Yeni Çipli Tc Kimlik Kartı Ne Zaman Çıkacak?

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Yeni Çipli Tc Kimlik Kartı Ne Zaman Çıkacak?
Yeni Çipli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Nezaman Çıkacak?
Aslında 2011 yılının başlarında kullanılacağı duyurulmuştu bu kimlik kartlarının. Geliştirme projesinide Tubitak üstlenmişti. 2011 yılındaki haberde şunlar yazıyordu meleklerim.

yeni cipli tc kimlik karti-200.jpg

" Tübitak tarafından geliştirilen çipli nüfus cüzdanlarının çipleri içerisinde tüm nüfus cüzdanı bilgileri yer alıyor. Bu bilgilerin yanında vatandaşın parmak izi ve damar izi de bu çip içerisinde yer alıyor. Vatandaş kimliğini hem parmak izini hem de belirlediği 6 haneli sayısal şifresi ile kullanabiliyor.


Halen Bolu’da 300 kişi tarafından test edilen yeni kimlik kartlarının teknolojik olarak ilk kullanımları eczaneler ve hastanelerde olacak. Eczane ve hastanelerde bulunacak kart okuyucuları sayesinde vatandaşlarla ilgili bilgilere ulaşılabilecek. Sistemin halen üzerinde çalışılan sağlık veritabanı ile de çalıştırılması öngörülüyor.

Doktor veya eczacı kendi kartı ile sisteme girecek, vatandaş da kendi kartını cihaza yerleştirecek. Bu durumda vatandaşla ilgili tüm sağlık bilgileri doktor tarafından görüntülenebilecek. "Araştırmalarımız sonucunda hale hazırda pilot bölge olarak uygulaması devam eden yerlerde kullanım olduğu ile ilgili şöyle bir habere rastlıyoruz arkadaşlarım.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında şu ana kadar 14 bin kişiye dijital çipli TC kimlik kartı verildi. Pilot uygulama yıl sonunda tamamlanıyor.

Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak, kurum ve kuruluşlarda daha hızlı hizmet alınmasını sağlayacak, kolay taşınabilir, taklit edilemez, uluslararası standartlara uygun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı hızla yayılıyor.

İçişleri Bakanlığı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı'na göre yürütülen projeyle sağlık, sosyal güvenlik ve pek çok kamu hizmetinde kullanılmak üzere güvenilir ve taklit edilemez bir kimlik kartı oluşturmayı hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından ortak yürütülen projenin pilot uygulaması Bolu Valiliği Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Üç aşamada yürütülecek projenin birinci aşamasında TUBİTAK UEKAE tarafından geliştirilen işletim sistemi uygulamaları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve kart okuyucularının test çalışmaları yapıldı.

Pilot uygulamanın 2. aşamasında ise Bolu merkez ilçesinde yerleşik 14 bin vatandaşa Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verildi.

Pilot ve genel uygulamada biyometrik veri olarak "parmak izi" kullanılması öngörülüyor ve TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen milli işletim sistemine sahip yonga (chip) bulunuyor. Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel ve elektronik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılıyor.

2010'da tamamlanması planlanan pilot uygulamanın sonunda yapılacak vatandaş memnuniyeti, ölçeklendirme, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi sonuçlarına göre tüm vatandaşları kapsayacak genel uygulama çalışmalarına başlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi 2010 yılı bütçe ödeneği, halen pilot uygulama devam ettiğinden dolayı 2 bin TL iz bedeli şeklinde.

KARTLARDA GÜVENLİK ÖN PLANDA

SGK ve TÜBİTAK tarafından yürütülen ortak projeyle, nüfus cüzdanı, sağlık karnesi, ehliyet ve vergi kimlik kartı olarak kullanılabilecek akıllı kartta güvenlik ön planda. Sürücü ehliyetleri ile aynı boyuttaki akıllı kartta bilgiler, kartın ön yüzünde bulunan elektronik çip sayesinde korunuyor.

Yeni kimlik kartı ile işlem yaptırmak isteyenlere 6 haneden oluşan bir şifre veriliyor. İşlemler sırasında şifrenin 3 kez yanlış tuşlanması durumunda kart bloke oluyor ve kullanılamıyor. Kart sahibi yenisini çıkartmak zorunda kalıyor. Karttaki bilgiler de TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir yazılımla korunuyor.

