Yalandan yemin etmek

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Yalandan yemin etmek
yalan yemin etmek
Allah'? yeminine ?ahid etmek

Asl? olmayan bir konuda yemin etmek yani yalan yere yemin etmek elbette ki çok günaht?r ama cezalar? nelerdir. Dinimizde yelen yere yemin etme hakk?nda bilgiler sunuyoruz bu yaz?m?zda Melek'ler.Yalan yere yemin, vak?aya ayk?r? olan bir ?eyin do?rulu?una yemin etmek.

Yalan yere yemin eden ki?i, Allah'? yeminine ?ahid göstererek insanlar? kand?rmak istedi?i için O'nun mukaddes ad?n? istismar etmekte, O'na iftirada bulunmaktad?r. Bu nedenle Hz. Peygamber (asm), büyük günahlar?n en büyüklerinden birinin de yalan yemin oldu?unu söylemi?tir. (Buharî, Edeb, 6).

"Birbirinizi aldatmak için (yalan) yemin etmeyin, bu yüzden yere sa?lam basan ayak sürçebilir ve Allah yolundan al?koyman?za kar??l?k kötü bir azab tadars?n?z. Bunun için size (ahirette de) büyük bir azab vard?r." (Nahl,16/94)

âyeti, yalan yeminin cezas?n?n ilahî azab oldu?unu belirtmektedir.

Bir kimse gelece?e yönelik yapt??? bir yemini bozdu?unda, kefaretini ödemek suretiyle yeminin günah?ndan kurtulur (bk. Yemin Keffareti); fakat yalan yemin öyle büyük bir günaht?r ki, onun cezas?n? keffaret dahi dü?üremeyece?i için, yalan yeminde keffaret olmaz. Böyle bir günah i?leyen ki?i, yalan?na ?ahid gösterdi?i Allah'a tövbe etmeli, af dilemeli ve bir daha bu günah? i?lememelidir. Onun günah?n? ancak Allah affedebilir.

Yalan yeminle ba?kalar?n?n hakk? al?nm??sa, velev ki bu kanun yoluyla olsun, ikinci bir günah daha i?lenmi? olur. Haks?z yere elde edilen bu hak, sahibine ödenmedikçe tövbe ile kurtulu? olmaz.

Mesela bir kimse, ödemedi?i borcunu bile bile "ödedim" diye yemin etse, kar?? taraf da alaca??n? isbat edemese ve hâkim, yalan yemin edenin borçsuz oldu?una hükmetse, bu ki?i iki büyük günah? birden i?lemi? olur.

Bir de dikkatsizlik, kötü al??kanl?k, hata... gibi sebeplerle yalan yere yemin etmek durumuna dü?ülür. ?üphesiz ki bunun günah? di?eri gibi de?ildir. Fakat geli?igüzel, lüzumsuz yere Allah'?n ad?n? anmak da bir günaht?r. Bu nedenle dile hakim olmal?, yemini al??kanl?k haline getirmemeli, ancak çok önemli durumlarda yemin etmelidir.

Yeminde niyet, yemin ettirenin maksad?na göredir. Bu nedenle, yemin eden ki?i kalbinden ba?ka ?eyleri geçirerek yemin ederse, yine yalan yemin etmi? olur. Mesela, Ahmed'e olan borcu için yemin ettirilen ki?i, Mehmed'e ödemi? oldu?u borcu kasdederek, "borcumu ödedim" diye yemin ederse, yalan yemin etmi? olur.

(Akif KÖTEN, ?amil ?slam Ans.)
 

Benzer İçerikler

Üst