz alış verişine
  yol açmıştır.
  Öğrenme ve öğretmeler sürecinin bir sonucu olan bu
  diller arası alışverişler, Türkçe kadar komşusu
  ulusların dillerini de ilgilendiren bir konudur.
  Türkçe ve komşu diller konusunda, bugüne kadar yüzün
  üzerinde kitap ve on binin üzerinde makalenin
  yazılması, Türkçenin tarihçe derinliği ve coğrafyaca
  genişliğinin bir sonucudur. Sayıları böylesine kabarık
  olan bu kitap ve makaleler içinde, türkologlara ait
  olanlar, pek sınırlı sayıdadır; çünkü dediğimiz gibi,
  bu konu, türkologlar kadar sinolog, hungarolog,
  islavist, arabist, vb. araştırmacıları da
  ilgilendirmektedir.
  “İlk çağlardan beri, gerek Avrupa gerekse Asya’daki
  tarım kuşağında yaşayan ülkelerin tarih kayıtlarında
  geçen ve hep kuzeyden geldiği söylenen kavimler
  arasında değişik adlarla da olsa yer alan Türkler,
  tarihin bildiği kadarıyla, sadece bozkır kuşağının tek
  hakimi olmakla kalmamışlar, aynı zamanda, Çin, Kuzey
  Hindistan ve Ortadoğu’yu içine alan tarım kuşağını da
  yurt edinmişlerdi. Bu sebeple de bugün, nüfus
  yoğunluğu Türkistan, Hazar çevresi ve Anadolu
  ekseninde olmak üzere yaklaşık 6-7 milyon
  kilometrekareyi kaplayan Türk dili, tarih içinde,
  Sibirya’dan Doğu Avrupa’ya, Orta Asya’dan Orta
  Akdeniz’e kadar yaklaşık 11 milyon kilometrekarelik
  bir coğrafyaya yayılmıştır” .
  Bu yazımızda, Türklerin ve dolayısıyla Türkçenin bu
  geniş coğrafyasında yaşanmış ve yaşanmakta olan
  komşuluk ilişkilerine bağlı olarak, Çince, Farsça,
  Urduca, Arapça, Rusça, Ukranca, Ermenice, Macarca,
  Fince, Romence, Bulgarca, Sırp-Hırvatça, Çekçe,
  İtalyanca, Arnavutça, Yunanca, Lehçe, Fransızca,
  Almanca, İngilizce vs. gibi dillerle Türkçenin

  ilişkilerinden söz edeceğiz” Türkçe ile komşu diller arasındaki alış verişler,
  Türkler ile komşu uluslar arasındaki bilgi
  alışverişini gösterir. Komşulardan birinin diğerinden
  öğrendiği her bilgi, genellikle, komşunun dilindeki
  adıyla tanındı. Kısacası, Türkçe ile Türkçeye komşu
  olarak yaşamış ve yaşamakta olan diller arası
  ilişkilerin tespiti demek, bir ölçüde, Türklerle
  komşuları arasındaki ilişkilerin tespiti, Türklerin
  komşularına öğrettikleri ile komşularının Türklere
  öğrettiklerinin belirlenmesi demektir.
  Şimdi Türkçenin komşularıyla ilişkilerini ve bu
  ilişkiler konusunda yapılan çalışmaları kısaca gözden
  geçirelim. Bilindiği gibi özel adların her türü, tarih
  ve coğrafyanın, yani ansiklopedilerin malı olan dil
  birimleridir ve anlam boşalmasına uğradıkları için dil
  ve düşünce dünyasının üyeleri olmaktan uzaktırlar.
  Biz, burada, Türkçenin derin tarih ve geniş
  coğrafyasından miras kalan her türlü özel adı bir
  kıyıya bırakarak, Türkçe ile komşu diller arasında,
  birinden diğerine bilgi taşımış, gittiği dilin anlam
  örgüsünde kendisine yer bulmuş sözlük birimlerinden
  söz edeceğiz. ve Türkçenin bu dillerle olan gramer
  ilişkilerinden, bu konularda yapılmış çalışmalardan
  söz edeceğiz.
  1. Türkçe-Çince İlişkileri
  Bugünden binlerce yıl öncelere uzanan Türk-Çin
  ilişkilerinin ilk devirleri tamamen karanlıktır. Çin
  kaynaklarında “sien-pi, tu-yü hun, hiung-nu, ti, tik,
  tinglin, t'ie-le” gibi adlarla zikredilen kuzey
  kavimlerinin Türklüklerini tarihçiler
  tartışadursunlar, Türkçede, “Türk” adının ilk defa
  kullanıldığı Kök Türkler devrinden günümüze kadar
  süren Türk-Çin ilişkilerinin bile hayli derin olduğu
  bilinmektedir. Ticaretten savaşa, aynı devletin
  vatandaşlığından dindaşlığa kadar her türlü komşuluk
  ilişkilerini yaşamış olan bu iki ulus, günümüz
  dünyasının en eski komşularıdır. Çağlar boyu süren bu
  komşuluk, bu iç içelik, mutlaka, bu ulusların
  dillerine de yansımıştır.
  Türkçe ve diğer Altay dilleri ile Çince üzerindeki
  çalışmalar, bugün için çok yetersizdir. Henüz Altay
  dillerinin ve Çincenin tarihî sözlükleri hazırlanmamış
  ve bütün bu dillerdeki kelime kök ve aileleri tespit
  edilmemiştir. Dolayısıyla, bugün, ancak Çin
  kaynaklarında geçen "Çin transkripsiyonlu Türkçe
  kelimeler"den bahsedebiliyoruz veya Türkçede ailesini
  yahut Altay dillerindeki paralellerini tespit
  edemediğimiz herhangi bir kelimeyi Çince (veya Farsça,
  Tohorca, Sanskritçe, Tibetçe, vs.) kabul etmekten daha
  ileri bir çalışma yapamıyoruz.
  Çinliler, şu anki bilgilerimize göre, Türklerden çok
  daha önce yazıyı kullanmağa başlamışlardır. Onların
  bilhassa Türkçenin yazıya geçirilmiş en eski
  örneklerinin bulunduğu 8. yüzyıldan daha önceki yazılı
  eserleri, Türkçeye ve diğer Altay dillerine ait
  değerli bir malzeme yığınını barındırırlar. Şimdiye
  kadar değerlendirilemeyen bu malzeme, 8. yüzyıl öncesi
  Türk tarihi ve Türk dili tarihi açısından çok
  önemlidir; fakat bu malzeme yığınının
  değerlendirilmesi güçlüklerle doludur. Bu güçlükler,
  1941'de, L. Ligeti'nin “Çin Transkripsiyonlu Barbar
  Glosarları Meselesi” adlı yazısında ele alınmıştır.
  Ligeti, bu yazısında, sinologların Altay dillerinin
  meseleleriyle ilgilenmediklerinden, Altay dillerini
  bilenlerin ve bu yolda araştırma yapanların da
  Çincenin bilmeceleri karşısında kılavuzsuz
  çırpındıklarından şikayet eder. Bunlara ek olarak,
  Çincenin tarihinde (bilhassa kelime sonu seslerinde)
  hem ses hem imlâ bakımından büyük değişiklikler
  olduğunu vurgulayıp Türkçe-Çince ilişkisini
  araştırmada yardımlarına muhtaç olduğumuz Çin
  transkripsiyonlu metinlerin çözümü ile uğraşacakların
  Çin ve Altay dillerinin tarihlerini bilmeleri
  gerektiğini belirtir.
  Ligeti, adı geçen yazısında, Türkçedeki Çince veya
  Çincedeki Türkçe unsurlar yerine, ancak "Çin
  Transkripsiyonlu Türkçe kelimeler" üzerinde durmuştur.
  Bu konuyla Ligeti'den önce birkaç bilgin daha
  uğraşmış; fakat Altay dillerini de bilen ve bu yolda
  en çok çalışan o olmuştur. Tekrar edelim: Bu
  çalışmalarda söz konusu edilen şey, bu dillerin
  birbirlerinden aldıkları unsurlardan çok, Çin
  yazısıyla yazılmış Türkçe kelime ve metinler olmuştur.
  Ne yazık ki bu konuda da fazla bir yol alınmış
  değildir. Bu çalışmalar, daha, Çin transkripsiyonlu
  Türkçe kelimelerin aslî şekillerinin tespitini
  sağlayacak seviyeye ulaşmamıştır. Nitekim Çincenin ve
  Türkçenin tarihî gelişmelerini çok iyi bilen ve
  Karlgren'in sözlüğünü kullanan bazı türkologlar
  tarafından bu konuda yapılan yanlışları düzeltmeğe
  çalışan Ligeti bile Hunların meşhur hükümdarının adını
  Bagator yerine hep Çin transkripsiyonuna bağlı
  kalarak Mao-tun şeklinde kaydetmiştir. Aslında,
  Ligeti'den önce başlayan bu yanlış değerlendirme,
  "bagator < Moğ. baga 'küçük,~Tü. baga 'genç'
  Moğ.~ufak ; az' + Tü. tor 'kale; kale beyi'
  kur-a 'kale, şehir'" adı yerine Mao-tun şeklinde aslî
  olmayan bir şahıs adının literatüre girmesine, bizde
  de Mete gibi bir hayalet sözün doğmasına yol
  ~açmıştır. Yapısı son derece açık olan ve tor
  or (~çor-a, > kurgan~Mac. úr “bey”)
  gibi dal kökleri bulunan bu kelimeyi G. Clauson'un
  alıntı kelime olarak değerlendirmesini ise anlamak
  mümkün değildir.

  1.1. Türkçedeki Çince Unsurlar:
  Türkçedeki Çince unsurlar üzerinde henüz monografik
  bir çalışma yapılmamıştır. Bu yolda şimdiye kadar
  yapılan tek şey, Çin yazısıyla yazılı Türkçe kelime ve
  cümleler, şahıs ve yer adları, kısacası Çin
  harfleriyle transkripsiyonlanmış Türkçe ile ilgilenmek
  olmuştur. Türkçeye geçmiş, herhangi bir bölgede,
  herhangi bir devirde Türkçenin malı olmuş, Türk
  düşüncesinin yapı taşlarından biri haline gelmiş Çince
  unsurlar, bilimin ölçüleri içinde araştırılmamıştır.
  Bu konuda elimizde bulunan, ancak, çeşitli sözlük
  yazarlarının Türkçedeki varlığını açıklayamadıkları
  bazı kelimeleri özel bir çaba harcamaksızın Çinceye
  yakıştırmalarından ibarettir. Meselâ, M. Räsänen,
  sözlüğünde 147 kelimeyi Çince kaynaklı göstermiştir;
  fakat ne bu sözlükte Çince asıllı gösterilen
  kelimelerin hepsinin Çince oldukları, ne de bu 147
  sayısı kesindir. Ahmet Caferoğlu’nun Eski Uygur
  Sözlüğü’nde ise Çince kaynaklı gösterilen 70 söz
  vardır . Çinlilerin, Türklerin en az iki bin yıllık
  komşuları olduklarını düşünürsek, bu sayının daha da
  arttırılma imkanı kendiliğinden doğar. Hatta söz
  almanın ötesinde, söz dizimi düzleminde gerçekleşmiş
  etkileşmelerden bile şüphelenmemiz gerekmektedir.
  Türkçe ile Farsça, Rusça, Bulgarca ve bütün Balkan
  dilleri arasındaki ilişkiye benzer veya ondan da güçlü
  ve köklü bir ilişki gerçekleşmiş olmalıdır. Bilindiği
  gibi, Türkçeyi gözardı ederek, bu dillerin ne
  sözlükleri ne de gramerleri yazılabilir. Çince için
  de durum pek farklı olmasa gerektir; nitekim Çince,
  bugün çok heceli dillere oldukça yaklaşmıştır.
  Yeni devirlerin Çincesinden Türkçeye geçmiş unsurları
  işleyen bir çalışma, 1970 yılında, Moskova'da
  yayımlandı. Tabiî ki diller arasındaki alıntıların
  tespiti, yazının yaygınlık kazandığı yeni devirler söz
  konusu olduğunda, eski devirlerle kıyaslanamayacak
  kadar kolaydır. Nitekim daha ilk çalışma olmasına
  rağmen, bugünkü Uygur Türklerinin dilinde 1873 Çince
  kelime ve şekil tespit edilmiştir. Bu çalışma,
  dediğimiz gibi Moskova'da, 1970 yılında Rahimoviç
  tarafından “Çağdaş Uygur Dilinin Çince Unsurları”
  adıyla yayımlandı.

  1.2. Çincedeki Türkçe Unsurlar:
  ‘Çincedeki Türkçe unsurlar’ sözü bile, zor
  söylenebilecek bir sözdür. Böyle bir şeyden söz etmek
  bile, açıklayamadıkları her sözü Çinceden alınmış bir
  söz gibi sunmağa çalışan ve Çince bilmedikleri halde,
  bu işten büyük bir zevk alan meslektaşlarımızı çileden
  çıkaracaktır . Bu meslektaşlarımızın Çince kaynaklı
  ilan ettikleri sözleri, “Çağdaş Çincenin Sözlüğü” ile
  Liu Zhengyan, Gao Mingkai, Mai Yongqian, Shi Youwei
  gibi Çinli dilciler tarafından hazırlanan ve
  varyantlarıyla birlikte, çeşitli dillerden Çinceye
  giren 10,000 kelimelik "Çincedeki Alıntılar Sözlüğü"
  adlı eserlerin Türkçe kaynaklı göstermeleri, oldukça
  düşündürücüdür. Bunun, tabii ki bazı sebepleri vardır.
  Bu sebeplerin en önemlisi, elimizdeki yazılı en eski
  Türkçe belge ile Çinçenin ilk yazıya geçirildiği devir
  arasında bin yıllık bir sürenin bulunuşudur. Bir başka
  sebep, yazının dilden daha elle tutulur bir yapı
  olarak dilin yerini almasıdır.
  Eski dilleri bugün için ancak yazı ile izleyebiliyor
  olsak da, etimoloji çalışmaları yapanların elinde,
  köklerin dal biçimleri, eski bilgi-yeni bilgi
  ilişkisine dayalı anlam örgüsü, vb. başka belgeler de
  vardır . Bu belgeler, en az yazılı belgeler kadar
  güvenilir kaynaklardır. Burada iki konu bilhassa çok
  önemlidir. Birinci konu, dillerin ses yapıları ve
  bugünkü türetme mekanizmalarını geliştirmeden önceki
  yeni bilgileri adlandırma yoludur. Diller, kendilerini
  sınıflandırmada bir ölçek olarak kullandığımız bugünkü
  türetme mekanizmalarını geliştirmeden önce, yeni
  bilgileri, değişik ses farlılıklarıyla oluşmuş dal
  köklerle adlandırmışlardır ve bu kök dallanması,
  dillerin yazı ile buluşmasından çok önce
  gerçekleşmiştir . İkinci konu ise, dillerin anlam
  yapılarıdır. Burada mutlaka önceki ve sonraki bilgi
  ilişkisi aranmalıdır. İnsan zihninde bir önceki bilgi
  ile ilişkilendirilmemiş hiçbir yeni bilgi olamaz; her
  yeni bilgi, önceki bilgilerimizden birinin komşusudur.
  Bir dilin belli bir zaman ve mekan diliminde kurulan
  bu ilişki, bir başka yer ve zaman diliminde kurulmamış
  veya unutulmuş olabileceği için, tarihi boyunca
  dillerdeki ses ve anlam değişmelerini incelemeyi ana
  görevi edinmiş olan dilcilik, eş zamanlı ve eş mekanlı
  çalışmalara gerek duymaktadır. Bilindiği gibi diller
  biçim ve anlam yapılarından oluşmaktadır ve her iki
  yapı da değişkendir. Bireysel olan ses yapıları, anlam
  yapılarına göre çok hızlı bir değişkenlik içindedir.
  Gerek dal köklerin yaşama alanı bulabilmeleri, gerek
  bütün dillerde ortak olan düzensiz ses değiştirme
  yollarıyla ortaya çıkan biçimler ve gerekse türetme
  mekanizmalarının çalıştırılmasıyla, yani düzenli ses
  değiştirme yollarıyla elde edilen yeni biçimler, anlam
  dallanmalarının bir sonucudur. Bütünüyle sosyal olan
  dillerin anlam yapıları, yani önceki ve sonraki
  bilgilerden oluşan anlam örgüleri veya ‘dil içi dünya
  görüşleri’, etimoloji çalışmalarının en sağlam
  belgeleridir ve etimoloji çalışmalarının ana amacı da,
  dillerde ortak olan düzenli ve düzensiz türetmeleri
  izlemek değil, dillerdeki eski-yeni bilgi ilişkilerini
  araştırmak, bu ilişkilere dayanarak o dilleri
  konuşanların bilgilenme yollarını birleştirebilmek,
  zihin haritasını çizebilmektir.
  Yukarıda, ses değişmelerinin ve ses olaylarının,
  genellikle, bütün dillerde ortak olduğunu, anlam
  değişmelerinde, birinci-ikinci anlam, yani önceki ve
  sonraki bilgi ilişkilerinde büyük farklılıkların
  yaşandığını söylemiştik. Bu farklılıklara rağmen,
  çeşitli dillerdeki birinci anlam-ikinci anlam, yani
  önceki ve sonraki bilgi ilişkisinin zaman zaman
  çakıştığını hayretle görürüz. Bu durum, dillerin
  ortaya çıkışları konusunda veya bilhassa onların
  yazının birleştirici ve tutucu işlevinden
  yararlanamadıkları sözlü devirlerinde olup bitenleri,
  bu yazı öncesi devir insanlarının dil ve düşünce
  dünyasını yakalamakta, etimoloji çalışmalarına büyük
  ip uçları sunar .
  Böyle yapmazsak, dil ile yazının buluşmasının insan
  dilinin oluşum süreci içinde oldukça yeni bir olay
  olduğu ve diller yazı ile buluştuklarında, kök dal
  biçimlerinin çoktan oluşup komşu bilgileri
  adlandırmada kullanıldıklarını göremezsek, yubu-n-
  ~ çim- ~ çubuk ~ çub ~
  suvar-, vb. sözlere rağmen ‘su (~çimgen <sub)
  sözü Çincedir’ diye veya Türkçe konuşan insanların,
  yazı yazma bilgisini “yontmak, kazmak, kazımak”
  bilgisine dayanarak adlandırdıklarını gözardı edersek,
  yani Türkçe konuşanların eski bilgi-yeni bilgi
  yar-~ilişkisini görmezlikten gelirsek, yaz-
  ~ yır ~ kaz- ~ çız- ~
  ~yır(t)- yara, vb. ilişkisini ihmal edersek,
  biti- ilişkisini görmezsek, ‘biti-~bıç-/biç-
  fiili Çince piet’ten gelir’ diye yüz yıldır süren ve
  bestesiyle güftesi birbirini tutmayan şarkıları söyler
  dururuz


