1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.444
  Beğenilen Mesajlar:
  2.302
  Ödül Puanları:
  113

  Yeğen Seyyid Mehmet Paşa

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  alaiyeli ismail Eğirdir'in Barla nahiyesi halkından olup Belgrat serdengeçti ağalarından Hacı Yusuf'un oğludur. 1139 H. - 1726 M.'da memleketinde doğmuş[​IMG] 1155 H. - 1742 M.'de İstanbul'a gelmiş[​IMG] yeniçeri ocağına girmiş[​IMG] bu da babası gibi Belgrat serdengeçti ağası olup bir fitne çıkardığından dolayı Alâiye tarafına kaçmıştır. Gittiği yerde de rahat durmayan Yeğen Mehmet[​IMG] İstanbul'a gelip elli bin kuruş rüşvet verdikten sonra kendisini affettirerek 1182 H. - 1768 M. seferinde yeniçeri serdarlığı ve turnacıbaşı pâyesiyle Isakçı köprüsünün muhafazasına memur edilmiştir.

  1184 H. - 1770 M.'te serdar-ı ekrem Halil Paşa'nın mağlûbiyeti esnasında asaleten turnacıbaşı olmuş ise de[​IMG] Silâhtar Mehmet Paşa'nın serdar-ı ekremliği sırasında fitne çıkarıcı hareketinden dolayı Varna'ya sürgün edilmiş ve oranın ağalığı verilmiştir.

  Yeğen Mehmet Ağa daha sonra ocağında seksoncu başı 1186 H. - 1772 M.'de zağarcıbaşılıkla Silistre tarafına memur olmuş ve orada hayli iş gördüğünden dolayı 1187 Muharrem - 1773 Mart'ta kul kethüdası olarak bir muharebede muvaffakiyet gösterdiğinden dolayı 17 Rebiulevvel 1187 - 8 Haziran 1773'te yeniçeri ağalığına tayin olunarak 16 Şaban - 1773 Ekim'de vezirlik ile ağapaşa olmuştur.

  1774 te Osmanlı - Rus harbinin sona ermesiyle ordunun avdeti esnasında sadrâzam Muhsinzâde'nin vefat etmesi üzerine Yeğen Mehmet Paşa[​IMG] ordu kaymakamı olarak kapıkulu ocaklarını İstanbul'a getirmiş ve yirmi beş gün sonra da yeniçeri ağalığından alınarak 1188 Receb - 1774 Eylül'de Silistre valiliğine gönderilmiştir.

  Yeğen Mehmet Paşa bundan sonra Vidin muhafızı[​IMG] ikinci defa Silistre valisi[​IMG] Kırşehir mutasarrıfı ve 1193 H. - 1779 M.'da Anadolu valisi olup bir sene sonra Alâiye sancağına tayin suretiyle soğukluk gösterilerek oraya varır varmaz üzerinden vezirliği de alınarak memleketinde oturtulmuştur. 1195 H. - 1781 M. de vezirliği tekrar verilerek Hotin muhafızlığına tayin edilen Yeğen Mehmet Paşa[​IMG] bir sene sonra Tırhala sancağına naklolunarak 19 Cemaziyelevvel 1196 - 2 Mayıs 1782'de Rumeli valiliğine tayin edilip aynı sene Ramazan 16 (25 Ağustos)'da İzzet Mehmet Paşa'nın ikinci defaki sadaretteden azli üzerine bir iş görür ümidiyle sadrâzam olmuştur.

  Yeni sadrâzam muvafık bir iş görmedikten başka[​IMG] gayet kinci ve intikamcı olduğundan[​IMG][​IMG] sadarete tayininden dört ay dokuz gün sonra[​IMG] yani 25 Muharrem 1197 - 31 Aralık 1782'de azil ve malı müsadere edilmeden derhal Vidin muhafızlığına tayin olunmuştur.

  1198 Şevval - 1784 Ağustos'ta İnebahtı sancağına tayin olundu. Bu sırada Mısır'da kölemenlerden Murat Bey hasımlarına galebe ederek bütün nüfuzu eline alıp beğenmediği Mısır valisi eski sadrâzamlardan Silâhdar Seyyid Mehmet Paşa'yı Mısır'dan çıkarmıştı. Bunun üzerine[​IMG] onun yerine zorlu bir vezirin Mısır valiliğine gönderilmesi icab ettiğinden[​IMG][​IMG] Mısır'da birçok Alâiyelinin bulunması ve kendisinin ocaklı olması sebebiyle Mısır'daki ocaklıların kendisine meyledecekleri düşünülerek[​IMG] onun Mısır'a tayini münasip görülmüştür. Bunun üzerine Yeğen Mehmet Paşa'ya[​IMG] Alâiye veya münasip bir mahalle çıkarak kapısını (maiyyetini) tanzim ile acele Mısır'a gitmesi emrolunmuştur (1199 Safer ortaları — Aralık sonları).

