Ulusal Marşlar

UzakMavi

UzakMavi

Yeni Üye
Üye
Ulusal Marşlar
kısa marşlar en kısa marşlar asker marşları sözleri milli marşın herhangi bir şarkı yada marştan farkı nedir milli marşımızın diğer şarkı ve marşlardan farkı nedir
BANA MARŞINI SÖYLE
mail

Öncü yüzbaşı Claude-Joseph Rouget de Lisle,1792'de 25 nisanı 26 nisana bağlayan gece, Strasbourg belediye başkanının teşvikiyle Fransız ordusu için bir savaş şarkısı yazdı. Yüzbaşı, üç yıl sonra Fransa'nın ulusal marşı haline gelecek bu marşı, ertesi gün belediye başkanı Dietrich'in salonunda seslendirdi (1849’da Isidor Pils tarafından yapılan bir resim).

ULUSAL MARŞLARDAKİ TEMALAR
mail

Çoğunlukla savaş dönemle*rinde yazılan ulusal marş*lar, genellikle birbirine benziyor. Türk İstiklal Marşı’nda, Kurtuluş Sa*vaşı'nın kazanılacağına duyulan inançla, "halkını bağımsızlık ve hak aramaya, imanını, vatanını ve dinini koruma" ya: İtalyan ulusal marşı, "ulusu silkinip uyanma" ya; Fransa ulusal marşı "silahlanma ya, Ro*manya ulusal marşı "güçleri birleş*tirmeye"; Polonya, Beyaz Rusya. Ukraynave Litvanya ulusal marşla*rı ise "yabancı düşmanlarla ve tiran*larla savaşma" ya çağırıyor.
Ulusal marşlardaki ikinci bir tema, idealler ve kaygılar... İtalyan ve Al*man ulusal marşları, bu ülkelerin ta*rih boyunca sergilediği siyasal ve toplumsal yapı nedeniyle "birlik" ideali yansıtıyor.
Bazı ulusal marşlardaki düşman bulanık bir "yabancı güç" olmaktan çıkıp somutlaşıyor. Polonya ulusal marşında Ruslar ve Almanlar. Dani*marka ulusal marşında "Gotlar",Bel*çika ulusal marşında ise "Hollandalı*lar" açık açık hedef gösteriliyor. Ulusal marşların tümü kan, zafer ve savaş çığırtkanlığı yap*mıyor kuşkusuz. Barış temalarının ağırlıklı olduğu ulusal marş*larda, çevre bilinci bile işleniyor... Fin*landiya ulusal marşı "resiflerin, kayalık*ların, Norveç ulusal marşı "okyanus"un, İsveç ulusal marşı "ormanlar" ın, İz*landa ulusal marş ise "Güneş Siste*minin övgüsüyle dolu.
Yeryüzünde, yaklaşık 180 ülkenin bir ulusal marşı var. Birçoğu, en fazla 1–1,5 dakika kadar sürüyor. Ancak bu süre, marşı seslendirenlerle dinleyen*lere, bu ülkenin karakterini ve tarihini anlatmaya yetiyor. Hatta İsviçreli*lerin ulusal marşında olduğu gibi o ülkenin coğrafi özelliğini bile öğrene*biliyorsunuz: "Gün ağarırken ortaya çıkarsın. Seni ışıldayan denizin yüze*yinde görürüm: Seni ey ulvi, ey şanlı şey! Alpler'in tepesindeki buzullar kı*zarırken, dua edin İsviçreliler, dua edin. Kutsal ruhlarımız, anavatanımı*zın üstünde anıyor Tanrı'yı..."

AVRUPA’DA Kİ EN ESKİ ULUSAL MARŞ
Dağlık ülkelerde yaşayan insanla*rın, düzlük alanda yaşayanlara göre kendilerini Tanrı'ya ve kutsal toprak*lara daha yakın hissetmeleri, doğanın özelliklerine de bağlanıyor, Belki de, Yunanca karşılığı olan "hymne" (ila*hi) kelimesinin kökeninden kaynak*lanıyor. Bu kavram, geleneksel kur*ban ilahisi, bayram ilahisi ya da kut*sal bir şey adına söylenen övgüyütanımlıyordu. Modern anlamda ulusal marşın (19. yüzyılda görülmeye baş*ladı) kökü, Ortaçağ'daki dinsel ilahi*lere ve savaş şarkılarına (destanlara) dayanıyordu. Ortaçağ'dan beri, şarkılarda, tanrıların yerini halk kahra*manlarıve hükümdarlar almaya baş*ladı. Bugünkü mantığıyla en eski ulusal marş, 1568 yılına ait "Wilhelmus van Nasouwe" adlı savaş şarkısı, 1932 yılından sonra Hollanda ulusal marşı olarak söylenmeye başladı.
18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan Danimarka'nın krallık marşı da Tanrı*sal öğelerden çok uzaktı. Marşta, kral IV. Christian hiddetleniyor ve kılıcıyla "Gotlar"ın (İsveçliler) miğferlerini ve beyinlerini parçalayacağını söylüyor.

