Yasin-i Şerif ile Hacet Duası

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Yasin-i Şerif ile Hacet Duası
bu konu Yasin-i şerif ve hassaları hakkında genel bilgilere yer vermektedir.

Kuran-Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen ve okunmasında büyük sevap olan Yasin-i Şerif ile hacet duası hakkında sizlere dini bilgileri sunuyoruz.

dua-19b.jpg


Bu surenin tesiri her yönden çoktur. Bu husutada bir çok hadisi şerif rivayet olmuştur.Peygamber efendimiz a.s şöyle buyurmuşur.Yasin okunduğu şey içindir ( her ne maksat için okunsa o şeye etkisi olur )Yasin okumaya devam edenin geçmiş ve gelecek günahları af olur.Kuranı kerimdeki ****rı ilahide Yasini şeriftedir ve Yasini şerifteki 4 ayette gizlidir. Onlarda 55 , 56 , 57 ve 58 ayetleridir.Bu hadisi şeriften anlaşılıyorki Yasini şerif dünyevi ve uhrevi her hususta havası celilesi tesir eden büyük bir hazinedir.
Şimdi bu hazineden faydalanma yöntemlerinden bir tanesini burada açıklıyoruz.


Yasin süresin günleri ve okuma şekli

Yasin suresinde 7 mubin vardır ve bu mubinler yedi güne bölünmüştür. Her güne gelindiği zaman o güne ait olan bölüm mubün duasıyla birlikte 7 defa okunur ve okuma bittikten sonra tekrar kaldığın yerden Yasin i okumaya devam edilir. Hergün Yasin e başlamadan önce ilk olarak aşağıdaki dua okunur BismillahirrahmanirrahimAllahümme ya mücerrinnili veya müsahhırel fili ve falıkal bahrınnebiyyi israfile. Allahümme es elüke ente yessirli ma üridü ya hayre nasırı ve hayrün muin bi hakkı elhamdulillahi rabbil alemiyne. Eiyni ala külli emri bi kudretike ya rahmanü veya rahimü. Ve bi hürmet sureyi Yasin. Vebi hürmeti seyyidil mürselin habibi rabbil alemiyne. Muhammedin Sallallahü aleyhi ve selleme ve bi hakkı.

PAZAR
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Yasın
2. Vel kur'anil hakiym
3. İnneke le minel murseliyn
4. Ala sıratım müstekıym
5. Tenziylel aziyzir rahıym
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
Aksemtü aleyküm ya marek ruhaniyeti bi izzillahi ve resulihi ve bi nuri veçhillahi. Ve bi hakkı esmaillahi. Ve bi hakkı elhamdü lillahi rabbil alemiyne. ya Hayyü ya Kayyümü ya Kadi ya Şafi ya Hadi ya Latitfü ya Baki. Ecib ya Rukyail ve ente ya müzbihü Semain ve mutian bi hakkı elhamdülillahi rabbil alemiyne. Ve bi hakkı el Hayyül Kayyumü. Ve bi hakkı el meliki el galibi aeyke emrühü Ebced. Ve bi hakkı el cehtatyilü ve Kad Ca elhakku ve zehekal batilü innel batilekane zahukan aksemtü aleyke ya Rükyayile vel melikil müzbihü. Bi hakkı melikil mabudi.

PAZARTESİ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
Errahmanirrahim. Ya rahmanü ya rahimü ya Allah’ü ya Atufü ya Celilü ya cebbarü ya ceva’dü ecib ya Cebrallü ente bi emrihi serian mulian bi hakku Errahmani Errahim. Aleyke emrühu hüvezeh mehtıl be kıdemna ila ma amilu men amile fecealnahü hebaen mensura. Allahümme Sahhirli el melik Haytayail ve emrühu bi Kada i haceti.

SALI
Bismillahirrahmanirrahim
18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
24. İnnı izel le fı dalalim mübın
Ya maliik yevmiddin. Ya mukallibel kulubi vel ebsari ecib ya Mühriz Semain mutıan bi hakkı mukallibel Kulubi vel ebsari. Ve bi hakkı el melikil galibi aleyke emrühü Tıykel ve bi hakkı fehtahyil. Fe iza cae Vadü rabbi cealehu dekka’e ve kane Va’dü rabbi hakka Aksemtü aleyke bi hakkı elmeliki galibi aleyke emrühu ebi mührizel ahmeri ve bi hakkı Ketlehyuz.

ÇARŞAMBA
Bismillahirrahmanirrahim
25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
İyyake na’büdü ve iyyake nestaihü. Ecib bi hakkı seril mabudi ve bi hakkı el melikil galibi aleyke emrühü SA’fez. Ve bi hakkı Fehtahtil Kale Musa ma zi’tüm b.hissihri innallahe sıletılühu. Ve bi hakkıllahülaziym. Aksemtü aleyke ya seyyidü semhiyayil ve bürkani ve bi hakkı el melikil mabudi.

PERŞEMBE
Bismillahirrahmanirrahim
48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
Allahümme inni es’elüke ya Ka’dirü ya Muktedirü ya Latiyfü Ya halıku ya Hadi ecib ya İsrafil. Ve nete Semhureş semain mutian bi hakkı hazihil esmai. İhdinassıratel müstekim. El batıl imin beyne eydiyhi ve min halkıhi tenzilün min Hakimin Hamidin. Ecib ya hadime hazihi sureti ve bilhakkı karaşet Vakdı haceti.

CUMA
Bismillahirrahmanirrahim
61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
Sıratellezine en’amte aleyhim. Allahümme inni es elüke ya Halimü ya Aliymü ya Allahül guyubi. Ya Nur ya Aliyyü ya Latiyfü ya Hadi. Entüsahhirli hadime hazihis sureti ecib ya Ebyazu Semain mutian bi hakkı el melikil galibi aleyke emrühu Sehaz. Ve bi hakkı Cehıttili ileyhi yesidul Kelimüt tayyibü vel amelüssalihü. Yerfeuhü aksemtü aleyke ya Cehtiyayil ve ente ya ebyazü.

CUMARTESİ
Bismillahirrahmanirrahim
70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amiyn. Ya Zahirü ya Azizü ya Melikü ya Müminü ya Müheyminü ya Zahirü ya Azizü ya kadirü ya kebirü ecib ya Kesfiyayil. Ve ente ya Meymun. Ve bi hakkı gayril mağdubi aleyhim Veleddallin. Ve bi hakkı el Ka hirifevka ibadihi el kebiril mütealir be bi hakkıl galibi aleyke emrühu zadzağ ve bi hakkı kehtatyil lemak Fencil. Fevkal hakku ve batıle ma kanu ya lemun ecib ya hadime hazihi sureti.

Okuma bittikten sonra aşağıdaki dua okunur

Ya Allahüsamedi min indekal mededi ve aleyke mutemedi. Ya Nasirü ya muiynü bi hürmeti iyyakena büdü ve iyyakenestaiyn. İnni ala kulli halin bi Kuvveti. Ve Kudretike ya muiynü. Ya Rahmanü ve bi hürmeti sureti Yasin. Ve bi hürmeti Sallallahü aleyhi veselleme ve ala alihi ecmaiyn.
 

Benzer İçerikler

Üst