   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi
  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ Orkon âbidelerindeki gelişmiş alfabeye, sistemli ve
  pek ekonomik imlâya bakarak, Türkçenin çok eski bir
  yazı geleneğine sahip olduğunu, 8. yüzyıldan en az bin
  yıl önceden beri yazılmakta olduğunu düşünebilir veya
  Aurel Stein'in ifadesiyle 'kumlara gömülü şehirler'de
  eski Türk kültürünü araştırmak için bir türlü
  başlatılmayan kazılara ümit bağlayabiliriz; fakat
  eldeki dil malzemesini dikkatlice değerlendirerek bu
  yorumların veya yeni yapılacak keşiflerin sonuçlarını
  beklemeden de bazı hükümlere ulaşabiliriz: Biz,
  Orkon'da, bir kavim diliyle, yani bir 'kök dil' bir
  'kök Türkçe' ile değil, şiveler ve akraba diller arası
  iç alıntılar ile beslenmiş, az da olsa, yabancı
  komşularından aldıklarıyla zenginleşmiş bir
  imparatorluk diliyle, bir kültür diliyle karşılaşırız.
  Kök Türk İmparatorluğunun dilinin bir imparatorluk
  dili olarak Osmanlıcadan veya İngilizceden farkı,
  birliğe iştirak eden kavimlerin, aynı dilin, yani Eski
  Türkçenin değişik şivelerini konuşanlardan veya bu
  dilin akrabası olan dilleri konuşanlardan oluşmasıdır.
  Kısacası, Çincedeki Türkçe unsurlar sözü, kolayca
  söylenebilen bir söz değildir. Yukarıda da söylendiği
  gibi Çincede Türkçe unsurların bulunabileceği bir çok
  araştırmacı tarafından düşünülmemiştir. Bir taraftan
  da yakın zamana kadar, hem Çinceyi hem Türkçeyi bilen
  Çince veya Türkçe bilginlerinin yetişmemiş olması, bu
  konudaki araştırmaların Paul Peliot ve öğrencisi
  Lajos Ligeti’nin ulaştıkları noktada kalmasına yol
  açmıştır.
  Son yıllarda yayımlanan Çağdaş Çincenin Sözlüğünün ve
  Çincedeki Yabancı Sözler Sözlüğünün taranması bile,
  oldukça ilgi çekici sonuçlar doğurmuştur. Bir Uygur
  Türkü olan Alimcan İnayet, sağlam bir Çince ve Türkçe
  bilgisine sahip olmanın verdiği ehliyetle, bu
  sözlükleri taradığında ilgi çekici sonuçlara ulaşmış
  ve Çincede 307 Türkçe söz olduğunu tespit etmiştir .
  2. Türkçe-Farsça İlişkileri
  Asya ve Avrasya'nın bilinen en eski kavimleri olan ve
  İranî olup olmadıkları halâ tartışılan Kimmerler (M.Ö.
  12.-8. yy.) ve İskitler (M.Ö. 8.-3. yy.) istisna
  tutulursa, bildiğimiz ilk Türk-İranî kavim ilişkisi,
  Hunlar ile Alanlar arasında M.S. 370'lerde olmuştur.
  Bu tarihlerde doğu-batı yönündeki bir Hun akını, Orta
  Asya steplerindeki İranî kavimlerin hakimiyetine
  günümüze kadar son verdi. Daha sonra tarih sahnesine
  çıkan ne Partuşlar, ne Soğdlar, ne de Sâsânîler, Asya
  steplerinde söz sahibi olabildiler.
  Çinlilerden sonra en eski komşuluğumuz İranlılarla
  olmuştur. Sâsânîlerden yirminci yüzyılın ikinci
  çeyreğine kadar İran'ın dâimâ bir Türk devleti
  tarafından yönetildiğini ve bugünkü devletin sınırları
  içinde yaşayan halkın yarıdan çoğunun Türk olduğunu
  düşünürsek, bu ilişkinin sadece çok uzun değil, aynı
  zamanda çok derin bir ilişki olduğunu anlarız. Hele
  son bin yılda Türklük dünyasının ortasında kalan
  İranlılar ile Türkler, bu uzun komşuluk ilişkisi
  sırasında birbirlerinden pek çok şey öğrenmişlerdir.
  Ankara’da, 1995 yılında yapılan bir yayın, bu
  ortaklaşalığın bugün bile sürdüğünü göstermektedir. A.
  Dilberipur’un “Türkçe-Farsça Ortak Kelimeler Sözlüğü”,
  bize, bugünkü Fars ve Türk dilleri sözlüklerinin 7.000
  sözünün ortak olduğunu göstermektedir

  2.1. Türkçedeki Farsça Unsurlar:
  Sâsânîlerin sonuna kadar sürdüğü kabul edilen Eski ve
  Orta Farsça ile Sanskritçe, Tohorca, Soğdca gibi diğer
  Hint-Avrupa dillerinden Türkçeye geçen unsurlar
  konusu, hemen hemen, Türkçe-Çince ilişkileri kadar zor
  ve çetin bir konudur.
  Türkçe ve Altayca çalışmalarının yetersizliği
  yüzünden, bugün, bu dillerde ailesi ilk anda göze
  çarpmayan kelimeleri, bu Hint-Avrupa dillerinden
  birine mal etmek moda haline gelmiştir. Bu moda,
  tabii olarak, zaman zaman tenkitlere uğramaktadır.
  Hattâ bu modaya çok uyanlardan bile zaman zaman bu tür
  tenkitler yükselmektedir. .
  Farsçadan Türkçeye geçmiş unsurlar konusunda bugüne
  kadar epeyce çalışma yapılmıştır. Türk ve Fars
  toplumları arasında sanıldığından daha kuvvetli bir iç
  içelik, dolayısıyla da bu diller arasında daha geniş
  çaplı bir alış-veriş söz konusu olmalıdır. Bu konuda
  sözlük yazarlarının çok kısa sürede koydukları
  teşhisleri, sözlüklerinin madde başlarında
  işaretlemeleri dışında, komşu dillerdeki Türkçe
  alıntılar üzerine yapılan çalışmalarda, Türkçe
  aracılığıyla bu dillere geçmiş Farsça sözler
  gösterilmiş, yani Türkçeden alınan bu sözlerin ilk
  kaynaklarının Farsça olduğu işaretlenmiştir.
  Türkçedeki Farsça unsurları başlı başına bir konu
  olarak ele alan incelemeleri ise, geçtiğimiz günlerde
  kaybettiğimiz türkolog Andreas Tietze başlatmıştır .
  Bu çalışmada, Farsçadan Türkçeye geçmiş 136 söz
  incelenmiştir. Bu konudaki son çalışmaları Stanislaw
  Stachowski yapmış, 1972-1979 yıllarında yedi bölüm
  halinde yayımladığı çalışmalarını, daha sonra kitaba
  dönüştürmüştür . Bu çalışmada Farsçadan Türkçeye
  geçmiş 686 söz incelenmiştir.

  2.2. Farsçadaki Türkçe Unsurlar:
  M. Fuad Köprülü, 1938'deki Şarkiyatçılar kongresine
  sunduğu bildiride bu konunun önemini vurgulamış ve 280
  sözü liste halinde örnek olarak vermiştir. Bundan
  çeyrek yüz yıl sonra da bu konu geniş ve ayrıntılı bir
  şekilde Gerhard Doerfer tarafından incelenmiş ve "Yeni
  Farsçada Türkçe ve Moğolca Unsurlar" adıyla
  yayımlanmıştır. Bu eserde Türkçeden Farsçaya geçtiği
  müzakere edilen 2545 Türkçe ve Moğolca söz yer
  almaktadır.
  Bu kabarık sayıya bakarak Farsçadaki Türkçe unsurların
  belirlenmesinin sona erdiği düşünülmemelidir. Bugün
  Farsçada kullanılan ve Türkçe oldukları açık olan pek
  çok söz, bu eserde yer almamaktadır. G. Doerfer'in
  emek mahsulü bu eseri hakkında iki hususu belirtmek
  gerekir. Birincisi, araştırmacının Türkçe oldukları
  son derece açık olan bazı kelimeleri tereddütle
  karşılamış olması, hattâ bu kelimeleri başka dillere
  ait göstermesidir. Meselâ o, birçok tarih yazarının
  Türkçeliğini kabul etmedikleri, al ~ yal değişmesinin
  henüz inandırıcı şekilde açıklanmadığı ve kelimenin
  bilhassa İran’la sınırı olan Türk illerinde yaşadığı
  gibi hafif gerekçelerle Farsçada da kullanılmakta olan
  alev kelimesinin Türkçe olmadığını ileri sürer.
  Aslında, Fars. alav <Tü. alev 'alev' kelimesi, sadece
  Türkçenin bir kelimesi değil, diğer Altay dillerinde,
  hattâ Ural dillerinde de ortak olan bir kelime
  alış-~ailesinin üyesidir: Tü. alap 'alev'
  ~ yalap 'alev' ~'tutuşmak; alışmak'
  ~ yalın 'alev' ~yalabı- 'alevlenmek'
  yalaz 'yalaz,~yal- 'yalınmak, alevlenmek'
  yıldırım~ yıldız 'yıldız' ~alev'
  yaldrı-/ yaldra- 'ışımak,~'yıldırım'
  ışık 'ışık'~ yaşu- 'ışımak' ~parlamak'
  ~ yaşna- 'parlamak, şimşek çakmak' ~
  ~yaşın 'ışık, parıltı, yıldırım' (EDPT, VEWT)
  çaş(ı)->çeş(i)- > çeşmek 'şimşek' (DS) > çemşek >
  şemşek 'şimşek' (DS) > ~şimşek 'şimşek' , vb.
  ulabur~Moğ. ulal- 'kızarmak, kırmızı olmak'
  ulabtur “kırmızımsı, pembe”~'kırmızılık'
  ulagan/ulaan~ ulabalza- 'kızarmak' ~
  ulayma 'kızgın, kızıl'~'kırmızı, kızıl'
  gilab~ gilay- ‘ışıldamak, parlamak’ ~
  gilalza- “ışıldamak”~“ışıklı, alevli”
  gilas~ gilbay- ‘ışımak, ışıldamak’ ~
  gilaski- ‘ışıldamak”~‘ışıklı; ışıkla’
  ayungga “şimşek, yıldırım, nayzagay, çakın,~
  Kor. pul/bul 'ateş'~çakılgan” vb. (Lessing)
  Jap. foshi/hoshi~ pyel 'yıldız' ~
  'yıldız' // Mac.vil- kökünden: villámlik 'ışıldamak'
  villamós~ villán 'parıltı' ~
  villámlás 'yıldırım',~'elektrikli, tramvay'
  ~ világ 'dünya' ~villány 'elektrik'
  ~ Fin. valo 'ışık' ~csillág 'yıldız'
  valoisuus~valoisa 'ışıklı, aydın'
  ~ valaistus 'parlatma' ~'aydınlık'
  valaiseva 'parlatıcı, ışık'.
  G. Doerfer'in adı geçen eseri hakkında belirtilmesi
  gereken ikinci husus, bugün Farsçada kullanılan pek
  çok Türkçe kelimenin eserde yer almamasıdır. Öyle
  görünüyor ki bu yolda bilhassa konuşma dilini kaynak
  alarak yapılacak daha ileri çalışmalar, Farsçadaki
  Türkçe unsurların sayısını daha da arttıracaktır.
  Meselâ G. Doerfer'in eserinde yer almayan ve Redhouse
  dışında bütün sözlüklerde Farsça olarak işaretlenen
  atiş 'ateş' kelimesi Türkçeden alınmıştır: Tü. ot> od
  ota- 'ısınmak, odun yakmak' (EDPT,~'ateş'
  otaş/öteş~VEWT) > ataş ‘ateş' (kelime
  Farsçaya muhtemelen bu şekliyle geçmiş ve Farsçada
  atiş telâffuzunu alarak daha sonra bu Farsça telâffuzu
  otlan-~ile tekrar Türkçeye alınmıştır)
  otlug 'ateşli,~'ateşlenmek, öfkelenmek'
  ~ oçak ‘ocak’ ~öfkeli', otung 'odun'
  kotar-~ uçkun ‘kıvılcım” ~otag ‘otağ’
  “pişirmek” Moğ. odu(n) 'yıldız'~(EDPT)
  ~ oçı(n) 'kıvılcım' ~ modun ‘ağaç’
  koço/hoço ‘şehir’ (Lessing).~
  Bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir. Al-Sayyid
  ‘Addi Shir, “Arap Dillerindeki Farsça Alıntılar
  Sözlüğü” adlı araştırmasını 1980 yılında yayımlar . Bu
  sözlüğün üçte birini Türkçe sözler oluşturur.
  Araştırmacı, bu sözlerin Türkçe olduklarını belirtmiş
  ve bunların Arapçaya Farsça yoluyla geçtiğini ileri
  sürmüştür.
  Yine son yıllarda da, A. Ershadi Fard, “Fars Dil ve
  Edebiyatında Türkçe Alıntılar Sözlüğü” adlı
  çalışmasını yayımlamıştır .
  3. Türkçe-Urduca İlişkileri
  Bir Ural-Altay dili olan Türk dili ile Hint-Avrupa dil
  ailesinin Hindî dilleri arasındaki ilişkiler çok eski
  dönemlere kadar uzanır. Hindistan, Türklerin
  benimsediği dinlerden biri olarak, budacılığın merkezi
  olması yanında, çeşitli Türk boylarının da göç yeri
  olmuştur. Hint kavimleri, tarihin her döneminde, bir
  veya birkaç Türk kavmiyle komşuluk yaşamıştır. Son
  olarak da, islam dindaşlığının Gazneli Mahmud ile
  komşuluk ilişkisine ve nihayet Kutbettin Aybek’in
  1192’de Delhi Sultanlığı’nı kurmasıyla da
  yöneten-yönetilen ilişkisine dönüşmesi, 665 yıl süren
  bir birliktelik yaratmış ve bu ilişkiler, İngilizlerin
  1857’de Hindistan’ı işgaliyle sona ermiştir.
  3.1. Türkçedeki Urduca Unsurlar
  Böyle bir çalışmaya rastlayamadık. Türkçede Urduca
  unsurların bulunabileceği düşünülmediği gibi, Türkçeye
  Hint dillerinden girmiş her sözü Farsça kaynaklı
  göstermek gibi bir yanlışlık da sürekli
  tekrarlanmaktadır.
   
