Yeni Evleneceklere Öneriler..

ßeLeN

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Yeni Evleneceklere Öneriler..
evlilik,hakk?nda, genel bilgi, öneriler, güzel evlilik için yap?lmas? gerekenler burada bulabilirsinizYeni evlilik, yeni bir hayata ba?lamakt?r. Güzel ama karma??k, tatl? ama zordur.

?nsan?n tan?mad??? biriyle uzun bir yolculu?a ç?kmas?, de?i?ik mizaçlarla bir arada ya?amas? elbette kolay de?ildir. ??te size sundu?umuz bu reçete ne yapmas? gerekti?ini henüz bilemeyen yeni evliler için:Bekârl??a 'elveda' deyin


Her ?eyden önce bekârl??a zihnen veda edin. Yeni bir hayata ba?lad???n?z? unutmay?n. Bekârl?k günlerinizdeki 'nerde ak?am orda sabah!' sayfas?n? kapat?n. "Bekârl?k sultanl?kt?r." yerine "Evlilik sultanl?kt?r." cümlesini koyun.


Sa?lam bir ileti?im

E?inizin vücut :dil:ini ö?renin. Jest ve mimiklerini do?ru anlamland?r?n. Sa?l?kl? bir ileti?im kurun. Konu?maktan ve medeni ölçüler çerçevesinde e?inizi k?rmadan tart??maktan korkmay?n. En kötü ?ey
luktur. Sizi rahats?z eden ?eyler birikti?inde fark?na varmadan bir volkan gibi patlayabilirsiniz.


Nezaketi elden b?rakmay?n

Nazik, kibar, anlay??l?, sayg?l? ve a??rba?l? olun. Basit i?lerin hesab?n? yaparak basit dü?ünmeyin. Nezaket insana, kabal?k ise ta? ve kayaya yak???r. Tart??san?z bile mutlaka bar??aca??n?z?, zaten bar??man?z gerekti?ini asla unutmay?n.


E?inize zaman ay?r?n

Mümkün oldu?unca e?inize zaman ay?r?n. Evde beraber oldu?unuzda zaman?n?z? TV ya da bilgisayar ba??nda geçirmeyin. Ayn? çat? alt?nda iki yabanc? insan olmay?n. Bilhassa hobileriniz u?runa e?inize olan ilginizi ve dolay?s?yla mutlulu?unuzu gölgelemeyin.


'Niye evlendim ki!' denmez

Evlili?inizde kar??la?t???n?z problemlerden dolay? pi?manl?k göstermeyin. 'Sanki neden evlendim!' diye e?inize kar?? sesli dü?ünmeyin. Her evlilikte ufak tefek s?k?nt?lar olur. Önemli olan o s?k?nt? engellerine tak?lmadan atlamakt?r. ?deal evlilik hayallerine tak?l?p kalmay?n. Dünyan?n ve ülkenin bu kadar s?k?nt?s? içinde "tart??mas?z" evlilik olmaz. Her evlilikte bunlar olur. "?deal" diye dü?ünülen çiftler bu krizlerde manevra kabiliyeti yüksek, özür :dil:eyebilen, küçük ?eylere tak?lmayan ve affedici olan çiftlerdir.


Sab?rl? olun

Evlilikte mutlulu?un yolu sab?rdan geçer. Ne var ki, gençler evlenir evlenmez mutluluk ülkesine uçmak istiyor. Önlerine ç?kan küçük bir pürüzde elleri ayaklar?na dola??yor. Oysa demir, ate?te dövülmeden ?ekil almaz. Meyve güne?te yanmadan olgunla?maz.


'Zor insan' olmay?n

Kimi e?ler kolayd?r. Yarat?l??tan ne?eli ve mutludur. Mutlu olduklar? için e?lerini de mutlu ederler. Fakat baz?lar?n? mutlu etmek kolay de?ildir. "Ben zor bir insan?m." deyip i?in içinden ç?kmak hüner de?ildir. Hüner, kolay ya?an?lan insan olmaktad?r.


Özveri tek tarafl? olmaz

E?iniz mutlulu?unuz için ne kadar özveride bulunuyorsa siz de bir o kadar fedakârl?kta bulunun. Fedakârl??? hep kar??dan beklemek bencilliktir. Bencillikse mutlulu?u zedelemekle kalmaz, zamanla fedakâr e?i de b?kt?r?r.


Eve 'dert' getirmeyin

?ayet aileleriniz problemlerinize çözüm üretmek yerine olaylar? daha da büyütüp e?inizle aran?z? aç?yorlarsa ailelerinizi problemlerinizden uzak tutun.


Evlilik ruhunu olu?turun

Mutluluk ruh gibidir. Ruh bedene girmeden beden canlanmad??? gibi; mutluluk ruhunun olmad??? evlilikler de cans?zd?r. Evin e?yalar?na bile bir yabanilik siner. E?inizi mutlu etmeye çal???n ki, o da size mutluluk olarak geri dönsün.
 

Benzer İçerikler

magical
Cevaplar
0
Görüntüleme
62
magical
magical
esena
Cevaplar
1
Görüntüleme
829
Ayışık
Ayışık
AuSSie-AnGeL
Cevaplar
6
Görüntüleme
10K
Kayıtsız Üye
K
Üst