FRANSA’NIN “MARSEİLLAİSE” YAZILIYOR ve ÖRNEK OLUYOR
Düşmanların "pis kanı"nın "saban izleri"ni doldurduğu "Marseillaise" de de hiddet ve nefret egemen. Bu vatansever şarkı, yani savaş şarkısı, 18. yüzyılda yazıldı. Fransa, 1792 yılının başında, Avusturya ve Prusya ile sa*vaşın eşiğindeydi. Bu heyecanlı durumu Stefan Zweig kitabında şöyle tanımlıyor: "İnsanlığın yıldız saatleri. Bu haftalar içinde, ağır ve ruhları baskı altına alacak bir gerginlik ege*mendi Paris'in üstünde; ancak sınır kentlerindeki gerginlik, daha da ağır ve tehdit ediciydi. Bütün ordugâhlar*da askeri birlikler çoktan toplanmışı, bütün köyler ve bütün kentlerde gönüllüler ve ulusal muhafız kıtaları zırhlandırılmıştı. Bütün kaleler hazır hale getirilmişti ve biliyorlardı ki, her şeyi, özellikle Fransa ile Almanya arasında yer alan vatan toprakları Alsace'da gelişen olaylar belirleye*cekti..." Fransa'nın savaş ilanı 24 Nisan'ı 25'e bağlayan gece, eski Alman İmparatorluğu'nun monarşilerine ulaştığında artık zaman gelmişti: Va*tan aşkıyla dolup taşan ve çığlıklar atan insanlardan esinlenen öncü yüz*başı ve müzisyen Claude Joseph Rouget de Lisle, belediye başkanının emriyle "Chant de guerre pour Farmee du Rhin"i yazdı. Rouget cadde*lerde, sokaklarda işittiği her şeyi: za*lim krallara duyulan nefreti, vatan toprağı için duyulan kaygıyı, zafere olan inancı, özgürlük aşkını yazdı. Rouget'nin yazdığı bu savaş şarkısı. 2 Temmuz günü, Marsilya'dan çıkış*ta gönüllü taburlar tarafından söylen*di, marş da adım buradan alınıştı.
Devrim yaratan bu kıvılcım, 19. yüzyılda Fransa'dan Avrupa'nın di*ğer ülkelerine sıçradı. Marseillaise, özgürlük savaşı veren öteki ülkeler tarafından örnek alındı. Devrim şar*kısı, sadece Avrupa'ya değil, Kame*run, Nikaragua ya da Peru'ya da esin kaynağı oldu.
mail


ASYA’DA ULUSAL MARŞLAR
Geniş savaş alanları, silah sesleri ve ordulardan uzaklaştıkça, marşla*rın melodileri de yumuşuyor. Ora*larda ulusal marşlar sessiz dualara, güzelliğin ve bereketin övgüsüne dönüşüyor. Hintli şair ve Nobel Ödü*lü sahibi Rabindranath Tagore ulu*sal marşlarını ne kadar şairane yaz*mış: "Altın Bengarim, seni seviyo*rum. Gökyüzün, havan, kalbime bir flüt gibi şarkı söyletiyor. İlkbaharda, oh anacığım, mango ormanları*nın kokusu içimi çılgın bir mutlulukla dolduruyor... Sonbaharda, oh- anacığım, yeşeren pirinç tarlalarında gülümsemeni gör*düm..." Bu beste, basit armonilere sa*hip, yumuşacık bir mü*zikle ve barış, mutluluk mesajlarıyla zenginleştirilmiş. Bangladeş'ten çok uzakta. Çin'de ise fanfar sesleri yükseliyor. Tam bir savaş atmosferiyle karşılaşılıyor. Metni de bu müziğe çok uygun: "...Kalkın! kalkın! Kalkın! Milyon*larca var, ama kalbimizde bir tane. Düşman ateşine göğüs gerelim. İle*ri!..." 1935 yılında doğan ulusal marşta Çin halkı, Japon istilacılara karşı direnmek için yemin ediyor. Bu "Gönüllülerin Marşı". 30’lu yıl*larda Çin'in özgürlük savaşını konu alan "Oğullar ve Kızlar Direniş Sava*şında" filminin ana müziğiydi.