 3. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi
  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ Eski devirler söz konusu olduğunda, Budacılığı
  benimseyen eski Uygurların dilindeki Sanskritçe sözler
  üzerinde epeyce durulmuştur. Eski Uygur metinlerinin
  her yayınında, hatta ilk Türkçe islami metinlerin ve
  Kuran çevirilerinin yayınında Sanskritçe sözler
  gündeme gelmiştir. Aracı dil sözlükleriyle de olsa,
  Eski Uygurcadaki Sanskritçe sözler çözülmeğe
  çalışılmıştır. Bu sözlerin büyük kısmı, Budacılık
  terimleri oldukları için, Uygurların yeni bir din
  olarak müslümanlığı benimsemeleriyle canlılıklarını
  yitirmişler ve tarihsel sölükteki yerlerini
  almışlardır. Tabii ki budacılık dininde kalan
  Moğolların sözlüğünde önemli bir yer işgal ederler.
  3.2. Urducadaki Türkçe Unsurlar
  Günümüzde Pakistan devletinin resmi dili olan ve
  Hindistan'ın da resmi dilleri arasında yer alan
  Urduca, günümüzde başta Pakistan ve Hindistan olmak
  üzere dünyanın değişik ülkelerinde yüz milyonlarca
  kişi tarafından konuşulmaktadır. Urduca ile Türkçenin
  ilişkisi üzerine bazı çalışmalar vardır .
  Türk dilinin etkilediği sahalardan Hindistan
  yarımadasında, Hindî dillerle Türk dili ilişkileri
  konusundaki ilk çalışma, Otto Spies’in yayımladığı
  Hindî dillerdeki Türkçe kökenli sözlerle Türkçe
  üzerinden bu dillere geçen sözlerin yer aldığı 135
  sözden oluşan bir listedir.
  Bu konuda Abidin İtil tarafından yayımlanan makalede
  ise Türkçe-Sanskritçe ilişkileri değerlendirilerek,
  Sanskritçeden Türkçeye ve Türkçeden Sanskritçeye geçen
  birtakım sözlerin üzerinde bu iki dil arasındaki
  linguistik paralellikler gösterilmiştir.
  Türkçe-Sanskritçe ilişkilerinin çok eskilere
  dayandığını vurgulayan bu yazıda, Türk hanedanların
  kuzey Hindistan’da kurdukları uzun süreli yönetimlerde
  resmî dil olarak Farsçayı kullanmalarına rağmen günlük
  dil olarak Türkçeyi kullandıklarını, bunun sonucu
  olarak da gerek Farsçaya gerek Hindistan’daki değişik
  lehçelere, hatta modern Sanskritçeye çok sayıda Türkçe
  kelimenin yerleştiği ve Hindûstânî dilinde 80, Bengal
  dilinde de 40 kadar Türkçe kökenli sözün bulunduğu
  belirtilmiştir.
  Türkçe- Hintçe ve Urduca arasındaki ilişkilerle ilgili
  olarak, “eski ve büyük sözlükleri taramanın uzun zaman
  alacağını” söyleyen Erkan Türkmen, başlıca iki pratik
  sözlüğü tarayarak hazırladığı 118 kelimelik bir
  listeyi, iki yazı olarak yayımlar .
  Bu konuda son çalışmayı yapan Münevver Tekcan ise
  şunları söylemektedir: “Yukarıdaki araştırmacılar
  tarafından daha önce tespit edilen Hindî dillerdeki ve
  Urducadaki Türkçe sözlere ek olarak 77 söz daha tespit
  ettik. Daha önce yapılan çalışmalarda taranan
  eserlerin dışında, Urduca-Urduca , Türkçe-Urduca
  olarak hazırlanmış üç sözlük ile Delhi Sultanlığı’nın
  saray hayatını konusunda yazılan Bezm-i Âhir adlı
  eseri taradık. Bu sözlerin etimolojik ve morfolojik
  özelliklerini başka bir çalışmanın konusu olarak
  bıratık. Elde edilen yeni sözler ile daha önce
  yayımlanan sözler, yapı özelliklerine göre ve tematik
  olarak değerlendirildi. Tespit edilen sözlerin sayısı
  227’dir. Sosyal hayatla ilgili 140, yönetimle ilgili
  61, beslenme ile ilgili olanlar 17; giyimle ilgili
  olanlar ise 9’dur .
  4. Türkçe-Arapça İlişkileri
  Sâsânîleri aşıp geçerek Kafkaslardan Şiraz dolaylarına
  kadar uzanan Avar Hunlarını veya hanedanlarının adıyla
  Heftalitleri ayrı tutarsak, ilk Türk-Arap ilişkisi,
  M.S. 630'larda, bugünkü İran topraklarında
  başlamıştır. Bu ilişki, coğrafî sebepler yüzünden,
  Selçuklular devrine kadar Farslar kanalıyla olmuştur.
  Ayrıca Ruslardan satın aldıkları Türk köleler
  vasıtasıyla Kafkaslar üzerinden gerçekleşmiş sınırlı
  bir Türk-Arap ilişkisi de söz konusudur.
  Arapça, Türkler için sadece bir komşu dili olmaktan
  daha fazla şeyler ifade etmiştir. Bu dil, Türklerin
  yeni dinlerinin ve Farslardan öğrendikleri Arap edebî
  geleneğinin taşıyıcısıydı. Dolayısıyla komşuluğun
  ötesinde, yöneten ve yönetilenin dili ilişkisi,
  Farsça-Türkçe arasında olduğu kadar Arapça-Türkçe
  arasında da mevcuttur.
  Bu yoğun ilişkilere rağmen, gerek Türkçedeki Arapça
  unsurlar, gerekse Arapçadaki Türkçe unsurlar
  konularında yapılmış monografik çalışmalar olsa da, bu
  çalışmalar, her iki konunun da geniş ve hacimli
  olmasından ötürü, yapılacak yeni çalışmalarla
  tamamlanmaya muhtaçtırlar.
  Türkçeye Farsçadan geçmiş bir çok söz gibi, Arapçadan
  geçmiş sözler de Türk dil ve düşünce dünyasının birer
  üyesi olmuşlardır. Bu sebeple, yukarıda söylenen ve
  komşu dillerdeki Türkçe unsurları araştıran yüzün
  üzerindeki kitap ve on binlerce makalenin malzemesi
  arasına, Türkçeden alınmış Türkçe kaynaklı sözler
  yanında, Türklerden öğrenilmiş bilgilerin adları oarak
  Farsça veya Arapça kaynaklı sözler de dahil
  edilmiştir.
  Her ikisi de geniş coğrafyalara yayılmış bulunan
  Türkçe ve Arapça ilişkileri, din, sanat, bilim ve
  kültür, yöneten-yönetilen ilişkisi gibi oldukça etkili
  temellere dayanmaktadır. Türkçe ile Arapçanın
  ilişkilerini ele alan monografik bir kitap
  bulunmamakla birlikte, çeşitli araştırmacıların bu
  konuda epeyce makalesi vardır. Bu iki dil arasında söz
  alışverişinin ötesinde işler de olmuştur. Türkler yeni
  ulaştıkları bilgileri Arapça köklerden türettikleri
  sözlerle karşılarken, Araplar, sokağı, çarşı pazarı,
  esnaflığı, sosyal ve askeri kurumlarıyla bütün sosyal
  hayatı Türklere ve Türkçeye bırakmış gibidirler. Bu
  yüzden, Türkçenin kavram eki ve sıfat eki yanında,
  meslek eki de Arap konuşma dilinde büyük bir yer
  tutmuştur.
  4.1. Türkçedeki Arapça Unsurlar:
  Gerek Türkçedeki Arapça unsurlar, gerekse Arapçadaki
  Türkçe unsurlar konularında ayrıntılı ve konuyu
  bütünüyle kucaklayacak bir çalışma bulmak mümkün
  değildir. Belki bunun sebebi, her iki konunun da geniş
  ve hacimli olmasıdır.
  Karl H. Menges'in 'Altaycada Eski Mezopotamca Alıntı
  Kelimeler' ve N. Poppe'nin 'Altay Dilinde Eski Kültür
  Kelimeleri' adlı yazılarıyla aynı yıllarda temas
  ettikleri Türkçe ile diğer Altay dillerindeki Arapça
  unsurlar konusu yanında, Türkçedeki Arapça unsurlar
  hakkında ilk ayrıntılı çalışma, A. Tietze tarafından
  'Anadolu Türkçesine Doğrudan Doğruya Arapçadan Alınmış
  Kelimeler' adıyla 1958'de yayımlanmıştır. Bu
  çalışmada Türkçedeki Arapça unsurlar gibi oldukça
  hacimli bir konunun yalnızca bir alanı incelenmiş ve
  216 söze yer verilmiştir. Oysa Arapça köklerden
  Türkçede türetilmiş yeni sözlerin veya Türkçede yeni
  anlamlar kazanmış Arapça sözlerin de var olduğunu
  düşünürsek, bu sayının eksikliğini, dolayısıyla bu
  konuda daha çok iş yapılması gerektiğini ve Türkçe
  sözlüklerdeki işaretlemelerin de yeterli olmadığını
  görürüz.
  Bu çalışma ise, adından da anlaşılacağı üzere,
  Türkçedeki Arapça unsurlar gibi oldukça hacimli bir
  konunun bir dalından ibarettir.

  4.2. Arapçadaki Türkçe Unsurlar:
  Arapçadaki Türkçe unsurlar konusu ise, Türkçedeki
  Arapça unsurlardan daha fazla işlenmiştir. Özellikle
  İstanbul başkent yapıldıktan bugüne kadar müslümanlık
  için bir din Türkçesi yaratamayan veya kilise
  İslavcası, kilise İspanyolcası, kilise Macarcası, vb.
  gibi bir cami Türkçesi yaratamayan ve Avrupa’nın 15.
  yüzyılda bitirdiği tartışmaları bugün bile sürdüren
  Türkler, Araplara, askerlik, beslenme ve giyim-kuşam
  gibi pek çok alt kültür bilgisi öğretmişler ve
  dolayısıyla Türkçeden Arapçaya bu alanlarla ilgili pek
  çok söz alınmıştır. Arapçadaki Türkçe unsurlar konusu,
  sözlük yazarlarının o kadar yoğun işin arasında
  verdikleri kısa işaretlemeler dışında da birçok kitap
  ve makalenin konusu olmuştur. Bu kitap ve makaleler,
  genellikle, geniş bir coğrafyaya yayılmış olan
  Arapçanın her hangi bir bölgesindeki Türkçe unsurları
  konu edinmektedirler.
  İslam Ansiklopedisi’ne bu ansiklopedinin kuruluş
  amaçlarına uygun yazılarından tanıdığımız din bilgini
  Muhammad Bin Cheneb, Türkoloji ile ilgili ilk ve tek
  eserini bu konuda vermiştir. 1922 yılında Cezayir’de
  Fransızca olarak basılan M. bin Cheneb’in eseri, 1967
  yılında Ahmed Ateş tarafından Türkçeye çevrilerek
  yayımlanmıştır. Eserde Cezayir Arapçasında yaşayan
  634 Türkçe sözü incelemiştir. Cezayirdeki konuşma
  dilinde yer alan bu kadar çok Türkçe söze rağmen, bu
  din bilgininin önsözdeki son değerlendirme cümlesini
  sizlerle paylaşmak isterim: “Eksikleri de olan bu 634
  kelimelik liste, Türklerin Cezayir konuşma diline bir
  miktar kelime soktuklarını göstermektedir. Bununla
  beraber “dona kedi sokmak” ve “bereket versin”
  deyimleri de bir yana bırakılırsa, Türkler galiba
  Cezayir konuşma diline hiçbir etki yapmamıştır”. Bu
  iki halkın geçmişteki birlikteliklerine haksızlık eden
  bu sözlere, “Günlük konuşma dilinizde 634 Türkçe söz
  varsa, bir parça Türk gibi yaşıyorsunuz demektir”
  diyerek, gecikmiş bir cevap verelim.
  Bu konudaki çalışmalar, V.A. Gordlevskiy'in 1961'de
  yayımlanan 'Türk Dilinin Arapça Üzerine Tesiri
  Meselesi Hakkında' adlı çalışmasıyla devam eder.
  Ahmet Ateş'in konuyla ilgili çalışması ise, kendisinin
  de ifade ettiği gibi V. A. Gordlevskiy'in makalesi ile
  J. B. Belot'un ve H. Wehr'in sözlüklerinden derlenmiş
  kelime listeleridir.
  Diller arasındaki alış verişlerde, bazen, alıcı dil,
  aldığı unsur üzerinde öylesine derin ses ve anlam
  değişiklikleri yapar ve aslî şekil ve anlam ile
  verildiği dilde aldığı şekil ve anlam birbirinden o
  kadar uzaklaşır ki herhangi bir sözlük yazarının o
  kadar işin içinde verdiği kararlara güvenmek, bizi sık
  sık yanlışlıklara sürükler.
  Bütün bu çalışmalar, 1984 yılında Şamil Fahri Yahya
  tarafından değerlendirilmiştir . Şamil Fahri Yahya’nın
  hazırladığı doktora çalışmasında 1981 Türkçe söz,
  Arapçanın çeşitli coğrafyalarındaki biçim ve
  anlamlarıyla verilmektedir. Araştırmacı, ayrıca,
  Arapçada sık kullanılan Türkçenin bazı isim yapım
  eklerini ve bu eklerin geçtiği sözleri de
  listelemektedir.
   
 4. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi

  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ 1990 yılında, Mahammad Ahmad Duhman, “Memlükler
  Devrindeki Tarihsel Sözler Sözlüğü” adlı çalışmasını
  Şam’da yayımlar. Bu çalışmada o devrin Arapça
  metinlerinde geçen 891 söz ve ifade yer almaktadır.
  Arapçadaki Türkçe unsurlar konusunu en çok çalışan
  bilgin, Erich Prokosch olmuştur . Prokosch’un Sudan
  Arapçasındaki Türkçe sözlerle ilgili eseri,
  Türkçe-Arapça ilişkileri konusunda, alıntıların ses
  bilgisi konusunda ve Türkçe meslek ekinin Arapçada
  kullanımıyla ilgili bilgiler verdikten sonra 202
  Türkçe sözü inceler.
  Yakın zamanlarda da Bedrettin Aytaç tarafından “Arap
  Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler” adlı bir eser
  yayımlanır . Türkçe sözlerin Arap Lehçelerindeki
  biçimlerinin de gösterildiği bu eserde 941 söz yer
  almaktadır.