Ön yüzünde Türk bayrağı ve Türkiye haritası yer alan yeni kimlik kartının ortasında ay yıldız bulunuyor. Kartta fotoğraf, ad ve soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, geçerlilik tarihi, seri no ve TC kimlik numarası bilgileri yer alıyor. Kartın arka kısmına ise anne-baba adı, önceki soyadı, doğum yeri, kan gurubu, dini ve medeni haline dair bilgiler yazılıyor.

SİGORTADAKİ KAÇAKLAR ÖNLENECEK

Uygulamayla vatandaşların tek kart ile tüm kamu kurumlarından hizmet alması mümkün olacak. Akıllı kart ilk aşamada sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında kullanılacak. Akıllı kart uygulamasıyla sigorta kayıp ve kaçaklarının engellenmesi, işlemlerin hızlandırılması sağlanacak. Parmak izi uygulamasıyla sağlık karnesinin mükerrer kullanımı önlenecek.

Akıllı kart, başkasının karnesiyle hizmet alma anlamındaki yolsuzluğu tamamen bitirecek. Ayrıca organize şekilde yürütülen reçete ve karne yolsuzlukları son bulacak. Parmak izi bulunan kartı, sadece sahibi kullanacak.

Öte yandan, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında uygulamaya konulması planlanan çalışmalardan birisi de Dijital Arşiv Projesi. Proje ile genel müdürlük ve il, ilçe nüfus müdürlüklerine değişik şekillerde ve standartlarda gelen nüfus dayanak belgelerini elektronik ortamda arşivlemek, kâğıt ortamında bulunan belgeleri elektronik belge haline dönüştürmek, dönüştürülen belgelerin ve mevcut belgelerin tanımlanan iş akışları ile dolaşımını yönetmek, bu belgeleri doküman ambarları içerisinde güvenli bir şekilde saklamak ve belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin ulaşımın sağlanması planlanıyor.

Böylece nüfus tescil belgelerinin aslının sistem içerisinden elektronik ortamda anlık görülmesini sağlayarak bilginin güvenliği temin edilecek, zaman içerisinde aşınan, zarar gören ya da yok olan belgelerin elektronik ortamda güvenliği sağlanacak.

(CİHAN)
 
A

aysel12

Yeni Üye
Üye
KIBRIS GAZETESI :.

k?br?s i?i tamaml?yor san?r?m:))


SadmiN' Alıntı:
Yeni Çipli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart? Nezaman Ç?kacak?
Asl?nda 2011 y?l?n?n ba?lar?nda kullan?laca?? duyurulmu?tu bu kimlik kartlar?n?n. Geli?tirme projesinide Tubitak üstlenmi?ti. 2011 y?l?ndaki haberde ?unlar yaz?yordu meleklerim.

yeni%20cipli%20tc%20kimlik%20karti-200.jpg

" Tübitak taraf?ndan geli?tirilen çipli nüfus cüzdanlar?n?n çipleri içerisinde tüm nüfus cüzdan? bilgileri yer al?yor. Bu bilgilerin yan?nda vatanda??n parmak izi ve damar izi de bu çip içerisinde yer al?yor. Vatanda? kimli?ini hem parmak izini hem de belirledi?i 6 haneli say?sal ?ifresi ile kullanabiliyor.


Halen Bolu’da 300 ki?i taraf?ndan test edilen yeni kimlik kartlar?n?n teknolojik olarak ilk kullan?mlar? eczaneler ve hastanelerde olacak. Eczane ve hastanelerde bulunacak kart okuyucular? sayesinde vatanda?larla ilgili bilgilere ula??labilecek. Sistemin halen üzerinde çal???lan sa?l?k veritaban? ile de çal??t?r?lmas? öngörülüyor.

Doktor veya eczac? kendi kart? ile sisteme girecek, vatanda? da kendi kart?n? cihaza yerle?tirecek. Bu durumda vatanda?la ilgili tüm sa?l?k bilgileri doktor taraf?ndan görüntülenebilecek. "Ara?t?rmalar?m?z sonucunda hale haz?rda pilot bölge olarak uygulamas? devam eden yerlerde kullan?m oldu?u ile ilgili ?öyle bir habere rastl?yoruz arkada?lar?m.

?çi?leri Bakanl??? taraf?ndan ba?lat?lan proje kapsam?nda ?u ana kadar 14 bin ki?iye dijital çipli TC kimlik kart? verildi. Pilot uygulama y?l sonunda tamamlan?yor.

Vatanda?lar?n ya?am?n? kolayla?t?racak, kurum ve kurulu?larda daha h?zl? hizmet al?nmas?n? sa?layacak, kolay ta??nabilir, taklit edilemez, uluslararas? standartlara uygun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart? h?zla yay?l?yor.