DÜNYANIN EN KISA VE EN ESKİ MARŞI
Komşusu Japonya, marş konusun*da tamamen kendine özgü bir yol çizmişti. Melodisi, diğer ulusların ço*ğunda olduğu gibi, var olan Avrupa müzikleriyle beslenmemişti. Sözleri gerilere. 10. yüzyıla kadar gidiyor, yani en eski ulusal marş sözü ve ayrı*ca en kısası: "Hükümdarlar, egemenliğimiz bin yıl, sekiz bin yıl sürecek, taşlar kayaya dönüşene, üstünü yo*sunlar kaplayana dek..." Sonsuzluğun anlatıldığı bu şarkı, yaklaşık 40 sani*ye sürüyor.

GÜNEY AMERİKA’DA ULUSAL MARŞLAR
Güney Amerika ülkelerinin ulusal marşları biraz daha ihtişamlı. Birçok ulusal marştan daha uzun ve hareket*li. Yaşam dolu satırlarla müzikal açı*dan daha güçlü. Biraz dikkatle ince*lendiğinde, bu marş müziklerinden birçoğunun, köken olarak 19. yüzyıl*daki İtalyan opera dünyasına uzandı*ğı görülüyor. 1850 yılında yazılan Uruguay ulusal marşının girişi. 1833'te Milano'da prömiyeri yapılan Gaetano Donizetti'nin operası "Lucrezia Borgia'yı çağrıştırıyor. Ve Ek*vator ulusal marşı da. Donizetti'nin rakibi Vincenzo Bellini Pate'nin ope*rası "I Puritan"ı...

LATİN AMERİKAN MARŞLARI İTALYANLARDAN
Latin Amerikalılar'in, Avrupalı, özellikle de İtalyan beste*cilerle yakınlığı, kuşkusuz bir tesadüf değildi. Mes*lekleri müzisyenlik olan İtalyanlar ya da genel olarak kökenleri Avrupa olan ulusal marş bestecileri, Latin Amerika'ya göç etmişlerdi. Memleketlerinde iken icra ettikleri opera müziğinin tonlarıyla, yeni ülkelerine de marş*lar yazmışlardı.
Melodilerin "İthal" edilmesi, alışıl*madık bir şey değil. Bütün ulusal marşların yaklaşık üçte biri, Avrupa kaynaklı. Her ne kadar ulusal bağım*sızlık için savaş verseler de. marşları*nı başka bir ülkeden ithal etmekte bir sakınca görmemişlerdi herhalde... Marş ithali, özellikle Latin Amerika ve Afrika devletlerindeki kolonileş*me dönemine rastlıyor.

KARARSIZ RUSLAR
Ruslar se*verek dinle*yecekleri bir ulusal marş için uzun süre beklediler. Uygun bir marş melodisine ve uy*gun bir metne daha kısa bir süre önce kavuşabildiler. Çünkü, Rus besteci Mihail Glinka'nın hazırladığı marşın sözleri yoktu. Ayrıca, bestesi kulağa hiç hoş gelmiyordu ve ne Putin ne de halk beğenmişti. Üstelik, Glinka'nın yaptığı bestenin, 16. yüzyılda Katolik bir Polonyalı'ya ait olduğu söyleni*yordu. Glinka'nın, bu müziği, Kor*kunç Ivan döneminin (1547-1584) ardından Rusya'yı işgal etmek iste*yen Polonyalılar'a karşı Rus direnişi*ni anlatan bir operasında kullandığı da iddialar arasındaydı. Bu marşın Rus ruhunun aynası olup olamaya*cağı konusunda herkes kuşkuluydu.
İçinde artık Stalin, Lenin ve ko*münizmden söz edilmeyen yeni mar*şın metni, bugün 87 yaşında olan Mihalkof’a ait. Glinka'nın bestesi yeri*ne Ruslar, besteci Aleksander Aleksandrov'un 1920'li yılların sonunda bestelediği eski şarkılarını, yanı "Bolşevikler'in marşı"nı okumaya devam ettiler, yani yeni sözleri eski besteyle...

MARŞ SEÇİMİNDE ZORLANAN ALMANLAR
Almanlar da ulusal marşlarını se*çerken oldukça zorlanmışlardı. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, marş için yazdığı sözlerle bazı siyasetçilerin uykularını kaçırmış ve şiddetli tartışmalara yol açmıştı. Şair, vatandaşlarına özledikleri siyasi birliği hiç değilse bu yolla vermek için "Almanların şarkısı”nı yazdı. Çünkü, o sı*ralar "Alman Birliği" farklı büyüklükler ve farklı siyasi yapılara sa*hip 39 hükümdarlıktan olu*şuyordu.
mail