  5.Türkçe-Rusça İlişkileri
  Türklerin Çinliler, Farslar ve Araplardan sonra en
  eski komşuları önce Ruslar sonra da bütün Slavlardır.
  M.S. 4. yüzyıllarda İndo-Germen topluluğundan ayrılan
  Kuzey ve Güney Slavları, M.S. 6. yüzyıldan itibaren,
  önce Avarların, sonra da Bulgar Türklerinin ziraatçı
  tebaları olarak daha doğuya çekilmişler ve nihayet
  M.S. 8. yüzyıllarda bugünkü vatanlarına ulaşmışlardır.
  Bu sebeple gerek Kuzey Slavları, gerekse Güney
  Slavları, bu bin beş yüz yıla yakın süre içinde daima
  bir Türk kavminin komşusu oldular.
  M.S. 4. yüzyıllarda İndo-Germen topluluğundan ayrılan
  Kuzey ve Güney İslavları, M.S. 6. yüzyıldan itibaren,
  önce Avarların, sonra Bulgar Türklerinin ziraatçı
  tebaları olarak daha doğuya (belki zorla) çekilmişler
  ve nihayet M.S. 8. yüzyıllarda bugünkü vatanlarına
  ulaşmışlardı.
  Ruslar ile Türklerin ilişkilerini bir kaç döneme
  ayırmak mümkündür. En eski zamanlara ait devre, Kiev
  Rusyası oluşmadan önceki 6.-7. yüzyıllardaki Slovenler
  ile Avarların ilişkileri ve daha sonra Hazarlar, Volga
  Bulgarları ve diğer Türk boyları arasındaki ilişkiler.
  Tarihe baktığımız zaman, Rus ve Türk toplumlarının
  ticaret, ekonomi ve yerleşim bakımdan birbirleri ile
  yakın temas içerisinde idiler. Bundan dolayı, bu
  halkların günlük kullanılan dili öğrenmeleri
  gerekirdi. Bunun sonucunda birçok Türkçe söz Rusçaya
  geçmiştir. Türkçe kelimelerin Rusçaya geçişleri Kazan,
  Astrahan ve Kırım Hanlıkları döneminde daha da
  artmıştır. Daha sonra da Sovyetler Birliği’nin
  içerisinde Türk toplulukların olması, Rusça-Türkçe
  ilişkisinde çok önemli ve etkin bir faktör olmuştur.
  Araştırmalara göre Rus dilinde Yunanca, Latince,
  Fin-Ogur, Moğolca, İran dillerinden sözler yer
  almaktadır. Bu dillerin arasında Türkçenin ise önemli
  bir rolü vardır.
  Türk dillerinden gelmiş ve günlük konuşmalarda
  kullanılan sözler dil araştırmacıları için büyük bir
  ilgi alanıdır.
  Yapılacak yeni çalışmalarla Rusçadaki Türkçe sözlerin
  sayısı artacaktır; çünkü Ruslarla Türklerin son
  yıllarda ilişkileri eskiye göre daha da
  hareketlenmiştir. Yani birlikte yaşamalar artmıştır,
  dolayısıyla da karşılıklı öğrenmeler çoğalmış
  olmalıdır. Buna bir örnek vererek sözümüzü tamamlamak
  istiyoruz. İncelediğimiz kaynaklardaki Türkçe sözler
  listesinde tek başına tamam sözü yoktur; ancak bugün
  Rusçada tamam sözü sıkça kullanılmaktadır.
  5.1. Türkçedeki Rusça Unsurlar:
  Bu konuda ilk çalışma, H.F. Miklosich tarafından
  'Türkçedeki İslavca, Macarca ve Romence Unsurlar'
  adıyla 1889'da yapılmıştır. Bu tarih, İslavcadaki
  Türkçe unsurların araştırılmağa başlandığı tarihlere
  rastlamasına rağmen, bu yoldaki çalışmalar o kadar
  heyecan verici bulunmamış olmalı ki İslavcadaki Türkçe
  unsurlar konusu etrafında cereyan eden meşhur
  tartışmaları, bu konu etrafında görmüyoruz.
  Bunun sebebi, H. F. Miklosich ve Snjezana Valjacic'in
  de ifade ettikleri gibi Türkçe’deki İslavca unsurların
  pek az oluşudur. Malzemesi oldukça sınırlı olan bu
  konu, son olarak 1957'de 'Türk Halk Dilinde İslavca
  Alıntılar' adıyla Andreas Tietze tarafından
  incelenmiştir. Türkçedeki İslavca alıntıların ses
  bilgisi açısından da değerlendirildiği bu çalışmada
  233 İslavca söz yer almaktadır.
  5.2. Rusçadaki Türkçe Unsurlar:
  İslav dillerindeki Türkçe unsurlarla ilgili ilk
  çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve günümüzde de
  sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar, burada
  sayamayacağımız kadar çoktur. Önce Rusların, daha
  sonra da Güney İslavlarının dilleri üzerinde başlayan
  bu çalışmaların meyvelerini derli toplu birer sözlük
  halinde Elizaveta Nikolaevna Şipova'nın ve Abdullah
  Skaljic'in eserlerinde bulabiliriz.
  E. N. Şipova'nın “Rus Dilindeki Türkçe Unsurlar
  Sözlüğü” adını taşıyan eseri, Alma-Ata'da, 1976
  yılında yayımlanmıştır. Bu çalışmada, Rusçaya
  Türkçeden geçtiği kabul edilen 1507 kelime üzerinde
  durulmaktadır. Bu sayı, Şipova'dan önce Rus etimoloji
  sözlüğünü yazmış olan M. Vasmer'in eserindeki Türkçe
  unsur sayısından epeyce azdır.
  N. Poppe Jr.'a göre M. Vasmer'in eserinde Türkçe
  asıllı olarak belirlenen 1700 kelime yer almaktadır.
  Vasmer'in eseri diyalekt kelimelerine yer verdiği
  iddiasıyla tenkit edilmiştir. Her halukârda, Rusların
  bugünkü yeni vatanlarına geldikleri tarihlerden beri
  süren Türk-Rus ilişkilerine bakarak, yüzün üzerinde
  makale ve kitabın yayımlandığı bu konuda, daha yeni,
  daha geniş ve daha ayrıntılı çalışmalar
  bekleyebiliriz.
  Alma-Ata’da 1994 yılında yayımladığı “Rus Edebiyatında
  Türkizm” adlı eserinde, R.T. Mendekinova,
  Kazakistan’da yaşayan Rus yazar İ. P. Şuhov’un iki
  romanında 2500’e yakın Türkçe söz bulunduğunu
  belirtir. Bu eserde, Türk-Rus ilişkileri de
  değerlendirilmiş ve 456 Türkçe söz listelenmiştir.
  Moskova’da, A.G. Spirkin, İ.A. Akçurin, R.S.
  Karpinskaya tarafından 1980’de yayımlanan “Yabancı
  Kelimeler Sözlüğü” , Türkçe unsurlar bakımından 1955
  yılında yapılan ilk baskısından çok farklı hale
  getirilmiştir. Sözlüğün bu ikinci baskısında,
  Rusçadaki Türkçe kelime sayısı gülünç bir rakama
  düşürülmüştür: 304. Türklüğü ve Türkçeyi, yalnız
  Türklerin kendileri değil, galiba komşuları da
  terkediyor!
  6.Türkçe-Ukranca İlişkileri
  Rus, Sırp-Hırvat, Çek, Slovak ve Leh dilleri gibi, bir
  İslav dili olarak, Ukrancadaki Türkçe unsurlarla
  ilgili ilk çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve
  günümüzde de sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar,
  burada sayamayacağımız kadar çoktur .
  6.1.Türkçedeki Ukranca Unsurlar
  Türkçedeki Ukranca unsurların monografik bir çalışması
  yoktur. Türkçedeki İslavca unsurları konu edinen
  çalışmalarda, zaman zaman sözlerin Ukranca biçilerine
  de değinilmiştir.
  6.2.Ukrancadaki Türkçe Unsurlar
  Çeşitli İslav dillerindeki Türkçe unsurları konu
  edinen çalışmalarda, sözlerin Ukranca biçimlerine de
  temas edilir. Bilhassa Fasmer, sözlerin Rusça
  biçimlerinden önce Ukrancadaki biçimlerini verir.
  Ukrancadaki Türkçe unsurları konu edinen son
  monografik yayın da, bu iki İslav dilindeki Türkçe
  sözleri, iki ayrı bölüm halinde inceler. Günlük
  gazete ve dergilerin, okul kitaplarının taranmasıyla
  oluşturulmuştur R. R. Devletov tarafından yayımlanan
  ve günlük dile dayalı bu çalışmanın Ukranca bölümünde
  747, Rusça bölümünde 594 Türkçe söz yer almaktadır.

  7. Türkçe-Ermenice İlişkileri
  Tarihin bildiği kadarıyla Türklerin Çinliler, Farslar
  ve Bizanslılardan sonra en eski komşusu Ermenilerdir.
  Uzun bir zaman dilimi içinde komşuluk ilişkisi yaşamış
  olan bu iki halk, birbirinden pek çok şey öğrenmiş;
  öğrenilen bilginin adı olan söz, komşunun dilinde de
  yaşama alanı bulmuştur.
  Kafkasya’nın başka halklarının yazılı kaynakları, Orta
  Çağ başları Azerbaycan tarihi ve yazılı dönemden
  önceki Türk dili tarihi araştırmalarında, büyük önem
  taşımaktadır. Bu yazılı kaynaklar, kapsadıkları
  Türkçe sözlük ve gramerlik unsurlarla, yazılı devir
  öncesindeki Türkçe’yi kurmakta, Türk dili tarihinin;
  yine kapsadıkları Türkçe kavim adları, kişi adları ve
  yer adlarıyla Türk tarihi çalışmalarının önemli
  belgeleridir. Bilindiği gibi, Türk tarihi ve dili
  araştırmalarında, buna benzer bir rolü, Çin, Fars ve
  Bizans kaynakları oynamaktadır.
  Kafkasya’nın başka halklarının tarih kaynaklarındaki
  ve dillerindeki Türkçe etkisini, ilk olarak,
  Mordtmann incelemiştir. Bu konuda birçok çalışma
  yapan Mordtmann, bu yazılarından birinde şunları
  söylemektedir: “Ermeniler Hint-Avrupa grubuna
  bağlıdır; ama dilleri açıkça Turan etkisinin izlerini
  taşımaktadır. Bu ifade altında, ben, Osmanlılarla
  yüzyıllar boyu süren ilişkiler sonucu olarak
  Ermenice’ye giren Türkçe sözleri değil, Selçuklular,
  Osmanlılar vb. Türk devletleri doğmadan, M.S. IV.,
  V., VI., VII. yüzyılların yazılı Ermenicesindeki Turan
  unsurlarını kastediyorum.” Mordtmann, burada 23
  Türkçe söz sunarak, bu sözlerin yazılı Türkçe’den
  önceki devirlerde, M.S. IV.-V. yüzyıllarda Ermenice’ye
  alındığını belirtmektedir.
  VII. yy.dan başlayarak Kafkas kaynaklarındaki Türkçe
  kelimelerin sayısının hızla arttığı
  görülmektedir.VII.-VIII. yüzyıllar ve daha sonraki
  Ermeni kaynaklarında, Alp Arslan, Kılıç Arslan, Gazan,
  Atabeği, vb. birçok kişi, ata, oğlan, kızlar, vb.
  akrabalık, avçı, temirçi, vb. meslek, Hun, Hazar,
  Türk, Kenger, Akatzir, Barsil, vb. kavim ve yer adı
  yanında, beslenme ve giyinme gibi temel kültürler
  veya sosyal yapı ve üst kavramlarla ilgili çok sayıda
  Türkçe sözle karşılaşırız.
  Dillerin ses bilgisi ve söz dizimi düzlemlerinin
  temsil ettiği kullanım yapılarında, sözlüklerin temsil
  ettiği edinim yapılarına oranla, oldukça zengin bir
  çeşitlilik ve hızlı değişiklikler yaşanmaktadır.
  Sözler, seslere ve cümlelere oranla daha kalıcı
  yapılardır. Bu yüzden, dil alışverişleri söz konusu
  edildiğinde, ilk akla gelen sözlük alıntıları
  olmaktadır. Geniş bir coğrafyada, uzun bir süre
  yaşamış ve yaşamakta olan Türkçe’nin Çince, Farsça,
  Ermenice, Bulgarca, Arnavutça, Rusça, Macarca ve
  Romence gibi eski komşularıyla ilişkileri, yalnız
  sözlükte kalmamış, ses ve söz yapımı ile söz dizimi
  düzlemlerine de sıçramıştır. Bu yüzden, Türkçenin bu
  eski komşularıyla ilişkileri söz konusu olduğunda,
  sözlüklerde görülen söz alışverişlerinin ötesinde,
  gramerlik alıntılar da gündeme gelmektedir.
  Türkçe-Ermenice ilişkileri söz konusu edildiğinde,
  Türkçenin Ermeniceden epeyce söz aldığını ve bunların
  20 kadarının yazı diline de geçtiğini görüyoruz.
  Türkçenin Ermeniceden herhangi bir gramerlik unsur
  alması ise söz konusu değildir.
  Türkçenin Ermenice üzerine etkisine gelince, bu
  etkinin Ermenicenin hem sözlük hem de gramer
  alanlarına yayıldığını görüyoruz. Tarihte olduğu gibi,
  bugün de, Ermenistan dışında küçük topluluklar halinde
  yaşayan Ermeniler arasında, bir yazı dilinin
  birleştiriciliğine dayanan standart bir dil yoktur.
  Ermenicenin etimoloji sözlüğünü yazmış olan R.
  Açaryan, bu konuda, 1926’da Baku’da toplanan I.
  Türkoloji Kurultayında şunları söylemektedir: “Küçük
  Asya’nın Batı bölgelerinde, Kıbrıs’ta, Bulgaristan’da,
  Doğu Rumeli’de, Romanya’da ve Basarabya’da, İran’nın
  ve Kafkasya’nın bazı köylerinde, Türkçe’nin Ermenice
  üzerindeki etkisi o kadar yaygınlaşmıştır ki,
  Ermeniler kendi ana dillerini bile kaybetmişlerdir. Bu
  olay, birkaç yüz yıl önce gerçekleşmiştir. Polonya
  Ermenileri, 1530 yılından itibaren Ermeniceyi unutup
  Tatarcayı kabul etmiş ve Ermeni alfabesiyle büyük bir
  Tatar edebiyatı yaratmışlardır. Kilise kitapları bile
  Tatarcaya (Kıpçakçaya) tercüme edilmiştir. Ermeniler,
  Küçük Asya’da olduğu gibi, İstanbul’da da Türkçe
  yazdıkları zengin edebiyatı, Ermeni yazısıyla daha da
  ilerletmişlerdir. Türk alfabeleri hiçbir zaman yeterli
  olmamış ve halk dilindeki bütün sesleri işaret etme
  niteliği taşımamıştır. Ermeni alfabesi ise, bu
  olgunluğa sahiptir. Tabiî ki bu sebeple, Ermeni
  alfabesiyle yazılmış bu edebiyat, Türk-Tatar dilinin
  tarihini öğrenmek bakımından son derece önemlidir.
  Türkçe’den alınma sözler, Türkçe’nin fonetik
  kurallarını kronolojik olarak belirleyebilme imkânını
  sağlar. Bu konuda, Ermeni yazarlarının eserlerinde yer
  alan geniş malzeme kullanılırsa, erken asırlardaki
  Türk-Tatarların yaşantıları ve tarihi de öğrenilmiş
  olur.”
   