  Yeğen Mehmet Paşa'nın maiyyetini tertip ile Mısır'a gitmesi ancak 1200 Muharrem başlarına (1785 Kasım) tarihine kadar uzamış ve bu sırada Mısır'da karışıklık en had derecesini bulmuş ve bunun da bir iş başaramayacağı anlaşıldığından[​IMG] Mısır işi kaptan-ı derya Gazi Hasan Paşa'ya havale olunmuştur. Filhakika Gazi Hasan Paşa[​IMG] Mısır'da icab eden temizliği yaptığı sırada vali Yeğen Mehmet Paşa'nın[​IMG] pâdişâhça istenen Mısır vergisini azaltacak yerde kendisine menfaat temini için zam yapmış olması şikâyete neden olduğundan[​IMG] Gazi Hasan Paşa'nın yazması üzerine 1200 Zilhicce - 1786 Kasım'da Diyarbakır valiliğine naklolunmuştur.

  1201 H. - 1787 M.'de Vidin seraskeri bulunan Yeğen Mehmet Paşa[​IMG] Rus - Avusturya seferi esnasında Rumeli'den İsmail ordugâhına asker şevkine memur edilip hemen arkasından da İsmail seraskeri eski sadrâzam Şahin Ali Paşa'nın yerine İsmail seraskeri olmuş ve vazifesi başına giderken 25 Safer 1202 - 6 Aralık 1787 de vefat ettiğinden[​IMG]

  Yeğen Seyyid Mehmet Paşa[​IMG] sadarete ehil bir vezir olmadığı gibi iyi bir vali de değildi; ancak hudutlarda kendisinden bir hizmet beklenmişti. Tercüme-i halini yazanlar[​IMG] inatçı[​IMG]
  evvelce gücenik olduğu kimseler hakkında intikam almak sevdasına düşüp ve hattâ bu arada eski sadrâzam Silâhtar Mehmet Paşa'yı Erzurum valiliğinden azil ve malını müsadere ile kendisini Niğde'de ikamete memur edip öldürmek istemesi ve bu suretle bir hayli devlet adamlarını kırmasından dolayı 1199 Safer-1784 Aralık'ta hükümetçe yapılan görüşme neticesinde İnebahtı muhafızı Yeğen Seyyid Mehmet Paşa'nın Alâiyeli olması İsmail seraskerliği ikinci defa Şahin Ali Paşa'ya verilmiştir. tahrikçi ve tamahkâr olduğun beyan ediyorlar
   
Yeğen Seyyid Mehmet Paşa konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Karavezir Seyyid Mehmet Paşa

  Karavezir Seyyid Mehmet Paşa

  karavezir oyunları Kırşehir vilâyetinin Arabsun kazasından olup 1148 H.- (Karayezir) 1735 M.'de doğmuş ve 1160 H. - 1747 M.'de on iki yaşında İstanbul'a gelerek aşçıbaşı diye şöhreti olan Surre emini Süleyman Ağa dayısı olduğundan kendisini sarayda helvahaneye kaydettirmiştir. Bu gencin yetişmesini arzu eden Süleyman ağa yeğeninin terbiye ve tahsilini samimî dostlarından olup yeniçeri...
 2. Darendeli Mehmet Paşa

  Darendeli Mehmet Paşa

  Darende'nin Cebecizâdeler demlen mâruf bir ailesindendir. Darendeli Sarı Abdurrahman Paşa'nın akrabasından olduğundan kendisine kapıcıbaşılık verilmiş ve 1160 H. - 1747 M. de elçilik ile Nâdirşah'a gönderilmiş olan Kesriyeli Ahmed Paşa'ya kethüdalık etmiş ve daha sonra hükümetin bazı mühim işlerinde bulunarak muvaffak olmuş ve 2 Zilkade 1181 - 21 Mart 1768 de birinci imrahor tayin edilmiştir....
 3. Hacı Tiryaki Mehmet Paşa

  Hacı Tiryaki Mehmet Paşa

  Ayvaz Odabaşı adında yeniçeri ocağına mensup bir şahsın oğlu olup İstanbul'da doğmuş 1148 H. - 1736 M. deki Rus - Avusturya seferinde ocakların Rus cephesine hareketleri esnasında I. Mahmut baş yazıcı Mehmet Efendi'yi huzuruna getirtip: "— Orduya vardıkta göreyim seni ulufeyi (maaşı) zayi etme ve zaid esamileri bulup verme" diye tenbih ettiğinden Babadağı karargâhında bulunduğu...
 4. Tabanıyassı Mehmet Paşa

  Tabanıyassı Mehmet Paşa

  tabanıyassı mehmet paşa Arnavut olup Darüssaade ağası Hacı Mustafa Ağa'ya intisap ederek yükselmiş imrahor olmuş sonra vezirlikle Mısır valiliğine tayin edilip 1041 Şevvali'nde Topal Recep Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur. Bunun sadareti IV. Murat'ın ilk icraat devrine tesadüf ettiği için pâdişâha çok sadık kalarak mühim temizlik yapmış ve bu suretle memleket ve ocak nizamı iade...
 5. Bolulu İzzet Mehmet Paşa

  Bolulu İzzet Mehmet Paşa

  Rum Mehmet Paşa ahfadından Hüseyin Bey adında birinin oğlu olup Zonguldak nahiyelerinden Çarşamba'nın Beylik köyündendir. 1136 H. - 1723 M.'tde köyünde doğmuştur. İstanbul'a gelip yirmi yaşını geçkin bir yaşta iken I. Mahmut zamanında Darüssaade ağası maktul Hafız Beşir ağa'nın himayesiyle eski saray baltacıları ocağına alınmış okuyup yazması sebebiyle kapı hasekisi (Babı âli ile saray...

Sayfayı Paylaş