?çi?leri Bakanl???, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Plan?'na göre yürütülen projeyle sa?l?k, sosyal güvenlik ve pek çok kamu hizmetinde kullan?lmak üzere güvenilir ve taklit edilemez bir kimlik kart? olu?turmay? hedefliyor.

?çi?leri Bakanl???, Nüfus ve Vatanda?l?k ??leri Genel Müdürlü?ü, Adalet Bakanl???, D??i?leri Bakanl???, Maliye Bakanl???, Sa?l?k Bakanl???, Devlet Planlama Te?kilat?, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlü?ü, Darphane ve Damga Matbaas? Genel Müdürlü?ü ve TÜB?TAK taraf?ndan ortak yürütülen projenin pilot uygulamas? Bolu Valili?i Merkez ?lçe Nüfus Müdürlü?ü'nde devam ediyor.

Üç a?amada yürütülecek projenin birinci a?amas?nda TUB?TAK UEKAE taraf?ndan geli?tirilen i?letim sistemi uygulamalar? ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart? ve kart okuyucular?n?n test çal??malar? yap?ld?.

Pilot uygulaman?n 2. a?amas?nda ise Bolu merkez ilçesinde yerle?ik 14 bin vatanda?a Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart? verildi.

Pilot ve genel uygulamada biyometrik veri olarak "parmak izi" kullan?lmas? öngörülüyor ve TÜB?TAK-UEKAE taraf?ndan geli?tirilen milli i?letim sistemine sahip yonga (chip) bulunuyor. Kimlik kart? ile sa?lanan hizmetlerde, hizmetin özelli?ine göre görsel ve elektronik olmak üzere farkl? güvenlik seviyelerinde kimlik do?rulama yöntemleri kullan?l?yor.

2010'da tamamlanmas? planlanan pilot uygulaman?n sonunda yap?lacak vatanda? memnuniyeti, ölçeklendirme, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik de?erlendirmesi sonuçlar?na göre tüm vatanda?lar? kapsayacak genel uygulama çal??malar?na ba?lanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart? Projesi 2010 y?l? bütçe ödene?i, halen pilot uygulama devam etti?inden dolay? 2 bin TL iz bedeli ?eklinde.

KARTLARDA GÜVENL?K ÖN PLANDA

SGK ve TÜB?TAK taraf?ndan yürütülen ortak projeyle, nüfus cüzdan?, sa?l?k karnesi, ehliyet ve vergi kimlik kart? olarak kullan?labilecek ak?ll? kartta güvenlik ön planda. Sürücü ehliyetleri ile ayn? boyuttaki ak?ll? kartta bilgiler, kart?n ön yüzünde bulunan elektronik çip sayesinde korunuyor.

Yeni kimlik kart? ile i?lem yapt?rmak isteyenlere 6 haneden olu?an bir ?ifre veriliyor. ??lemler s?ras?nda ?ifrenin 3 kez yanl?? tu?lanmas? durumunda kart bloke oluyor ve kullan?lam?yor. Kart sahibi yenisini ç?kartmak zorunda kal?yor. Karttaki bilgiler de TÜB?TAK taraf?ndan geli?tirilen bir yaz?l?mla korunuyor.

Ön yüzünde Türk bayra?? ve Türkiye haritas? yer alan yeni kimlik kart?n?n ortas?nda ay y?ld?z bulunuyor. Kartta foto?raf, ad ve soyad?, cinsiyet, do?um tarihi, geçerlilik tarihi, seri no ve TC kimlik numaras? bilgileri yer al?yor. Kart?n arka k?sm?na ise anne-baba ad?, önceki soyad?, do?um yeri, kan gurubu, dini ve medeni haline dair bilgiler yaz?l?yor.

S?GORTADAK? KAÇAKLAR ÖNLENECEK

Uygulamayla vatanda?lar?n tek kart ile tüm kamu kurumlar?ndan hizmet almas? mümkün olacak. Ak?ll? kart ilk a?amada sa?l?k ve sosyal güvenlik alanlar?nda kullan?lacak. Ak?ll? kart uygulamas?yla sigorta kay?p ve kaçaklar?n?n engellenmesi, i?lemlerin h?zland?r?lmas? sa?lanacak. Parmak izi uygulamas?yla sa?l?k karnesinin mükerrer kullan?m? önlenecek.