 5. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi
  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ Bugün Ermeni yazı dilinin komşuluğunda yer alan
  Azerbaycan Türkçesi, Ermenistan Ermenicesindeki Türkçe
  sözlerin geçiş yolu olmuştur. Bu yüzden, Ermenicedeki
  Türkçe alıntılar, büyük ölçüde, Eski Anadolu Türkçesi
  ile Türkiye Türkçesine oranla Eski Anadolu Türkçesine
  daha yakın olan Azerbaycan Türkçesinin ses
  özelliklerini taşımaktadırlar.
  7.1. Türkçedeki Ermenice Unsurlar:
  Ermeniceden Türkçeye Geçen Sözler: Bu konu ilk olarak
  26 Şubat-5 Mart 1926 tarihlerinde Baku’da toplanan I.
  Türkoloji Kurultayında dile getirilmiştir. Türklüğün
  alfabe değişikliği temel konusu için toplanan, bu
  arada Türklük Bilgisinin başka konularının da
  görüşülüp tartışıldığı bu kurultaya Ermenicenin
  Etimolojik Sözlüğünün ve Ermenicedeki Türkçe Unsurlar
  Sözlüğünün yazarı H. R. Açaryan da katılmış ve
  bildirisini Türkçe sunmuştur. Bu kurultaya sunulan
  bildiriler, yine 1926 yılında Rusça yayımlanmış ve
  Açaryan’ın söz konusu bildirisi Rusçaya özet halinde
  çevrilmiştir. Türk-Ermeni dil ilişkileri konusunda bir
  fikir verebilecek düzeyde olan Ermeni bilginin bu
  bildirisinde, Ermeniceden Türkçeye geçmiş 200 kadar
  söz açıklanmıştır. Açaryan, Türkçe sunduğu bildirisini
  şöyle sürdürmektedir: “Türkçe’nin Ermenice üzerindeki
  etkisi çok büyüktür. Ben, daha 1902’de, bu meseleyi
  geniş ve özel bir çalışmada ele almıştım... Bu
  kelimelerin sayısı 4000’e ulaşmaktadır... Genellikle,
  bir dilden başka bir dile isimler, bazen sadece
  sıfatlar, çok nadir hallerde ise fiiller geçer. Sayı
  sıfatları, bağlaçlar ve zarflar ise, başka bir dil
  tarafından benimsenmezler; fakat Ermenicede bu tür
  unsurların hepsi aynı ölçüde yaygındır. Birçok
  vilayette 70, 80 ve 90 rakamları Türkçe adlarıyla
  kullanılmaktadır. Rodos’ta da 69-99 arasındaki bütün
  sayı adları Türkçedir... Şimdi ise, konunun ikinci
  kısmı olan Ermenice’nin Türk-Tatar dili üzerindeki
  etkileri kısmına geçiyorum. Kopenhaglı bilginlerden
  Prof. Olger Peterson ve Viyanalı
  Kraelitz-Grainfenhorst, Türk-Tatarların bir grup
  kelimeyi Ermenilerden çok eski çağlarda aldıkları
  tahminini yürütürler. Ben, burada bu meseleye
  değinmeyeceğim. Sizin dikkatinizi daha eski dönemlere
  ait çeşitli Türk-Tatar, özellikle Anadolu ağızlarında
  karşılaşılan dil hadiselerine çekmek istiyorum. Bu
  kelimelerden bir kısmı edebî dile de geçmiş; bir
  kısmı ise, sadece halk dilinde yaşamaktadır.
  Ermeniceden Türkçeye geçen bu kelimelerin toplam
  sayısı 200’dür.”
  Son olarak, yakın zamanlarda, bu konuyu Robert Dankoff
  ele almış, Ermeniceden Türkçeye geçen sözleri bir
  sözlük halinde yayımlamıştır. Bu yayında 806 söz yer
  almaktadır. Dankoff’un bu çalışmasında, Açaryan’ın
  “toplam 200” dediği bu sayının, hangi amaçla olduğu
  bilinmez, Ermenicede de yaşamakta olan pek çok Türkçe
  sözün veya Türkçenin başta Rumca olmak üzere başka
  dillerden aldıklarının Ermenice gösterilerek dört
  katına çıkarılmış olduğunu görmekteyiz. Dankoff, bu
  yayınına, Türkçe mi Ermenice mi olduklarının
  tartışılması gerektiğine inandığı 309 söz daha ekler
  ve böylece Türkçedeki Ermenice sözlerin sayısı 1115’e
  yükselir. Bu sayı, Ermenicenin etimoloji sözlüğünü ve
  R. Dankoff’un da başlıca kaynağı olan Ermenicedeki
  Türkçe unsurlar sözlüğünü yazmış bulunan Açaryan’ın
  verdiği sayının altı katıdır. Dolayısıyla bu çalışma,
  bizi, Türkçedeki Ermenice sözler konusunda sağlam bir
  düşünceye götürmekten uzaktır.
  Biz tekrar Açaryan’ın çalışmasına dönersek, Türkçedeki
  Ermenice sözlerin sayısını “toplam 200” olarak kabul
  edebiliriz. Çoğu ağızlarda yaşamakta olan bu sözlerden
  20 kadarı Türk yazı diline de geçmiştir.
  7.2. Ermenicedeki Türkçe Unsurlar:
  7.2.1. Sözlük Alıntıları: Bilebildiğimiz kadarıyla,
  Ermenice, M.S. IV. Yüzyılda, Türkçeden en az 23 söz
  almış bulunuyordu. XI. asrın sonlarına doğru,
  Türkçeden Ermeniceye geçen sözlük ve gramerlik
  alıntıların sayısı önemli derecede artmıştır. Bu
  devirden sonra Türkçe, yalnız Türklerin değil, aynı
  zamanda Ermeni yazarları ve aydınlarının da kullandığı
  yazı dili haline gelmiştir. Böylece, bu iki dilin
  ilişkisi, konuşma dilinin dışına taşarak edebî
  seviyeye genişlemiştir. V. L. Gukasyan, Türkçenin
  etimoloji sözlüklerinden birini de yazmış olan E.V.
  Sevortyan’ın, bu dönemi anlatırken şunları yazdığını
  ifade etmektedir: “Ermeniler, XII. asır Moğol
  işgaline kadar Selçuklular ve Türkmenler, daha sonra
  da Osmanlılar ve şimdiki Azerbaycan Türklerinin
  atalarıyla bir arada yaşayarak, onlarla devamlı ve çok
  yönlü ilişkilerde bulunmuşlardı. Orta Çağ Ermeni
  edebiyatında Güney Türk kökenli kelimelerin bulunma
  nedenini Oğuz kavimleri ve halkıyla olan günlük
  ilişkilerle açıklayabiliriz. O dönemin birçok Ermeni
  yazar, yurttaşları Türkler gibi Türkçe konuşabiliyor,
  bazen iki dilli olabiliyordu.”
  XV.-XX. yüzyıl Ermeni yazılı kaynaklarına dayanarak
  Ermenicede Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesine
  ait kelimelerin her geçen yüzyıl daha da arttığını
  söyleyebiliriz. Yukarda bahsettiğimiz R. A. Açaryan’ın
  “Ermenice’deki Türkçe Alıntılar” kitabında 4262 tane
  Türkçeden alınmış söz yer almaktadır.
  Muhtemelen II. Dünya Savaşının kargaşası yüzünden on
  yıl ara ile yayımlanmış iki yazısında, Eugeniusz
  Sluszkiewicz, Ermeniceye geçmiş Türkçe sözleri,
  dilciliğin en dağınık konularından biri olan alıntı
  sözlerin ses bilgisi açısından değerlendirmiş,
  Ermenicedeki 276 Türkçe sözü kullanarak, Türkçenin
  seslerinin Ermenicede nasıl temsil edildiklerini
  göstermeğe çalışmıştır .
  7.2.2. Deyim Alıntıları: Bu iki dil arasında, söz
  alıntıları yanında, deyimlik alıntılar da söz
  konusudur.
  1. Türkçeden Ermeniceye Değiştirilmeden Alınanlar:
  Ay balam, ay canım, ay sağ ol>Ay balam, ay canım, ay
  sağol (ALŞ 1, 316)
  Aslan balası>Aslan balası (HA 1, 57)
  Begafil eşge düşdüm, dağıtdım dünya pulu>Begafl
  eşga düşdım dagıtdum dünya puli (Erm. Aş. 88)
  Bilene bir, bilmeyene min>Bilana bir, bilmiyana bin
  (HA. I, 36)
  Dedi eynindeki olan, paltarı sat ver cahıra>Dedi
  aynindakı olmiş, partali sat, ver cahıra (Erm. Aş. 48)
  Düşmenin gözi kor olsun>Dyuşmanı gyozi gyor olsun
  (ALŞ. I, 354)
  Keçi can hayında, gessab piy ahtarır>Keçi can
  harayında, gesab piya man galis (ALŞ. I, 218)
  Keçen güne gün çatmaz, calasan günü güne>Geçan
  gyuna-gyun çatmaz, calason gyun gyuna (ALŞ. I, 366)
  Keşiş bele iş>Keşiş bele iş (EA. I, 96)
  Kor üçün hamısı bir, ya burda, ya Bagdat’da>Kor içün
  hamsi bir, ya burda, ya Bagdat’da (ALŞ. I, 236).
  Gorun çatlasın der – der can, gorun>Gyorn çatlası
  derder can, gyorn (HA. I, 46)
  Pah, namerd köpek oğlu>Pah, namard gyopoğli (ALŞ. 1,
  269)
  Seni doğanın boynu sınsın, bele boynu sınsın, Seyran
  oğlan>Sani doğanın boyni snsun, bele boyni snsun,
  Seyran oğlan (ALŞ. I, 308)
  Bilene bir, bilmeyene min>bilana bir, bilmiyana bin
  (HA. I, 36)
  Olacağa çare yoh>Olacağa çara yoh (GA. II., 171)
  2. Türkçeden Ermeniceye Çevrilerek veya
  Melezleştirilerek Alınanlar:
  Gel gel demek> Gjal-gjal anel
  Giç damar> Giž damar
  Tike tike etmek> Tikä tikä anel
  Gadasını almak> Gadan arnel
  Aslan kesilmek>Aslan ktrel
  Eh, yaradan Allah>Eh, yaradan asdvaç (ALŞ. I, 361)
  Düz danışanın papağı deşik olar>Drusd hosogi papağı
  çag gıli (HA. I, 37)
  İt hürer, kervan keçer>Şunı ghaça, karvanı gkoça
  (PP. I, 185)
  Harada aş, orada baş>Bordeğ aş, endeğ baş (PP. I,
  36)
  Ahır atadan, babadan bele bilmişik>Ahr atadan, babadan
  esbes eng imaçel (HA. I, 98)
  Oho, baş üste, canım çıhsın>Oho, baş yusda, cans
  dursga (ALŞ. I, 325).
  Saggız kimi yapışır>Sahgzi besa gıpçım (ALŞ. I, 321)
  Maral kimi gözeldir>Marali bes gyozale (ALŞ. I, 314)
  Gülüm, gülüm, gül çiçek>Gyulım, gyulım, gyul çiçag
  (GA. II, 211)
  Ay arvad, ne karvan keçmeli kecedir>Ay gnig, inç
  karvan gdrelu gişere (HT. I, 495)
  Bir atım barıt kimi şeydir>Mi atum baruti bes bana
  (PP. I, 79)
  Bir neçe tazı-tula meni gerek gorhutsun?>Mi kani tazi
  tula inc batke nahaç nen? (GA. II, 1939)
  Deyirmanı sınıb çah-çah olub>Cağaçi godraç çahçahen
  darel (PP. I, 70)
  Ne var, haneharabın arvadı?>Do inca hani harabi gnig?
  (PP. I, 68)
  Bu deyim alışverişleri yanında geri dönen alıntı
  deyimler de vardır; yani Türkçe>Ermenice>Türkçe
  şeklinde geri dönen alıntı deyimler:

  Kordu, şildi, gebulumdur> Kores, şiles, gebules (İH.
  II, 316)
  Her şey yavaş yavaş> Her şey gamas gamas (MP. I, 21)
  İravan aşından da oldug, Giravan daşından da (İH. II,
  322)
  7.2.3. Gramerlik Alıntılar: En azından 1600 yıl
  süren, Ermenicenin tarihteki ve bugünkü çeşitli Türk
  şiveleriyle ilişkileri sonucu, Yeni Ermenicede bazı
  yapı değişiklileri de olmuştur. Ermeni edebi dilinin
  kurucusu Hacatur Abovyan ile ünlü Ermeni dilcileri
  M. H. Abeğyan ve R. Açaryan, yaptıkları çalışmalar
  sonunda, bu 1600 yıl süresince Ermenicede görülen
  büyük değişiklikleri ortaya koymuşlardır. H. Abovyan,
  M. H. Abeğyan ve R. Açaryan, değişik tarihlerde,
  benzer ifadelerle şunları yazmışlardır: “Azerbaycan
  ve Türkiye Türkçelerinin etkisi sonucunda Ermeni
  dilinin söz dizimi epeyce değişerek, Hint-Avrupa
  dillerinin söz diziminden uzaklaşmış, Ermenice,
  eklemeli bir dil haline gelmiştir.” Buna karşılık,
  şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, Türkçede
  Ermeniceden alınmış herhangi bir gramerlik unsura
  rastlanmamıştır.
   
 6. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi

  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ 7.2.3.1. Ses Bilgisi Düzleminde: Bilindiği gibi, başka
  bir dilden yapılan alıntılar iki dillilik çizgisine
  yaklaşacak kadar çoksa, alındıkları dilin ses, şekil
  ve söz dizimi yapısını zorlayarak, orada kendilerine
  hayat alanı bulabilmektedirler: “Eğer başka dilden söz
  alan halk etkilendiği dille az veya çok derecede
  tanışıyorsa, yada alıntı sözler yeteri kadar çoksa, bu
  durumda, ses yapısı olarak etkilenen dile uymayan
  yabancı sesler, geçtikleri dilin ses yapısını bozsalar
  bile genelde korunur.”
  Türkçe alıntı sözler, bazı ünlü ve ünsüzleri de
  Ermeniceye taşımıştır. Bu konuda, e, ö, ü ünlüleri
  ile eski Ermenicede bulunup da orta Ermenicede yer
  almayan b, d, g kapanma ünsüzlerinin yeni Ermenicede
  tekrar ortaya çıkışı, Türkçenin ve bilhassa da söz
  başındaki kapanma seslerinin yumuşak varyantlarını
  tercih eden Azerbaycan Türkçesinin, yeni Ermenicenin
  ses yapısına etkisi olarak değerlendirilmektedir.
  7.2.3.2. Şekil Bilgisi Düzleminde: Türk şivelerinin,
  özellikle de Azerbaycan Türkçesinin Ermenicede yapım
  ekleri vasıtasıyla yeni kelime oluşturulmasına da
  etkisi olmuştur. Türkçeden Ermeniceye geçen
  –lık/-lik/-luk/-lük kavram eki, -lı/-li/-lu/-lü sıfat
  eki, -çı/-çi/-çu/-çü meslek ve –nçı/-nçi>-mži
  sıra sayı eki gibi yapım ekleri ve mış/-miš fiil çekim
  eki, Ermenicenin kendi ekleri kadar işlektirler. Yeni
  kelime yapan bu ekler, giderek ana dildeki kelimelere
  de eklenerek girdikleri dile uyum sağlarlar. Türkçeden
  Ermeniceye geçmiş ekli ve eksiz bazı söz çiftleri,
  Ermenilerin dil ve düşünce dünyasında oluşturdukları
  kategorilerle, Ermenicenin morfolojik yapısında
  parçalanmaya yol açmışlardır:
  av: “av” // avçi: “avcı”
  ayna: "ayna, şişe" // aynaçi: “aynacı, camcı”
  balta: “balta // baltaçi: "baltacı"
  bitikçi: "yazar"
  bostan: "bostan" // bostançi: “bostancı”
  çöp: “çöp, ot” // çöpçi: "otaçı, ot ile sağaltan”"
  el: "halk, ülke" // elçi: “elçi, sefir”
  ez-: "ez-" // ezilmiş: “ezilmiş”
  yapunçi: "kepenek"
  ayrı: "ayrı" // ayrılmış: “ayrılmış”
  azar: "hastalık" // azarli: “hasta” // azarlamiş:
  “hastalanmış”
  tamga: “damga” // tamgaci: "damgacı"
  toz: "toz" // tozlug: “tozlu yer”
  meku: “bir” // mekumçi: “birinci”
  yerku: “iki” // yerkumçi: “ikinci”
  tasu: “üç” // tasumçi: “üçüncü”
  7.2.3.3. Söz Dizimi Düzleminde:
  M. H. Abeğyan, daha bu yüzyılın başlarında bu konuya
  dikkat çekmiştir. O, “Yeni Ermenice’nin Sentaksı
  (Ermenice), Erivan 1912” adlı monografisinde, “Türk
  şivelerinin (Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi)
  etkisi yüzünden, yeni Ermenicenin (Aşharabar) söz
  dizimi, eski Ermeniceden (Grabar) keskin
  farklılıklarla ayrılmaktadır” diye yazmaktadır. M. H.
  Abegyan'ın bu fikri, R. A. Açaryan'ın "Ermeni Dilinin
  Tarihi (Ermenice), II. cilt, Erivan 1951, s. 287-291”
  adlı eserinde kesinlik kazanmıştır. R. A. Açaryan,
  Ermenicenin söz dizimini genetik olarak bağlı
  bulunduğu Hint-Avrupa dillerinin söz dizimi ile
  karşılaştırırken şunları tespit etmiştir:
  1. Eski Ermenicede yüklem cümlenin başında (özneden
  önce) gelirdi. Yeni Ermenicede ise, bunun tam tersi
  olarak cümle unsurlarının sırası aynen Türk
  şivelerinde olduğu gibidir:
  tesi zthrčunn or jerger i vraj carin “gördüm kuşu
  öten ağaçta" > cari vra jergoy thrčuny tesa
  “ağaçta öten kuşu gördüm".
  zinč araric vasn ordvoj imoj "ne etmek kendi
  oğlum için" > tyis hamar inč anem "kendi oğluma
  (ben) ne yapayım?".
  2. Eski Ermenicede asıl unsur, yardımcı unsurun önüne
  geçer, yeni Ermenicede ise, bunun tam tersi yapılır:
  ztunn Petrosi "ev Petro'nun" > Petrosi tuny "Petro'nun
  evi".
  3. Eski Ermenicede diğer Hint-Avrupa dillerinde olduğu
  gibi zamir isimden sonra, yeni Ermenicede ise,
  isimden önce gelir:
  ajr ajs "adam bu" > ajs (es) mardy "bu adam"; tun im
  "ev benim" > im tuny “benim evim”; hor imun "babam
  benim" > im hory "benim babam" vb.
  4. Eski Ermenicede sayılardan sonra gelen isimler
  çokluk, yeni Ermenicede ise, teklik halinde
  kullanılır:
  hing tner "beş evler" > hing tun "beş ev."
  5. Eski Ermenicede zarflar isimden önce, yeni
  Ermenicede ise, isimden sonra gelir:
  arači hor imaj “önünde babamın benim” > im hor
  arač "benim babamın önünde").
  İki dil arasındaki bu sözlük ve gramer alıntıları
  dışında, Türkiye ve Azerbaycan’daki bazı yer adlarının
  Ermenice olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan, başta
  kişi ve yer adları olmak üzere, Ermenicede pek çok
  Türkçe unsurun da özel ad olarak kullanıldığını
  görmekteyiz.