EN ESKİ MARŞ MÜZİĞİ ve EN YENİLERİ
En eski marş müziği San Marino'da çalınıyor. Kilise ilahisi tarzın*daki devlet marşı, 10. yüzyıla ait bir manastır kitabından alınmış. En yeni marşlar ise. Sovyetler Birliğinin da*ğılmasıyla bağımsız kalan ülkelerin marşları. Her şeyiyle yeni olduğu söylenemez kuşkusuz. Genellikle, o ülkenin tarihinde yeri olan bir şar*kının yenilen*mesiyle ortaya çıkıyorlar. Avrupa Birliği'ne ait marş da eski bir melo*dinin bir tür yenilenmesiyle ortaya çıkmış. Bu marş, 1972 yılında Av*rupa Konseyi tarafından hazırlanmış ve 1986 yılından itibaren Avrupa Birliği tarafından kullanılan. 200 yıllık bîr şarkı. Avrupa'yı en iyi hangi şarkının temsil edebileceği sorusu sorulduğunda, akıllara 18-19. yüzyıllarının en ünlü bestecile*rinden Ludwig van Beethoven gel*mişti. Ünlü bestesi 9. Senfoni (1824'te bestelemişti), Friedrich Schiller'in yazdığı "Mutluluğun Şi*iri" (1785) ile bütünleşerek Avrupa marşına dönüşmüştü.
Bir devletin varlığını koruması ve bütünlüğünü devam ettirebilmesi için, halkının, devletin gücünü ve yasalarını her şeyiyle kabul etmiş olması gerekiyor. Ama bir devlet, vatandaşlarını sadece beyinleriyle değil, kalbi ve ruhuyla da yönetmek istiyorsa, duyguları harekete geçiren bir ulusal marştan daha etkili bir yöntem düşünülemez...

ULUSAL MARŞLARIN PSİKOLOJİK BOYUTU
Uzman Psikolog Ali Rıza Tanaltay
Ulusların, o ülkede yaşayan insanların hepsinin gönlünde iz bırakan, duyguları harekete geçiren, gönülleri alevlendiren ve kutsal kabul edilen bazı simgeleri vardır: ulusal marşlar, bayrak, toprak, ulusal değerler vb... İnsanoğlu, hem akıl hem de bir gönül varlığıdır. Ama onun harekete geçmesini sağlayan yanı, aklı ile geliştirdiği gönlündeki duygularıdır. Bu duygular da öylesine ortaya çıkmıyorlar. Çocukluk yıllarından itibaren beş duyusuna seslenen her öğe ile zaman içinde gönlüne çakılırlar. Bu simgeler, genellikle, güç, başarı, kazanç ve kuvvet gibi değerler içerirler. Bu yolla insanoğlu, kendini o işi gerçekleştirmiş insanlarla özdeşleşmiş olur. Ben de onun gibi Türk'üm, bu marş benim marşım vb. Biz buna yansıtma mekanizması diyoruz. İnsanlar başarılı olanları beğenir ve onlar gibi olduklarını düşlerler. Bu duygu onları mutlu eder. Yıllarca o kulaklar o marşı dinlemiş, o marşla coşmuş, sevinmiş, tüm, dünyaya kimliğini kanıtlamış ve ben buradayım demiş. Nasıl o yaşadıklarıyla o günlerde coştuysa, hafıza, duygu ve düşünceler bağlamında eşlemeler yapar ve aynı hislerin gönüllerde coşmasını sağlar.
İnsanlarda ayrıca, bir yere ait olma ihtiyacı vardır. Bunu Maslow, İhtiyaç hiyerarşisi piramidinde açıklıyor. Bu ihtiyaç, memleket meselelerinden, takım tutma ruhuna kadar her alana yansıyor. Bundan hareketle bölünmeler de ortaya çıkıyor. Bu duyguların kontrol altında tutulması, bu nedenle çok önemlidir. Kişiye ya da kişilere zarar vermesini engellemek gerekir. Hitler, bu duyguları kullanarak, insanları 2. Dünya Savaşı'na götürdü. Kitleler yok edildi. Osmanlı Devleti, ulusal simgelerin etki gücünün farkındaydı: Savaşa giden yeniçerilerin yanında çok sayıda kişiden oluşturulmuş bir Mehter Marşı alayı da giderdi. Bu durumda, askerler güçlerinin de üstüne çıkarlar ve başarılar birbirini izlerdi. Bu sayede insanların tek vücut olması sağlandığından, oluşan kuvvet, aritmetik diziyle değil, geometrik diziyle artıyordu. Bu gücün temelinde yatan, inanç gücüdür. Her ne konuda olursa olsun, inancı güçlendirilmiş insan kesinlikle başarılı olur.

Focus dergisinin Aralık 2001 sayısında "Ulusal Marşlar-Bana marşını söyle..." başlıklı yazıdan alınarak hazırlanmıştır (başlıklar ilave edilmiştir).
Hazırlayan: kerem, krmhby@gmail.com, krmhby@hotmail.com
Resimlerde kirlilik yaratmamak için grup adı vs kullanılmamıştır. Bu iletiyi paylaşırken, lütfen kaynak gösterin ve bu kısmı silmeyin.

mail

 
Üst