Ak?ll? kart, ba?kas?n?n karnesiyle hizmet alma anlam?ndaki yolsuzlu?u tamamen bitirecek. Ayr?ca organize ?ekilde yürütülen reçete ve karne yolsuzluklar? son bulacak. Parmak izi bulunan kart?, sadece sahibi kullanacak.

Öte yandan, nüfus ve vatanda?l?k hizmetleri alan?nda uygulamaya konulmas? planlanan çal??malardan birisi de Dijital Ar?iv Projesi. Proje ile genel müdürlük ve il, ilçe nüfus müdürlüklerine de?i?ik ?ekillerde ve standartlarda gelen nüfus dayanak belgelerini elektronik ortamda ar?ivlemek, kâ??t ortam?nda bulunan belgeleri elektronik belge haline dönü?türmek, dönü?türülen belgelerin ve mevcut belgelerin tan?mlanan i? ak??lar? ile dola??m?n? yönetmek, bu belgeleri doküman ambarlar? içerisinde güvenli bir ?ekilde saklamak ve belge ve bilgi kaynaklar?na h?zl? ve etkin ula??m?n sa?lanmas? planlan?yor.

Böylece nüfus tescil belgelerinin asl?n?n sistem içerisinden elektronik ortamda anl?k görülmesini sa?layarak bilginin güvenli?i temin edilecek, zaman içerisinde a??nan, zarar gören ya da yok olan belgelerin elektronik ortamda güvenli?i sa?lanacak.

(C?HAN)
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
hanı derlerya burası türkiye işte o sözün tamm anlamı
zor çıkar bu kımlıkler
 
M

muradı bektaşoğlu

Forum Okuru
Muradı BEKTAŞOĞLU'ndan herkese selam. kimlik kartları kredi kartı gibi olacak,bu benim proje, bu proje tam uygulamaya geçtiğinde ülke zengin oluyor.
 
M

muradı bektaşoğlu

Forum Okuru
cnshu' Alıntı:
daha var sanırsam çıkmasına :D

Ben Muradı BEKTAŞOĞLU'ndan herkese selam. Yeni kimlik kartları kredi kartı gibi olacak, temel amaç bu, bu benim proje. Bu proje tam uygulamaya geçtiğinde ülke zengin oluyor.Yani benim projeye göre her aldığınız son fişte sağlığınıza,emekliliğinize, devlete ne kadar kesildiğini otomatik olarak devlete yansıyan kayıtlarla birlikte göreceksiniz.Böylece bu projem bütün insanları sağlık ve emeklilik güvencesine bağlıyor,iş yerleri üzerinden sağlık, sosyal güvenlik kesinti yükü, muhasebe yükü,vergi yükünü kaldırıyor,devlet zengin oluyor, iş yerleri zengin oluyor.
 
M

muradı bektaşoğlu

Forum Okuru
Ben Muradı BEKTAŞOĞLU'ndan herkese selam. Yeni kimlik kartları kredi kartı gibi olacak, temel amaç bu, bu benim proje. Bu proje tam uygulamaya geçtiğinde ülke zengin oluyor.Yani benim projeye göre her aldığınız son fişte sağlığınıza,emekliliğinize, devlete ne kadar kesildiğini otomatik olarak devlete yansıyan kayıtlarla birlikte göreceksiniz.Böylece bu projem bütün insanları sağlık ve emeklilik güvencesine bağlıyor,iş yerleri üzerinden sağlık, sosyal güvenlik kesinti yükü, muhasebe yükü,vergi yükünü kaldırıyor,devlet zengin oluyor, iş yerleri zengin oluyor.
 
M

muradı bektaşoğlu

Forum Okuru
aysel12' Alıntı:
KIBRIS GAZETESI :.

kıbrıs işi tamamlıyor sanırım:))
Ben Muradı BEKTAŞOĞLU’ndan herkese selam. Yeni kimlik kartları kredi kartı gibi olacak, temel amaç bu, bu benim proje. Bu projem tam uygulamaya geçtiğinde ülke zengin oluyor.Yani benim projeye göre her aldığınız son fişte sağlığınıza,emekliliğinize, devlete ne kadar kesildiğini otomatik olarak devlete yansıyan kayıtlarla birlikte göreceksiniz.Böylece bu projem bütün insanları sağlık ve emeklilik güvencesine bağlıyor,iş yerleri üzerinden sağlık, sosyal güvenlik kesinti yükü, muhasebe yükü,vergi yükünü kaldırıyor,devlet zengin oluyor, iş yerleri zengin oluyor.
 
Üst