  8. Türkçe - Macarca İlişkileri
  M.S. 463'lerde Karadeniz kıyılarına inen Ogur
  kavimlerinden biri olan ve Bizans kaynaklarında
  yanlışlıkla 'Türk' olarak adlandırılan Macarların dili
  ile Türk dilinin ilişkilerinin başlangıcı, Türk-Macar
  ilişkileri gibi tarihin derinliklerinde
  kaybolmaktadır. Bu devirden, yani M.S. 5. yüzyıldan
  önceki Türkçe-Macarca ilişkisi üzerinde konuşmak,
  bugün için hemen hemen imkânsızdır. Bu konuda
  söylenebilecek şeyler şimdilik sayılıdır: Birkaç
  zarfın yıpranarak ön ek halini almış şekilleri dışında
  Macarca, Türkçe gibi sondan eklemeli bir dildir. Diğer
  taraftan, vokal ve konsonant sisteminde, Türkçe’deki
  kadar kuvvetli olmasa bile hakim bir benzeşmenin
  bulunduğu bir dildir. Bugün Macarcanın, hattâ diğer
  Ural dillerinin sözlüklerinde, kelime kök ve aileleri
  tesbite çalışılırken, Türkçeden ve diğer Altay
  dillerinden örnekler verilmekte, sık sık, "Türkçedeki
  ve diğer Altay dillerindeki paralelleriyle daha ileri
  bir incelemeyi gerektirmektedir." gibi ifadeler
  kullanılmaktadır. Bu ifadelerdeki bilgiyi iki şekilde
  yorumlamak mümkündür: 1. Bugün başlıca; Fince,
  Macarca, Samoyedce, Ostyakça, Çeremisçe, Votyokça,
  Vogulca ve Lapça’nın temsil ettikleri Ural dilleri ile
  Türkçe, Moğolca, Mançurca, Tunguzca, Korece ve
  Japoncanın temsil ettikleri Altay dilleri aynı kökten
  çıkmışlardır, bu diller eski bir geçmişte aynı ve tek
  bir dil imişler veya; 2. Sözü edilen bütün bu dilleri
  konuşan halklar, yani Ural ve Altay halkları, çok eski
  zamanlarda, çok uzun devirler boyunca yan yana veya
  birlikte yaşamışlar ve dolayısıyla dilleri birbirinin
  dillerine benzeşmiştir. Bu husus ise, konumuzun
  sınırları dışındadır.
  8.1. Türkçedeki Macarca Unsurlar:
  Tarihte birçok Türk kavmini içinde eriterek Türklükten
  can ve kan alan Macarlık ve Türkçe’den pek çok kelime
  alan Macarca, Türklere birşey vermekte oldukça cimri
  davranmış gibidirler. Galibâ, Macarlardan
  öğrendiklerimiz, Mac. varos "şehir">Tü. varoş
  "şehirlerin sur dışı mahallesi", Mac. katona
  "asker">Tü. katana/kadana "asker atı; iri bir at
  cinsi", Mac. kapocs "kopça, çengel">Tü. kopça "kopça",
  Mac. szoba "oda">Tü. soba "soba", Mac. soronpo
  "şarampol">Tü. şarampol "şarampol" kelimelerinin
  anlamıyla sınırlı kalmıştır.
  8.2. Macarcadaki Türkçe Unsurlar:
  Karanlık devirlerden sonraki Türkçe-Macarca
  ilişkilerini iki döneme ayırıyoruz:
  8.2.1. Yurt Tutuş Öncesi ve Arpad Devrinde Macarcaya
  Giren Türkçe Unsurlar:
  Yurt tutuş öncesinin kelimeleri, ilk Batı Türkçesi
  veya Bulgar / Çuvaş tipli Türk dilleri kaynaklıdır.
  Arpad devri kelimeleri ise Kıpçak / Kuman dilinden
  alınmadır. Yani Macarca’ya 5-15. yüzyıllar arasında
  giren Türkçe kelimelerin 5-9. yüzyıllar arasında
  girenlerinin daha çok Çuvaş tipli Türk şivelerinden,
  daha sonrakilerin ise, Kıpçak şivesinden alınmış
  olduklarını kabul ediyoruz. Çuvaş tipli şiveler,
  bilindiği gibi, Orkon âbidelerinde karşılaştığımız ilk
  yazılı Türkçenin yanında, ondan epeyce farklılaşmış
  bir şive olup, tarihte Bulgar ve Hazar Türkçesinin,
  bugünse Çuvaşça’nın temsil ettikleri kabul edilen Batı
  Huncasını veya İlk Batı Türkçesini ifade etmektedir.
  Macarcadaki Türkçe unsurlar konusunda, son bir buçuk
  yüz yıl içinde pek çok kitap ve binlerce makale
  yazılmıştır. Bu makalelerin çoğu kelime
  biyografileridir. Macarlar kendi dillerinin etimoloji
  çalışmalarını yaparken, tabii olarak dillerindeki
  İslav, Türk, Lâtin ve başka dillerden alınmış
  kelimeleri de incelemişler, bunlar üzerinde bir buçuk
  yüz yılı aşkın bir süre tartışmışlardır. Bu
  çalışmaların sonuçları, ilk defa Gombez Zoltan
  tarafından 1908 yılında, önce Macarca 'Yurt Tutuş
  Öncesinde Türkçe Alıntı Kelimelerimiz' adıyla, sonra
  da 1912'de Almanca olarak 'Macarca’daki Bulgar
  Türkçesinden Alıntılar' adıyla yayımlanmıştır. G.
  Zoltan'ın bu eserinde Macarcaya Türkçeden geçmiş 413
  kelime müzakere edilmektedir. 1967-1976 yılları
  arasında yayımlanan Macarcanın etimoloji sözlüğünde
  değişik devirlerde Macarcaya girmiş 1500 civarında
  kelime bulunmaktadır.
  Bütün bu müzakerelerden sonra, hem Türk-Macar hem de
  Türkçe- Macarca ilişkilerini işleyen hacimli bir
  çalışma, 'Yurt Tutuş Öncesinde ve Arpad Devrinde
  Macarca-Türkçe İlişkileri' adıyla Lajos Ligeti
  tarafından 1986'da yayımlandı. Bu eserde, bir yandan
  Karadeniz'in kuzeyindeki ve oradan Orta Avrupa'ya ve
  Balkanlara sarkmış Türk kavimleri ile bu kavimlerin
  Macarlarla ilişkileri üzerinde durulmuş, bir yandan da
  en eski zamanlardan 15. yüzyıla kadar Macarca’ya geçen
  485 kelime uzun uzun müzakere edilmiştir.
  Macar-Türk ilişkilerinin eskiliği ve canlılığı
  dolayısıyla, Macarca üzerindeki Türkçe tesiri o kadar
  kuvvetlidir ki bugün Macarlar'ın yaşattıkları bizim
  unuttuğumuz Türkçe kelimelerden bile söz açmak
  mümkündür: Tü. arbagçı / arvışçı 'büyücü, büyücü
  hekim; doktor' Mac. orvos 'doktor'; Tü. bilig 'iz,
  işaret, bilgi' Mac. belyeg 'pul'; Tü. bor 'şarap' Mac.
  bor 'şarap'; Tü. bögüçi 'büyücü, şaman rahip' Mac.
  bölcs 'irfan', bölcsész 'bilgin, filozof'; Tü. yaruk,
  çuv. surda 'ışık, mum' Mac. gyertya 'mum'; Tü. çıgıt /
  çıkıt 'peynir' Mac. sajt 'peynir'; Tü. eke 'pulluk'
  Mac. eke 'pulluk'; Tü. ışkı / yışkı / yışak 'iki dilli
  bıçak, rende' kelimesinin muhtemel bir Çuvaş tipli
  biçimi: yılıg / yılag, Mac. gyalu 'rende'; Tü. yagak /
  yangak 'ceviz' Mac. dio 'ceviz'; Tü. kabırçak /
  kaburçuk 'sandık, tabut' Mac. koporso 'tabut'; Tü. yıd
  yıs 'koku' Mac. szész 'alkol'; Tü. torak 'kaynatılmış
  ekşi süt, lor' Mac. turo 'lor'; Tü. yumur 'mide' Mac.
  gyomor 'mide'. Macarca-Türkçe ilişkilerinin
  derinliğini gösteren bir başka husus da birçok Türkçe
  fiilin Macarcaya geçmesi yanında, Türkçeden alınan bu
  kelimelerin Macarların dil ve düşünce dünyasında yeni
  yeni anlamlar kazanmaları, hattâ birleşik kelimeler
  oluşturmalarıdır. Macarcadaki Türkçe fiiller, isimler
  gibi tek tek veya bütün halinde defalarca kaleme
  alınmışlardır. Son olarak Pallo Margit'in bu konudaki
  çalışması, 'Eski Türkçe Kaynaklı Fiillerimiz' adıyla
  1982'de yayımlandı. Bu eserde, Türkçe kaynaklı 101
  fiil vardır. Sayıları yüzü aşan Macarcadaki Türkçe
  fiillere bir kaç örnek verelim: Tü. boşan- 'boşanmak,
  kurtulmak' > Mac. bocsan- 'kurtulmak, affedilmek'; Tü.
  boşut- / boşat- 'kurtarmak, salmak'> Mac. bocsat-
  'kurtarmak, günahlarını affetmek'; Tü. çevir-
  'çevirmek' > Mac. csavar- 'çevirmek'; Tü. çök-
  'çökmek, azalmak'> Mac. csökken- 'azalmak, aşağı
  inmek'; Tü. yarat- 'yaratmak'> Mac. gyart- 'yaratmak,
  imal etmek'; Tü. yaz- , Çuv. sir- 'yazmak'> Mac. ir-
  'yazmak'; Tü. yun- 'yunmak, yıkanmak'> Mac. gyon-
  'günahlardan arınmak'. Dediğimiz gibi Macarcada Türkçe
  kelimelerle yapılmış birleşik kelimeler de vardır. Bir
  kaç örnek verelim: Tü. tegre 'çevre'> Mac. tér
  'meydan, alan'; Tü. kip 'kalıp' > Mac. kép 'resim', bu
  iki kelimenin birleşmesiyle: térkép 'harita'; Tü. seki
  'kanepe, divan'> Mac. szék 'sandalye'; Tü. kar 'kol',
  bu iki kelimenin birleşmesiyle: karszék 'koltuk'.
  8.2.2. Osmanlılar Döneminde Macarcaya
  Giren Türkçe Unsurlar:
  Osmanlılar döneminde Macarca’ya giren Türkçe kelimeler
  hakkında da pek çok biyografi yazılmıştır. Bu dönemin
  kelimeleri ve haklarında yazılan biyografi ve
  münakaşaların sonuçları, Zsuzsa Kakuk tarafından,
  önce, 1973'te '16-17. Yüz- yıllarda Osmanlı Dil
  Tarihine Dair Araştırmalar: Macar Dilinde Osmanlıca
  Unsurlar' adıyla yayımlanmıştır. Z. Kakuk'un
  Fransızca olarak yayımlanan bu 660 sayfalık geniş
  eserinde, Macarcaya Osmanlı döneminde girmiş 1312
  kelime yanında 402 şahıs adı ve 224 yer adı
  bulunmaktadır. Macarcaya Osmanlı döneminde girmiş
  kelimelerle daha önceki devirde girmiş kelimeler
  arasındaki ana fark, Osmanlı döneminde girmiş
  kelimelerin daha çok kültür kelimeleri; önceki devirde
  girenlerin ise, daha çok kavram kelimeleri
  oluşlarıdır. Nitekim, Kakuk Zsuzsa 1977'de, bu yolda
  'Macaristan'ın Türk Fethinden Kültür Kelimeleri'
  adıyla ikinci bir eser yayımladı. Zsuzsa Kakuk, bu
  eserinde, Macarcaya Osmanlı döneminde girmiş 78 kültür
  kelimesini seçerek bu kelimeleri daha geniş şekilde
  tanıtmış ve bunların Macarcadan başka girdikleri diğer
  Balkan dillerindeki şekillerini de vermiştir. Macar
  etimoloji sözlüğüne göre, Macarcaya Osmanlı döneminde
  giren kelimelerin sayısı 501'dir. Bu yayınlar
  arasında, Macarcadaki Türkçe unsurların sayıları
  konusunda epeyce farklar görülmektedir. Bu yüzden, bu
  unsurların sağlıklı bir şekilde tespiti, daha uzun
  yıllar sürecek gibidir.
   
 7. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi

  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ 9. Türkçe-Fince İlişkileri
  Finliler, tarihin her devrinde bir veya birkaç Türk
  kavminin komşuluğunda yaşamıştır. Bugün Hint-Avrupa
  dillerinin ortasında kalan Fince ve Macarca yanında,
  diğer Ural dillerinden birini konuşan halkların hepsi,
  Türk halklarına komşu olarak yaşamaktadır.
  9.1. Türkçedeki Fince Unsurlar
  Bu konuda herhangi bir yayına rastlayamadık.
  9.2. Fincedeki Türkçe Unsurlar
  Fince, Macarca ve Türkçenin çeşitli sözlük ve gramer
  karşılaştırmaları yapan yayınlar hariç, hakkında
  yapılmış herhangi bir çalışmayı görmediğimiz bu konuda
  Mustafa Öner, şunları söylemektedir:
  “Dil aileleri şemasında Ural-Altay dil ailesinin Altay
  kolunda duran Türkçe ile Ural kolunda duran Fincenin
  ilişkisi ya da bu dillerin konuşurları olan Türklerle
  Finlilerin komşuluğu konusunda şimdiye kadar yazılmış
  herhangi bir monografik çalışma yoktur. Coğrafyası
  dolayısıyla Türkçenin daha çok kuzey koluyla ilişkisi
  olan Finceden Türkçeye geçmiş herhangi bir söz
  bilinmezken, Fincenin Etimoloji Sözlüğünde 10 kadar
  Türkçe kelimenin Finceye alındığı belirtilmektedir.
  Bu çalışma Suomen kielen etymologinen sanakirja,
  “Suomalis-Ugrilainen Seura” Lexica Societatis
  Fenno-Ugricae XII,1-7, Helsinki, 1981-(SKES) adlı
  Fincenin etimoloji sözlüğünde belirlenen Türk dili ve
  diyalektlerinden alınmış sözlere dayanmaktadır.
  Bu sözlükte “Türk Dilleri” başlığı altında toplam 118
  söze atıf kaydedilmiştir. Bu atıflar diyalektler
  düzeyinde sınıflandığında çıkan liste şöyle
  olmaktadır: VII cilt ve 2293 sayfa tutan bu Fince
  etimoloji sözlüğünde, İngilizce kökenli sadece 128
  atıf bulunduğu hesaba katılırsa, Türkçe alıntıların
  azımsanmayacak düzeyde olduğu anlaşılabilir .
  1980 yıllarında yayımlanan bu sözlük de, “Macarcanın
  Tarihsel Etimolojik Sözlüğü” gibi, yüzelli yıl kadar
  önce başlayan Fince ve Macarca gibi Ural dilleri ile
  Türkçenin sözlük ve gramerce karşılaştırılmalarını
  yasaklayan bir tutum içindedir. Bu sözlük de
  “Türkçedeki falan söz ile karşılaştırılamaz” gibi
  ifadelerle doludur; kısacası, bu sözlük de Macarların
  etimolojik sözlüğü gibi, yalnız Türkçe ile
  ilişkilerini değil, bu ilişkileri araştırmayı bile
  reddeden bir doğrultudadır.
  İnsan-varlık ilişkilerini gerçekler dünyasındaki
  biçimleriyle değil de kafamızdaki biçimleriyle kurmağa
  çalışmanın, yani olgular karşısındaki dini ve
  ideolojik tutumun, gerçekler dünyasıyla bir ilişkisi
  yoktur. Hep olanlar ve olmakta olanlar ile değil,
  olması gerekenler ile ilgilenirler, gerçek olgulara
  uyumlu görünmek amacıyla hulle yaparlar.
  Hrıstiyan olmalarına, yüzyıllar boyunca hrıstiyanlığa
  hizmet etmelerine rağmen, papalığın gözünde ikinci
  sınıf hrıstiyan olmaktan bir türlü kurtulamayan bu
  Fin-Ogur kavimlerinin, bilim soğuk kanlılığından uzak,
  hazırlıksız ve tamamen politik bir yaklaşımla
  başlattıkları “Turan Dilleri” görüşü, kolayca
  hırpalanıvermişti. Yüzelli yıl önce başlayan bu son
  derece masum bilim şüphesinin yolunun, yine politik
  endişelerle tıkanması, Budenz tarafından başarılmıştı
  . Budenz’in bu eseri, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi’ne
  giren ilk kitap olarak “1” demirbaş numarasını
  taşımaktadır.
  Türkçe, bu diller ile binlerce yıl aynı coğrafyada
  yaşamış olmasına rağmen, 6. yüzyıldan bu yana
  izleyebildiğimiz Türkçe-İslavca komşuluğu yüzünden
  İslav dilleriyle bile bir ölçüde akraba olmuş iken,
  nedense, Türkçenin bu dillerle ilişkisinin
  araştırılması bile, en azından, psikolojik baskı
  altındadır. Bugün, bir olgu olarak, “Fincenin
  Hint-Avrupa Unsurları”, “Islavcanın Türkçe Unsurları”
  adlı kitaplar yayımlanırken, tarih öncesi ve tarihsel
  devirlerde hep aynı coğrafyayı paylaşmış olmalarına
  rağmen, Türkçe ile Ural dillerinin akrabalık ölçüsünün
  araştırılması, dediğimiz gibi en azından psikolojik
  baskı altındadır. Bu yüzden, bugün, bu diller arasında
  doğru dürüst sözlük bile yoktur; bugünkü turistik
  amaçlı sözlükler de eski sözlüklerin altındadır.

  10. Türkçe-Romence İlişkileri
  Romenler, diğer Latin kavimleri gibi M.S. ilk bin yıl
  içinde ortaya çıkmış ve Trakyalı ataları olan
  Hint-Avrupa köklü “Dacia”lılar ile aynı bölgede
  yaşamışlardır.
  Türklerin Romanya coğrafyasındaki tarihleri ise
  eskilere dayanmaktadır. Eski Türk kavimlerinden olan
  Uzlar, Peçenekler, Kıpçaklar ve sonra daha birçok Türk
  boyu Karadeniz’in kuzeyinden geçip gelerek bugünkü
  Romanya coğrafyasına yerleşmişlerdir. XIII-XIV.
  yüzyıllarında Altın Ordu ve sonraki yıllarda da
  Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine giren bölgede bu
  sebeple Türk nüfus yoğunluğu fazladır .
  10.1. Türkçedeki Romence Unsurlar
  Bu konuda herhangi bir yayına rastlamadık.
  10.2. Romencedeki Türkçede Unsurlar
  Türkçenin Romence ile ilişkisinin ilk araştırılmaları
  Rusça ile ilişkisinin araştırılmağa başlanmasından
  çeyrek yüz yıl sonrasına aittir. Bu konuda bilinen en
  eski çalışma, yukarıda da andığımız Slav dillerinin
  ilk etimoloji sözlüğünü hazırlayan ve Slavcadaki
  Türkçe unsurlar üzerindeki çalışmaları başlatan Franz
  Miklosich tarafından yapılmıştır .
  Aynı yıllarda, Lazar Šaineanu, Romen dilindeki Türkçe
  unsurları incelediği eserini yayımlar. Bu
  araştırmalar, 1885-1900 yılları arasında, B. F.
  Hasdeu, F. Rudow ve T. Löbel tarafından sürdürülür.
  Theophil Löbel’in Romen dilindeki Türkçe, Arapça ve
  Farsça unsurları incelediği eseri 1894’te yayımlanır.
  L. Šaineanu, Romen dili ve kültüründeki oryantal
  etkiyi araştırdığı, özellikle de Türkçenin etkisinin
  kültür boyutlarını da tartıştığı üç ciltlik muhteşem
  eserini önce 1900 yılında Romence ve 1902 yılında da
  Fransızca olarak yayımlar. 3900 civarında Türkçe unsur
  barındıran bu çalışmalara dayanarak, Romanya dışında
  da birçok çalışma yapılmıştır ve yeni eserlerin ana
  kaynağı, Romanya’da yapılan bu çalışmalar olmuştur.
  1927 yılında, Karl Lokotsch tarafından yayımlanan
  etimolojik sözlükte ise 2235 madde başı
  bulunmaktadır. Bundan sonra 1960 yılında, Heine F.
  Wendt, Romencedeki Türkçe unsurları incelediği eserini
  yayımlar . Türkçeden alınan sözlerin alınma
  devirlerini de açıklamağa çalışan bu eserde, 1541
  Türkçe söz irdelenmektedir. Bu çalışmalar dışında iki
  Türk araştırmacı yaptığı çalışmalarda Romencedeki
  Türkçe söz sayısının 1700 ile 3000 arasında olduğunu
  söylemişlerdir. Son olarak 2002’de Muammer Nurlu
  tarafından yayımlanan Romencede Türk İzleri adlı
  eserde Osmanlı döneminde Romenceye geçmiş yaklaşık
  1200 söz listelenmiştir.
  Türkçe-Romence ilişkilerinin araştırılmasına
  Türkçe-Rusça ilişkilerinin araştırılmağa
  başlanmasından çeyrek yüz yıl sonra başlanmıştır. Bu
  konuda bilinen en eski çalışma, İslav dillerinin ilk
  etimoloji sözlüğünü hazırlayan ve İslavcadaki Türkçe
  unsurlar üzerindeki çalışmaları başlatan Franz
  Miklosich tarfından yapılmıştır.
  Bu araştırmalara 1984'te Theophil Löbel 'Romen
  Dilindeki Türkçe, Arapça ve Farsça Unsurlar' adlı
  eseriyle ve 1900 yılında da L. Saineanu 'Romen
  Dilindeki ve Kültüründeki Oryantal Tesir' adlı
  eseriyle katıldılar. Türkçe-Romence ilişkileri
  konusundaki yayınları temin edemediğimiz için affınızı
  dileyip Romenceye, Macarcaya ve Rusçaya değişik
  anlamlarda verdiğimiz bir kelimemizin ilgi çekici
  macerasından kısaca bahsederek bu konuyu kapamak
  istiyoruz: Tü. obrak / ofrag 'eski, yıpranmış; eski
  elbise'> Mac. apró 'ufak', apróság, aprópénz 'bozuk
  para'; aynı kelime Romence’ye geçer: Rom. oprêg 'sırta
  alınan saçaklı dokuma' > Mac. oprég 'Romen kadınların
  bilinen elbisesi' ve yine aynı kelime Rusçaya taşınır:
  ovrag 'yar, vâdi, dere'.

  11.Türkçe-Bulgarca İlişkileri
  Bugün ancak adları Türkçe kalan, ama bir zamanlar
  dilleri de Türkçe olan Bulgar halkı Karadeniz çevresi
  ve Balkanlarda bir çok yeri adlandırmışlar ve Türkçe
  konuştukları süre içinde başka kavimlerin boylarını da
  etkilemişlerdir. Bulgar Türkçesinin Slav dillerine,
  Romenceye ve Macarcaya yaptığı katkı, küçümsenemeyecek
  seviyededir. M.S. 1000’li yıllardan itibaren ise
  tamamen Slav dili konuşan bir halk haline gelen
  Bulgarların yeni dili olan Bulgar Slavcasından
  Türkçeye ancak çete, gocuk, kuluçka gibi bir kaç söz
  geçmiştir .
  Slavlaştıkları tarihlerden günümüze kadar sürekli
  olarak Türk kavimleriyle komşuluk yaşayan ve 14. yy.
  başlarından 20. yy. başlarına kadar da Osmanlı
  Devletinin bir parçasını oluşturan Bulgarlar ve
  Bulgarca, tıpkı diğer Slav dilleri veya Arnavutça ve
  Ermenice gibi Türkçenin derin etkisi altında
  kalmıştır. Bu etki, Arnavutça ve Ermenicede olduğu
  gibi yalnızca sözlük düzleminde kalmamış, gramer
  düzleminde de olmuştur, dolayısıyla, bugünkü Bulgar
  grameri, Türkçenin bir çok ekini de barındırmaktadır.
  11.1.Türkçedeki Bulgarca Unsurlar
  Bulgarların yeni dili olan Bulgar Slavcasından
  Türkçeye ancak çete, gocuk, kuluçka gibi bir kaç söz
  geçmiştir.
  11.2.Bulgarcadaki Türkçe Unsurlar
  Bulgarcadaki Türkçe unsurlarla ilgili olarak, Bulgar
  yazar İvan Vazov, 1850’lerde şöyle demişti:
  “şehirlerimizde konuşulan dil neredeyse yarı Türkçe
  idi” . Bulgarcadaki Türkçe etkisinin son yıllardaki en
  büyük araştırmacısı olan ve geçen yıl kaybettiğimiz
  Alf Grannes, bu etkinin derinliği hakkında şunları
  yazmaktadır: “Büyük Bulgar şair ve yazarı Petko R.
  Slavejkov’un Bulgarcada kullanılan 10.000 civarında
  Türkçe sözden oluşan bir sözlük hazırladığını
  biliyoruz. Ne yazık ki bu sözlük hiç bir zaman
  basılmadı ve biz, bugün, A. Şkalyic’in hazırladığı,
  Sırp-Hırvatçadaki 8.742 Türkçe sözü içeren sözlüğüyle
  karşılaştırılabilecek bir sözlükten mahrumuz” .
  1934 yılında Bulgarcadaki -lık, -çı ve -lı ekli 2000
  civarındaki Türkçe sözün listesini yayımlayan B. Conev
  hakkında ise A. Grannes şunları söylemektedir:
  “Profesör B. Conev’in Bulgarcadaki Türkçe sözlerin
  küçük bir bölümünü listelediği açıktır. B. Conev,
  Bulgarcadaki Türkçe sözleri -lık, -çı ve -lı eki
  taşıyanlarla sınırlandırmıştır. Aslında, bu ekleri
  taşıyan sözlerin tamamını bile listelemiş olsaydı, bu
  sayı iki katına çıkabilirdi!” .
  1998 tarihinde yayımlanan Bulgarcadaki Yabancı Sözler
  Sözlüğünde 3548 söz, Türkçe olarak gösterilmiştir.
  Kısacası, Bulgarcada en az 3500 kadar sözün Türkçe
  olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
   
 8. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi

  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ 12.Türkçe-Sırp-Hırvatça İlişkileri
  İslav dillerindeki Türkçe unsurlarla ilgili ilk
  çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve günümüzde de
  sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar, burada
  sayamayacağımız kadar çoktur. Önce Rusların, daha
  sonra da Güney İslavlarının dilleri üzerinde başlayan
  bu çalışmaların meyvelerini derli toplu birer sözlük
  halinde Elizaveta Nikolaevna Şipova'nın ve Abdullah
  Skaljic'in eserlerinde bulabiliriz.
  12.1.Türkçedeki Sırp-Hırvatça Unsurlar
  Türkçedeki Sırp-Hırvatça unsurların monografik bir
  çalışması yoktur. Türkçedeki İslavca unsurları konu
  edinen çalışmalarda, zaman zaman sözlerin
  Sırp-Hırvatçadaki biçilerine de değinilmiştir.
  12.2.Sırp-Hırvatçadaki Türkçe Unsurlar
  Yukarıda da söylendiği gibi Slav dillerindeki Türkçe
  unsurlarla ilgili ilk çalışmalar, 1850'lerde başlamış
  ve günümüze dek süre gelmiştir. Bu konudaki
  çalışmalar, burada sayamayacağımız kadar çoktur. Slav
  dillerinden olan Sırp-Hırvatçadaki Türkçe kelimeler de
  bir sözlük halinde yine Abdullah Şkaljic'in eserinde
  yer alır .
  Şkaljic'in eseri ise, Güney İslavlarının, Sırp-Hırvat
  dillerinin Türkçe unsurlarını konu edinir. Diller
  arası alıntılar konusunda dünyanın en ilgi çekici
  eseri olarak kabul edilen Şkaljic'in sözlüğünde, 6878
  değişik anlamda 8742 kelime yer almaktadır. Sözlüğünün
  başına kısa bir fonetik ve morfolojik açıklama ekleyen
  ve Türkçenin bütün Balkan dillerine verdiği bazı ek ve
  yapıları değerlendiren Şkaljic, yine sözlüğünün
  girişinde, bu kelimeleri 38 ayrı grupta konularına
  göre sınıflandırmıştır.

  13.Türkçe-Lehçe İlişkileri
  Rus, Sırp-Hırvat, Çek, Slovak ve Leh dilleri gibi, bir
  İslav dili olarak, Ukrancadaki Türkçe unsurlarla
  ilgili ilk çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve
  günümüzde de sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar,
  burada sayamayacağımız kadar çoktur .
  13.1. Türkçedeki Lehçe Unsurlar
  Türkçedeki Ukranca unsurların monografik bir çalışması
  yoktur. Türkçedeki İslavca unsurları konu edinen
  çalışmalarda, zaman zaman sözlerin Ukranca biçilerine
  de değinilmiştir.
  13.2. Lehçedeki Türkçe Unsurlar
  Çeşitli İslav dillerindeki Türkçe unsurları konu
  edinen çalışmalarda, sözlerin Lehçedeki biçimlerine
  de temas edilir. Bilhassa Fasmer ve Doerfer, Türkçe
  sözlerin Lehçedeki biçimlerine de işaret derler.
  Monografik bir çalışmanın bulunmadığı bu konuda,
  Tadeusz Majda şunları sözlemektedir: “Türk halklarının
  Slav kabileleri (sonradan Polonyalılar diye
  adlandırılan Slav kabileleri dahil) ile asırlarca
  süren münasebetleri, Slav dillerini daha ilk gelişme
  aşamalarında etkiledi. Son yıllarda bu etkileşim,
  araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Yapılan
  incelemeler neticesinde Slav dillerinin gelişmesi ve
  bu süreç üzerindeki Hun, Protobulgar ve Avarların
  etkisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya
  çıkarılmaktadır. Adı geçen kabilelerin konuştukları
  dilin Türk dil grubu mensubu olduğu kabul edilir.
  Diğer Slav dilleri gibi 5.-6. yüzyılda şekillenmeye
  başlayan Leh dili de, Türk dillerinin yoğun etkisi
  altında kaldı. Kelime dağarcığındaki Türkçe alıntıları
  tespit etmek ne kadar kolaysa, fonetik ve morfolosini
  tespit etmek de o kadar zor. H. Galton’un “Der
  Einfluss des Altaischen auf die Entstehung des
  Slawischen, (Wiesbaden 1997)” adlı yeni çalışmasında
  genel Slav dili için yaptığı incelemelere benzer
  çalışmaların Leh dili için yapılması gerekmektedir.”

  14.Türkçe-Çekçe İlişkileri
  Rus, Sırp-Hırvat, Ukran, Slovak ve Leh dilleri gibi,
  bir İslav dili olarak, Çekçedeki Türkçe unsurlarla
  ilgili ilk çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve
  günümüzde de sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar,
  burada sayamayacağımız kadar çoktur .
  14.1.Türkçedeki Çekçe Unsurlar
  Türkçedeki Ukranca unsurların monografik bir çalışması
  yoktur. Türkçedeki İslavca unsurları konu edinen
  çalışmalarda, zaman zaman sözlerin Çekçe biçilerine de
  değinilmiştir.
  14.2.Çekçedeki Türkçe Unsurlar
  Çeşitli İslav dillerindeki Türkçe unsurları konu
  edinen çalışmalarda, sözlerin Ukranca biçimlerine de
  temas edilir. Çekçedeki Türkçe unsurları konu edinen
  monografik bir yayın bulunmasa da, F. Miklosish her
  iki eserinde de ara sıra, K. Lokotsch ise sık sık,
  Türkçeden alınma sözlerin Çekçedeki biçimlerini de
  vermeğe çalışmışlardır. Fasmer, sözlerin Rusça
  biçimleri yanında Çekçedeki biçimlerini de verir.
  Türkçe unsurların bir kısmı da Çekçeye Macarca yoluyla
  taşınmıştır ve bu konu yeni yeni çalışılmaktadır.
  1957 yılında, Çek ve Slovak dillerinin söz varlığı
  üzerindeki çalışmaların henüz başlangıç safhasında
  olduğunu belirten J. Blaskoviç, “Çek Dilinin Kök
  Sözlüğü” adlı eserde yalnızca 32 sözün Türkçe kaynaklı
  gösterildiğini; fakat bunların da doğru tespit
  edilmediğini ve doğru anlamlandırılmadığını ifade eder
  . J. Blaskoviç, bu yirmi sayfalık yazısında, Çek
  dilinde kullanılan şahıs adı, soyadı, yer ve kavim adı
  gibi 27 özel ad ile Türkçeden Çekçeye geçmiş 248 sözü
  irdeler ve yazısının sonunda şunları söyler: “Bugün
  Çek dilinin Türk kökünden gelen unsurları üzerine
  söyleyebileceklerimiz kısaca bunlardan ibarettir. Bu
  kısa yazı bile Türk kavimlerinin ve bilhassa Osmanlı
  Türklerinin Orta-Avrupa kavimlerine yaptıkları kültür
  tesirinin ne kadar geniş olduğunu göstermeğe yeter. Bu
  araştırma objektif bir şekilde gerçekliği ortaya
  çıkarmakta ve Türk kavimlerini ve kültürlerini
  elverişsiz bir açıdan gören eski ve yanlış görüş ve
  iddialara son vermektedir”

  15.Türkçe-İtalyanca İlişkileri
  Oğuz Türkleri Anadolu'ya gelmeden çok önce, belki
  Oğuzların bir kısmının da katıldığı başka Türk
  kavimleri, Karadeniz'in kuzey sahillerinde ve
  Balkanlar'da idiler ve buralarda çeşitli devletler
  kurmuşlardı. Periskop, Theofanis, Menandros gibi
  Bizans ve İbni Rüste, Gardizî gibi Arap tarihçileri,
  bu bölgede, Hun, Saragur, Ugor, Onogur, Avar, Bulgar,
  Peçenek, Hazar, vs. gibi çeşitli Türk kavimlerinden
  bahsederler. Bu kavimlerin dilleri ile o devirlerin
  Grekçe ve Lâtincesi arasında olup bitenler konusunda
  hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu ilişkiler konusunda
  yapılan tek şey, Bizans kaynaklarındaki bu kavimlerle
  ilgili tarih verilerinin ve bunlara bağlı olarak geçen
  özel adların derli toplu bir yayınından ibarettir; bu
  kavimlerin dilleri ile Grekçe ve Lâtince arasındaki
  alıntılar söz konusu bile edilmemiştir. 8. ve 9.
  yüzyıllarda, ortodoks Doğu Roma zayıflamış, Ön
  Asya’daki ticaret hayatı, başta Venedikliler olmak
  üzere, Cenovalılar, Sicilyalılar, Pizzalılar ve
  Floransalıların eline geçmişti. Bu şehir devletleri
  ile ve bazen de papalığın kışkırtmaları üzerine bu
  şehir devletlerinin ordularına katılmalarla oluşmuş
  Haçlı orduları ve Haçlı donanmalarıyla Türkler
  arasındaki egemenlik ve çıkar kavgaları, dünya
  tarihinin önemli bir bölümünü oluşturmuş ve bugün de
  bu kavgalar, papalık-hahamlık ittifakı yüzünden günden
  güne daha acımasız bir hal alarak sürüp gitmektedir.
  Sözü edilen şehir devletlerine katılan Kuzey
  İtalya’daki diğer şehir devletleri, 1849 yılında, bir
  yandan da İtalya’daki iktidarını bu devletlere de
  kaptırma endişesi içindeki papalığın şüpheli desteği
  ile Avusturya egemenliğine baş kaldırırlar ve nihayet
  bu 11 şehir devleti, 1861 yılında İtalya Birleşik
  Krallığını kurarlar. Bu tarihlerden itibaren,
  aralarında bir yabancı dil gibi kullandıkları orta
  İtalyadaki Toscana bölgesinin dilini esas alan bugünkü
  İtalyanca doğar. Türklerin savaşlar dışındaki
  ilişkileri, daha çok Venedikliler ve Cenovalılar ile
  olduğu için, Türkçenin de genellikle Venedik ve Cenova
  Lehçeleriyle ilişkisi olmuştur.
  15.1.Türkçedeki İtalyanca Unsurlar
  Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya
  Fakültesinde hazırlanmış ve henüz yayımlanmamış bir
  doktora tezine göre, Türkçedeki İtalyanca sözlerin
  sayısı 523’tür . Bu sözlerden baldıran, baraka,
  borsa, çapa, kalçın, poğaça, tapa ve toka sözlerinin
  İtalyacadan Türkçeye geçmiş sözler olarak
  değerlendirilmeleri yanlıştır.
  1988 yılında, “İtalyanca ve Yunanca Kaynaklı Türkçe
  Denizcilik Terimler.” adlı eser yayımlanır
  15.2.İtalyancadaki Türkçe Unsurlar
  Durdu Kundakçı’nın yukarıda belirttiğimiz ve henüz
  yayımlanmamış doktora tezine göre, İtalyancadaki
  Türkçe sözlerin sayısı 146’dır .

  16.Türkçe-Arnavutça İlişkisi
  Türklerin Arnavutlarla ilişkisi, yukarıda değinilen
  diğer Balkan halkları gibi Türk boylarının
  Karadeniz’in kuzeyinden geçip Balkanlara ilerlemesi
  tarihi kadar eski olsa da yoğun ilişkiler Osmanlı
  döneminde olmuştur.
   
 9. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi

  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ
  16.1.Türkçedeki Arnavutça Unsurlar

  Bu konuda yapılmış bir çalışma görmedik.
  16.2.Arnavutçadaki Türkçe Unsurlar
  Arnavutçadaki Türkçe unsurlarla ilgili çalışmalar,
  Slav dillerindeki Türkçe unsurlar üzerine çalışmaların
  başladığı XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlar. Bu
  konudaki ilk çalışma, yine Franz Miklosich tarafından
  yapılan çalışmadır .
  Ardından Gustav Meyer Arnavutçanın etimoloji
  sözlüğünde Türkçe kelimeleri göstermiştir. Eserinin
  girişinde, G. Meyer şunları açıklamaktadır: “Benim bu
  sözlüğümde 5140 madde başı bulunmaktadır. Bunlardan
  1420 tanesi eski Romence mirası (Miklosisch’e göre bu
  sayı: 930), 540 tanesi İslavca (Miklosich’e göre bu
  sayı: 319), 1180 tanesi Türkçe, 840 tanesi Yunanca,
  400 tanesi eski indogermen dillerindendir ve 730
  tanesinin kaynağı belli değildir
  Gyula Németh, “Arnavutçadaki Türkçe İzleri” adlı
  doyurucu yazısını 1961 yılında yayımlar . Dilaver
  Berberi, Arnavutçadaki Türkçe sözleri fonetik ve
  morfolojik açıdan değerlendirdiği doktora çalışmasını
  1964'te tamamlar . “Arnavutçanın karşılaştırmalar
  yapacak kadar bol metni bulunmadığı için bu konuda
  ancak eş zamanlı bir çalışma yapabildiğini” belirten
  D. Berberi , bu çalışmasında Arnavutçadaki Türkçe
  sözleri ses ve biçim açısından incelemiştir.
  Bu çalışmadan on yıl kadar sonra, Norbert Boretzky,
  Arnavutçadaki Türkçe etkisini iki cilt halinde
  yayımlar . Birinci ciltte Arnavutçadaki Türkçe
  sözlerin ses değişmeleri ile Arnavutçada kullanılan
  Türkçe ek ve yapılar incelenir. İkinci cilt sözlüktür.
  Bu sözlükte, varyantlarıyla birlikte 4078 madde yer
  alır. Ayrıca Arnavutçanın çeşitli ağızlarında
  kullanılan Türkçe sözler ise, yine varyantlarıyla
  birlikte, 585’tir.
  1998 yılında Vladimir E. Orel tarafından yayımlanan
  “Arnavutça Etimolojik Sözlük”’te, yalnızca 53 söz
  Türkçe kaynaklı gösterilmiştir . G. Meyer, J. Norbert,
  M. Fasmer ve E. Hamp’ın bu konuda çalıştıklarını ve
  eserler verdikleri belirten V. E. Orel, “düzinelerce
  sözün kendi eserinde yeni etimolojik açıklamalara
  kavuştuğunu” vurgulayarak, kendi sözlüğünün
  “Arnavutçanın prehistoryasına belirli bir bakış
  açısıyla bakmağa dayandığını” ifade etmektedir. Yazılı
  belgeleri iki yüzyıldan eski olmayan bir dilin
  “proto”su peşinde koştuğunu, asıl amacının
  Proto-Arnavutçayı kurmak olduğunu bildiren ve elinde
  tek belge olmaksızın, Arnavutların m.ö. 3. yüzyılda
  terkettikleri Karadeniz’in kuzeyinde, Dacialıların
  ülkesinde ve Karpatlar’da dolaşıp duran V. E. Orel,
  pek çok Türkçe sözü de İslav kaynaklı göstermekte,
  Arnavutçadaki birçok İtalyanca, Grekçe, Romence,
  Makedonca ve Sırp-Hırvatça sözü de sözlüğüne
  almadığını açıkça söylemektedir . Sonuçta dış dünyada
  değil, yazarın zihninde oluşan ve kendisinin de dediği
  gibi “kurgusal” bir sözlük ortaya çıkmış ve yazarın
  pek sık kullandığı “Indo-European” sözü çerçevesinde
  amacına hizmet etmeğe başlamıştır.
  “Kurgu”ları bir kıyıya bırakıp “olgu”lara ve
  gerçeklere tekrar dönersek, eski bir bölünmeyi temsil
  eden Ermeni, Arnavut ve Gürcü dillerini Hint-Avrupa
  dil grubuna dahil etmekte bugün büyük güçlükler
  yaşanmaktadır. Bunun başlıca sebebi ise, Türkçenin bu
  dillere etkisinin, sadece sözlük temelinde kalmayıp,
  tıpkı güney İslavcası, Bulgarca, Makedonca, Romence ve
  Yunancada olduğu gibi, gramer ve söz dizimi düzlemine
  de sıçramış olmasıdır .
  Nitekim Arnavutçadaki Türkçe kaynaklı ek ve yapılar,
  birçok yazıya konu olmuştur. 1972 yılında, Hasan
  Kaleşi, bu konuda monografik bir çalışma yapmış ve
  1975 yılında da yukarıda ifade ettiğimiz gibi Norbert
  Boretzky, “Arnavutçadaki Türkçe Etkisi” adlı
  çalışmasının birinci cildini bu konuya ayırmıştır. Bu
  çalışmalarda da görüldüğü gibi, Türkçe çokluk eki ile
  sıfat ekleri (-li; -siz), kavram eki (-lik), meslek
  eki (-çi), eşitlik eki (-çe), küçültme eki (-çik), bu
  ekleri taşıyan birçok Türkçe sözün Arnavutçaya
  girmesi, Arnavutçanın dil ve düşünce düyasında bir
  gramer kategorisi oluşturmuş ve bu ekler, Arnavutça
  kelimelere de getirilmiştir.

  17.Türkçe-Yunanca İlişkileri
  Oğuz Türkleri Anadolu'ya gelmeden çok önce, belki
  Oğuzların bir kısmının da katıldığı başka Türk
  kavimleri, Karadeniz'in kuzey sahillerinde ve
  Balkanlar'da idiler ve buralarda çeşitli devletler
  kurmuşlardı. Periskop, Theofanis, Menandros gibi
  Bizans ve İbni Rüste, Gardizî gibi Arap tarihçileri,
  bu bölgede, Hun, Saragur, Ugor, Onogur, Avar, Bulgar,
  Peçenek, Hazar, vs. gibi çeşitli Türk kavimlerinden
  bahsederler. Bu kavimlerin dilleri ile o devirlerin
  Grekçe ve Lâtincesi arasında olup bitenler konusunda
  hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu ilişkiler konusunda
  yapılan tek şey, Bizans kaynaklarındaki bu kavimlerle
  ilgili tarih verilerinin ve bunlara bağlı olarak geçen
  özel adların derli toplu bir yayınından ibarettir; bu
  kavimlerin dilleri ile Grekçe ve Lâtince arasındaki
  alıntılar söz konusu bile edilmemiştir.
  Türkçenin Yunanca ile ilişkisi, eski devirler ve
  Bizans üzerinden gerçekleşmiş sınırlı ilişki bir
  kıyıya bırakılırsa, 11. yüzyıldan 1920’lere kadar
  sürmüştür .
  17.1.Türkçedeki Yunanca Unsurlar
  Türkçedeki Yunanca unsurları araştıran çalışmalar, K.
  Miklosich’in eserinden bir kaç yıl sonra başlamıştır.
  Gustav Meyer ve K. Krumbacher’in eserleri aynı yıl
  içinde, 1893’te yayımlanır. Bu çalışmaları, A.
  Papadopoulos’un 1932 yılında yayımlanan Türkçedeki
  Yunanca sözleri incelediği eseri izlemiştir.
  Yunancadaki Türkçe unsurlar konusu kadar ilgi çekmemiş
  görünen Türkçedeki Yunanca unsurlar konusu, daha
  sonra, bilhassa A. Tietze tarafından etraflıca
  çalışılmıştır . Tietze bu çalışmasında 347 sözü
  incelemiştir.
  1960 yılında Yunancadaki Türkçe unsurlar üzerine
  çalışan Konstantinos Kukkidis ise 900 Yunanca sözün
  Türkçeye alındığını kaydeder .
  Bütün bu çalışmalardan sonra, Christos Tzitzilis, 1987
  yılında yayımladığı eserinde, Türk yazı diline veya
  ağızlarına Yunancadan geçmiş 597 sözü incelemiştir
  17.2.Yunancadaki Türkçe Unsurlar
  Yunancadaki Türkçe unsurlardan ise ilk defa söz eden
  ve bu sözleri listeleyen ilk kişi F. Miklosich’tir.
  Daha sonra G. Meyer ve L. Rouzevalle de bu konuda
  çalışmışlardır. Kıbrıs Türk aydınlarından Hüseyin
  Şafi Alpay, Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe sözlerin
  İngilizce anlamlarından oluşan kitapçığını 1937’e
  Larnaka’da yayımladı ve 1940 yılında bizlere daha
  hacimli ve daha ayrıntılı bir kitap vadetmesine
  rağmen, bu işini Kıbrıs’ın kargaşa ortamında
  bitiremedi. Bu çalışmada 402 Türkçe söz yer
  almaktadır. Bu çalışmalardan sonra, Konstantinos
  Kukkidis, 1960 yılında Atina’da çalışmalarını yayımlar
  . Bu çalışmaların sonuçları, sonraki yıllarda ses ve
  anlamca inceleme altına alınır ve 1974 yılında Pavlos
  Georgidas tarafından Münih Devlet Üniversitesinde
  hazırlanan ve gecikmeli olarak daha sonra yayımlanan
  doktora tezi, Yunancadaki Türkçe unsurları ses
  bakımından inceler . Yunancadaki Türkçe unsurların
  sayısı, K. Kukkidis’e göre 3000 ve P. Georgidas’a göre
  ise 1968’dir.
  1988 yılında ise İ.T.Pambukis, Çağdaş Yunan Dilinin
  Türkçe söz varlığını incelediği eserini Atina’da
  yayımladı. 1994’te Konstantinos Giagkoullis, Kıbrıs
  Rum diyalektinin etimolojik sözlüğünü Lefkoşa’nın Rum
  kesiminde yayımlar . Bu sözlükte, 1520 Türkçe söz yer
  almaktadır. Son olarak 1998 yılında Ankara
  Üniversitesinde, Evangelia Ahladi tarafından
  hazırlanan yüksek lisans çalışmasında Yunancadaki
  Türkçe unsurlar ile Türkçedeki Yunanca unsurlar,
  gösterdikleri ses ve anlam değişiklikleri içinde ele
  alınmıştır.
  Türkçenin bu dillerden başka Fransızca, Almanca ve
  İngilizce ile ilişkileri olmuştur; ancak bu konularda
  yapılmış çalışmalar yetersizdir. Bu konuda tutarlı ve
  gerçekçi bir çalışma yapabilmek için, Türkçenin öteki
  komşularına oranla daha yeni devirlerde doğmuş olan bu
  genç dillerin Türkçe ile ilişkilerinin araştırılması
  kadar, eski Latin, Grek ve Germen dilleriyle
  ilişkilerinin de incelenmesi gerekmektedir. Türkçenin
  bu genç komşuları ile ilişkileri konusunda az sayıda
  birkaç çalışma söz konusudur. Süleyman Yıldız’ın
  doktora çalışmasına göre Almancada 166 Türkçe söz
  vardır. İngilizcede ise Gatenby’e göre 247 , İrek
  Bikkinin’e göre 800 civarında Türkçe söz yer
  almaktadır.
  **************
  Sevgili dostum, bu yolda yıllardan beri yaptığımız
  çalışmaların sonucu olarak, komşu dillere Türkçeden
  giden gramerlik etkilerin değerlendirildiği bir giriş
  ile 10.000 civarında sözden oluşan bir sözlüğün
  tamamlanmak üzere olduğunun müjdesi vermek istedim
  sana. Türkçenin bu muhteşem mirasına baktıkça, adını
  Türkçe koyduğumuz dil ve düşünce ülkemizi sevmememiz,
  böyle bir ülkede yaşamanın verdiği gurur ve güç ile,
  Türkçe konuşmaktan, Türkçe düşünmekten, Türkçede
  biriktirmekten kim vazgeçebilir?


  edebiyatogretmeni.net
   
Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Bilim Dili ve Türkçe

  Bilim Dili ve Türkçe

  Bilim Dili ve Türkçe Bilim Dili ve Türkçe Prof. Dr. Süreyya Ülker Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD (Bu yazı Gastroenteroloji Derneği'nce Antalya'da düzenlenen 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası kapsamında 3 Ekim 2002 günü yapılan "Türk dili ve tıp" konulu açık oturumda sunulan bildiriden uyarlanmıştır). Her dilin bilim dili olamayacağı yolunda yanlış bir...
 2. Dünya Dili Türkçe

  Dünya Dili Türkçe

  Dünya Dili Türkçe Dünya Dili Türkçe Yine kendine has koltuğunda oturuyordu. Büyükçe salon ve salonun duvar diplerinde çeşitli çiçekler sanki misafirlere tebessüm ediyorlardı. Gün ışığı pencereden içeriye alçak gönüllü bir yolcu gibi süzülüyordu. Bazen misafirlerin saçlarını okşuyor ve bazen de koltuğunda mütebessim oturan nur adamın çehresine aydınlık sunuyordu. Hayır hayır bu...
 3. Bir imparatorluk dili: TÜRKÇE

  Bir imparatorluk dili: TÜRKÇE

  Bir imparatorluk dili Bir imparatorluk dili: TÜRKÇE Dilimiz için bunca şey söylendi. Ama dillerin musikisinden pek bahsedilmedi. Türk müziği gibi, Türk dilinin de müzikal gelişiminde, Türklerin tarih boyunca vatan edindikleri coğrafyaların büyük etkili olmuştur. Türkçe, birçok başka diller gibi, sadece tek bir vatanda değil, tarih boyunca, nice bağımsız ve muhteşem devletler kurduğu,...
 4. Türkçe Dünya Dilidir

  Türkçe Dünya Dilidir

  Türkçe Dünya Dilidir Türkçe Dünya Dilidir Taksim''deki Atatürk Kültür Merkezi, Salı akşamı muhteşem bir törene ev sahipliği yaptı. Yüreği Türkçe sevdâsıyla, gönlü Türk dilinin muhabbetiyle dolu olan yüzlerce meraklının doldurduğu salonda dilimiz konuşuldu, tarihî birikimi ve geniş coğrafyadaki te''siri üzerinde duruldu, yeryüzündeki gücüne temas edildi. Türk Kültürüne Hizmet...
 5. Dünyada Kaç Dil Konuşuluyor?

  Dünyada Kaç Dil Konuşuluyor?

  dünyada konuşulan diller, dünyada kaç dil var, dünyada konuşulan kaç dil var Hiç düşündünüz mü dünyada kaç dil var hangi ülkenin vatandaşı hangi dili konuşuyor? Dünya da milyarlarca kişinin yaşadığını düşünürsek her ülkenin insanı farklı dili kullanıyor. Fakat halen kayıtlara geçmemiş yada bilinmeyen farklı diller de mevcut. Sizlere dünyada konuşulan diller hakkın da merak ettiğiniz bilgiler...

Sayfayı Paylaş